Galvenie » 2017 » Septembris » 12 » Vēsts: 12.09.17. Katrēns "Likumsakarība" - *
17:35
Vēsts: 12.09.17. Katrēns "Likumsakarība" - *

Vēsts: 12.09.17. Katrēns "Likumsakarība" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписма на латышском языке *(39) Senvēstule 2009.14.03. / *(39) Древнеписьмо 2009.14.03., публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/39_senvestule_2009_14_03/2012-11-17-201 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

12.09.17 Катрен "Закономерность"...................................................................Quatrain "Regularity"

Нужно показать людям, ..........................Nepieciešams cilvēkiem parādīt, ……….It's necessary to show people,
Что нет ничего случайного! ................ Ka nav nekā nejauša!...........................That there is nothing accidental!
Будущий катаклизм - это прелюдия, ......Nākošās kataklizmas - tā prelūdija,…….The future cataclysm- is the prelude,
Закономерность, пока тайная! ...............Likumsakarība, pagaidām slepena!.........Regularity yet secret!

Появление людей - закономерность! .Cilvēku parādīšanās - likumsakarība!...The appearance of people- is regularity!
Проявление - этапы жизни! ......................Izpausmes - dzīves etapi!.........................Manifestation- the stage of life!
В каждом этапе своя планомерность, .....Katrā etapā sava plānveidība,……………In each stage, its regularity,
Подтверждающая, смысл жизни!..............Apstiprinoša, dzīves jēgu!.........................Confirming the meaning of life!

Сегодня вы - здесь, Завтра - где надо! ..Šodien jūs - šeit, Rīt - kur vajag!...........Today you- are here, Tomorrow- where necessary!
Надо не человеку, а Богу! ................... Ne cilvēkam vajag, bet Dievam!.........It should not be a human, but God!
Поверьте, ваша жизнь - отрада! .............Ticiet, jūsu dzīve - prieks!......................Believe, your life- a comfort!
Попытка найти путь и дорогу! .................Mēģinājums ceļu atrast un ceļu!............Trying to find the way and the road!

Кто, когда и где - знает Создатель! .....Kurš, kad un kur - zina Radītājs!.........Who, when and where- Creator knows!
Важно, что вы - Бога Подобие! ............Svarīgi, ka jūs - Dieva Līdzība!............It's important, that you- God's Similarity!
Он ещё и ваш Наблюдатель, ................Viņš vēl arī jūsu Novērotājs,……….....He is also your Observer,
Вы - анализ для Него удобный! ..........Jūs - analīze priekš Viņa ērta!..............You- an analysis for His comfortable!

Вы творите по заданию Бога! ..............Jūs radiet pēc Dieva uzdevuma!..........You create on the instruction of God!
Главное, собственное творение! ............Galvenais, personīgā radīšana!................The main thing, your own creation!
Разные у людей дороги, ..........................Cilvēkiem dažādi ceļi,……………………...People have different roads,
В совершенстве - главное достижение! . Pilnībā - sasniegums galvenais!.......In perfection- the main achievement!

Срок короткий, одновременно, длинный! Termiņš īss, vienlaicīgi, garš!.........The term is short, at the same time, long!
Определяется смыслом явления! ............Nosaka parādīšanās jēga!..............It's determined by the meaning of the phenomenon!
Главный аргумент причинный, .............Galvenais arguments cēloņu,.....The main argument is causal,
Основа вашего проявления! .....................Jūsu izpausmes pamats!................The basis of your manifestation!

Человек творить может ВСЁ! .............Cilvēks var radīt VISU!.....................A human can create EVERYTHING!
Главное, повторяю, самого себя! ..........Galvenais, atkārtoju, pats sevi!...........The main thing, I repeat, yourself!
Поэтому Задание Моё, ...........................Tādēļ Mans Uzdevums,……………....Therefore, My Purpose,
Увидеть Завтра себя! ..............................Ieraudzīt Rīt sevi!................................See yourself Tomorrow!

Себя! Но, не человека, а Бога! ..............Sevi! Taču, ne cilvēku, bet Dievu!........Yourself! But, not human, but God!
Не себя, а Подобие! ................................Ne sevi, bet Līdzību!............................Not yourself, but Similarity!
Понимающего путь - дорогу, ...................Ceļu saprotošu - ceļu,………………….Understanding the way- the road,
Творимую с Богом вдвоём! .....................Divatā ar Dievu radošu!........................Created with God together!

Остановка в пути - возможна! ...........Pietura ceļā - iespējama!.......................Stopping on the way- is possible!
Я даю на это процентов десять! ...........Es uz to dodu procentus desmit!..............I give for that ten percent!
Экономить время нужно,........................Laiku ekonomēt nepieciešams,…………..It's necessary to save time
Ведь десять процентов - много весят! . Jo taču desmit procenti - daudz sver!......Because ten percent- weigh a lot!

Научитесь разделять на «ДО» и «ПОСЛЕ», Iemācaties izdalīt "LĪDZ" un "PĒC", Learn to divide into "BEFORE" and "AFTER",
Люди готовы не одинаково, ...................Cilvēki ne vienādi gatavi,……………….....People are not ready to be equally
Не смотрите на людей «возле», ............Neskataties uz cilvēkiem "garām",……….Don't look at people "near",
Они для Меня - знаковые! ......................Viņi priekš manis - zīmīgi!.........................They are for me- iconic!

Главное, кто рядом? ...............................Galvenais, kurš blakus?.............................The main thing, who is nearby?
Человек или человек-Бог? ..................Cilvēks vai cilvēks-Dievs?......................Human or human-God?
Вы представлены одним отрядом! .........Jūs vienā pulkā priekšā stādīti! …………..You are represented by one squad!
Важно, что человек смог! ........................Svarīgi, ko cilvēks spēja!...........................It's important what human could!

Смог ли он - увидеть себя? .....................Vai spēja viņš - ieraudzīt sevi?...............Could he- see himself?
Творящим Новое поле? ...........................Radošu Jaunu lauku?.............................Creating a New field?
Или от ответственности уходя, ...............Vai no atbildības aizejot,…………………Or from responsibility leaving,
Оказался под чужой волей! ....................Izrādījās zem svešas gribas!....................Turned out to be someone else's will!

Главное закономерность! ...................Likumsakarība galvenais!..................The main regularity!
Нарушать её не советую! ....................Pārkāpt to neieteicu!..........................I didn't advise to violate it!

Открывается Новая мерность, ..............Atveras Jauna dimensija,………………New dimension opens,
Об этом Я скоро поведаю! .....................Par to Es drīz pastāstīšu!......................I will tell soon about it!

Сегодня идёт декларирование! ............Šodien notiek deklarēšana!...................Today there is a declaration!
Новые придут траектории! ....................Jaunas trajektorijas pienāks!.................New trajectories will come!
Новое для вас - планирование, ............Jauna priekš jums - plānošana,………..New for you- planning,
Понятно, на всей территории! ...............Saprotams, uz visas teritorijas!.............It's clear throughout the territory!

Построение Пирамиды власти, .........Varas Piramīdas uzcelšana,………….Building the Power Pyramid,
Для России - Новое Завтра! ...............Priekš Krievijas - Jauna Rītdiena!......For Russia- New Tomorrow!

Отомрут для людей напасти, ................Priekš cilvēkiem nelaimes atmirs,……...Misfortune will die for people,
На смену - придёт Правда! ....................Uz maiņu - Taisnība atnāks!...................To replace- will come True!

Правда - это Свет Божий! .................Taisnība - tā Dieva Gaisma!...................Truth- is the Light of God!
Свет, показывающий, «кто есть кто»! .Gaisma, parādoša, "kurš ir kurš"!..............A light showing "who is who"!
Переход, Бог никогда не отложит! .......Pāreju, Dievs nekad neatcels! …………...Transition, God will never put it off!
Переход - это Вместилище для Него! .Pāreja - tā Tvertne priekš Viņa!.................Transition- is the Container for Him!

Открывается Даль широкая! ................Atklājas Tāle plaša!..................................Opens wide far away!
Даль - Российского Мира! .................Tāle - Krievu Pasaules!..........................Far away- the Russian World!
Понимание несёт глубокое, .................Dziļu izpratni nes,…………………..……...Understanding is profound,
Не будет больше прошлого Мира! ......Nebūs vairāk pagātnes Pasaules!.............There will be no more the past of the World!

Из памяти встаёт Тартария! ................No atmiņas Tartarija pacelsies!...........From memory will stand Tartarus!
Промежуточное положение России, ..Krievijas starpposma stāvoklis,……...The intermediate position of Russia,
Идея объявлена заранее: ....................Ideja iepriekš izziņota:………………….The Idea is declared in advance:
Русь - это современный Мессия! .......Krievzeme - tā mūsdienu Mesija!..........Russia- is the modern Messiah!

Аминь. .......................................................Āmen………………………………….……Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts……………………….....….Father Absolute
12.09.17 .....................................................12.09.17…………………………………...12.09.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.09.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 15.09.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.09.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /12.09.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.09.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 12.09.2017., papildināts angļu valodā 15.09.2017.

Skatījumu skaits: 280 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: