Galvenie » 2018 » Oktobris » 12 » Vēsts: 12.10.18. Katrēns "Vienošanās pret Tumsu"
12:27
Vēsts: 12.10.18. Katrēns "Vienošanās pret Tumsu"

12.10.18 Катрен “Единение против Тьмы”

Вы перевернули страницу!
Страницу Истории человечества!
В вас проявилась Бога десница,
Сделали шаг в Отечество!

Если Целое, значит, «вместе»!
Никто не ожидал такого!
В двенадцатом году нашли место,
Люди неожиданно стали потоком!

Поток Духа долго формировался!
Понадобилось шесть лет,
Чтобы людям Венец показался,
Конец мытарства и проходной Билет!

Шесть лет ушло на раздумье,
Но, на действие отводится три!
Сегодня пора вспомнить Везувий,
Неважно, какой вулкан «закурил»!

Шесть лет думали люди!
Природа ждала их решения!
Сегодня сложилась прелюдия!
Природы и людей – изменения!

Природа опережает события!
Сознание не успевает за этим,
Возникает опасность людей убытия,
Если люди следят лишь за бытом!

Быт – это вторичная функция,
В жизни не самое главное!
Плотный план – просто экзекуция,
Переход в Тонкий не плавный!

Во всём – волновая функция,
Прямая линия – лишь на погост!
Человек – это Бога проекция,
Или Небесный «Гост»!

На человеке висит ответственность,
«За себя и того парня»!
Нужно проявлять уверенность,
И держаться до последнего дня!

Ориентировка только на Дух,
Мудрость придаст силы!
Вам легче на свежем воздухе,
При равенстве все люди милые!

Вам надо держаться Бога!
В нём вы найдёте Правду!
Определится Историческая дорога,
Ведущая людей в «Завтра»!

Но, «Завтра» – для тех, кто в Боге!
Нет других аргументов.
Цель – встретить Отца на пороге,
Нет никаких дивидендов!

Вы – добровольно «вместе»!
Это – Историческое событие!
Вы нашли для себя место,
Где прибытие превысит убытие!

Теперь Единство в Духе нельзя
Остановить или переправить!
В людях открылась стезя,
Готовы люди этот Мир поправить!

Единение против Тьмы!
Не было этого, даже тысячу лет,
Свобода – вместо тюрьмы,
Люди выиграли счастливый Билет!

Билет для перехода в Небо!
При жизни, а не после смерти!
Ещё недавно это было Небылью,
Сегодня – Вечная жизнь, поверьте!

Не смотрите, как было, по сторонам,
Многие люди будут против!
Шанс от Бога дарован лишь вам,
Это Шестой Расы – мотив!

Ещё раз говорю: «вместе»!
Это – формула победителей!
Люди-Боги соберутся в том месте,
Где нет среди людей потребителей!

Аминь.
Отец Абсолют
12.10.18

 

Vēsts: 12.10.18. Katrēns "Vienošanās pret Tumsu"

Jūs pāršķīrāt lappusi!
Cilvēces Vēstures lappusi!
Jūsos izpaudās Dieva labā roka,
Soli Tēvzemē veicāt!

Ja Veselums, tātad, "kopā"!
Neviens ko tādu negaidīja!
Divpadsmitajā gadā atradāt vietu,
Cilvēki negaidīti kļuva straume!

Gara straume formējās ilgi!
Seši gadi bija nepieciešami,
Lai cilvēkiem Vainags parādītos,
Beigas mokām un Biļete caurlaidei!

Seši gadi aizgāja pārdomās,
Taču, darbībām atvēlēti trīs!
Šodien laiks atcerēties Vezuvu,
Nav svarīgi, kāds vulkāns "uzpīpēja"!

Sešus gadus cilvēki domāja!
Daba gaidīja viņu lēmumu!
Šodien izveidojās prelūdija!
Dabas un cilvēku - izmaiņas!

Daba apsteidz notikumus!
Neuzspēj Apziņa aiz tās,
Rodas bīstamība cilvēku aiziešanai,
Ja cilvēki tikai sadzīvei seko!

Sadzīve - tā otrā funkcija,
Ne pati galvenā dzīvē!
Blīvais plāns - vienkārši eksekūcija,
Pāreja Smalkajā ne plūstoša!

Visā - viļņveida funkcija,
Taisna līnija - tikai uz lauku kapsētu!
Cilvēks - Tā Dieva projekcija,
Vai Debesu "Gost" ["Гост"]!

Cilvēkam atbildība ir,
"Par sevi un to puisi"!
Vajag pārliecību parādīt,
Un līdz pēdējai dienai turēties!

Orientēšanās tikai uz Garu,
Gudrība spēkus stiprinās!
Jums vieglāk svaigā gaisā,
Vienlīdzībā cilvēki visi mīļi!

Jums vajag turēties Dievā!
Viņā jūs Patiesību atradīsiet!
Izkārtosies Vēsturiskais ceļš,
Cilvēkus "Rītdienā" vedošs!

Bet, "Rītdiena" - priekš tiem, kuri Dievā!
Nav citu argumentu.
Mērķis - satikt Tēvu uz sliekšņa,
Dividendu nav nekādu!

Jūs - brīvprātīgi "kopā"!
Tas - Vēsturisks notikums!
Jūs sev atradāt vietu,
Kur atnākšana pārsniegs aiziešanu!

Nevar tagad Vienotību Garā,
Apturēt vai pārvirzīt!
Atklājās cilvēkos taka,
Cilvēki gatavi - šo Pasauli palabot!

Vienošanās pret Tumsu!
Tā nebija, pat tūkstoš gadu,
Brīvība - cietuma vietā,
Cilvēki laimīgo Biļeti vinnēja!

Biļete pārejai Debesīs!
Dzīves laikā, bet ne pēc nāves!
Vēl nesen tā bija Nepatiesība,
Šodien - Mūžīgā dzīve, ticiet!

Neskataties, kā bija, pa malām,
Cilvēki daudzi būs pret!
Izdevība no Dieva dāvāta tikai jums,
Sestās rases tas - motīvs!

Saku vēlreiz: "kopā"!
Tā - uzvarētāju formula!
Cilvēki-Dievi sapulcēsies tanī vietā,
Kur starp cilvēkiem patērētāju nav!

Āmen.
Tēvs Absolūts
12.10.18.

12.10.18.Quatrain  “Unity against Darkness”

You turned the page!
The page of the History of humanity!
God’s right hand manifested in you,
Have made a step to the Fatherland!

If the Whole, then “together”!
Nobody expected this!
In the twelfth year found a place,
People suddenly become a flow!

The flow of the Spirit has been forming for a long time!
It took six years,
That Crown appear to people,
The end in the torment and entrance Ticket!

Six years went by,
But, for action is given three!
Today it’s time to remember Vesuvius,
It doesn’t matter what volcano “lit up”!

Six years people thought!
Nature waited for their decision!
Today there was a prelude!
Nature and people- change!

Nature is ahead of the events!
Consciousness doesn’t have time for this,
There is a danger of people leaving,
If people follow only life!

Every day life- is a secondary function,
Not most important thing in life!
A dense plan- is just an execution,
The Transition to Thin is not smooth!

In all- the wave function,
Straight line- only to the churchyard!
Human- is projection of God,
Or Heavenly “Ghost”!

There is a responsibility on the human,
“For yourself and that guy”!
Need to be confident,
And keep till last day!

Orientation only on the Spirit,
Wisdom will give strength!
You feel better in the fresh air,
In equality all people are lovely!

You need to hold on in God!
You will find the Truth in Him!
The Historical road will be determined,
Leading people in “Tomorrow”!

But “Tomorrow”- for those who are in God!
There are no other arguments,
The target- to meet the Father on the Threshold,
There are no dividends!

You are- voluntarily “together”!
This is- Historic event!
You have found place for yourself,
Where the arrival will exceed departure!

Now Unity in the Spirit is impossible,
Stop or ship!
The path opened in people,
People are ready- to fix this World!

Unity against Darkness!
So it was not even thousands of years,
Freedom- instead of prison,
People won the happy Ticket!

Ticket for transition to Heaven!
During life, but not after death!
More recently, this was Nonsense,
Today- Eternal life, believe Me!

Don’t look how it was, on the sides,
Many people will be against it!
The chance from God is granted only to you,
This is the Sixth race- motive!

I say once again: “together”!
This is the formula of winners!
People- Gods will gather in that place,
Where are not consumers among the people!

Amen
Father Absolute
12.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /12.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 12.10.2018.

Skatījumu skaits: 41 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: