Galvenie » 2020 » Marts » 12 » Vēsts: 12.03.2020. Katrēns "Vara horizontus neieraudzīja"
22:32
Vēsts: 12.03.2020. Katrēns "Vara horizontus neieraudzīja"

12.03.2020 Катрен “Власть не увидела горизонты”

Эпидемия коснётся всех!
И политиков и, конечно, власть!
Эпидемия – это Мировая помеха,
Нешуточные будут страсти!

Все стараются сохранить положение!
Но процесс, начатый Небом, не остановить!
Людей ждут Кардинальные изменения,
По-другому вопрос следует ставить!

Изменения для кого и до какой степени?
Людей скоро охватит паника!
За всё отвечать будут ваши дети!
В этом главная причина истерики!

Эпидемия не различает погоны!
Коснётся всех людей и в рясах, и нет!
Люди побегут в разные стороны,
Для спасения просите у Бога билет!

Эпидемия, фактически, – Судный день!
Затронуты люди и экономика!
Над всей Планетой нависла тень,
У смерти зловещая мина!

Порядок нарушен столетий!
Нет никаких критериев жизни!
Сегодня человек, даже самый последний,
Начинает ценить свою жизнь!

Никто не хочет умирать раньше!
Жизнь человека стала дороже золота!
Людям не понятно, что будет дальше,
С Храмов сойдёт позолота!

Люди побегут в Храмы,
Ожидая Второго пришествия!
Но это, прежде всего, религиозная драма,
Не Спасителя, а Сатаны шествие!

На пороге Эпох людей ждёт Очищение!
Без Очищения в Новую мерность не перейти!
Необходимо Создателя постижение,
Человечеству надо к Богу идти!

Деньги потеряны будут – экономике крах!
Люди начнут «поедать» друг друга!
Прошлое уже превратилось в прах,
Нарушена Вечная квадратура круга!

Сегодня, только всего начало!
Чем дальше, тем, конечно, сильней!
Свалились на людей все печали,
Ситуация на Планете только страшней!

Для изменения Конституции не время!
Планы на «Завтра» не для Судного дня!
Великое свалилось на людей бремя,
Это самая настоящая западня!

15 лет Создатель готовил события!
Предупреждал: не ждите мира!
Все слова Бога давно забыты,
Забыто, что Любовь – мера!

Откровения Бога остановила власть!
Провокация со стороны религий!
Ложью нельзя управлять всласть,
Люди не принимают вериги!

Власть не увидела горизонты!
Ей показалось, что Лжи достаточно!
Такие раньше спасали зонты!
Теперь этого уже недостаточно!

Что бы ни делала власть – всё напрасно!
Колесо Истории не остановить!
Выходить к людям ей очень опасно!
Эпидемия может ей запретить!

Эпидемия расширяет Пространство!
Планета имеет ограниченные размеры!
Были и раньше эпидемий странствия,
Против этой Эпидемии у людей нет меры!

Пора всем готовиться к Судному дню!
Кто в Боге, того не касается!
Власть не пролезет через петлю,
Через игольное ушко, как ни старается!

Аминь.
Отец Абсолют.
12.03.2020

Vēsts: 12.03.2020. Katrēns "Vara horizontus neieraudzīja"

 Epidēmija skars visus!
Gan politiķus un, protams varu!
Epidēmija - Pasaules traucējums tas,
Kaislības būs ne pa jokam!

Visi cenšas stāvokli saglabāt!
Taču procesu, Debesu sākto, neapturēt!
Cilvēkus Kardinālas izmaiņas gaida,
Derīgi citādi jautājumu noformulēt!

Izmaiņas priekš kura, pakāpē kādā?
Cilvēkus panika pārņems drīz!
Jūsu bērni par visu atbildēs!
Tur galvenais histērijas iemesls!

Epidēmija uzplečus nešķiro!
Skars visus cilvēkus arī priestera svārkos, un nē! 
Bēgs cilvēki uz visām pusēm,
Glābšanai biļeti Dievam prasiet!

Epidēmija, faktiski, - Tiesas diena!
Skarti cilvēki un ekonomika!
Virs visas Planētas ēna pārklājās,
Nāvei draudīga mīna!

Simtgadu kārtība traucēta!
Nav dzīves kritēriju nekādu!
Cilvēks šodien, pat vispēdējais,
Sāk savu dzīvi augstu vērtēt!

Neviens negrib nomirt agrāk!
Cilvēka dzīve par zeltu dārgāka kļuva!
Cilvēkiem nesaprotams, kas tālāk būs,
No Tempļiem apzeltījums noies!

Cilvēki bēgs uz Tempļiem,
Otro atnākšanu gaidot!
Taču tā, vispirms, reliģiskā drāma,
Ne Glābēja, bet Sātana procesija! 

Uz Ēru robežas cilvēkus Attīrīšana gaida!
Bez Attīrīšanas Jaunā dimensijā nepāriet!
Radītāja izzināšana nepieciešama,
Cilvēcei jāiet pie Dieva!

Nauda zaudēta būs - ekonomikai krahs!
Cilvēki viens otru "noēst" sāks!
Pagātne pīšļos jau pārvērtās,
Pārkāpta Mūžīgā apļa kvadratūra!

Šodien, tikai sākums visam!
Jo tālāk, jo, protams, spēcīgāk!
Visas bēdas pār cilvēkiem novēlās, 
Situācija uz Planētas tikai briesmīgāka!

Konstitūcjas izmainīšanai laika nav,
Plāni "Rītdienai" ne priekš Tiesas dienas!
Liels slogs pār cilvēkiem novēlās,
Tās lamatas visīstākās! 

15 gadus Radītājs notikumus gatavoja!
Brīdināja: mieru negaidiet!
Dieva vārdi visi aizmirsti sen,
Aizmirsts, ka Mīlestība - mērs!

Dieva Atlāsmes apturēja vara!
Provokācija no reliģiju puses!
Nedrīkst vara ar meliem vadīt,
Nepieņem cilvēki važas!

Vara horizontus neieraudzīja!
Viņai šķita, ka Melu pietiekami!
Tādas nojumes agrāk glāba!
Tagad tas jau nepietiekami!

Lai ko darītu vara - viss veltīgi!
Vēstures ratu neapturēt!
Iziet pie cilvēkiem viņai ļoti bīstami!
Epidēmija viņai var aizliegt!

Epidēmija Telpu paplašina!
Planētai ierobežoti izmēri ir!
Bija arī agrāk epidēmiju klejojumi,
Šādai Epidēmijai cilvēkiem pretmēru nav!

Laiks visiem Tiesas dienai gatavoties!
Dievā kurš, uz to neattiecas!
Vara caur cilpu neizlīdīs,
Caur adatas aci, lai kā censtos!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
12.03.2020.

12.03.20.Quatrain “The authorities did not see the horizons”

The epidemic will affect everyone!
And politicians and, of course, power!
The epidemic* is a global hindrance,
There will be serious passions!

Everyone is trying to maintain a position!
But the process begun by Heaven cannot be stopped!
Dramatic changes await people
The question should be raised differently!

Change for whom and to what extent?
Panic is coming soon!
Your children will be responsible for everything!
This is the main reason for the hysteria!

The epidemic does not distinguish epaulett!
It will touch all people and in robes, and no!
People will run in different directions
Ask God for a ticket for salvation!

The epidemic, in fact,- is Judgment Day!
Affected people and the economy!
A shadow hung over the whole Planet
Sinister mine to death!

The order of centuries is broken!
There are no criteria for life!
Today, human, even the very last,
Starts to appreciate his life!

Nobody wants to die before!
Human life has become more expensive than gold!
People don’t understand what will happen next,
Gilding will descend from the Temples!

People will run to the Temples
Will wait for the Second Coming!
But this is, above all, a religious drama,
Not the Savior, but Satan's procession!

At the threshold of the Age of people is waiting for Purification!
Without Purification, cannot pass in New Dimension!
Needs Understanding of the Creator,
Humanity needs to go to God!

Money will be lost - the economy will crash!
People will start to “eat” each other!
The past has already turned to dust
Eternal circle squared is broken!

Today, is just the beginning of everything!
The farther, the stronger, of course!
All sorrows fell on people
The situation on the Planet is only worse!

To change the Constitution is not the time!
Plans for “Tomorrow” are not for Judgment day!
The great burden fell on people,
This is a real trap!

15 years the Creator prepared events!
He warned: do not wait for peace!
All the words of God have long been forgotten
It is forgotten that Love- is the measure!

The revelations of God stopped the power!
Religion provocation!
The power can’t manage with lies,
People do not accept shackles!

The authorities did not see the horizons!
It seemed to her that Lying was enough!
Such used to save umbrellas!
Now this is not enough!

Whatever the power does- everything is in vain!
The Wheel of History cannot be stopped!
Going out to people is very dangerous for her!
The epidemic may forbid her!

The epidemic is expanding the Space!
The planet is limited in size!
There were earlier wandering epidemics,
People have no measure against this epidemic!

It's time for everyone to prepare for Judgment day!
Whoever is in God is not concerned!
The power won't crawl through the loop
Through the eye of the needle, no matter how hard will try!

Amen.
Father Absolute.
03/12/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem, 
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /12.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 12.03.2020.

Skatījumu skaits: 15 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: