Galvenie » 2017 » Marts » 12 » Vēsts: 12.03.17. Katrēns "Sociālisms un Cerība"
22:43
Vēsts: 12.03.17. Katrēns "Sociālisms un Cerība"

Vēsts: 12.03.17. Katrēns "Sociālisms un Cerība"

12.03.17 Катрен "Социализм и Надежда" Quatrain "Socialism and Hope"

Философия проста, как Правда!........... Filozofija vienkārša, kā Patiesība! ............ Philosophy is simple, like Truth
Этим объясняется тактика !................... Ar to izskaidrojama taktika! ...................... This explains the tactics!
Капитализм формирует правила,.......... Kapitālisms formē noteikumus, ................ Capitalism forms the rules,
Неравенство - на практике! ................... Nevienlīdzību - praksē! ............................. Inequality is- in practice!

Это - устаревшая форма! ...................... Tā - novecojusi forma! .............................. This is- an obsolete form!
Закрывающая всем будущее!................. Visiem nākotni aizveroša!.......................... Closing the future to all!
Неравенство при капитале - норма!....... Pie kapitāla nevienlīdzība - norma!........... Inequality with capital- the norm!
Нет, у людей грядущего! .......................... Nav cilvēkiem nākotnes!............................ People have not the future!

Прогресс есть, но технический!............... Progress ir, taču tehnisks!.......................... Progress is, but technical!
Рабство в принципе - остаётся! ............. Principā verdzība - paliek! ......................... Slavery in principle- remains!
Вывод - не оптимистический, ................. Slēdziens - ne optimistisks, ........................ Conclusion is- not optimistic,
Неравенство - разовьётся! ..................... Nevienlīdzība - iestrādājas! ........................ Inequality- will develop!

Капитал, как система - прошлое! ............ Kapitāls, kā sistēma - pagātne! ................. Capital, as a system- is the past!
Не позволяет человеку творить! ............. Nepieļauj cilvēkam radīt! ............................ Doesn't allow a person to create!
Забирает всё у него возможное, ............. Visu iespējamo atņem viņam, .................... He takes everything from him
Принцип - как бы дожить! ......................... Princips - kaut tikai izdzīvot! ....................... The principle is how to live!

Всё в кредит и аренда! ............................. Viss kredītā un noma! ................................. All in credit and rent!
Мысли заняты долгами! ............................ Domas ar parādiem aizņemtas! ................. Minds are busy with debts!
Фактически - это вендетта! ....................... Faktiski - tā vendeta! .................................. In fact, it's a vendetta!
И право управлять вами! .......................... Un tiesības vadīt jūs! .................................. And the right to rule you!

Система порочна в истоке! ....................... Sistēma sākotnē aplama! ........................... The system is vicious in the source!
Нет у неё и будущего! ................................ Nav arī nākotnes tur! .................................. There is no future for her!
Формирует из людей потоки ..................... Formē no cilvēkiem plūsmas ....................... Forming the flows from people
Нет впереди грядущего! ............................ Rītdienas turpmāk nav! ............................... There is no future ahead!

Социализм - был прорывом! ..................... Sociālims - pārrāvums bija! ......................... Socialism- was a breakthrough!
Открывал полёты творения! ..................... Radīšanai lidojumus atklāja! ........................ Opened flights of creation!
Сознание было в отрыве, ......................... Apziņa bija atrautībā, ................................... Consciousness was in isolation,
От социального удовлетворения! ............ No sociālās apmierinātības! .......................... From social satisfaction!

История показала - прогресс! ................... Vēsture parādīja - progresu! ........................ History showed- progress!
Открылись внутренние возможности! ...... Atvērās iekšējās iespējas! ............................ Opened internal opportunities!
Не довлел капитала стресс! ...................... Nespieda kapitāla stress! .............................. Didn't press capital stress!
Не было борьбы и за должности! ............. Arī cīņas par amatiem nebija! ........................ There was no struggle for posts!

Страна творила себя - быстро! ................ Valsts sevi radīja - ātri! .................................. The country created itself- quickly!
Никто не стоял склонённый! ..................... Neviens nestāvēja nosvēries! ........................ Nobody was inclined!
Нарушено Истории коромысло, ................ Izjaukta Vēstures svaru kārts, ....................... Disrupted History of the scale-beam,
От капитала освобождённое! ................... No kapitālisma atbrīvotās! .............................. Liberated from the capital!

Новая - была система жизни! .................. Jauna - bija dzīves sistēma! ............................ New- there was system of life!
Внешне и внутри - Гармония! .................. Ārēji un iekšķīgi - Harmonija! ......................... Outwardly and inside- Harmony!
Идея была - стране быть! ......................... Ideja bija - valstij būt! ...................................... The idea was- to be the country!
Идея в Духе - симфония! .......................... Ideja Gārā -simfonija! ..................................... The idea in the Spirit- a symphony!

Симфония, добытого Равенства! ............. Simfonija, sasniegtai Vienlīdzībai! ................... Symphony, gained Equality!
И Единения - в Духе! ................................. Un Vienošanās - Garā! .................................... And Unity- is in the Spirit!
Искоренено было неравенство! ................ Izskausta bija nevienlīdzība! ............................ Inequality was eradicated!
Жизнь - творчество, а не мука! ................. Dzīve - jaunrade, bet ne mokas! ...................... Life- creativity, but not torment!

Что предложить людям? ............................ Ko piedāvāt cilvēkiem? .................................... What to offer to people?
Вернуться в старую форму? ..................... Atgriesties vecajā formā? ................................. Return to the old form?
Первый социализм - прелюдия, ................ Pirmais sociālisms - prelūdija, .......................... First socialism- is prelude,
Второй - определит форму! ...................... Otrs - noteiks formu! ......................................... Second- to determine the form!

Социализм - если в Духе, ......................... Sociālisms - ja Garā, ......................................... Socialism- if in the Spirit,
Открывает Истоки Равенства! .................. Vēsturei Vienlīdzību atver! ................................ Opens the Origins of Equality!
От капитала прекращаются муки, ............ No kapitāla mokas pārtraucas, .......................... From capitalism ceases torment,
Гармонии - будет главенство! ................... Harmonijai - virskundzība būs! .......................... Harmony- will be the supremacy!

Социализм, если с Богом! ......................... Sociālisms - ja ar Dievu! .................................... Socialism, if with God!
Открывает потенциал творчества! ........... Atver jaunrades potenciālu! ............................... Opens the potential of creativity!
Рабство - не будет итогом, ........................ Verdzība - nebūs rezultāts, ................................ Slavery- it will not be a result
Итогом - будет зодчество! ......................... Rezultāts - būs celtniecība! ................................. Result- will be architecture!

Идеология проверена опытом! ................. Ideoloģija pieredzes pārbaudīta! ....................... The ideology is verified by experience!
Люди вернутся к Истокам! ......................... Cilvēki pie sākotnēm atgriezīsies! ....................... People will return to Origins!
Основы говорят об этом, ........................... Pamati par to runā, ............................................. The fundamentals talk about this,
Развернутся сами потоки! ......................... Plūsmas pašas izvērsīsies! ................................. The streams will unfold!

Потоки людей в Любовь! ............................ Cilvēku plūsmas Mīlestībā! .................................. Streams of people in Love!
Другого и не предвидится! ........................ Cits arī paredzams nav! ....................................... The other is not expected!
Социализм - предстанет вновь, ................ Sociālisms - atkal atklāsies, ................................. Socialism- will appear again,
Как новая ступень Лестницы! .................... Kā Kāpņu jauns pakāpiens! ................................. As a new step of the Stairs!

Лестницы вверх, а не вниз! ....................... Kāpņu augšup, bet ne lejup! ................................. Stairs up, but not down!
Капитал - сильное отступление! ............... Kapitāls - spēcīga atkāpšanās! ............................. Capital is a strong retreat!
Похожий на тонкий карниз, ....................... Līdzīga smalkai dzegai, ......................................... Similar to a thin cornice,
Грозящий, всем разрушением! ................. Draudoša, visa sabrukšanai! ................................. Threatening, all destruction!

Риск - разрушения страны! ........................ Risks - valsts sabrukšana! .................................... Risk- the destruction of the country!
Страны - для Мира Истока! ....................... Valsts - priekš Pasaules Sākuma! ........................ Country- for the Source of World!
Духа не видно им со стороны! ................... Gars viņiem no malas neredzams! ....................... The Spirit can't be seen from the outside!
Но, алеет Росток с Востока! ....................... Taču, Asns no Austrumiem sārtojas! .................... But, Sprout is coming from the East!

Идея теперь вам понятна? ........................ Ideja jums tagad saprotama? ............................... The idea now is clear for you?
В капитале - Истоку не жить! ...................... Kapitālā - Sākotnei nedzīvot! ................................ In the capital- can't live the Source!
И тактика теперь - внятная, ........................ Un taktika tagad - skaidra, .................................... And the tactics now- are clear,
Социализму - в России быть! ...................... Sociālismam - Krievijā būt! ................................... Socialism- in Russia to be!

Только социализм с Идеей! ........................ Tikai sociālisms ar Ideju! ........................................ Only socialism with the Idea!
С Идеей Равенств в итоге! ......................... Ar Vienlīdzību Ideju rezultātā! ................................ With the Idea of Equality in the end!
Какая партия - вам видней! ........................ Kāda partija - jums redzamāk! ............................... What party- you know better!
Людей нужно вернуть к Богу! ...................... Pie Dieva cilvēki jāatgriež! ..................................... People need to return to God!

Люди просят о Равенстве! .......................... Cilvēki par Vienlīdzību jautā! .................................. People ask for Equality!
Я вижу в Душах смятение! .......................... Es Dvēselēs satraukumu redzu! ............................ I see confusion in Souls!
Капитал - есть неравенство! ....................... Kapitāls - nevienlīdzība ir! ..................................... Capital- is inequality!
Нужно - к Богу движение! ............................ Nepieciešama - pie Dieva kustība! ......................... Necessary- movement to God!

Люди - поймут и поддержат! ....................... Cilvēki - sapratīs un atbalstīs! ................................. People will understand and support!
Октаэдр примет ответственность! .............. Oktaedrs atbildību pieņems! .................................. The octahedron will take responsibility!
Воины - для Мира Надежда! ........................ Cīnītāji - Cerība Pasaulei! ...................................... Worrier- Hope for the World!
У них от Бога - ДОВЕРЕННОСТЬ! ............... Viņiem no Dieva - UZTICĪBA! ................................ They have from God- POWER OF ATTORNEY!

Аминь. ........................................................... Āmen. Amen
Отец Абсолют ............................................... Tēvs Absolūts ......................................................... Father Absolute
12.03.17 ......................................................... 12.03.17. ................................................................ 12.03.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.03.17.html

Latviskoja intuitīvi Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem.
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /12.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.03.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 12.03.2017.

Skatījumu skaits: 402 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: