Galvenie » 2019 » Februāris » 13 » Vēsts: 13.02.19. Katrēns "Vēl ne vakars"
18:38
Vēsts: 13.02.19. Katrēns "Vēl ne vakars"

13.02.19. Катрен “Ещё не вечер”

Повторяю: жизнь – испытания!
Выбор, как всегда, за людьми!
Я дал вам Судьбы понимание,
Жизнь сегодня – только прелюдия!

Прелюдия вашей Вечности!
Прелюдия – вашего выбора!
Вокруг вас Разума Бесконечность!
Значит, нужен строгий отбор!

Люди мечутся между Раем и Адом!
Не понимая часто: в чём отличие?
Неверие – Духовного роста блокада,
Только Вера предлагает различие!

Противостояние продолжается!
Совсем не года, а – столетия!
Остро на Судьбе отражается,
Сокращая людей долголетие!

Люди не меняются: одни и те же!
Только разное внутри содержание,
Для кого-то Люцифер ближе,
А, кто-то Создателя ожидает!

Сегодня в России – Тьма!
Значит, царство рядов Люцифера,
Люди не понимают, что это – игра!
Религии, у них в виде примера!

«Всё с точностью до наоборот»,
Страна предала Бога!
Для Неё Исторический поворот,
Сменится Судьба Её в итоге!

Можно запрещать и пугать!
Но, Свет вырвется из неверия,
Люди пока не готовы понять,
Что власть не вызывает доверия!

Кто сегодня судит, тот знает,
Проступает Печать проклятия,
Он сам и его Род скоро прознают,
Что, значит, не давать Богу клятву!

Кто-то до десяти поколений,
А, кто-то теперь навечно,
Почувствует Ада на себе проявление,
Или жар Огня Вечного!

Вам Я скажу, что ещё не вечер!
Нельзя Весть от Бога закрыть в клетку!
Кто против Бога замечен,
Поставлена будет на нём Позора метка!

Вам – продолжать движение,
Кроме России – есть человечество!
Не ждите Моего осуждения,
Вы – основа Нового для Мира Отечества!

Не получилось – силы неравные!
Тьма готовилась к бою давно,
Вас мало, но за вами – Правда,
Значит, Победа в руках всё равно!

Слёзы в кулак и вновь!
Испытания продолжаются!
Пусть колени разбиты в кровь,
Опыт полезным покажется!

Помните за кого дают много?
За битых – прежде всего!
Сегодня, нельзя подводить итоги,
Не случилось пока ничего!

Есть Сценарий и он от Всевышнего!
Замысел расписан навечно!
Для вас нет предела подниматься выше,
Жизнь – это потоки встречные!

Вы – люди и пока не потоки,
В вас эмоции превышают Ум!
Сегодня, вы для Мира – Исток!
Из вас формируется Высший Разум!

Вчера случилось противостояние!
Перевес пока на стороне мракобесия!
В масштабе не Земли, а Солнцестояния,
Вы – носители Шестой версии!

Аминь.
Отец Абсолют
13.02.19

 

Vēsts: 13.02.19. Katrēns "Vēl ne vakars"

Atkārtoju: dzīve - pārbaudījumi!
Izvēle, kā vienmēr, cilvēkiem!
Es jums devu Likteņa izpratni,
Dzīve šodien - tikai prelūdija!

Jūsu Mūžības prelūdija!
Prelūdija - jūsu izvēles!
Apkārt jums Saprāta Bezgalība!
Tātad, stingra atlase nepieciešama!

Cilvēki skraidelē starp Paradīzi un Elli!
Nesaprotot bieži: kāda starpība?
Neticība - Garīgās izaugsmes blokāde,
Tikai Ticība piedāvā atšķirību!

Pretestība turpinās!
Pavisam ne gada, bet - simtgades!
Asi uz Likteni atspoguļojas,
Saīsinot cilvēkiem ilggadību!

Cilvēki nemainās: vieni un tie paši!
Tikai iekšējais saturs dažāds,
Kādam Lucifers tuvāk,
Bet, kāds Radītāju gaida!

Šodien Krievijā - Tumsa!
Tātad, Lucifera rindu valstība,
Cikvēki nesaprot, ka tā - spēle!
Reliģijas, viņu piemēra veidā!

"Viss ar precizitāti līdz atpakaļ",
Valsts Dievu nodeva!
Priekš Viņas Vēsturisks pagrieziens,
Rezultātā Viņas Liktenis izmainīsies!

Var aizliegt un biedēt!
Bet, Gaisma no neticības izrausies,
Cilvēki pagaidām nav gatavi saprast,
Ka vara uzticību nerada!

Kurš šodien soda, tas zin,
Lāsta Zīmogu pārkāpj,
Viņš pats un viņa Dzimta drīz uzzinās,
Ko, nozīmē, Dievam zvērestu nedot!

Kāds līdz desmit paaudzēm,
Bet, kāds tagad uz mūžiem,
Elles izpausmi uz sevis izjutīs,
Vai Mūžīgās Uguns karstumu!

Jums Es teikšu, ka vēl ne vakars!
Nedrīkst Dieva Vēsti būrī ieslēgt,
Kas pret Dievu atzīmēts,
Uz viņa Kauna atzīme uzlikta būs!

Jums - kustību turpināt,
Bez Krievijas - cilvēce ir!
Negaidiet Manu nosodījumu,
Jūs - priekš Pasaules Jaunās Tēvzemes pamats!

Nesanāca - spēki nevienlīdzīgi!
Tumsa cīņai gatavojās sen,
Jūsu maz, bet aiz jums - Patiesība,
Tātad, rokās Uzvara vienalga!

Asaras dūrē un atkal!
Pārbaudījumi turpinās!
Lai arī ceļgali asinīs nobrāzti,
Pieredze vērtīga izrādīsies!

Atceraties par ko maksā daudz?
Par kautiem - vispirms!
Šodien, apkopot rezultātus nevar, 
Nenotika pagaidām nekas!

Ir Scenārijs un tas no Visaugstā!
Nodoms uzrakstīts uz mūžiem!
Priekš jums nav robežas pacelties augstāk,
Dzīve - tās straumes pretim nākošas!

Jūs - cilvēki un pagaidām ne straumes,
Jums emocijas Prātu pārsniedz!
Šodien, jūs priekš Pasaules - Sākotne!
No jums formējas Augstākais Sprāts!

Vakar gadījās pretestība!
Pārsvars pagaidām tumsonības pusē!
Ne Zemes mērogā, bet Saulstāvju,
Jūs - Sestās versijas nesēji!

Āmen.
Tēvs Absolūts
13.02.19.

13.02.19.Quatrain “Not yet evening”
I repeat: life- is test!
The choice, as always, for the people!
I gave you the Fate understanding,
Life today- is only a prelude!

Prelude of your Eternity!
Prelude- your choice!
Around you is the Mind of Infinity!
So need a rigorous selection!

People are torn between Paradise and Hell!
Not understanding often: what is the difference?
Unbelief- blockade of Spiritual growth,
Only Faith offers a difference!

The standoff continues!
Not a year ar all, but- centuries!
Sharply on Fate is reflected,                                 
Reducing people longevity!

People don’t change: the same!
Only different content inside,
For someone Lucifer is closer,
But, someone is waiting for the Creator!

Today in Russia- Darkness!
So the kingdom of the Lucifer ranks,
People don’t understand, that this is- game!
Religions, they are as an example!

“Everything is exactly till opposite,”
The country has betrayed God!
For Her Historical turn,
Will change Her Destiny in the end!

Can prohibit and scare!
But, the Light will break out of disbelief,
People are not yet ready to understand,
That power doesn’t cause confidence!

Who judges today, he knows,
Passes the Seal of the curse,
He himself and his kin will soon find out,
What does it mean, to not give oath to God!

Someone up to the ten generations,
But, someone is now forever,
Will feel manifestation of Hell on himself,
Or the heat of Eternal Fire!

I will tell you, that it’s not yet evening!
It’s impossible to close the Message from God in the cell,
Who is noticed against God,
The Shame label will be put on him!

You- keep moving,
In addition to Russia- there is humanity!
Don’t wait for My condemnation,
You- are basis for the Fatherland of the New World!

It didn’t work- the forces are unequal!
Darkness has been prepared for the battle for a long time,
You little, but behind you- is Truth,
So, Victory is in the hands anyway!

Tears in a fist and again!
Tests continues!
Let the knees broken in the blood,
Experience will seem useful!

Remember for what pay a lot/
For the broken- first of all!
Today, is impossible sum up results,
Nothing happened yet!

There is Scenario and it’s from the Almighty!
The Idea is painted forever!
There is no limit for you to go up,
Life- is a counter flow!

You- are people and not yet flows,
In you, emotions exceed the Mind!
Today you are for the World- Source!
From you is formed the Highest Mind!

Yesterday a confrontation happened!
The advantage is on the side of obscurantism!
Not on the scale of the earth, but of the Solstices,
You- are carriers of the Sixth version!

Amen
Father Absolute
13.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.02.19.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /13.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.02.2019.

Skatījumu skaits: 61 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: