Galvenie » 2018 » Augusts » 12 » Vēsts: 12.08.18. Katrēns "Dievi vai cilvēce"
17:59
Vēsts: 12.08.18. Katrēns "Dievi vai cilvēce"

12.08.18 Катрен ​ ​​“Боги или человечество”

Человечество этой Планеты,
Не будет никогда Целым!
Все жаждут чужой вендетты,
В Душе не будут Белыми!

Агрессия есть в каждом!
Не ясно о чём думают,
А если узнаешь, то страшно,
Что же люди желают!

“Пушистый” – но, страшный внутри!
Дуальность разорвала надвое,
Кажется, что нет страшнее твари,
Хотя на Бога подобие вроде!

Подобие – по Сценарию!
Совсем другое – по жизни!
Люди похожи на серпентарий,
Главное, чтобы выжить!

Странно говорить о Добре!
Даже в роду – кровавая тяжба,
Тем более, в своей семье,
Процветает – вражда!

Что говорить о народах,
Религии разделили Пространство,
Люди стали породой,
Нет Добра – есть только упрямство!

Бог хочет реализовать подобие!
Но, Любовь не услышат люди,
Делать, а говорить другое – удобнее,
Жизнь – это смерти прелюдия!

Погибли прошлые цивилизации,
Ни разу не получалось Целого!
Пятая – это последняя акция,
Остаётся Россия и то, только Белая!

Нет возможности переучить,
Никто не слышит о Мироздании!
Люди не могут, как Боги жить,
Никак не придёт понимание!

Что люди – производная Бога!
Что от людей зависит Сценарий!
Что возвращение к Богу – одна дорога,
Меняется только Глоссарий!

Человек не поменял Сознание!
Никак не хочет стать Богом!
Не читает от Бога Задание!
Всё кончается одним итогом!

Удивляюсь, как люди просты!
Истина их Рождения на поверхности!
Дуальность “ведёт под уздцы”,
К Духовной ведёт ветхости!

Проявление только на Миг!
Главная жизнь – на Небе!
Здоровье тоже, как пик,
Перед нисхождением в небыль!

Человек поднимается и уходит!
Во время подъёма надо успеть,
Проверить, что же подходит?
Для совершенства иметь!

Задача подняться в Небо!
Стать, осознанно, Частью!
Понять, что ты уже в Целом,
И с Богом одной масти!

Ничего не надо для Неба!
При совершенстве быт неуместен!
Проявление мелькнёт, как Быль,
Остаётся лишь Память – вместо!

Или место от проявления!
Точнее, от оболочки,
История перелистает все явления,
Разложит жизнь по полочкам!

Нужно об этом помнить!
Завтра начинается Преображение!
Не надо себя кем-то мнить,
Жизнь – голографическое изображение!

Оболочка нужна лишь на Миг!
Время её Богом определено!
Помогает сделать эволюционный сдвиг,
Потом в прошлое уходит оно!

Вы живёте не здесь, а в Небе!
На Олимпе – ваше Отечество!
Пятая уже считается небылью,
Шестая – Боги, а не человечество!

Аминь.
Отец Абсолют
12.08.18

 

Vēsts: 12.08.18. Katrēns "Dievi vai cilvēce"

Šīs Planētas cilvēce,
Veselums nebūs nekad!
Visi alkst svešas vendetas,
Nebūs Dvēselē Balti!

Agresija ir katrā!
Nav skaidrs par ko domā,
Bet ja uzzini, tad bail, 
Ko gan cilvēki vēlas!

"Pūkains" - bet, briesmīgs iekšā!
Dualitāte divās daļās pārrāva,
Šķiet, ka nav radījuma briesmīgāka,
Kaut Dieva līdzībai līdzīgs!

Līdzība - pēc Scenārija!
Pavisam cits - dzīvē!
Cilvēki līdzīgi serpentārijam,
Galvenais, lai izdzīvotu!

Dīvaini runāt par Labsirdību!
Pat dzimtā - asins prāvošanās,
It sevišķi, savā ģimenē,
Plaukst - naids!

Ko par tautām runāt,
Reliģijas izdalīja Telpu,
Cilvēki kļuva suga,
Nav Labsirdības - ir tikai stūrgalvība!

Dievs grib līdzību realizēt!
Taču, cilvēki Mīlestību nedzird,
Darīt, bet runāt citu - ērtāk,
Dzīve - tā nāves prelūdija!

Gāja bojā iepriekšējās civilizācijas,
Veselums neizdevās ne reizi!
Piektā - tā pēdējā akcija,
Paliek Krievija un tad, tikai Baltā!

Nav iespēju pārmācīt,
Neviens nedzird par Pasaules-ēku!
Cilvēki nevar, dzīvot kā Dievi,
Saprašana neatnāk nekādi!

Ka cilvēki - Dieva atvasinājums!
Ka no cilvēkiem atkarīgs Scenārijs!
Ka atgriezšanās pie Dieva - viens ceļš,
Tikai Glosārijs mainās!

Cilvēks neizmainīja Apziņu!
Nekādi negrib kļūt Dievs!
Nelasa Uzdevumu no Dieva!
Viss vienā rezultātā beidzas!

Brīnos, cik cilvēki vienkārši!
Viņu dzimšanas Patiesība virspusē!
Dualitāte "zem iemauktiem ved",
Pie Garīguma vecums ved! 

Izpausme tikai uz Mirkli!
Galvenā dzīve - Debesīs!
Veselība arī, kā maksimumstunda,
Pirms lejupiešanas neesībā!

Cilvēks paceļas un aiziet!
Pacelšanās laikā vajag uzspēt,
Pārbaudīt, kas gan noder?
Priekš pilnības vērā ko ņemt!

Uzdevums Debesīs pacelties!
Kļūt, apzināti, Daļai!
Saprast, ka tu jau Veselumā,
Un ar Dievu vienā tērpā!

Nevajag priekš Debesīm nekā!
Pie pilnības sadzīve nevietā!
Izpausme pazibēs, kā Patiesums,
Paliks tikai Atmiņa - vietā!

Vai vieta no izpausmes!
Precīzāk, no apvalka,
Vēsture pāršķirsta visas parādības,
Dzīvi pa plauktiņiem izliks!

Par to atcerēties vajag!
Rīt Pārveidošana sākas!
Nevajag sevi kaut kā iedomāties,
Dzīve - hologrāfisks attēls!

Apvalks tikai uz Mirkli nepieciešams!
Tā laiks Dieva noteikts!
Palīdz veikt evolucionāro bīdi,
Pēc tam tas pagātnē aiziet!

Ne šeit jūs dzīvojiet, bet Debesīs!
Uz Olimpa - jūsu Tēvija!
Piektā jau neesība skaitās,
Sestā - Dievi, bet ne cilvēce!

Āmen.
Tēvs Absolūts
12.08.18.

12.08.18. Quatrain “Gods or humanity” 

The humanity of this Planet,
The Whole will be never!
Everyone thirsts for someone else’s vendetta,
In the Souls will be not White!

Aggression is in everyone!
It’s not clear for what they think,
But, if you find out, its scary
What do people want!

“Fluffy”- but terrible inside!
Duality broke in two parts,
It seems that there is no more terrible creature,
Although it’s similar to God’s similarity!

Similarity- according to the Scenario!
Absolutely different- in life!
People are similar to serpentarium,
The main thing is to survive!

It’s strange to talk about Kindness!
Even in the family- a bloody lawsuit,
Moreover, in his own family,
Prosper- hostility!

What to say about nations,
Religions have divided the Space,
People have become a breed,
There is no kindness- there is only stubbornness!

God wants to realize the similarity!
But, people don’t hear Love,
Doing, but saying another things- is more convenient,
Life- is a prelude of death!

Previous civilizations perished,
Never did be Whole!
The Fifth- is the last action!
Remains Russia, and then, only White!

There is no possibility to retrain,
Nobody hears about the Universe!
People can’t to live as Gods,
Understanding don’t come no way!

That people- are derivatives of God!
That the Scenario depends on people!
That return to God- is only way!                          
Only the Glossary changes!

Human has not changed Consciousness!
Doesn’t want to become a God!
Don’t read the Task from God!
All ends with one result!

I’m surprised, how simple people are!
The Truth of their born is on the surface!          
Duality “leads by the bridle”,
Dilapidation leads to the Spirit!

Manifestation only for a Moment!
The main life- in Heaven!
Health too, like a peak,
Before the descent into fables!

The human rises and leave!
During the ascent, it’s necessary to be on time,
Check, what works?
For perfection what to take into account!

The task is to rise into Heaven!
Become, consciously, a Part!
To understand, that you are already in the Whole,
And with God in the same suit!

Nothing is necessary for Heaven!
To perfection the everyday life is out of place!
The manifestation will flick like a Truth,
Will remain only Memory- instead!

Or a place from manifestation!
More precisely, from shell,
History flips through all the phenomenon,
Will lay out life on the shelves!

We need to remember this!
Tomorrow the Transfiguration begins!
Don’t need to think of yourself somehow,
Life- is a holographic image!

The shell is needed only for a Moment!
Its time determined by God!
Helps to make an evolutionary shift,
Then its goes to the past!

You don’t live here, but in Heaven!
On the Olympus- your Fatherland!
The Fifth is already considered a fable,
The Sixth- Gods, but not humanity!

Amen
Father Absolute
12.08.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /12.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 12.08.2018.

Skatījumu skaits: 201 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: