Galvenie » 2019 » Marts » 13 » Vēsts: 13.03.19. Katrēns ""Kopā un ceļā Ilgā"
19:06
Vēsts: 13.03.19. Katrēns ""Kopā un ceļā Ilgā"

13.03.19. Катрен “«Вместе» и в Долгий путь”

Союз – это звучит гордо!
Спасение – в руках людей!
Возвращаться всегда не просто,
Но, это уже вам видней!

Ошибки – это путь Мудрости!
«За битого, двух небитых дают»!
Вам необходимо Вверх расти,
Проблемы люди сами себе создают!

Для «вместе» нужны условия!
Прежде всего – Единение!
Цель Единая творит подобие!
И Единое людей мнение!

Повторяю: «один – не воин»!
Необходимо движение всех!
Собираются, кто достоин,
Тогда и понятны шаги вверх!

«Каждому овощу – своё время»
Знаете – это с детства!
Жизнь превращается в бремя,
Если нет в Духе Единства!

Ещё не Осень, но «плод» созрел!
Вопреки всем ожиданиям,
Целеполагание важнее дел,
Остановкам – нет оправдания!

Ваше решение – уже Предтеча!
Великого перевоплощения,
Ожидает вас с Богом встреча!
И Общее для Всех Решение!

Всё получается – не торопите!
Главное: Объединить людей!
Только прежде ряды сомкните,
Союз от этого, только сильней!

Люди заждались решения!
Ответственность на всех сразу,
Обещанное Единение,
Мир не видел такого ни разу!

Все Движения под одним Знаменем!
Это – шаг в Истории верный!
Не коснётся Руси чужое пламя,
Она сделает шаг Первой!

Люди принимают ответственность,
Не только за страну – за Мир!
В решении этом – Взвешенность,
И правильный Ориентир!

Я говорил, что будет Известие!
Известие, что Русь решила Сама!
За прошлое будет возмездие,
Изменения на все времена!

Теперь шаг Руси – настоящий!
«Вместе» и в Дальний путь!
Решение принято стоящее,
С дороги к Богу нельзя свернуть!

Решение людей поддержал Создатель!
Люди не увидели Моего присутствия,
Остатки от прошлого – наблюдатели,
Но, Я скажу вам Своё Напутствие:

1. Если есть Связь с Богом,
Победа почти в «кармане»,
Переход будет итогом,
Изменится людей Сознание!

2. Вы по уровню – почти Боги!
Вы – ещё Учителя Духа!
Сформируйте Отечество в итоге,
В Душах прекратится разруха!

3. Вы с Создателем – одно Целое!
Создатель для вас – Знамя!
Союз – это Братство Белое!
Вы на пути Познания!

4. Вы – есть «Союз» в Духе!
История не знала такого,
Повторяю, прекратится разруха,
Ваше решение стоит уже дорогого!

5. Теперь ваши Шаги – есть Мои!
Десять Заповедей – маршрут!
Неисповедимы шаги – твори,
Главное – освободиться от пут!

6. Пройден лишь Первый шаг!
Из десяти Шагов в Вечность,
Человек – это Творец и Маг,
Он – часть Бесконечности!

7. Вы идёте – за вами люди!
Они заждались решения!
Понимают, что только Прелюдия,
Единого на всех поведения!

8. Вы определили Стратегию!
Совпало с Планом Создателя!
Успех не обернётся трагедией,
Вы люди-Боги, не наблюдатели!

Аминь.
Отец Абсолют
13.03.19 =17=8

 

Vēsts: 13.03.19. Katrēns ""Kopā" un ceļā Ilgā"

Savienība - tas skan lepni!
Glābšana - cilvēku rokās!
Atgriezties vienmēr neviegli,
Bet, tas jau jums labāk redzams!

Kļūdas - tas Gudrības ceļš!
"Par beigto, divus dzīvos dod"!
Jums Augšup augt nepieciešams,
Problēmas cilvēki rada sev paši!

Priekš "kopā" apstākļi nepieciešami!
Vispirms -  Vienošanās!
Viens Mērķis rada līdzību!
Un cilvēku viedokli Vienotu!

Atkārtoju: "viens - ne karotājs"!
Visu kustība nepieciešama!
Sapulcēsies, kuri cienīgi,
Tad arī soļi augšup saprotami!

"Katrai saknei - savs laiks"
Zinat - no bērnības to!
Dzīve slogā pārvēršas,
Ja Garā nav Vienotības!

Vēl ne Rudens, bet "auglis" nobrieda!
Par spīti visām cerībām,
Mērķnodoms svarīgāks par lietām,
Pieturām - attaisnojuma nav!

Jūsu lēmums - jau Priekštecis!
Lielai pārmiesošanai,
Tikšanās ar Dievu jūs gaida!
Un Kopējais priekš Visiem Lēmums!

Viss izdosies - nesteidziniet!
Galvenais: cilvēkus Apvienot!
Tikai rindas iepriekš sakļaujiet,
Savienība no tā, tikai stiprāka!

Cilvēki alkst lēmuma!
Atbildība uz visiem tūliņ,
Apsolītā Vienošana,
Pasaule ko tādu neredzēja ne reizi!

Visas Kustības zem viena Karoga!
Tas - solis Vēsturē drošs!
Neskars Krievzemi sveša liesma,
Viņa soli spers Pirmā!

Cilvēki atbildību pieņem,
Ne tikai par valsti - par Pasauli!
Tādā lēmumā - Nosvērtība,
Un pareizs Orientieris!

Es teicu, ka būs Vēsts!
Vēsts, ka Krievzeme lēma pati!
Par pagājušo atriebība būs,
Izmaiņas uz visiem laikiem!

Tagad Krievzemes solis - īstais!
"Kopā" un ceļā tālā,
Lēmums pieņemts vērtīgs,
Ceļā pie Dieva nogriezties nevar!

Cilvēku lēmumu Radītājs atbalstīja!
Cilvēki neieraudzīja Manu klātbūtni,
Atlikumi no pagātnes - vērotāji,
Bet, Es teikšu jums Savus Ceļavārdus:

1. Ja ir saikne ar Dievu,
Uzvara gandrīz "kabatā",
Pāreja būs rezultāts,
Cilvēkiem Apziņa izmainīsies!

2. Jūs pēc līmeņa - gandrīz Dievi!
Jūs - Gara Skolotāji vēl!
Noformēsiet Tēvzemi rezultātā,
Dvēselēs sabrukums beigsies! 

3. Jūs ar Radītāju - viens Veselums!
Radītājs priekš jums - Karogs!
Savienība - tā Brālība Baltā!
Jūs ceļā uz Izzināšanu!

4.  Jūs - esat "Savienība" Garā!
Vēsture nozināja ko tādu,
Atkārtoju, izbeigsies sabrukums,
Jūsu lēmums jau dārgākais!

5. Jūsu Soļi tagad - Mani ir!
Demit Baušļi - maršruts!
Neiedomājami soļi - radiet,
Galvenais - no pinekļiem atbrīvoties!

6. Iziets solis tikai Pirmais!
No desmit Soļiem Mūžībā,
Cilvēks - tas Radītājs un Burvis,
Viņš - Bzgalības daļa!

7. Jūs ejat - aiz jums cilvēki!
Viņi lēmuma noilgojās!
Saprot, ka tikai Prelūdija,
Uzvedībai vienai uz visiem!

8. Jūs noteicāt Stratēģiju!
Saskanēja ar Radītāja Plānu!
Panākums nepārvērtīsies traģēdijā,
Jūs cilvēki-Dievi, ne novērotāji!

Āmen.
Tēvs Absolūts 
13.03.19=17=8 

13.03.19.Quatrain “Together and in the Long way”

Union- it sounds proud!
Salvation- is in the hands of people!
It’s not always easy to come back,
But it’s already more visible to you!

Mistakes- are the path of Wisdom!
“For broken, give two unbeaten”!
You need to grow upwards,
People create problems for themselves!

For “together” conditions are needed!
First of all- Unity!
One Target creates similarity!
And United opinion of people!

I repeat: “one- is not warrior”!
Movement of everyone is needed!
Will gather, who are worthy,
Then the steps upward are understandable!

“Every vegetable- has its time”
Know this- from the childhood!
Life turn into burden,
İf there is no Unity in the Spirit!

It’s not Autumn yet, but “the fruit” has ripened!
Contrary to all expectations,
Target intent is more important than doing,
Stops- has no excuse!

Your decision- is already Forerunner!
The great reincarnation,
Meeting with God is waiting for you!
And Total Solution for All!

Everything will turn out- don’t rush!
The main thing: to Unite people!
Just fold the rows before,
Union from this, only stronger!

People are waiting for a decision!
Responsibility at all at once,
The promised Unity,
The World has not seen this once!

All Movements under one Banner!
This is- safe step in History!
Someone else’s flame will not touch Russia,
She will take the step First!

People take responsibility,
Not only for the country- for the World!
In such decision- Worthiness,
And the correct Landmark!

I said, that there will be News!
News, that Russia decided by herself!
For the past there will be retribution,
Changes forever!

Now the step of Russia- is real!
“Together” and in the long way,
The decision is taken worthwhile,
From the road to God can’t turn!

The decision of people supported by the Creator!
People didn’t see My presence,
Remains from the past- are observers,
But, I will tell you My parting:

1. If there is a connection with the Creator,
Victory is almost in the “pocket”,
The transition will be the result,
Consciousness of people will change!

2. You are by the level- almost Gods!
You are also the Masters of the Spirit!
Will form the Fatherland in the end,
The ruin will stop in the Souls!

3. You with the Creator- one Whole!
The Creator for you- is Banner!
Union- is Brotherhood White!
You are on the way of Knowledge!

4. You- are the “Union” in the Spirit!
History didn’t know something like this,
I repeat, ruin will stop,
Your decision is already more expensive!

5. Now your Steps- are Mine!
Ten Commandments- the route!
Inscrutable steps- create,
The main thing- is to get rid of the fetters!

6. Passed is only the First step!
From ten steps in Eternity,
Human- is Creator and Mage,
He- is part of Eternity!

7. You go- people follow you!
They were waiting for the decision!
Understand, that only the Prelude,
One behavior at all!

8. You have defined a Strategy!
Coincided with the Plan of the Creator!
Success will not turn into tragedy,
You are people- Gods, not observers!

Amen
Father Absolute
13.03.19=17=8

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spekavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /13.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavots 13.03.2019.

Skatījumu skaits: 60 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: