Galvenie » 2018 » Maijs » 13 » Vēsts: 13.05.18. Katrēns "Krievi"
20:46
Vēsts: 13.05.18. Katrēns "Krievi"

13.05.18 Катрен  ​​“Русские”

Русские – удивительные люди!
Постоянно ищут в себе!
Не понимают, что жизнь – прелюдия,
Что не в этом Народа стезя!

Ищут, не понимая в чём Смысл?
Делают и думают – одновременно!
Жизнь получается, как вымысел,
Жизнь русских – одномоментная!

Вроде и в Боге, и нет!
Думают о Высоком и падают низко!
Дуальности огромный букет
На Сердце совсем близко!

Отдадут всё ради других!
А мелочь вдруг пожалеют!
Души разрываются у них,
Скрывать эмоции не умеют!

И радость, и боль – одновременно!
Если Любовь, то до конца!
Ежеминутная в Душе перемена,
Не достигла Душа Венца!

Судьба Великая не состоялась!
Недолюбила прежде себя!
Не получила, что полагалось,
Постоянно себя теребя!

Хочется русскому что-то такое?
Чтобы Любовь и дорога!
Чувство нужно большое:
Слёзы радости у Порога!

Русский и не человек вовсе!
Скорее – клубок нервов!
Страдающая Душа просит,
Но, открывается сама первой!

В Россию необходимо верить!
Бог для России – ВСЁ!
Чувства русского не измерить,
Заколдованное Кольцо!

Сегодня Момент испытаний!
Скольким верили, скольких прощали!
Россия – страна обещаний,
Сколько раз Её предавали!

Способностей много, да всё не впрок!
Открыты от Небес дарования!
Все войны для России – урок!
Жизнь – человечества повествование!

Россия может многое – но лень!
Может кто-то поможет?
Так и живёт через пень,
Никак свой пазл и не сложит!

Всегда что-то всегда не так!
Одни кругом недоделки!
Территория огромная – не пустяк!
Сегодня последняя сделка!

Сделка России с Россией!
Свидетель её Сам Создатель!
Народ поймёт свою Миссию!
Россия – без обывателей!

Раскроются все таланты!
Россия станет ценить время!
Русские – это Атланты!
Для которых держать не бремя!

На плечах держится цивилизация!
Вот – целеполагание для России!
Произойдёт настоящая активизация,
Исполнит Она свою Миссию!

Есть Слова – Обращение Бога!
Выбрана только Россия!
Положительным будет Итог!
Люди поймут Её Миссию!

Удивительные – эти русские!
“Всё не как у людей”!
Души русских совсем не узкие,
С каждым мигом Светлей!

Выбор Судьбы за Создателем!
У каждого своё направление!
Русские – Судьбы обладатели,
И главной роли в Преображении!

Аминь.
Отец Абсолют.
13.05.18

 

Vēsts: 13.05.18. Katrēns "Krievi"

Krievi - apbrīnojami cilvēki!
Pastāvīgi meklē sevī!
Nesaprot, ka dzīve - prelūdija,
Ka ne tur Tautas taka!

Meklē, nesaprotot kur Jēga?
Dara un domā - vielaicīgi!
Dzīve sanāk, kā izdomājums,
Krievu dzīve - vienmomentīga!

It kā Dievā, un nē!
Domā par Izcilu, pasniedz niecīgi!
Dualitātes pušķis milzīgs
Pavisam tuvu uz Sirds!

Atdos visu dēļ citiem!
Bet sīkuma pēkšņi būs žēl!
Dvēseles viņiem plīst pušu,
Emocijas slēpt neprot!

Gan prieki, gan bēdas - vienlaicīgi!
Ja Mīlestība, tad līdz beigām!
Pārmaiņa Dvēselē ik minūti,
Nesasniedza Dvēsele Vaiņagu!

Nenotika Liktens Dižens!
Neiemīļoja vispirms sevi!
Nesaņēma, kas pienācās,
Pastāvīgi sevi plūkājot!

Gribas krievam tādu kaut ko?
Lai Mīlestība un ceļš!
Jūtas vajag lielas:
Prieka asaras pie Sliekšņa!

Krievs arī ne cilvēks vispār!
Drīzāk - nervu kamols!
Cietošā Dvēsele prasa,
Bet, pati atveras pirmā! 

Krievijā ticēt nepieciešams!
Dievs priekš Krievijas - VISS!
Krieva jūtas neizmērīt,
Apburtais Loks!

Šodien pārbaudījumu Moments!
Cik daudziem ticēja, cik piedeva!
Krievija - solījumu valsts,
Cik reizes Viņu nodeva!

Spēju daudz, taču viss ne labumā!
No Debesīm dāvinājumi atklāti!
Visi kari priekš Krievijas - mācība!
Dzīve - cilvēces vēstījums!

Krievija daudz var - bet slinkums!
Varbūt kāds palīdzēs?
Tā arī dzīvo caur celmiem,
Nekādi savu puzli arī nesaliks! 

Viss kaut kas vienmēr ne tā!
Apkārt vienas neizdarības!
Teritorija milzīga - ne nieks!
Šodien pēdējais darījums!

Darījums Krievijai ar Krieviju!
Liecinieks viņai Pats Radītājs!
Tauta savu Misiju sapratīs!
Krievija - bez mietpilsoņiem!

Visi talanti atklāsies!
Krievija laiku sāks cienīt!
Krievi - tie Atlanti!
Priekš kuriem turēt ne slogs!

Uz pleciem turas civilizācija!
Lūk - mērķnodoms priekš Krievijas!
Notiks īsta aktivācija,
Izpildīs Viņa savu Misiju!  

Ir Vārdi - Dieva Uzruna!
Izvēlēta tikai Krievija!
Pozitīvs Rezultāts būs!
Cilvēki Viņas Misiju sapratīs!

Apbrīnojami - šie krievi!
"Viss ne kā pie cilvēkiem"!
Dvēseles krieviem nemaz ne šauras,
Ar katru mirkli Gaišākas!

Likteņa izvēle Radītāja rokās!
Katram savs virziens!
Krievi - Likteņa īpašnieki,
Un galvenās lomas Pārveidošanā! 

Āmen.
Tēvs Absolūts.
13.05.18. 

13.05.18. Quatrain  “Russian”

The Russian- is amazing people!
Constantly looking inside themselves!
Don’t understand, that life- is prelude,
That not there is the path of Nation!

They are looking for, not understanding where is the meaning?
Do and think- at the same time!
Life is obtained- as a fiction,
The life of Russians- is one stage!

It seems in God, and no!
Think of High, and gives low!
A huge bouquet of Duality,
Very close to the Heart!

They will give everything for the sake of others!
But small change suddenly will regret!
Them Souls are torn,
Don’t know how to hide emotions!

And joy, and pain- at the same time!
If Love, then to the end!
Every minute are changes in the Soul,
Has not reached the Crown of the Soul!

The Great Fate didn’t take a place!
Disliked first of all her!
Didn’t get, what was supposed
Constantly fooling her around!

Does Russian wants something like this?
That Love and road!
The feeling need a lot;
Tears of joy at the Threshold!

Russian is not at all human!
Rather- a bundle of nerves!
The Suffering Soul asks,
But, she opens the first!

Have to believe in Russia!
God for Russia- is EVERYTHING!
Feeling of Russian can’t be measured,
Enchanted Ring!

Today is the moment of test!
To how many believed, to how many forgave!
Russia- is country of promises,
How many times she was betrayed!

There are a lot of faculties, but it’s not for nothing!
Talents are open from the Heaven!
All wars for Russia- a lesson!
Life- is a narrative of humanity!

Russia can do many things- but laziness!
Maybe someone will help?
And so she lives through a stump,
Can’t fold her puzzle no way!

Always something is wrong!                                
Around only deficiencies!
The territory is huge- not a trifle!
Today is the last deal!

Russia has deal with Russia!
The Witness is the Creator Himself!
Nations will understand their Mission!
Russia- without philistines!

All talents will be revealed!
Russia will start appreciate the time!
Russians- are Atlanteans!
For whom to keep is not a burden!

Civilization is holding on the shoulders!
Here- is the target intention for Russia!
There will be a real revitalization,
She will fulfill her Mission!

There is Words- Conversion of God!
Only Russia has been chosen!
Positive will be the result!
People will understand Her Mission!

Amazing- these Russians!
“Everything is not like to people”!
The Souls of Russians are not at all narrow,
With every instant is more Light!

The choice of destiny is in the hands of the Creator!
Everyone has his own direction!
Russians- are owners of Destiny,
And the main role in the Transfiguration!

Amen
Father Absolute
13.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /13.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.05.2018.

Skatījumu skaits: 216 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: