Galvenie » 2018 » Jūnijs » 12 » Vēsts: 12.06.18. Katrēns "Svētki?"
18:56
Vēsts: 12.06.18. Katrēns "Svētki?"

12.06.18 Катрен ​ “Праздник?”​​

В одежды вся разодетая!
А, на Душе скребут кошки!
Поэтами Она воспетая,
Характер у России сложный!

Сама себя высекает,
Но, ищет всегда виноватого!
Бога не отпускает,
И смотрит ещё на Рогатого!

Парадоксы внутри и снаружи!
Ищет то, чего уже нет!
Она, конечно, всё сдюжит,
Ей от Бога особый билет!

Бог за ней давно наблюдает,
Уже не одно тысячелетие!
Люди вокруг не понимают,
Что спасает Русь в лихолетье?

Лихолетья случаются часто,
То – революция, то – перестройка!
Другие погибли бы: ясно,
Россия – Божественная постройка!

Новый теперь День Рождения!
Старый забыт – напрочь!
Без истории не определить поведение,
Властям кажется – это мелочь!

День Рождения – когда родился,
А если ещё – эмбрион?
Власть объяснила – росток пробился,
Но, от Добра или Зла – он?

Никто ничего не знает,
Не подходит ни один “изм”!
Народ уже понимает,
Что похоже на капитализм!

Праздновать день капитала,
Это совсем не по-русски!
Россия Свободу выбора потеряла,
Значит, возможности узкие!

Сначала надо понять,
Что теперь за страна Россия?
Раньше была от Бога стать,
И была Великая Миссия!

Сегодня Россия – как все!
Нет – Лица и нет – Идеологии!
Уступила Она везде,
Даже свою территорию!

Не собрать Её вновь – как раньше!
Задача почти тупиковая!
Поменять сразу ВСЁ – проще,
Идея совсем не бредовая!

В Праздник – даётся шанс!
Восстановить Государство!
Люди впадут в транс:
Бог предлагает Царство!

Перескочили в капитализм,
Не учли уроки социализма,
Для Народа – это трагизм,
Загубили свою Отчизну!

Капитал не приживётся в стране!
Слишком много неравенства!
Россия на другой стороне,
Для Неё понятно лишь Равенство!

Старые – ладно, но молодые?
Точно, хотят Равенства!
Не нравятся им богатые – теневые,
Хотят Закона – главенство!

Власть не понимает события!
Праздновать сейчас нечего!
Молодым не нравится бытие,
Прошлое в них – просвечено!

Не религии, а Знания,
Теперь в приоритете Природа!
Придёт ко всем понимание,
Что, Бог помогает Народу!

Россия – образец Духа!
Это не соответствует капиталу,
Россия – это Бога порука,
Планеты для Неё – мало!

Праздник совсем не к месту!
Россия только обретает себя!
Народ и Бог – теперь вместе!
Так было раньше, так будет всегда!

Аминь.
Отец Абсолют.
12.06.18

 

Vēsts: 12.06.18. Katrēns  "Svētki?"

Drānās visa uzposta!
Bet, kaķi Dvēseli skrāpē!
Dzejnieku Viņa apdziedāta,
Raksturs Krievijai sarežģīts!

Sevi pati izcērt,
Bet vainīgo meklē vienmēr!
Dievu neatlaiž,
Un vēl uz Raigaini skatās!

Paradoksi iekšēji un ārēji!
Meklē to, kā vairāk jau nav!
Viņa, protams, visu nolīdzinās,
Viņai no Dieva sevišķa biļete!

Dievs viņu sen novēro,
Jau ne vienu vien tūstošgadi!
Cilvēki apkārt nesaprot,
Kas glābj Krievzemi grūtos laikos?

Grūti laiki gadās bieži,
Tad - revolūcija, tad - pārbūve!
Citi ietu bojā: skaidrs,
Krievija - Dievišķa būve!

Jauna tagad Dzimšanas Diena!
Vecais aizmirsts - galīgi!
Bez vēstures uzvedību nenoteikt,
Varām šķiet - sīkums tas!

Dzimšanas diena - kad dzimis,
Bet ja vēl - embrijs?
Vara skaidroja  - asns izspraucās,
Bet, no Laba vai Ļauna - viņš?

Neviens neko nezin,
Neder neviens "isms"!
Tauta jau saprot,
Ka kapitālismam līdzīgi!

Kapitāla dienu svinēt,
Tas pavisam nekrieviski!
Krievija izvēles Brīvību pazaudēja,
Tātad, iespējas šauras! 

Iesākumā saprast vajag
Kas tagad par valsti Krievija?
Agrāk bija no Dieva sākts,
Un Liela Misija bija!

Krievija šodien - kā visi!
Nav - Personas un nav - Ideoloģijas!
Visur Viņa vietu atdeva,
Pat savu teritoriju!

Nesavākt Viņu atkal - kā agrāk!
Uzdevums gandrīz stupceļa!
Izmainīt VISU uzreiz - vienkāršāk,
Ideja nepavisam ne murgaina!

Svētkos - izredzes dotas!
Valsti atjaunot!
Cilvēki transā kritīs:
Dievs Karalisti piedāvā!

Pārleca kapitālismā,
Neņēma vērā sociālisma mācību,
Priekš Tautas - tas traģisms,
Pazudināja savu Tēviju!

Kapitāls valstī neiedzīvojas!
Pārāk daudz nevienlīdzības!
Krievija citā pusē, 
Viņai tikai Vienlīdzība saprotama!

Vecie - labi, bet jaunie?
Tiešām, grib Vienlīdzību!
Nepatīk viņiem bagātie - ēnotie!
Likumu grib - virskundzība!

Nesaprot vara notikumus!
Tagad ko svinēt nav!
Jaunajiem nepatīk esamība,
Pagātne viņos - izgaismota!

Ne reliģijas, bet Zināšanas,
Daba tagad prioritāte!
Atnāks saprašana pie visiem,
Ka, Dievs palīdz Tautai!

Krievija - Gara paraugs!
Tas neatbilst kapitālam,
Krievija - tā Dieva galvojums,
Planētas priekš Viņas - maz!

Svētki pavisam nevietā!
Krievija tikai iemanto sevi!
Tauta un Dievs - kopā tagad!
Kā bija agrāk, tā būs vienmēr!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
12.06.18.

12.06.18. Quatrain "The Holiday?” 

In clothes all dressed up!
But, cats skate the Soul!
She is sang by Poets,
The nature of Russia is complicated!

She carves herself,
But, always looking for the guilty one!
God doesn’t let go,
And looks also at the Horned one!

Paradoxes inside and out!
Looks for someone that no longer exists!
Of course, she will do everything,
She has special ticket from God!

God has been watching her for a long time,
Already not only one millennium!
People around don’t understand,
What saves Russia in a hard time?

Hard times happens often,
Than- revolution, then- perestroika!
Others would perish: clearly,
Russia- Divine construction!

New is now a Birthday!
The old ones are forgotten- completely!
Without history, don’t determine behavior,
The authorities think- this is a trifle!

Birthday- when born,
And what if it’s still- embryo?
The authorities explained- that the sprout had broken through,
But, is it from Good or Evil- he?

Nobody knows anything,
Not suitable for any “ism”!
Nation already understand,
That is similar to capitalism!

Celebrate the day of capitalism,
It’s not Russian at all!
Russia has lost choice of Freedom,
Hence, the possibilities are narrow!

First need to understand,
What kind of country is Russia now?
Previously it was from God to become,
And there was a Great Mission!

Russia today- is like everyone else!
No- Persons and no- Ideology!
She lost everywhere,
Even her territory!

Don’t collect it again- as before!
The task is almost a dead end!
To change EVERYTHING immediately- is easier,
The Idea is not at all crazy!

In the Holiday- given a chance!
Restore the State!
People will fall into a trance:
God offers the Kingdom!

Jumped to capitalism,
Ignored the lessons of socialism,
For the Nation- is tragedy,
They ruined their Homeland!

Capital can’t take root in the country!
Too much inequality!
Russia on the other side,
For Her it is clear only Equality!

The old- are good, but young?
Exactly, they want Equality!
They don’t like rich- shadow!
They want the law- the rule!

The authorities don’t understand the events!
There is nothing to celebrate now!
Young don’t like being,
The past in them- is enlightened!

Not the religions, but the Knowledge,
Nature now is the priority!
Understanding will come to all,
That God helps to Nation!

Russia- is an example of the Spirit!
This doesn’t correspond to the capital,
Russia- is bail of God,
Planets for Her- not enough!

The holiday is out of place!
Russia only finds herself!
The nation and God- together now!
So it was before, so it will be always!

Amen
Father Absolute
12.06.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /12.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 12.06.2018.

Skatījumu skaits: 180 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: