Galvenie » 2019 » Janvāris » 13 » Vēsts: 13.01.19. Katrēns "Atgriezšanās"
16:46
Vēsts: 13.01.19. Katrēns "Atgriezšanās"

13.01.19. Катрен “Возвращение”

Нужно решение – нужно собраться!
Человеком управляет страх!
Вперёд идти нужно стараться,
Хотя впереди тоже мрак!

Человеку не дано увидеть,
Живёт он, в основном, прошлым,
Ему трудно определиться,
Не зная свои возможности!

Человека приучили: он – раб!
Что кто-то за него решает!
Поэтому в Духе человек слаб,
Даже за “сегодня” не отвечает!

Так устроено на этой Планете!
Сложилось Планетарное управление,
Но, никто за человека в ответе,
Хотя человек – не простое явление!

Человек, точнее, его голограмма,
Есть отражение его способностей,
У каждого человека – своя Программа,
Раскрытия от Бога возможностей!

Только не каждый так понимает!
Жить нельзя ради просто жизни!
Создатель Экзамен не принимает,
Ибо, не от Бога – такая жизнь!

От Бога жизнь – это Творение!
Прежде всего, самого себя!
Жизнь – не амбиции удовлетворение,
А, подъём на уровень: Семь + Я!

Человек – постоянно в Небе!
Проявление – есть его испытание!
Нельзя бояться уйти в Небыль,
В Духе не меняется его состояние!

В Школе ему предстоит Экзамен!
Каждый Миг – есть испытание!
Человек, словно спортсмен,
Всегда в боевом состоянии!

Нельзя подчиняться Материи!
Материя – Миг короткий Энергии!
Не предполагаются никакие потери,
Испытания – это Школы стратегия!

Перед прыжком наберите воздух!
На прыжок надо решиться!
Ваша Суть – это есть Мой Дух!
В Школе требуется определиться!

Поверьте, что ваш Дух – вечен!
Оболочка всё равно стареет!
Ей срок большой обеспечен,
Но, другой уровень Разума зреет!

Человек постоянно в движении!
И, поверьте, всегда вперёд!
Но, ложное сложилось мнение,
Живёт часто “задом наперёд”!

Жизнь короткая от непонимания!
Человек не видит своей цели!
Поэтому теряет к себе внимание,
Сконцентрироваться на себе не сумел!

Цель – это человек в точке!
Концентрация открывает возможности!
Человек, прежде всего, – это Зодчий,
Нет у него никаких сложностей!

Только надо на это решиться!
Не оглядываясь на прошлое,
Человеку надо в Небо стремиться,
И понять, что всё для него возможно!

Сегодня, к Руси Моё Обращение!
Для Неё написана эта Роль!
Я жду Великое Её Возвращение,
Оно будет скоро, но, через боль!

Аминь.
Отец Абсолют
13.01.19

 

Vēsts: 13.01.19. Katrēns "Atgriezšanās"

Vajadzīgs lēmums - sapulcēties vajag!
Cilvēku bailes vada!
Uz priekšu iet censties vajag!
Kaut tumsa arī priekšā!

Cilvēkam nav dots redzēt,
Dzīvo viņš, pamatā, pagātnē,
Viņam grūti tikt skaidrībā,
Nezinot savas iespējas!

Cilvēku pieradināja: viņš - vergs!
Kad kāds viņa vietā lemj!
Tādēļ Garā cilvēks vājš,
Pat par "šodienu" netbild!

Tā uz šīs Planētas iekārtots!
Planetārā vadība izveidojās,
Taču, par cilvēku atbildīgā nav,
Kaut arī cilvēks - ne vienkārši parādība!

Cilvēks, precīzāk, viņa hologramma,
Ir viņa spēju atspoguļojums,
Katram cilvēkam - sava Programma,
No Dieva iespēju atvērta!

Tikai ne katrs tā saprot!
Nevar dzīvot vienkārši dzīvības dēļ!
Radītājs Eksāmenu nepieņem,
Jo, ne no Dieva - dzīve tāda!

No Dieva dzīve - tā Radīšana!
Vispirms, pašam sevis!
Dzīve - ne ambīciju apmierināšana,
Bet, pacēlums uz līmeni: Ģimene+Es (Семь+Я)!

Cilvēks - pastāvīgi Debesīs!
Izpausme - viņa pārbaudījums ir!
Nedrīkst baidīties aiziet Neesībā,
Garā viņa stāvoklis nemainās!

Skolā viņam Eksāmens priekšā stāv!
Katrs Mirklis - pārbaudījums ir!
Cilvēks, gluži kā sportists,
Vienmēr kaujas gatavībā!

Nedrīkst pakļauties Matērijai!
Matērija - Enerģijas īss Mirklis!
Nekādi zaudējumi nav paredzēti,
Pārbaudījumi - tā Skolas stratēģija!

Pirms lēciena elpu ievelciet!
Par lēcienu izšķirties vajag!
Jūsu Būtība - tas ir Mans Gars!
Skolā prasa skaidrībā tikt!

Ticiet, ka jūsu gars - mūžīgs!
Apvalks vienalga noveco!
Viņam laiks liels nodrošināts,
Taču, cita līmeņa Saprāts briest!

Cilvēks kustībā vienmēr!
Un, ticiet, vienmēr uz priekšu!
Taču, viedoklis mānīgs izveidojās,
Dzīvo bieži "ar dibenu uz priekšu"!

Dzīve īsa no nesaprašanas!
Cilvēks savu mērķi neredz!
Tādēļ uz sevi uzmanību zaudē,
Uz sevi koncentrēties nemācēja!

Mērķis - tas cilvēks punktā!
Koncentrētība paver iespējas!
Cilvēks, vispirms, - tas Celtnieks,
Nav viņam nekādu sarežģījumu!

Uz to tikai izšķirties vajag!
Uz pagātni atpakaļ neskatoties,
Cilvēkam uz Debesīm tiekties vajag,
Un saprast, ka priekš viņa viss iespējams!  

Šodien, Krievzemei Mana Uzruna!
Priekš Viņas šī Loma uzrakstīta!
Es gaidu Viņas Diženo Atgrizšanos,
Tā būs drīz, bet, caur sāpēm!

Āmen.
Tēvs Absolūts
13.01.19.

13.01.19.Quatrain „Return”

Need a solution- need to get together!
Human is driven by fear!
You have to try to go ahead!
Although there is also darkness ahead!

Is not given to see for human,
He lives, mostly, in the past,
It’s hard for him to decide,
Not knowing his options!

The human was thought: he- is slave!
When does someone decided for him!
Therefore human is weak in the Spirit,
Even for “today” is not responsible!

So is arranged on this Planet!
There was a Planetary Management,
But, no one who is responsible for human,
Although human also- is not a simple phenomenon!

Human, more precisely, his hologram,
There is reflection of his abilities,
Each person- have their own Program,
Disclosures opportunities from God!

Only not everyone understands so!
It’s impossible to live for the sake of just life!
The Creator doesn’t accept exam,
Not from God- such a life!

Life from God- is Creation!
First of all, of yourself!
Life is not satisfaction of ambitions,
But, rise to the level: Family+ I!

Human- is constantly in the Heaven!
The manifestation- is his test!
Don’t be afraid to go to Absence,
In the Spirit his condition doesn’t change!

In school he will have an exam!
Every Moment- is a test!
Human like an athlete,
Always in readiness!

Can’t obey Matter!
Matter- short Moment of Energy!
No losses are assumed,
Challenges- are School strategy!

Bleed in before jumping!
You have to decide on the jump!
Your Essence- is My Spirit!
The School is required to decide!

Believe, that your Spirit- is eternal!
The shell is anyway aging!
It has long time provided,
But, another level of reason is ripening!

The human is constantly on the move!
And, believe Me, always forward!
But, there was false opinion,
Lives often “with back to front”!

Life is short of misunderstanding!
Human doesn’t see his target!
Therefore he loses attention to himself,
Doesn’t know concentrate on himself!

The target- is human at the point!
Concentration opens up opportunities!
The human, first of all- is Architect,
He has no difficulties!

Just need to decide on this!
Not looking back at the past,
Human must strive to Heaven,
And to understand, that everything is possible for him!

Today, Russia has My Appeal!
This role is written for her!
I am waiting for Her Great Return,
It will be soon, but through the pain!

Amen
Father Absolute
13.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.01.2019
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.01.2019.
un: https://www.faceook.com/lauma.ivane.1 /13.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.01.2019.

Skatījumu skaits: 39 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: