Galvenie » 2017 » Oktobris » 12 » Vēsts: 12.10.17. Katrēns "Sāga" - *
15:54
Vēsts: 12.10.17. Katrēns "Sāga" - *

Vēsts: 12.10.17. Katrēns "Sāga" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(JD) "Spēles? - Rotaļas!" / *(НР) "Игры? - Хороводы!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_speles_rotalas/2014-01-11-931 ; foto: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page7 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=44 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

12.10.17. Катрен "Сага"…………………………………………………………..Quatrain "The Saga"

Вас ждёт тяжёлое время! ................ Jūs gaida grūti laiki! ………………...Hard time are waiting for you!
Столкновение с родными! ..................Sadursme ar radiniekiem!.....................Collision with relatives!
Непонимание долгое время! ..............Ilgu laiku neizpratne!.............................Misunderstanding a long time!
Люди считать вас будут иными! .........Cilvēki jūs par citiem uzskatīs!..............People will assume you as different!

Очень похоже на казнь палками, .......Ļoti līdzīgi sodīšanai ar nūjām,…...……Very similar to the execution with sticks,
Оскорбить будет много желающих! ...Aizvainot daudz būs gribētāju!...............There will be many who wish to offend
Люди, сбитые вами с толку, ................Cilvēki, jūsu samulsināti,………………..People confused by you,
Никаким критериям не отвечающие! .Nekādiem kritērijiem neatbilstoši!...........No criteria to agree!

Повторяю, пригодится и Мужество! ...... Atkārtoju, arī Vīrišķība noderēs!..........I repeat, Courage is useful too!
Главное во всём - сила Духа! .................Visā Galvenais - Gara spēks!..............The main thing in everything- is power of the Spirit!
Церковь постарается вас «проутюжить», Baznīca centīsies jūs "nogludināt",…The Church will try to "iron" you,
Чтобы восстановить в Духе разруху! .....Lai Garā sabrukumu atjaunotu!............To restore destruction in the Spirit!

Ваш путь среди непонимания! ........... Jūsu ceļš starp nesapratni!......................Your road is among misunderstanding!
Повторяю, и вражды тоже! ......................Atkārtoju, un naidu arī!.................................I repeat, and enmity too!
Несмотря ни на что вы - Воспитатели! Neskatoties ne uz ko jūs - Audzinātāji!..Despite everything- you are Educators!
Которые, силу Духа множат! ............... Kuri, Gara spēku vairo!..............................Which the power of the Spirit is multiplied!

Поверят единицы Мужеству, идущих, ...Nedaudzi noticēs Vīrišķībai, ejošo,……....Some will believe in Courage, of going ones,
Отвернутся много, как от нечисти, ........Novērsīsies daudzi, kā no nešķīsteņiem,..A lot will turn away, as from evil Spirits,
Для религии страждущих, ......................Priekš cietēju reliģijas,……………………..For the religion of suffering,
Ваша Вера для людей станет честью! ..Jūsu Ticība cilvēkiem gods kļūs!...............Your Faith for people will be honored!

Всегда трудно, идущим Первыми! ....Vienmēr grūti, ejošiem Pirmajiem! ….......It's always difficult, walking First!
Слава стяжающим Веру! .....................Ticību iemantojošiem slava!.....................Glory to those who gain Faith!

Докажите Мне свою верность, ...............Pierādiet Man savu uzticību,……………......Prove to Me your fidelity,
Знайте, что Знания есть Веды! ..............Ziniet, ka Zināšanas ir Vēdas!......................Know, that Knowledge is the Veda!

Позора не будет, как и гонения! ...........Kauna nebūs, kā arī vajāšanu!...................There will be no shame, like also persecution!
«Вместе» - не просто слова! ................"Kopā" - ne vienkārši vārdi!........................."Together"- is not just words!
Вы - Моя часть и Творение! ..............Jūs - Mana daļa un Radījums!..................You- My part and Creation!
Вы - и человечества Голова! ............Jūs - arī cilvēces Galva!............................You- also Head of humanity!

Удивительно, но вы пробьёте, ...............Apbrīnojami, taču jūs izkulsieties,……...It's amazing, but you will punch,
Сейчас непонятно и вам: как! ................Tagad arī jums nesaprotami: kā!............Now also for you not clear: how!
На Престол Веры вы всё же взойдёте! ..Uz Ticības Troņa jūs tomēr uzkāpsiet!.On the Throne of the Faith, you will go up!
Наперекор прошлым векам! ................Par spīti iepriekšējiem gadsimtiem!....Against the past centuries!

Мир содрогнётся - такого не было! ..........Pasaule nodrebēs - nebija kā tāda!........The World will shudder- this was not!
Возвращение - стало шагом вперёд! ...Atgriešanās - kļuva solis uz priekšu!..Return- became a step forward!
Люди ничего в Душе не забыли, ..............Cilvēki Dvēselē neaizmirsa neko,……….People have no forgotten anything in the Souls,
Люди-Боги пошли в народ! ...................Cilvēki-Dievi tautā aizgāja!....................People- Gods went into nation!

Я мазками пишу вашу Сагу! .....................Es triepieniem jūsu Sāgu rakstu!...........I paint your Saga with strokes!
Нет аналогов за тысячелетия! .................Tūkstošos gadu analogu nav! …………There are no analogues over the millennium!
Росток не ошибся ни разу, ........................Asns nekļūdījās ne reizi,………………..Sprout was not mistaken once,
Будущие оценят последствия! .................Nākošie sekas novērtēs!........................The next will appreciate the consequences!

Последствия - восстановление Истины! .Sekas - Patiesības atjaunošana!.....Consequences- the restoration of the Truth!
К Создателю вернулись Боги! ..................Pie Radītāja Dievi atgriezās!.............The Gods returned to the Creator!

Это Историческое событие воистину, .........Tas patiesi notikums Vēsturisks,……....This truly is Historical moment,
Нет больше людей и их дороги! ...................Nav vairāk cilvēku un viņu ceļa!............No more people and their ways

Всё вернётся «в круги своя»! ........................Viss atgiezīsies "savējo lokā"!...............Everything will return to "its own"!
Ибо путь для Богов не бывает другим! ........Jo ceļš priekš Dieviem nemēdz būt cits!..Or there is no other way for the Gods!
Соединяется Сущность Моя, .....................Savienojas Mana Būtība,………………My essence is connected!
Все частицы стали Одним! ........................Visas daļas kļuva Viens!.......................All the particles became One Whole!

Вот - Великий финал Спектакля! ...............Lūk - Izrādes Lielais fināls!................Here- the Great finale of Performance!
Долгого, как сама Вечность! ...........................Ilga, kā pati Mūžība!.............................Long as the Eternity itself!
Больше не будет на Небе пентакля, ..........Debesīs nebūs vairāk pentakls, ……There will be no more pentacles in the Sky,
Правит на Небе теперь бесконечность! ....Debesīs tagad bezgalība valda!........There is Infinity in the Heaven now!

Восемь! Я ждал этой цифры! ................Astoņi! Es gaidīju šo skaitli! ...….Eight! I was waiting for this number!
Ибо кратность Октаэдром определяется,.Jo Oktaedra dalījums noskaidrojas,.Because the multiplicity of Octahedron is determined,
Музыка цифр, но Богов единицы, .............Ciparu mūzika, bet Dievu vienības,..The music of numbers, but units of God,
Семь + Я - теперь навсегда принимается!.Septiņi + Es - uz visiem laikiem pieņamas tagad!.Seven+I- now forever accepted!

Я рассказываю вам ваше будущее! .............Es jums stāstu jūsu nākotni!..................I tell you your future!
Оно уже понятно для Вечности! ...................Priekš Mūšības tā jau saprotama!.........It's already clear for Eternity!
Сегодня вы смотрите «День грядущий», .....Šodien jūs skatāties "nākotnes Dienu",.Today you see "the Coming Day",
Вы - главные, в фильме том бесконечном! .Jūs - galvenie, tanī bezgalības filmā!.....You are the main ones, in that endless film!

Сегодня, только самый Рассвет! ................Šodien, tikai pati Rītausma!................Today, only the Dawn itself!
Я раздал вам главные роли, .......................Es jums galvenās lomas izdalīju,….....I gave you the main roles,

Пора готовить и расставлять свет, .................Laiks gatavot un izvietot gaismas,……...It's time to prepare and set lights,
Поверьте, нет лучшей для вас доли!..............Ticiet, nav priekš jums labākas daļas!.....Believe Me, there is no better share for you!

Я дал последний перерыв людям! .................Es cilvēkiem pēdējo pārtraukumu devu!....I gave the last break to people!
Главное, Своим Воинам Света! ......................Galvenais, Savien Gaismas Cīnītājiem!....The main thing, for My Warriors of Light!
Всё, что было 13 лет - прелюдия! ...................Viss, kas bija 13 gadi - prelūdija!...............All, what was 13 years- prelude!
Началась реализация Бога Заветов! .............Sākās Dieva Novēlējumu realizācija!.........Began the implementation of the God's Covenants!

Аминь. ...............................................................Āmen………………………………………..Amen
Отец Абсолют. ..................................................Tēvs Absolūts………………………………Father Absolute
12.10.17 ............................................................12.10.17 ……………………………………12.10.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.10.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 17.10.2017
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.10.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /12.10.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.10.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 12.10.2017., papildināts angļu valodā 17.10.2017

Skatījumu skaits: 342 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: