Galvenie » 2020 » Marts » 13 » Vēsts: 13.03.2020. Katrēns "Jūsos vienlaicīgi divi Mūžības plāni"
22:05
Vēsts: 13.03.2020. Katrēns "Jūsos vienlaicīgi divi Mūžības plāni"

13.03.2020 Катрен “В вас одновременно два Плана Вечности”

Эпидемия ускоряет ваше решение!
Решение по выбору направления!
Вы должны определиться с мнением,
Вы – Божественное ли явление?

Вы – Боги и одновременно вы – люди!
Концентрация Энергии есть залог!
Эпидемия создаёт прелюдию,
Надо определить для себя «лот»!

Два Знака в вас и две Энергии!
Вы должны сами определить направление!
Самое главное, вы живёте в Материи!
Одновременно, в вас ещё Небес проявление!

Есть пирамида потребностей!
Но есть и пирамида Сознания!
Создатель предъявляет к вам требование,
В двух пирамидах заложены Знания!

Знания всего есть в Откровениях!
Если не готов, то виноват во всём сам!
Если признаете, что вы сами – явление,
Тогда быт для Вашего Духа – есть хлам!

Вы творите себя – это Основа!
Основа для второй пирамиды!
Для пирамиды нужна подкова,
Тогда сложатся вместе и все Миры!

Плотный план для людей – первый класс!
Но без основы – нет пирамиды!
Я предлагаю подумать всем и сейчас,
Какие горизонты для вас видимы?

Человек бьётся со своей Сутью!
Дуальность без борьбы не исправить!
Нужно подумать, что с Совестью?
Только Любовь может всё исправить!

Без подложки не бывает кристалла!
Подложку формирует сам человек!
Жизнь в Плотном плане сегодня стала,
Выбором для человека на тысячу лет!

Вам не уйти от воспитания,
Не кого-либо, а самого себя!
Многие люди вынуждены на скитания,
Не понимая, что Совершенство для них стезя!

Сегодня для людей всё обострилось!
Выбор теперь – в жёстких условиях!
Пока ещё ничего не случилось,
Лучше сейчас, чем ждать послесловие!

Вы живы и готовы принять решение!
Выбор не допускает ошибки!
Дуальность поможет сформировать мнение,
Главное, позиция должна быть гибкой!

Вам надо сформировать подложку,
Это – первое для вас условие!
Если вы к Богу, не будет сложности,
В вас заложено Бога подобие!

Определите пирамиду потребностей,
Чем скорее, тем лучше!
В вас заложена пирамида Духовности,
Загляните в себя поглубже!

В вас одновременно два Плана Вечности!
Вы пересечение низкой и высокой Энергии!
Вы способны творить в Бесконечности,
Поэтому, вы сначала в Материи!

Если не успели понять Задание,
Ругайте, прежде всего, себя!
Создатель давно проявляет внимание,
Он не хочет, чтобы менялась стезя!

Помните, что существует порядок!
Материя, Энергия, Информация!
Человек в Плотном плане, словно задаток,
В нём заложен Дух и конкретизация!

Аминь.
Отец Абсолют.
13.03.2020

Vēsts: 13.03.2020. Katrēns "Jūsos vienlaicīgi divi Mūžības plāni"

Epidēmija paātrina jūsu lēmumu!
Lēmumu virziena izvēlei!
Jums par uzskatu skaidrībā jātiek,
Jūs - Dievišķa parādība vai?

Jūs - Dievi un jūs vienlaicīgi - cilvēki!
Enerģijas koncentrācija ķīla ir!
Epidēmija prelūdiju rada,
Priekš sevis "lotu" (лот ?) vajag noteikt!

Divas Zīmes jūsos un Enerģijas divas!
Virziens jums jānosaka pašiem!
Galvenais, jūs Matērijā dzīvojiet!
Vienlaicīgi, jūsos vēl Debesu izpausme!

Vajadzību piramīda ir!
Bet ir arī Apziņas piramīda!
Radītājs jums prasību izvirza,
Zināšanas divās piramīdās ieliktas!

Atklāsmēs ir Zināšanas visa!
Ja negatavs - tad vainīgs pie visa pats!
Ja atzīstat, ka jūs paši - parādība,
Tad sadzīve jūsu Garam - krāmi ir!

Jūs radat sevi - tas Pamats!
Pamats otrai piramīdai!
Piramīdai pakavs vajadzīgs,
Tad kopā sakārtosies arī Pasaules visas!

Blīvais plāns cilvēkiem - pirmā klase!
Taču bez pamata - piramīdas nav!
Es piedāvāju padomāt visiem un tagad,
Kādi jums horizonti redzami?

Cilvēks ar savu Būtību cīnās!
Dualitāti bez cīņas neizlabot!
Padomāt vajag, kas ar Sirdsapziņu?
Tikai Mīlestība visu var izlabot!

Kristāla bez pamatnes nav!
Pamatni veido pats cilvēks!
Šodien dzīve Blīvajā plānā kļuva,
Izvēle priekš cilvēka tūstoš gadiem!

Neaiziet jums no audzināšanas,
Ne kāda, bet pašam sevis!
Daudzi cilvēki spiesti klejot,
Nesaprotot, ka taka priekš viņiem pilnība!

Šodien priekš cilvēkiem viss saasinājās!
Tagad izvēle - skarbos apstākļos!
Vēl pagaidām negadījās nekas,
Labāk tagad, nekā pēcvārdu gaidīt!

Jūs dzīvi un gatavi lēmumu pieņemt!
Izvēle kļūdas nepieļauj!
Dualitāte palīdzēs uzskatu noformēt,
Galvenais, pozīcijai jābūt lokanai!

Jums vajag pamatni noformēt,
Tas - priekš jums noteikums pirmais!
Ja jūs pie Dieva, sarežģījumu nebūs,
Jūsos Dieva līdzība ielikta!

Nosakiet vajadzību piramīdu,
Jo ātrāk, jo labāk!
Jūsos Garīguma piramīda ielikta,
Sevī dziļāk ieskatieties!

Jūsos vienlacīgi divi Mūžības Plāni!
Jūs zemās un augstās Enerģijas krustpunkts!
Jūs spējīgi Mūžībā radīt,
Tādēļ, iesākumā jūs Matērijā!

Ja nepastējāt Uzdevumu saprast,
Lamājiet, vispirms, sevi!
Radītājs sen uzmanību izpauž,
Viņš negrib, lai taka mainītos!  

Atceraties, ka eksistē kārtība!
Matērija, Enerģija, Informācija!
Cilvēks Blīvajā plānā, gluži kā iemaksa,
Viņā ielikts Gars un konkretizācija!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
13.03.2020.

13.03.20.Quatrain “You have two Planes of Eternity at the same time”

An epidemic speeds up your decision!
The decision on the choice of direction!
You must decide
Are you- a divine phenomenon or?

You- are Gods and at the same time you- are people!
Energy Concentration is a guarantee!
The epidemic creates a prelude,
It is necessary to determine the "lot" for yourself!

Two Signs in you and two Energies!
You must determine the direction yourself!
Most importantly, you live in Matter!
At the same time, there is also a manifestation of Heaven in you!

There is a pyramid of needs!
But there is a pyramid of Consciousness too!
The Creator demands you
Two pyramids contain Knowledge!

The knowledge of all is in Revelation!
If not ready, then you to blame for everything!
If you acknowledge that you by yourself are a phenomenon,
Then life for your Spirit- is rubbish!

You create yourself - this is the Basis!
The basis for the second pyramid!
A pyramid needs a horseshoe
Then all Worlds will come together!

A tight plan for people- is first class!
But without a foundation - there is no pyramid!
I suggest that everyone thinks now
What horizons are visible to you?

A human beats with his Essence!
Duality without a fight cannot be fixed!
Need to think, what about Conscience?
Only Love can fix it!

There is no crystal without a substrate!
The substrate is formed by the person himself!
Life in the Dense plane has become today,
The choice for a human for a thousand years!

You can’t get away from education,
Not anyone, but yourself!
Many people are forced to wander,
Not realizing that Perfection is a path for them!

Today for people, everything has escalated!
The choice now- is in harsh conditions!
Nothing has happened yet
Better now than waiting for an afterword!

You are alive and ready to make a decision!
The choice does not make mistakes!
Duality will help to form shape
The main thing is that the position should be flexible!

You need to form a substrate,
This is the first condition for you!
If you are to God, there will be no difficulty,
There is God’s similarity in you!

Define a pyramid of needs,
The sooner, the better!
The pyramid of spirituality is in you,
Take a deeper look at yourself!

There are two Plans of Eternity in you at the same time!
You are the intersection of low and high Energy!
You are able to create in Infinity,
Therefore, you are first in Matter!

If you do not have time to understand the task,
Abuse, first of all, yourself!
The creator has been showing attention for a long time,
He does not want the path to change!

Remember that there is order!
Matter, Energy, Information!
A man in the Dense plane, like a deposit
It contains the Spirit and concretiation!

Amen.
Father Absolute.
03/13/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 13.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /13.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 13.03.2020.

Skatījumu skaits: 33 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: