Galvenie » 2018 » Jūlijs » 12 » Vēsts: 12.07.18. Katrēns "Opozīcija"
14:51
Vēsts: 12.07.18. Katrēns "Opozīcija"

12.07.18 Катрен “Оппозиция”

Оппозиция объединяется!
Лозунг почти революции!
Главное, она определяется,
Своим местом в мировой эволюции!

Взгляды разные – Цель одна!
Новый Мир – Новые горизонты!
Великая Цель – всегда видна,
Малая цель – только узоры!

Много представлений и ни о чём!
Каждый видит только себя!
Каждая оппозиция всегда о своём,
Внутри ничего нового не неся!

Главный для Создателя – есть человек!
Совершенствование – его жизнь!
Нельзя изменить за час, нужны века,
Чтобы он понял, как жить!

Оппозиция говорит: «я знаю»!
По опыту всех поколений,
Однако, Нового не представляю,
И уже не жду изменений!

Нужно сформировать идеологию!
Не на года – на тысячелетия!
В Душах людей сейчас патология,
Свобода для них – многолетие!

Человечество ждёт решения!
Прежде всего, от России!
Приобретает большое значение,
Примет ли Она на себя Миссию!

Если примет – Мир в безопасности!
Если нет – Мир уходит под воду!
Оппозиция прольёт на всё ясность,
Никому никогда в угоду!

Мнений много – решения нет!
Вечный процесс революции,
Россия потерялась на тысячу лет!
Выпала из звена эволюции!

Сегодня, наконец, услышала!
Разумные слова оппозиции,
Но, сначала Бога послушала,
Не писала пустых петиций!

Нужно сначала понять Судьбу!
С Богом или с религией!
Выкинуть словесную кутерьму,
И убрать от себя вериги!

Оппозиция формировалась долго!
Так долго уже не живут!
Оппозиция, как река Волга,
Очищает протоки от пут!

Каждый с Богом должен быть рядом!
Единственная в Пространстве сила!
Люди-Боги единым отрядом,
Этого никогда не было!

Оппозиция предлагает путь Единения!
Люди-Боги согласны на всё!
Изменилось в стране поведение!
Люди поняли: «что и почём»!

Оппозиция – знает, новые – понимают!
В разнообразии мыслей – есть сила!
Пока не многие из оппозиции знают,
Что Единение – выше силы!

Платформа была готова заранее!
Пятая готовилась для Шестой!
Идеология – как Духа питание,
Без идеологии – не жизнь, а постой!

Оппозиция, соблюдая законы,
Шагнёт в Новую мерность!
У каждого в Душе Каноны,
Как, Божественная закономерность!

Первый шаг уже сделан!
Нет ни у кого отторжения!
У оппозиции есть свой задел,
У Новых – устойчивое положение!

Единение с оппозицией!
Успех – в самом Начале!
Изменится написания транскрипция,
Уйдут из Пространства печали!

Аминь.
Отец Абсолют
12.07.18

 

Vēsts: 12.07.18. Katrēns "Opozīcija" 

Opozīcija apvienojas!
Gandrīz revolūcijas lozungs!
Galvenais, tā noskaidrojas,
Ar savu vietu pasaules evolūcijā! 

Uzskati dažādi - Mērķis viens!
Jauna Pasaule - Jauni horizonti!
Liels Mērķis - vienmēr redzams,
Mazs mērķis - tikai raksti!

Daudz priekšstatu un ne par ko!
Katrs redz tikai sevi!
Katra opozīcija vienmēr par savu,
Neko jaunu iekšienē nenesot!

Galvenais priekš radītāja - ir cilvēks!
Pilnveidošana - viņa dzīve!
Nevar izmainīt stundas laikā, gadsimti vajadzīgi,
Lai viņš saprastu, kā dzīvot! 

Opozīcija saka: "es zinu"!
Pēc visu paaudžu pieredzes,
Tomēr, Jauno nestādos priekšā,
Un jau izmaiņas negaidu!

Ideoloģiju noformēt vajag!
Ne uz gadiem - uz tūkstošgadiem!
Cilvēkiem tagad Dvēselēs pataloģija,
Brīvība priekš viņiem - daudzgadība!

Cilvēce lēmumu gaida!
Vispirms, no Krievijas!
Lielu nozīmi iemanto,
Vai Misiju pieņems Viņa uz sevi!

Ja pieņems - Pasaule drošībā!
Ja nē - Pasaule zem ūdens aiziet!
Opozīcija uz visu skaidrību izlies,
Nevienam nekad neizdabāt!

Viedokļu daudz - lēmuma nav!
Revolūcijas mūžīgais process,
Krievija pazuda uz tūkstošiem gadu!
Izkrita no evolūcijas posma!

Šodien, beidzot, izdzirdēja!
Opozīcijas saprātīgos vārdus,
Bet, iesākumā Dievu paklausīja,
Nerakstīja tukšas petīcijas!

Vispirms Liktenis jāsaprot!
Ar Dievu vai ar reliģiju!
Izmest vārdisko kņadu,
Un no sevis važas novākt!

Opozīcija formējās ilgi!
Tik ilgi jau nedzīvo!
Opozīcija, kā Volgas upe,
Attekas attīra no tīkliem!

Katram ar Dievu blakus jābūt!
Vienīgais spēks Telpā!
Cilvēki-Dievi vienā pulkā,
Tāds kas nekad nebija!

Opozīcija piedāvā Vienošanās ceļu!
Cilvēki-Dievi visam piekrīt!
Izmainījās valstī uzvedība!
Cilvēki saprata: "kas un kāpēc"!

Opozīcija - zin, jaunie - saprot!
Domu daudzveidībā - spēks ir!
Pagaidām nedaudzi no opozīcijas zin,
Ka Vienotība - augstāk par spēku!

Platforma gatava bija iepriekš!
Piektā gatavojās priekš Sestās!
Ideoloģija - kā Gara uzturs,
Bez ideoloģijas - ne dzīve, bet privātmītne!

Opozīcija, likumus ievērojot,
Dosies Jaunajā dimensijā!
Katram Dvēselē Kanoni,
Kā, Dievišķā likumsakarība!

Pirmais solis jau veikts!
Nav nevienam atteikšanas!
Opozīcijai ir sava rezerve,
Jaunajiem - stabīls stāvoklis!

Vienotība ar opozīciju!
Panākums - pašā Sākumā!
Izmainīsies transkripcijas uzrakstīšana,
Bēdas no Telpas aizies!

Āmen.
Tēvs Absolūts
12.07.18.

12.07.18. Quatrain “Opposition”

Opposition unites!
Almost the slogan of revolution!
The main thing is that it’s determined,
With its place in the evolution of the World!

Views are different- target is One!
New World- New horizons!
The Great Target- always visible,
A small target- just patterns!

Many representations and about nothing!
Everyone sees only himself!
Each opposition is only about its own,
Inside, nothing new can be carried!

The main thing for the Creator- is human!
Perfection- is his life!
Can’t change hours in time, need centuries,
So that he could understands how to live!

The opposition says: “I know”!
According to the experience of all generations,
However, I can’t image a new one,
And already don’t expect changes!

Need to form an ideology!
Not for years- for millenniums!
In the Souls of people, there is pathology now,
Freedom for them- many years!

Humanity is waiting for a solution!
First of all, from Russia!
Gets great value,
Will She accept the Mission on herself!

If it does- the World is safe!
If not- the World goes under the water!
The opposition will shed light on everyone,
No one will ever please!

There are many opinions- there is no solution!
The eternal process of revolution,
Russia is lost for a thousand of years!
Dropped out of the link of evolution!

Today, finally, heard!
Reasonable words of opposition,
But, at first, listened God,
Didn’t write empty petitions!

First must understand Destiny!
With God or with religion!
To throw out a verbal mess,
And get rid of yourself!

The opposition was forming for a long time!
So long doesn’t live!
The opposition, like Volga river,
Clears the ducts from the put!

Everyone must be with God near!
The only power in the Space!
People- Gods are in one unit,
Such, what never happened!

Opposition offers the way of Unity!
People- Gods agree to everything!
The behavior has changed in the country!
People understood: “what and why”!

Opposition- knows, new ones- understand!
In a variety of thoughts- there is power!
While not many of the opposition knows,
That Unity- is beyond the strength!

The platform was ready in advance!
The Fifth was preparing for the Sixth!
Ideology- is like food of the Spirit,
Without ideology- not life, but wait!

Opposition, observing the law,
Will step into New dimension!
Everyone in the Soul has the Canons,
As, the Divine regularity!

The first step has already been taken!
There is no one’s rejection!
The opposition has its own backlog,
The New- a stable situation!

Unity with a opposition!
Success- in the Beginning!
Will change the spelling of transcription,
Sorrow will leave the Space!

Amen
Father Absolute
12.07.18.

 Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /12.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 12.07.2018.

Skatījumu skaits: 148 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: