Galvenie » 2017 » Aprīlis » 12 » Vēsts: 12.04.2017. Katrēns "Kontroles mēģinājums"
13:11
Vēsts: 12.04.2017. Katrēns "Kontroles mēģinājums"

Vēsts: 12.04.2017. Katrēns "Kontroles mēģinājums"

12.04.17 Катрен "Контрольная репетиция"…………………………………………Quatrain "Control rehearsal"


Внимательно читайте катрены, ........ Uzmanīgi lasiet katrēnus,…………..Carefully read the quatrains,
Я излагаю сценарий, ...........................Es izklāstu scenāriju,……………..…..I present scenario,

Приоткрыл уже сцену, .............................Pavēru jau skatuvi,……………………..Opened the stage already,
Актёрам раздал глоссарий! ....................Aktieriem glosārijus izdalīju!.................Actors gave out a glossary!

Последний прогон начинается, ...............Pēdējais kopmēģinājums sākas,..…..The last run begins,
Это - контрольная репетиция! .......... Tas - kontroles mēģinājums!...........This is- a control rehearsal!
Занавес открывается, .............................Aizsegs atveras,……………………..….The curtain opens
Спектакль называется - петиция! ...........Izrāde saucas - petīcija!.......................The play is called- petition!

Петиция - обращение к людям! ............. Petīcija - uzruna cilvēkiem!..................A petition- is an appeal to people!
Россия стоит на сцене! ...........................Krievija stāv uz skatuves!.....................Russia is on the stage!
Повторяю, прогон - есть прелюдия, ...... Atkārtoju, kopmēģinājums - ir prelūdija,I repeat, run-through- is a prelude,
Сегодня поговорим о Вере! .....................Šodien par Ticību parunāsim!...............Today let's talk about Faith!

Разговор, как подтверждение! .................Saruna, kā apstiprinājums!.................Conversation as a confirmation!
Каждое слово - Святая Правда! ..........Katrs vārds - Svēta Patiesība!.........Every world- is Holy Truth!
Слова найдут отражение, ....................... Vārdi atspoguļojumu atradīs,……..…..Words will be reflected,
В Душах людей, но Завтра! .................... Cilvēku Dvēselēs, bet Rīt!....................In the Soul of human, but Tomorrow!

Сегодня Я говорю, что Завтра, ............... Šodien Es runāju, ka Rīt,………………Today I am saying, that Tomorrow,
Многие на Руси не готовы! ...................... Daudzi Krievzemē negatavi!................Many in Russia are not ready!
Услышать слова Правды, ........................ Patiesības vārdus izdzirdēt!.................Hear the words of Truth!
Сознание людей заковано! ..................... Cilvēku Apziņa iekalta važās!...............Consciousness of people is chained!

Повторяю, Русь была Первой! ........... Atkārtoju, Krievzeme bija Pirmā!......I repeat, Russia was the First!
Ей Первой и оставаться! ..................... Viņai Pirmajai arī palikt!....................And she will remain to be First!

Ценно, что Она Богу верная, ..................Vērtīgi, ka Viņa Dievam uzticīga,……….Important, that she is faithful to God,
Под Бога нельзя бояться! .......................Dieva baidīties nedrīkst!.........................Don't be afraid of the God!

В первой труппе людей немного! ...........Pirmajā trupā cilvēku nedaudz!...............In the first troupe people are not many!
Артистов - всего пятьсот! ........................Aktieru - pavisam piecsimt!.....................Artists- only five hundred!
Это первый спектакля звонок, ................Šis izrādes pirmais zvans,…………….....This is the first bell of performance,
Это 300 спартанцев - Взлёт! ...............Tā 300 spartiešu - Pacelšanās!...........This is 300 Spartans- Blast- off!

Роли учите внимательно! ........................Lomas mācaties uzmanīgi!...................Roles teach careful!
Это ответственное задание! ...................Tas uzdevums atbildīgs!........................This is responsible task!
Мир изменится основательно! ................Pasaule pamatos izmainīsies!...............The World will change thoroughly!
К Руси придёт понимание! .......................Krievzemei saprašana atnāks!..............Understanding will come to Russia!

Теперь отступать поздно, ........................Tagad atkāpties vēlu,……………………Now retreat is late.
Многие не выдержат трансмутации, .......Daudzi transmutāciju neizturēs,………..Many will not withstand transmutation,
Время наступает звёздное! .....................Laiks zvaigžņots sākas!.........................Time comes the star!
Повторяю, людей адаптация! .................Atkārtoju, cilvēku adaptācija!..................I repeat, people are adapting!

Вибрации уже поменялись, ................Vibrācijas jau izmainījās,…………..….Vibrations already changed,
Можно объяснить недомогание! ........Var nespēku izskaidrot!......................Can explain the indisposition!

Прошлое совсем отменяется, .................Pagātne pilnīgi atcelta,…………………...The past is completely abolished,
К будущему есть внимание! ....................Uzmanība pievērsta nākotnei……………The attention is to the future!

Прекратите свои метания! .......................Pārtrauciet savu mētāšanos!..................Stop your throwing!
Неизбежность стучится в двери! .............Durvīs neizbēgamība klauvējas!...............Inevitability knocks at the door!
Пересмотрите свои Знания, ....................Pārskatiet Zināšanas savas,……………...Reconsider your Knowledge
Вернутся к людям поверия! .....................Pie cilvēkiem ticējumi atgriezīsies!..........Belief will return to people

Нужно принять решение! ..................... Lēmumu pieņemt nepieciešams!......Need to make a decision!
С Богом или в стороне остаётесь? .... Ar Dievu vai malā palikt?....................With God or to stay on the side?

Это прекратит брожения, .........................Tas pārtrauks rūgšanu,……………..…....This will stop fermentation,
Духом своим займётесь! ..........................Ar savu Garu nodarbosieties!..................Will take care of your Spirit!

Переворачиваю очередной лист! .............Pāršķiru kārtējo lapu!..............................I turn over the next page!
Новая глава подготовлена! .......................Jauna nodaļa sagatavota!.......................The new chapter is prepared!
Пока ещё лист Книги - чист! ................. Vēl pagaidām Grāmatas lapa - tīra!....For now the page of Book- is clear!
Но, идеология заготовлена! ................. Taču, ideoloģija sagatavota!..............But the ideology is prepared!

Идеология совершенно Новая! ................ Ideoloģija pilnīgi Jauna!..........................Ideology is completely New!
В ней нет ничего от прошлого! ................. Tur nav nekā no pagātnes!.....................There have nothing from the past!
Она для людей итоговая, ......................... Tā priekš cilvēkiem kopsumma,………...It's for people final
Открывающая иные возможности! ...........Citas iespējas atklājoša!.........................Opens other opportunities!

Идеология: РАВЕНСТВА в Вере! ..........Ideoloģija: VIENLĪDZĪBA Ticībā!..........Ideology: EQUALITY in the Faith!
Целеполагание - Новая мерность! ...........Mērķnodoms - Jauna dimensija!.............Purpose- New dimension!
Я уже говорил про поверье, ..................... Es jau runāju par ticējumiem,…………...I already told about the belief,
Время перемен отмеряно! ....................... .Pārmaiņu laiks atmērīts!.......................The time of change has been measured!

Сегодня важен - пролог! ........................... Šodien svarīgs - prologs!.......................Today is important- the prologue!
Идеология для людей не земная! ............Priekš cilvēkiem ne zemes ideoloģija!......Ideology for people is not earthly!
В Эволюции видна логика, ........................Evolūcijā loģika redzama,………………..In evolution, logic is visible,
И она - отправная! ..................................... Un tā - izejoša!......................................And that- the starting one!

Идеология утверждена Создателем! ... Ideoloģija Radītāja apstiprināta!.......The ideology is approved by Creator!
Она подписана Кровью! ........................... Tā Asinīm parakstīta!.............................It is signed with Blood
Воины Света, не обыватели, .................... Gaismas Cīnītāji, ne mietpilsoņi,………..Warriors of Light, not philistines,
Навек связанные, Любовью! ..................... Mūžīgi saistīti, Mīlestībā!.......................Forever connected, with Love!

Любовь - это Бог, все знают! ..................... Mīlestība - tas Dievs, visi zina!................Love- that is God, everyone knows!
Идеология Любви - РАВЕНСТВО! ......... Mīlestības ideoloģija - VIENLĪDZĪBA!...Ideology of Love- EQUALITY!
Человечество роль Руси признает! .......... Krievzemes lomu cilvēce atzīs!................Humanity will recognize the role of Russia!
Как идеологическое Главенство! .............. Kā ideoloģisko Virskundzību!...................As an ideological Supremacy!

Аминь. ........................................................ Āmen…………………………………....…...Amen
Отец Абсолют. ........................................... Tēvs Absolūts…………………………….....Father Absolute
12.04.17 ..................................................... 12.04.17…………………………………......12.04.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.04.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.04.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /12.04.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.04.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 12.04.2017.

Skatījumu skaits: 360 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: