Galvenie » 2018 » Maijs » 12 » Vēsts: 12.05.18. Katrēns "Process sācies"
20:15
Vēsts: 12.05.18. Katrēns "Process sācies"

12.05.18 Катрен “Процесс пошёл”​ ​​

Русские – странные люди!
Общее мнение Запада!
Но, для человечества – это прелюдия!
Новой цивилизации – парад!

Непредсказуемость – черта Богов!
Русские – производная Неба!
Они поднимаются до Богов,
Или спокойно уходят в небыль!

Для России важнее – Небо!
Плотный план не для Неё!
Жизнь для русских – боль,
И грусть непонятная от чего!

Первый вопрос России – зачем?
Второй вопрос – кому это надо?
Преграды Русь преодолевает мечом,
Жизнь в борьбе для Русских – отрада!

Главный вопрос – для чего жить?
Человеку нужны препятствия!
Эмоции переходят всегда в быт!
Сопротивление, как дотация!

Справедливость – черта России!
Справедливость в быту и в Мире!
Бороться за Справедливость Её Миссия,
Не будет с Америкой перемирия!

Америка – источник несправедливости!
Напрасно нападает на Русь!
Америка от мамоны в зависимости,
Погибель – сегодня Америки путь!

Масоны учредили Америку!
В Надежде на Дух совершенства,
Заканчивается всё истерикой:
Мамоны в стране главенство!

Для Неё плохо теперь кончается!
Люди отошли от Идеи и Бога!
Несправедливость в глаза бросается,
Погубила Америка себя в итоге!

Европа повторяет Америки путь!
У неё нет продолжения!
Совершенство в Духе – только Руси Суть!
Она – Нового мира определение!

Преображение набирает скорость!
Вулканы растревожили океаны!
Уже видна Новая поросль,
Она вытянет Россию из ямы!

Природа очертит континенты:
Всей Планеты “Святая Русь”!
У Света не будет от Тьмы оппонентов,
Россия творит, забывая грусть!

В России – точно странные люди!
Ради Идеи пойдут на всё!
Мыслящие они – есть прелюдия,
Перехода в Царствие Моё!

Квантовый переход обозначен!
Человечество всё в грехах!
Судьбой Руси предназначено,
Она – для человечества “Патриарх”!

Повторяю, процесс пошёл!
Каждому человеку давался шанс!
Поняла и власть, что время пришло,
Прощальный играет Планета вальс!

Природа ускорит преображение!
Тартария останется на континенте!
К человеческому удивлению,
У России – нет конкурентов!

Россия держит удар всегда!
Внутри только страдает!
Защищена Богом теперь Она,
Народ Её всё понимает!

Народ соберётся в Октаэдр!
Это – Звезда России!
Наступает уже Новая эра,
Святая у Руси – Миссия!

Аминь.
Отец Абсолют.
12.05.18

 

Vēsts: 12.05.18. Katrēns "Process sācies"

Krievi - dīvaini cilvēki!
Rietumu kopīgais viedoklis!
Taču, priekš cilvēces - tā prelūdija!
Jauās civilizācijas  - parāde!

Neparedzamība - Dievu īpašība!
Krievi - Debesu atvasinājums!
Viņi paceļas līdz Dieviem,
Vai mierīgi aiziet neesībā!

Priekš Krievijas svarīgāk - Debesis!
Blīvais plāns ne priekš Viņas!
Dzīve priekš krieviem - sāpes,
Un skumjas nesaprotami no kā!

Pirmais Krievijas jautājums - kādēļ?
Otrs jautājums - kuram tas nepieciešams?
Krievzeme šķēršļus pārvar ar zobenu,
Dzīve cīņā priekš Krieviem - prieks!

Galvenais jautājums - priekš kā dzīvot?
Cilvēkam šķēršļi vajadzīgi!
Emocijas vienmēr sadzīvē pāriet!
Pretošanās, kā dotācija!

Taisnīgums - Krievijas līnija!
Taisnīgums sadzīvē un Pasaulē!
Cīnīties par Taisnīgumu Viņas Misija,
Nebūs ar Amēriku pamiera!

Amērika - neaisnīguma avots!
Veltīgi uzbrūk Krievzemei!
Amērika no mamona atkarīga,
Bojā eja - Amērikas ceļš šodien!

Masoni nodibināja Amēriku!
Cerībā uz Gara pilnību,
Ar histēriju viss beidzas:
Valstī mamona virskundzība!

Priekš viņas tagad bēdīgi beidzas!
Cilvēki atkāpās no Idejas un Dieva!
Netaisnība acīs duras,
Rezultātā Amērika pazudināja sevi!

Eiropa atkārto Amērikas ceļu!
Viņai turpinājuma nav!
Pilnība Garā - tikai Krievzemes Būtība!
Viņa - Jaunās pasaules nosacījums!

Pārveidošana uzņem ātrumu!
Vulkāni satrauca okeānus!
Jau redzama Jaunā atauga,
Tā Krieviju no bedres izvilks!

Daba iezīmēs kontinentus:
Visas Planētas "Svētā Krievzeme"!
Gaismai nebūs no Tumsas oponentu,
Krievija rada, skumjas aizmirstot!

Krievijā tiešām dīvaini cilvēki!
Idejas dēļ ies uz visu!
Domājoši viņi - ir prelūdija,
Pārejai Manā Valstībā!

Kvantiskā pāreja iezīmēta!
Cilvēce visa grēkos!
Krievzemes Liktenis paredzēts,
Viņa - priekš cilvēces "Patriarhs"!

Atkārtoju, process sācies!
Katram cilvēkam bija izredzes!
Saprata arī vara, ka laiks pienāca,
Atvadu valsi Planēta spēlē!

Daba paātrinās pārveidošanu!
Tartarija paliks uz kontinenta!
Cilvēciskam pārsteigumam,
Krievijai - nav konkurentu!

Krievija triecienu vienmēr tur!
Tikai iekšēji cieš!
Tagad Viņa Dieva aizsargāta,
Viņas Tauta visu saprot!

Tauta Oktaedrā sapulcēsies!
Tā - Krievijas Zvaigzne!
Jaunā ēra jau sākas,
Krievzemei Svēta - Misija!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
12.05.18.

12.05.18. Quatrain  “The process has started” 

The Russians- are strange people!
Common opinion of the West!
But, for humanity- that is prelude!
A New civilization- is a parade!

Unpredictability- is a feature of God!
Russians- are derivative of the Heaven!
They rise till the Gods,
Or quietly go to fiction!

For Russia is more important- Heaven!
Dense plan is not for Her!
Life for Russians- is pain,
And sadness is incomprehensible from what!

The first question of Russia- why?
The second question is- who need this?
Russia overcome obstacles with sword,
Life in the struggle for Russia- a joy!

The main question is- for what to live?
Human needs obstacles!
Emotions always become into daily life!
Resistance, as subsidy!

Justice- is a feature of Russia!
Justice in the daily life and in the World!
Fight for Justice is her Mission,
There will not be an armistice with America!

America- is the source of injustice!
She attacks to Russia in vain!
America depend from mammon,
Death- is America way today!

Masons established America!
In Hope for the perfection of the Spirit,
All end with hysteria:
There is mammon’s supremacy in the country!

It’s finishes bad for her now!
People have moved away from Idea and God!
Injustice catches the eyes,
America has ruined herself in the end!

Europe repeats the way of America!
She has no continuation!
Perfection in the Spirit- only the Essence of Russia!
She is- the definition of the New World!

Transformation is gathering speed!
Volcanoes have troubled the oceans!
Already visible New shoots,
How will pull out Russia from the hole!

Nature will outline the continents:
All the Planets are “Holy Russia”!
The Light will have not the opponents from the Darkness,
Russia creates, forgetting sadness!

In Russia- really strange people!
For the sake of Idea will go to all
They are thinking ones- is a prelude,
Transition to My Kingdom!

The Quantum transition is indicated!
All humanity is in sins!
Destiny of Russia is intended,
She- is the “Patriarch” for humanity!

I repeat, the process has begin!
Each person has given a chance!
The power also understood, that time has come,
The Planet plays farewell waltz!

Nature will accelerate the transformation!
Tartarus will remain on the continent!
To human surprise,
Russia- has not competitors!

Russia keeps blow always!
Only inside suffers!
Now She is protected by God,
Her Nation understands everything!

The Nation will assemble in Octahedron!
This- is the Star of Russia!
There is already New Era,
Russia has Holy- Mission!

Amen
Father Absolute
12.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /12.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 12.05.2018.

Skatījumu skaits: 183 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: