Galvenie » 2017 » Novembris » 12 » Vēsts: 12.11.17. Katrēns "Cilvēks un tauta" - *
21:31
Vēsts: 12.11.17. Katrēns "Cilvēks un tauta" - *

Vēsts: 12.11.17. Katrēns "Cilvēks un tauta" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Spītībspoki!" / *(Н) "Упорствопризрак!", публикован: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_spitibspoks/2014-05-03-1067 , и находка: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page4 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=81 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

12.11.17 Катрен "Человек и народ"………………………………………Quatrain "The human and the nation"

Народы - тоже мозаика! ..................Tautas - arī mozaika! ……………....Nations- also a mosaic!
Главное - идеология! ......................Galvenā - ideoloģija!.........................The main thing is- ideology!
Жизнь человека - прозаика, ...........Cilvēka dzīve - prozaiska,…………...A life of human- prose writer,
В чём-то политология! .....................Kaut kādā veidā politoloģija!.............In some ways, political science!

Человек не замечает Мир! ............. Cilvēks neievēro Pasauli!....................Human doesn't notice the World!
Мир его тоже не замечает! ..............Pasaule arī viņu neievēro!...................The World also doesn't notice him!
Дисгармония - лучший пример, ......Disharmonija - labākais piemērs,...…..Disharmony- the best example,
Как человечество себя сжигает! .....Kā cilvēce sevi sadedzina!...................How humanity burn herself!

Из малого вырастает Большое! ......No maza izaug Liels!............................From small grows up Big!
Из человеков создаётся народ! ......No cilvēkiem rodas tauta!......................Nation is created by people!
Искажения не создадут такое, ........Izkropļojumi neradīs tādu,……………...Distortions will not create such,
Называется народа оплот! ..............Saucas tautas balsts!............................It called the stronghold of nation!

Нужен образец порядка! ..................Vajadzīgs kārtības paraugs!...................Need an example of order!
Полной Гармонии с Миром, .............Pilnīgā Saskaņā ar Pasauli,……………..In complete harmony with the World,
Не заметит Истины просто ряд, ......Patiesību nepamanīs vienkārši rinda,…..Truth just don't notice,
Гармония для народа мера! ............Priekš tautas Harmonija mērs!.................Harmony is measure for nation!

Помните - начало с малого! .............Atceraties - sākums no mazuma!............Remember- start from small!
Точнее, с каждого из вас, .................Precīzāk, no jums katra,……………….…More precisely, with each of you,
Ещё ничто не пропало, .....................Vēl nekas nepazuda,……………….…….Nothing is missing yet,
Надежда прорастает в вас! .............Cerība jūsos izaug!...................................Hope sprouts in you!

Каждый человек значим, .................Katrs cilvēks nozīmīgs,…………...……...Everyone is important,
Ибо он - голограмма Бога! ..............Jo viņš - Dieva hologramma!...................Or he is- hologram of God!
Любой человек зачат, ......................Jebkurš cilvēks iecerēts, …………………Anyone is conceived,
Как энергия Любви Бога! .................Kā Dieva Mīlestības enerģija!..................As the energy of God's Love!

Каждый человек важен! ..................Katrs cilvēks svarīgs!................................Everyone is important!
Для Вечности точно! .......................Priekš Mūžības precīzi!.............................For Eternity for sure!
Главное, проявите отвагу, ..............Galvenais, izpaudiet drosmi,……….……..The main thing, show courage,
Стать Богом возможно! ..................Par Dievu kļūt iespējams!..........................Become a God is possible!

Вас немного - 500, ..........................Jūsu nedaudz - 500,………………………..You are few- 500,
Но, потенциал от Бога! ...................Taču, potenciāls no Dieva!.........................But, the potential from God!
Исторический для всех лот! ...........Priekš visiem Vēsturisks stends!................A Historical stand for all!
Стать Богом в итоге! .......................Par Dievu kļūt rezultātā!.............................Become a God in the end!

Крутится хоровод событий! ............Griežas notikumu riņķa deja!.....................The dance of events is spinning!
День ото дня - хуже! ........................Dienu no dienas - sliktāk!..........................Day by day- worse!
Войны стали открытием, .................Kari atklājums kļuva,……………………….Wars became a revelation,
Выбор становится нужен! ...............Kļūst nepieciešama izvēle!........................The choice is becoming necessary!

Упрямство формирует силы! ...........Spītība spēkus formē! ……………...…….Stubbornness forms strength!
500 - формирует Пространство, ......500 - Telpu formē,…………………………500- forms the Space,
Не проявите вы насилие, .................Neizpaudīsiet jūs vardarbību,…………….Don't show your violence,
Духовным будет убранство! .............Garīgs būs iekārtojums!...........................The decoration will be Spiritual!

Из шагов начинается век! .................No soļiem mūžs sākas!.........................The century begins from the steps!
Ручеёк ручейку - братья, ..................Strautiņš strautiņam - brālis,……………The stream to stream- brother,
Из малого прорвётся МЕГА, .............No maza izrausies MEGA,……….…….From small will grown up MEGA,
Россия - Её название! .......................Krievija - viņas nosaukums!...................Russia- is her name!

Мозаика всё равно изменится, ........Vienalga mozaika izmainīsies,…………..The mosaic anyway will change,
Не сегодня, но точно Завтра! ...........Ne šodien, bet precīzi Rīdien!..................Not today, but definitely Tomorrow!
Государства переплетутся, ...............Valstis savīsies,…………………………...States will intertwine,
Все поймут - за Россией Правда! .....Visi sapratīs - Taisnība Krievijai!..............All will understand- Russia is True!

Уже сегодня народы смотрят, .........Jau šodien tautas skatās,………………...Already today nations are watching,
На просторы Святой Руси, ..............Uz Svētās Krievzemes plašumiem,……..On the vastness of Holy Russia,
Будет единственный остров, ...........Būs vienīgā sala,………………………….There will be the only island,
Мир будет в тиши! ............................Pasaule klusumā būs!.............................The World will be in silence!

Всё идёт к этому, ...............................Viss iet uz to,……………………………..Everything goes to that,
Можно сказать ускоренно, ................Var teikt paātrināti,……………………….It can be said at an accelerated rate,
Мир торопится поэтому, ....................Pasaule tādēļ steidzas,………….………Therefore the World is in hurry,
Занять свою территорию! .................Savu teritoriju ieņemt!.............................Take up her territory!

Каждый день по капле! ......................Katru dienu pa pilienam!........................Every day, drop by drop!
Капля и камень точит! ........................Piliens pat akmeni šķeļ!..........................A drop sharpen even stone!
Не остановить - вряд ли, ....................Neapturēt - diezin vai,…………………..Don't stop- hardly,
Гром вдалеке грохочет! ......................Pērkons tālumā dimdina!.......................The thunder rumbles in the distance!

Люди ждут, но не верят, .....................Cilvēki gaida, taču netic,…………….....People are waiting, but don't believe,
События в судьбе быстротечны, .......Liktenī notikumi steidzīgi,……………...Events in fate are fleeting,
Власти за это ответят, ........................Varas par to atbildēs,…………………...The authorities will answer for this,
Напрасно они беспечны! ....................Veltīgi tās bezbēdīgas!.........................In vain they are careless!

Каждый президент ходит по льду, .....Katrs prezidents pa ledu iet,…………...Each president walks on the ice,
По тонкому льду весной, ....................Pa plānu ledu pavasarī,………………..On thin ice in the spring,
Власть всё же пойдёт ко дну, .............Vara tomēr noies dibenā,………………Power anyway will go to the bottom,
Под людскою волной! ..........................Zem cilvēciskā viļņa!............................Under the human wave!

Я говорю не конкретно, .......................Es runāju ne konkrēti,……………….…I'm not saying specifically,
Обозначая события, ............................Notikumus apzīmējot,…………….……Denoting events,
Готовность людей заметна, ................Cilvēku gatavība pamanāma,….……...People's readiness is noticeable,
Духовное их обличие! ..........................Viņu Garīgā seja!.................................Their spiritual appearance!

Власть играет на отношениях, ..........Vara uz attiecībām spēlē,………………..Power plays on relationship,
Для народа не имеет значения, ........Priekš tautas nozīmes nav,……………...For the nation it doesn't matter,
Уровня жизни ждёт повышения .........Dzīves līmeņa paaugstinājumu gaida….Level of life is waiting for the rise,
И возможности управления! ..............Un vadīšanas iespējas!...........................And management capability!

Аминь. ...................................................Āmen………………………………...……Amen
Отец Абсолют. ......................................Tēvs Absolūts…………………………….Father Absolute
12.11.17 .................................................12.11.17…………………………...……...12.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 14.11.2017
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.11.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /12.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 12.11.2017., papildināts angļu valodā 14.11.2017.

Skatījumu skaits: 286 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: