Galvenie » 2018 » Februāris » 13 » Vēsts: 13.02.18. Katrēns "Modelis"
16:52
Vēsts: 13.02.18. Katrēns "Modelis"

13.02.18 Катрен ​"Модель"​

Нет подобия в Плотном плане!
Его там не было никогда!
Я в Духе интересуюсь вами,
Тонкий план тайною слыл всегда!

Для людей Тонкий план - закулисье!
Для понимания нужно напряжение,
Проникает иногда известие,
Как непонятное внутри жжение!

Плотный план для Меня - часть!
Великого Мира Разума!
Для Меня удивительная страсть,
Из Себя творить частицы Ума!

Животный мир подчинён Природе!
Я из него выбираю подобие!
Возможны разные варианты при «родах»,
Главное, как Мне удобнее!

Были выборы разные, формы тоже!
Человек - вариант лучший!
И переход в Бога его возможен,
Идеальный облик тому служит!

Важно, что - это Моё представление!
С возможностями творения!
Теперь необходимо учить без давления!
На Создателя определить равнение!

Религии рванули первыми!
Но, спрятали Истину происхождения!
Променяли на власть Веру,
Забыли про обязательное восхождение!

Теперь человечество: власть и рабы!
Но, «одежда» для Бога одна!
Живут люди в равенстве как бы,
Несправедливость во всем видна!

Повторяю, люди - Моё подобие!
Нет никаких среди них отличий!
Вам так считать удобнее,
Соблюдаются все приличия!

Клетки имеют мембраны,
Пропускающие внутрь полезное!
Люди для Создателя тоже, как «рамы»,
Любовь пропускают, для зла бесполезно!

Люди для Меня, как фильтры,
«Да» говорят Любви и Богу!
Если мамону употребляют «литрами»,
Такие фильтры не нужны в итоге!

Мою людям не понять идею!
Хотя Идея проста, как Истина!
В эволюции видов много путей,
И лишь один с Богом истинный!

Человек нужен Мне, ибо он - это Я!
Совершенствование - фильтрация!
В Мироздании порядок: Семь + Я!
Всё остальное для людей - деградация!

В Космосе люди (часть Моя) - апробация!
Активное участие в эволюции!
Лучшие пройдут и фильтрацию,
По Моей в Мироздании «конституции»!

Была идея дать людям понять,
Что Модель имеет право существования,
Но, чтобы себя вам познать,
Созданы условия для выживания!

Люди не согласились Модель создать!
Против были религии!
Власть над Духом у них не взять,
Пока люди не станут Коллегами!

Коллеги - не только учёные!
Коллеги - Единение в Знаниях!
Стяжание Веры пока не учтённое,
Сформирует Единое понимание!

Исторический Миг приближается!
Напряжение достигло накала!
Сознание человечества меняется,
Русь для людей долгожданный Причал!

Аминь.
Отец Абсолют.

13.02.18

 

Vēsts: 13.02.18. Katrēns "Modelis"​

Nav līdzības Blīvajā plānā!
Tās tur nebija nekad!
Es Garā par jums interesējos,
Smalko plānu vienmēr par noslēpumu dēvēja!

Priekš cilvēkiem Smalkais plāns - aizkulises!
Priekš saprašanas piepūli vajag,
Dažreiz vēsts ielavās,
Kā nesaprotama iekšēja dedzināšana!

Blīvais plāns priekš Manis - daļa! 
Pasaules Diženā Saprāta!
Priekš Manis Brīnišķīga kaisle,
Radīt no Sevis Prāta daļas!

Dzīvnieku pasaule Dabai pakļauta!
Es no tās līdzību izvēlos!
Pie "dzemdībām" dažādi varianti iespējami,
Galvenais, Man kā ērtāk! 

Bija izvēles dažādas, formas arī!
Cilvēks - variants labākais!
Un viņa pāreja Dievā iespējama,
Tam kalpo sejas ideāls!

Svarīgi, ka - Mans tas priekšstats!
Ar radīšanas iespējām!
Tagad mācīt nepieciešams bez spiediena!
Uz Radītāju līdzināšanos noteikt!

Reliģijas parāva pirmās!
Bet, Patiesības izcelšanos slēpa!
Uz varu Ticību izmainīja,
Aizmirsa par obligāto augšupeju!

Tagad cilvēce: vara un vergi!
Taču "apģērbs" priekš Dieva viens!
Cilvēki dzīvo it kā vienlīdzībā,
Visā netaisnība redzama!

Atkārtoju, cilvēki - Mana līdzība!
Nav starp viņiem nekādu atšķirību!
Jums tā uzskatīt ērtāk,
Visas pieklājības ievērotas!

Šūnām mebrānas ir,
Iekšienē vērtīgo ielaidošas!
Cilvēki priekš Radītāja arī kā "rāmji",
Mīlestību ielaiž, priekš ļauna veltīgi!

Cilvēki priekš Manis, kā filtri,
"Jā" saka Mīlestībai un Dievam!
Ja mamonu "litriem" lieto,
Tādi filtri rezultātā nevajadzīgi!

Manu ideju cilvēkiem nesaprast!
Kaut Ideja vienkārša, kā Patiesība!
Evolūcijas veidiem daudz ceļu,
Un tikai viens ar Dievu patiesais!

Cilvēks vajadzīgs Man, jo viņš - tas Es!
Pilnveidošana - filtrācija!
Kārtība Pasaulsēkā: Septiņi + Es!
Viss pārējais priekš cilvēkiem - degradācija!

Cilvēki Kosmosā (Mana daļa) - aprobācija!
Aktīva dalība evolūcijā!
Labākie arī filtrāciju izies,
Pa Manu "konstitūciju" Pasaulsēkā!

Bija ideja dot cilvēkiem saprast,
Ka Modelim ir tiesības eksistēt,
Bet, lai jūs sevi izzinātu,
Apstākļi priekš izdzīvošanas radīti!

Cilvēki nepiekrita Modeli radīt!
Pret bija reliģijas!
Varu pār Garu viņām neņemt,
Kamēr cilvēki nekļūs Kolēģi! 

Kolēģi - ne tikai zinātnieki!
Kolēģi - Vienošanās Zināšanās!
Pagaidām Ticības iemantošana neievērota,
Vienotu sapratni noformēs!

Vēsturiskais Mirklis tuvojas!
Spriedze kvēli sasniedza!
Cilvēces Apziņa mainās,
Cilvēkiem Krievzeme ilgi gaidītā Piestātne!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
13.02.18.

13.02.18. Quatrain "The Model"

There is no similarity in the Dense plan!
It was never there!
I am interested in you in the Spirit,
The thin plan was always known secretly!

Thin plan for people- behind the scene!
For understanding need effortlessly,
Sometimes comes the news,
As incomprehensible the burning inside!

A Dense plan for Me- is part!
Of Great World Reason!
For Me, an amazing passion,
Create the particles of Mind from Myself!

The animal World is subordinated to Nature!
I choose the similarity from it!
There are different options at the "birth",
The main thing is how is more convenient for Me!

There were different elections, forms too!
Human- is the best option!
And his transition to Gods is possible,
The ideal shape serves it!

It's important, that- it's My idea! 
With the possibilities of creation!
Now you need to learn without pressure!
And determine the alignment of Creator!

Religions rushed first!
But, they hide the origins of Truth!
They exchanged the Faith to power,
Forgot about mandatory climbing!

Now humanity: power and slaves!
But, "clothes" are one for God!
People live as it were equality,
Injustice is visible in everything!

I repeat, people- are My similarity!
There is no any difference among them!
You think it's more convenient,
All courtesy is followed!

Cells have membranes,
Useful passing inside!
People for the Creator as "frames" too,
Love is missed, it is useless for evil!

People for me, as filters,
Says "Yes" to Love and God!
If the mammon is used by "liters",
Such filters are not needed in the end!

People don't understand My idea!
Though the Idea is as simple , as the Truth
There are many ways of species of the evolution,
And only one is true with God!

I need a human, because he- it's Me!
Perfection- is filtration!
Order in the Universe: Seven+ I!
All the rest for people- is degradation!

People in Space (My part)- approbation!
Active participation in evolution!
The best will pass also filtration,
According to My "constitution" in the Universe!

There was an idea to let people understand,
That the Model has right to exist,
But, in order to know you
Conditions are created for survival!

People didn't agree to create a Model!
Religions were against!
They can't take power over the Spirit,
Until the people will become Colleagues!

Colleagues- are not only scientists!
Colleagues- are Unity in Knowledge!
The contraction of the Faith is not yet taken into account,
Will form a common understanding!

The Historical moment is approaching!
The tension reached the heat!
Consciousness of people is changing,
Russia for people the long awaited Pier!

Amen
Father Absolute
13.02.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.02. 2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /13.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.02.2018.

Skatījumu skaits: 297 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: