Galvenie » 2018 » Septembris » 12 » Vēsts: 12.09.18. Katrēns "Šodien tikai pirmā prove"
14:42
Vēsts: 12.09.18. Katrēns "Šodien tikai pirmā prove"

12.09.18 Катрен “Сегодня только первая проба”

Преображение неизбежно,
Пятая раса повторила прошлое,
Информация – океан безбрежный,
Можно узнать невозможное!

Людям кажется, что они – пионеры!
Но, тысячи лет до Пятой,
Были удивительные Миры,
Сейчас они непонятны!

Был Космос и были компьютеры,
Каждая раса начиналась с нуля,
Шестая шагнёт в Новые сферы,
Понимая ценность нуля!

Ноль – это Гармония Мира!
Нет больше перекоса энергии,
Шестая Гармонию восстановила,
Плюс и Минус – симметрия!

Это – Сценарий на «Завтра»!
Шестая раса не людей, а Богов!
Наступает Мир Правды,
Боги не имеют оков!

Сегодня, только первая проба,
Октаэдр станет Истоком,
Он примет помощь от Бога,
Люди сформируют потоки!

Выбор и отбор – вместе!
Экзамены на выживание в Духе,
Русь на Планете – место,
Где люди очистят себя от разрухи!

Природа начнёт разворот!
Заскрипело Колесо Истории,
Гармония – это в Душе поворот,
Проявление в другой акватории!

Люди не поймут, но Русь сделает!
«Новое – хорошо забытое старое»!
Человек в Небо взлетает,
Без скафандра стартует!

Изменится плотная оболочка!
Гармония – между человеком и Небом,
Напишется в Истории новая строчка,
Пятая останется Небылью!

Люди поймут, что артефакты,
Напоминание о Величии,
Сегодня современные факты,
Боги прошли их с отличием!

Человек, как частица Бога,
Может сотворить всё,
Важно, найти ту дорогу,
Где Благословение Моё!

Почувствуется сдвиг Полюсов!
Климат изменится «наоборот»,
Не закрывайте дверь на засов,
Удивление – откроет рот!

Информация никуда не уходит!
Открытия – уровень связи,
Человек беспечно проходит,
Не понимая, что с Богом связан!

Легко объяснить, что сегодня неясно!
Мир – Единая Бесконечность!
Информация – это Мира ясли,
Доказывающая – люди Вечны!

Люди были во всех расах!
Роли изменены по Сценарию,
Есть одна на всех – трасса,
Божественная аномалия!

Разворот покачнул Фрегат!
Главное, удержать Равновесие!
Люди поймут движение в такт,
Вижу положительное решение!

Приготовьтесь – процесс пошёл,
Ждать невозможно три года!
Человек-Бог себя превзошёл,
Распустилась Алая роза!

Аминь.
Отец Абсолют
12.09.18

 

Vēsts: 12.09.18. Katrēns "Šodien tikai pirmā prove"

Pārveidošana neizbēgama,
Piektā rase atkārtoja pagātni,
Informācija - bezkrastu okeāns,
Var uzzināt neiespējamo!

Cilvēkiem šķiet, ka viņi - pionieri!
Taču, tūkstošiem gadu līdz Piektajai,
Bija brīnumainas Pasaules,
Tagad tās nesaprotamas!

Bija Kosmoss un bija datori,
Katra rase sākās no nulles,
Sestā ieies Jaunajās sfērās,
Nulles vērtību saprotot!

Nulle - tā Pasaules Harmonija!
Nav vairāk enerģiju krustošanās,
Sestā Harmoniju atjaunoja,
Pluss un Mīnuss - simetrija!

Tas - Scenārijs "Rītdienai"!
Sestā rase ne cilvēku, bet Dievu!
Sākas Patiesības Pasaule,
Dieviem nav važu!

Šodien, tikai pirmā prove,
Oktaedrs Sākotne kļūs,
Viņš pieņems palīdzību no Dieva,
Cilvēki plūsmas noformēs!

Izvēle un atlase - kopā!
Eksāmeni izdzīvošanai Garā,
Krievzeme uz Planētas - vieta,
Kur cilvēki attīra sevi no sabrukuma!

Daba sāks pagriezienu!
Vēstures Ritenis iečīkstējās,
Harmonija - tas pagrieziens Dvēselē,
Izpausme citā akvatorijā!

Cilvēki nesapratīs, bet Krievzeme izdarīs!
"Jaunais - labi aizmirsts vecais"!
Cilvēks Debesīs uzlido,
Startē bez skafandra!

Izmainīsies blīvais apvalks!
Harmonija - starp cilvēku un Debesīm,
Vēsturē jauna rindiņa ierakstīsies,
Piektā Neesība paliks!

Cilvēki sapratīs, ka artefakti,
Atgādinājums par Diženumu,
Šodien laikmetīgi fakti,
Dievi tos izgāja ar izcilību!

Cilvēks, kā Dieva daļa,
Var radīt visu,
Svarīgi, atrast to ceļu,
Kur Svētība Mana!

Polu nobīde sajūtama!
Klimats izmainīsies "otrādi",
Neaizveriet durvis uz bultām,
Pārsteigums - muti atvērs!

Informācija nekur neaiziet!
Atvērts - sakaru līmenis,
Bezrūpīgi pāriet cilvēks, 
Nesaprotot, ka saistīts ar Dievu!

Viegli paskaidrot, kas šodien neskaidrs!
Pasaule - Vienota Bezgalība!
Informācija - Pasaules redeles tās,
Pierādošas - cilvēki Mūžīgi!

Cilvēki bija visās rasēs!
Lomas pēc Scenārija izmainītas,
Ir uz visiem viena - trase,
Dievišķā anomālija!

Fregati pagrieziens sašūpoja!
Galvenais, Līdzsvaru noturēt!
Cilvēki sapratīs kustību taktī,
Redzu lēmumu pozitīvu!

Sagatavojieties - process sākās,
Neiespējami gaidīt trīs gadus!
Cilvēks-Dievs sevi pārspēja,
Uzplauka Sārtā roze!

Āmen.
Tēvs Absolūts
12.09.18. 

12.09.18. Quatrain “Today is only the first test”

Transfiguration is inevitable,
The Fifth race repeated the past,
Information- boundless ocean,
Can learn the impossible!

It seems to people, they are pioneers,
But, till Fifth there are thousands of years,
There were amazing Worlds,
Now they are incomprehensible!

There was Cosmos and there were computers,
Each race started from zero,
The sixth will step into new area,
Understanding the value of zero!

Zero- is the Harmony of the World!
There is no more skewing of energies,
Sixth restored the Harmony,
Plus and Minus- are symmetry!

This is the Scenario for “Tomorrow”!
The Sixth race is not of people, but of Gods!
Begins the World of the Truth,
The Gods don’t have shackles!

Today, is only the first test,
The Octahedron will become the Source,
He will accept the help from God,
People will form streams!

Choice and selection- together!
Examinations for survival in the Spirit,
Russia on the Planet- is a place,
Where people clean themselves from devastation!

Nature will begin the turn!
Creaked Wheel of History,
Harmony- is a turn in the Soul,
Manifestation in another water area!

People will not understand, but Russia will do!
“New- is well forgotten the old”!
Human soars into the Heaven,
Starts without spacesuit!

Dense shell will change!
Harmony- between human and Heaven,
It will be written the new line in the history,
The Fifth will be non- profit!

People will understand that artifacts,
A reminder or Greatness,
Today modern facts,
The Gods passed them with honors!

Human as a particle of God,
Can create anything,
It’s important to find that way,
Where is My Blessing!

Can feel the pole shift!
The climate will change “opposite”,
Don’t close the door on the bolt,
Surprise- will open your mouth!

Information is not going anywhere!
Opened- the level of communication,
The human passes blithely,
Not understanding, that he is connect with God!

It’s easy to explain what is unclear today!
The World- United Infinity!
Information- is nursery of the World,
Proving- people are Eternal!

People were in all races!
Roles are changed by Scenario,
There is one for all- the track,
Divine anomaly!

U-turn shook the frigate!
The main thing is to keep the balance!
People will understand the movement to the beat,
I see a positive decision!

Get ready- the process has started,
It’s impossible to wait three years!
Human-God has surpassed himself,
Red rose scarlet!

Amen
Father Absolute
12.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /12.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 12.09.2018.

Skatījumu skaits: 19 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: