Galvenie » 2019 » Marts » 12 » Vēsts: 12.03.19. Katrēns "Nedrīkst izlaist zvirbuli"
15:00
Vēsts: 12.03.19. Katrēns "Nedrīkst izlaist zvirbuli"

12.03.19. Катрен “Нельзя выпускать воробья”

Люди играют в игры!
Обманывая самих себя!
Им кажется, что Богу не видно,
Но, это обманчивая стезя!

Сегодня, это – Спектакль Бога!
Зависит от него «Завтра»!
Не только для человека,
Люди хотят знать Правду!

Предупреждаю: игры закончились!
Экзамен теперь на проверку!
Многие в рядах людей числились,
Но, их уже нет на поверке!

Кажется: набор случайностей!
Это – большое у людей заблуждение!
Во всём Неба закономерность,
Людям грозит отчуждением!

Нельзя долго играть «в жмурки»!
Всё теперь очень серьёзно!
Получается игра в «поддавки»,
Причём, всегда неосознанно!

Нельзя жить и долго играючи,
Без катаклизмов – не значит тихо!
В Небе бьют серебряные ключи,
Пусть не коснётся всех лихо!

Каждое слово надо обдумать!
Нельзя выпускать «воробья»!
При переходе надо точно знать,
Какая всех ждёт стезя!

Каждое слово – на вес золота!
Каждый шаг – Исторический!
Жизнь – никогда не бывает лото,
Дух у людей – патриотический!

Повторю, не бросайтесь словами!
Слова со смыслом – опасны!
Жизнь – это не борьба на татами,
Взвешивать слова – важно!

Люди бросают слова друг другу!
Но, за словами стоит ложь!
«Подтяните коней подпругу»,
Отнеситесь к себе строже!

Меняется всё на Свете!
Люди – это не просто люди!
Люди за всё в ответе,
Экзамена Бога – прелюдия!

Каждое слово – год жизни!
Сильная ложь – в квадрате!
Раньше жили мало во лжи,
Теперь этот порядок утрачен!

Идёт очищение территории,
Не только в Мире, в России!
Будет Новая теперь акватория,
И Новая у Руси Миссия!

Я готовлю всех к Переходу!
Важно – внутреннее очищение!
У людей нет обратного хода,
Новые придут ощущения!

Вторая декада для очищения!
Это коснётся всех сразу!
Заметите Планеты смещение,
Не было такого ни разу!

Планета не торопит вулканы!
Хотя – готовность номер один!
Человеческие Она ждёт октавы,
Единодушие – лучший мотив!

Декады Марта – словно шаги!
Шаги постепенно вверх!
Вы можете творить, как маги,
«Вместе» не бывает помех!

Известно: «один в поле не воин»!
Основное Правило Мироздания!
Человек никогда не бывает один!
У него с Богом – одно Сознание!

Аминь.
Отец Абсолют
12.03.19

 

Vēsts: 12.03.19. Katrēns "Nedrīkst izlaist zvirbuli"

Cilvēki spēles spēlē!
Apmānot paši sevi!
Šķiet viņiem, ka Dievs neredz,
Bet, tā mānīga taka!

Šodien, tā - Dieva Izrāde!
No tās "Rītdiena" atkarīga!
Ne tikai priekš cilvēka,
Patiesību zināt grib cilvēki!

Brīdinu: spēles beidzās!
Pārbaudei tagad eksāmens!
Cilvēku rindās skaitījās daudz,
Taču, pārbaudē viņu jau nav!

Šķiet: nejaušību kopums!
Tā - cilvēku maldīšanās liela!
Visā Debesu likumsakarība,
Cilvēkiem atsvešinātība draud! 

Nedrīkst ilgi "vistiņās" spēlēt!
Tagad viss ļoti nopietni!
Spēle "padoties" izdodas,
Pie tam, katrreiz neapzināti!

Nedrīksts dzīvot un spēlēties ilgi,
Bez katastrofām - nenozīmē klusu!
Debesīs sudraba atslēgas skan, 
Lai strauji visus neskar!

Katru vārdu apdomāt vajag!
Nedrīkst "zvirbuli" izlaist!
Pie pārejas zināt precīzi vajag,
Kāda taka visus gaida!

Katrs vārds - zelta vērtībā!
Katrs solis - Vēsturisks!
Dzīve - nekad loto nemēdz būt,
Cilvēku Gars - patriotisks!

Atkārtoju, nemētājaties ar vārdiem!
Vārdi ar jēgu - bīstami!
Dzīve - tā ne cīņa uz tatami,
Apsvērt vārdus - svarīgi!

Cilvēki vārdus met viens otram!
Bet, aiz vārdiem meli stāv!
"Savelciet zirgam sedulkas siksnu",
Stingrāk pret sevi izturaties!

Mainās uz Pasaules viss!
Cilvēki - tas ne tikai cilvēki!
Cilvēki atbildīgi par visu,
Dieva eksāmeni - prelūdija!

Katrs vārds - dzīves gads!
Meli spēcīgi - kvadrātā!
Agrāk maz dzīvoja melos,
Tagad šī kārtība zudusi! 

Notiek teritorijas attīrīšana,
Ne tika Pasaulē, Krievijā!
Būs tagad Jauna akvatorija,
Un Krievzemei Misija Jauna!

Es visus Pārejai gatavoju!
Svarīga - iekšējā attīrīšana!
Cilvēkiem atpakaļ gājiena nav,
Jaunas sajūtas atnāks!

Otra dekāde priekš attīrīšanās!
Tas skars visus uzreiz!
Pamanīsiet Planētas nobīdi,
Kas tāds ne reizi nebija!

Planēta vulkānus nesteidzina!
Kaut arī - gatavība numur viens!
Viņa cilvēciskās oktāvas gaida,
Vienprātība - labākais motīvs!

Marta dekādes - gluži kā soļi!
Soļi pakāpeniski augšup!
Jūs radīt varat, kā burvji,
"Kopā" traucējumu nav!

Zināms: "viens laukā nav karotājs"!
Galvenais Pasaulsēkas Noteikums!
Cilvēks viens nav nekad!
Viņam ar Dievu - viena Apziņa!

Āmen.
Tēvs Absolūts
12.03.19. 

12.03.19.Quatrain „Can’t let out the sparrow””

People play games!
Cheating themselves!
It seems to them, that God doesn’t see,
But, this is a deceptive path!

Today, this- is Performance of God!
“Tomorrow” depends on this!
Not just for human,
People want to know the Truth!

I warn you: the games are over!
Exam is now on check!
People were listed many on the ranks,
But, they are no longer on verification!

It seems: a set of accidents!
This- is big mistake of people!
In all is law of Heaven,
People are threatened with alienation!

Can’t play long “hide and seek”!
Everything is now very serious!
It turns out the game of “giveaway”,
Moreover, always unconsciously!

Can’t live and play long,
Without cataclysms- don’t mean quiet!
Silver keys are beaten in Heaven,
Let not touch everyone famously!

Must think for every word!
Can’t release the “sparrow”!
At the transition you need to know exactly,
What path is waiting for everyone!

Every word- is worth its weight in gold!
Every step- is Historical!
Life is never a lotto,
The Spirit of the human- is patriotic!

I repeat, don’t throw words!
Words with meaning- are dangerous!
Life- is not a fight on tatami,
Weighting words- is important!

People throw words to each other!
But, behind the words are lies!
 “Pull the cinch to the horse”,
Threat yourself harder!

Everything is changing on the World!
People- are not just people!
People are responsible for everything,
Exam of God- is prelude!

Every word- is a year of life!
Strong lies- in the square!
They used to live little in lie,
Now this order is lost!

There is a cleansing of area,
Not only in the World, Russia!
Now there will be a New water area,
 And Russia has New Mission!

I prepare everyone for the Transition!
Important- internal cleansing!
People don’t have a backstop,
New sensations will come!

The second decade for cleansing!
It will touch all at once!
Will feel the Planet offset,
There was never such a thing!

The Planet doesn’t rush volcanoes!
Although- readiness number one!
She is waiting for an octave of humans,
Unanimity is the best motive!

Decades of March- are like steps!
Steps gradually up!
You can create like magicians,
“Together” is no hindrance!

It’s known: “one is not warrior in the field”!
The main Rule of the Universe!
A human is never alone!
He with God- has one Consciousness!

Amen
Father Absolute
12.03.19.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valdā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /12.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatvoja Eslauma 12.03.2019.

Skatījumu skaits: 62 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: