Galvenie » 2017 » Aprīlis » 13 » Vēsts: 13.04.17. Katrēns "Eksperiments"
17:14
Vēsts: 13.04.17. Katrēns "Eksperiments"

Vēsts: 13.04.17. Katrēns "Eksperiments"

13.04.17 Катрен "Эксперимент"…………………………………………Quatrain "Experiment"

Изменения возможны разные! ........ .Dažādas izmaiņas iespējamas!........Changes are possible different!
Люди в подвижной системе! ............ Cilvēki kustīgā sistēmā!.....................People in the mobile system!
Да и сами вы тоже парные: ............. Un jūs paši arī pāroti:…………………And you by yourself are also paired:
Материя и Дух - в теле! .................... Matērija un gars - ķermenī!...............Matter and Spirit- in body!

Человек - тонкая структура! ............. Cilvēks - struktūra smalka!................Human- is delicate structure!
Колебания могут меняться, ............. Šūpošanās mainīties var,…………….Oscillations can change,
То плачет, то жизнь на ура, ..............Tad raud, tad dzīve uz urā,…………..Then cries, then life is hooray,
Среднего не дождаться! ...................Vidējo nesagaidīt!...............................Medium can't wait!

Человек, как погода - изменчив! ....... Cilvēks, kā laikapstākļi - mainīgs!.....Human, as the weather- changeable!
И в себе и, конечно, в жизни! ............ Kā sevī tā, protams, arī dzīvē!.........And in itself and, of course in life!
В решениях опрометчив, .................. Lēmumos pārsteidzīgs,……………..In decisions are rush,
Не понимает основу жизни! .............. Nesaprot dzīves pamatus!...............Doesn't understand the basis of life!

Эксперимент просит статистики, ...... Eksperiments statistiku prasa,..…...The experiment asks for statistics,
Без неё возможны ошибки, ............... Bez tās kļūdas iespējamas,…….…..Without it mistakes are possible,
Повторение и никакой мистики, ........Atkārtošana un nekādas mistikas,....Repetition and no mysticism,
С выводами не торопитесь шибко! ... Ar slēdzieniem nesteidzaties žigli!....With conclusions don't hurry up very much!

Принципиально - всё правильно! ...... Principiāli - viss pareizi!.................Basically- everything is right!
Я подтверждаю ваши успехи! .............Es apstiprinu panākumus jūsu!......I confirm your success!
Нужно понять Правило, ..................... Likumus saprast nepieciešams…..Need to understand Rights,
Исключающее помехи! ...................... Traucējumus izslēdzošus!.............Exclusive interference!

Нужна широта опыта, .........................Nepieciešams pieredzes plašums,..Need a breadth of experience,
Классическая статистика! ...................Klasiskā statistika!...........................Classical statistics!
Однако, Истина не в том зарыта, ......Tomēr, Patiesība ne tur ierakta,…....However, the Truth is not buried in it,
Она часто кажется мистикой! ............Tā bieži mistika šķiet!.......................It often seems mystical!

Новый взгляд на Вселенную, .............Jauns skats uz Visumu,……………...A new view to the Universe,
И на жизнь человека! ..........................Un uz cilvēka dzīvi!...........................And on life of human!
Даётся по Моему велению, ................Dots tiek pēc Mana vēlējuma,………It's given by My command,
Для людей сегодня и на века! ............Priekš cilvēkiem šodien un mūžīgi!...For people today and forever!

Идеология подготовлена Новая! ........Ideoloģija sagatavota Jauna!............The New ideology is prepared!
Человечество об этом не знает! .........Cilvēce par to nezina!.......................Humanity don't know about that!
Фактически, для Пятой итоговая, .......Faktiski, priekš Piektās noslēdzoša,.In the fact, for Fifth final,
Миру Истину открывает! .....................Patiesību Pasaulei atklāj!.................Opens the Truth to the World!

Важно идеологии понимание! .............Svarīga izdeoloģijas izpratne!..........Important ideology of understanding!
Нужно ответить на Главное! ................Uz Galveno atbildēt nepieciešams!...Necessary to answer to the Main thing!
На что обращено внимание, ...............Uz ko uzmanība vērsta,…………..…On what is drawn attention
Сознание должно меняться плавно! ...Apziņai plūstoši jāmainās!................Consciousness must change smoothly!

Изменение Сознания - революция, .....Apziņas izmaiņa - revolūcija,……....Change in Consciousness- revolution,
Не Планетарная, а внутри! ..................Ne Planetāra, bet iekšķīga!..............Not Planetary, but inside!
Нужно принять эволюцию, ...................Evolūciju pieņemt vajag,…..………..It's necessary to accept evolution,
Основу совершенства пути! .................Pilnības ceļa pamatu!......................The basis of perfection is the way!

Повторяю, разбросы возможны! ..........Atkārtoju, izmeši iespējami!..............I repeat, scatter is possible!
Жизнь - есть живая Программа!...........Dzīve - ir Programma dzīva!............Life- is a living Program!
Путь быть не может отложен, ..............Ceļš atlikts nevar būt,…………….....The road can't be postponed,
Разбросы, поверьте, не драма! ............Izmeši, ticiet, ne drāma!..................Spread, believe Me, not drama!

Драма - уход от Бога! ............................Drāma - no Dieva aiziešana!...........Drama- is a departure from God!
Непоправимая уже потеря! .................Jau zaudējums nelabojams!............An irreparable loss already
Кто-то уходит с дороги! .........................Kāds aiziet no ceļa!.........................Someone is leaving the road!
В Бога совсем не веря! .........................Pavisam neticot Dievam!.................Not believing in God!

Трудности только открылись! ...............Grūtības tikai atklājās!......................Difficulties only opened!
Общее направление - понятно! ..........Kopējais virziens - saprotams!..........The general direction is understandable!
Некоторые от Бога закрылись! .............Daži no Dieva noslēdzās!.................Some closed from the God!
Оправдания их невнятны! ....................Viņu attaisnojumi nesaprotami!.......Their excuses are indistinct!

Проще - ушли из жизни! ........................Vienkāršāk - aizgāja no dzīves!.......More simple- went away from life!
Дух на мамону променян! ....................Gars uz mamonu izmainīts!............The Spirit is exchanged to mammon!
Прекращена линия жизни! ....................Pārtraukta dzīves līnija!...................Terminated line of life
Человек для Бога потерян! ...................Priekš Dieva cilvēks zudis!...............Human for God is lost

Амплитуды выбора разные! ..................Izvēles amplitūdas dažādas!...........The amplitudes of choice are different!
В Боге, а завтра во Тьме! ......................Dievā, bet rīt Tumsā!........................In God, but tomorrow in Darkness!
Представления тоже полярные, ...........Priekšstati arī polāri,………………....Representations are also polar,
Нет равновесия в себе! .........................Nav sevī līdzsvara!...........................There is no balance in yourself!

Одиночные данные - направление! ......Atsevišķi dotumi - virziens!...............Some data- direction!
Демонстрируется сама идея! ................Demonstrējas pati ideja!..................The idea by itself is demonstrated!
Эксперимент нужен направленный, ......Virzīts Eksperiments nepieciešams!.The experiment need a directional,
Исключающий потери! ...........................Zaudējumus izslēdzošs!...................Excluding loss!

Главное сегодня - ИДЕОЛОГИЯ! ..........Šodien galvenais - IDEOLOĢIJA!......Today the main thing- IDEOLOGY!
Она уже сформирована! ......................Tā jau noformēta!...............................It's already formed!
Изменится людей психология! ..............Izmainīsies cilvēku psiholoģija!.........Psychology of people will change!
В прошлом была деформирована! .......Pagātnē deformēta bija!....................In the past it was deformed!

Всё по плану и всё по порядку! ............Viss pēc plāna un viss pēc kārtas!.....All according to plan and everything in order!
Остановки ещё возможны! ....................Pieturas vēl iespējamas!....................Stops are still possible!
Изменится Мир изрядно, .......................Izmainīsies Pasaule pamatīgi,………The World will change considerably,
Но, успех уже в вас заложен! ................Taču, panākums jūsos jau ielikts!.......But success is already in you!

Год 17-й - это ваш год! ...........................17-ais gads - tas jūsu gads!..............Year 17th is your year!
Глобальные ждут изменения! ...............Globālas izmaiņas gaida!...................Are waiting for global changes!
Людям покажете выход, ........................Cilvēkiem izeju parādīsiet,……….…...An exit will show to people,
Из критического положения! .................No stāvokļa kritiska!............................From a critical situation!

Аминь. ......................................................Āmen……………………………….......Amen
Отец Абсолют. .........................................Tēvs Absolūts………………...……......Father Absolute
13.04.17 ...................................................13.04.17………………………………...13.04.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.04.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja, intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.04.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /13.04.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.04.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.04.2017.

Skatījumu skaits: 346 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: