Galvenie » 2017 » Jūnijs » 13 » Vēsts: 13.06.17. Katrēns "Nav vasaras, nebūs arī rudens!" - *
17:44
Vēsts: 13.06.17. Katrēns "Nav vasaras, nebūs arī rudens!" - *

Vēsts: 13.06.17. Katrēns "Nav vasaras, nebūs arī rudens!" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *NAD Vēstule "Jaunās Zemes Mājoklī!" / *НИМ "В жилище Новой Земли!")
(-** Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

13.06.17 Катрен "Нет лета, не будет и осени!"……………………Quatrain "There is no summer, there will be no also autumn"

Ждёте, или нет - уже не важно? ............Gaidiet, vai nē - jau ne svarīgi?..............Are you waiting, or not- already not important?
Новая История начала свой бег! ......Jauna Vēsture sāka savu skrējienu!..The New history began its run!
Люди должны очень слаженно, .............Cilvēkiem jāvar ļoti raiti,………………….People should be very cohesive,
Войти в Новый (грядущий) век! .............Ieiet Jaunajā (nākotes) gadsimtā!..........Enter in New (future) age!

Россия под Моим контролем! ...........Krievija zem Manas kotroles!..............Russia is under My control!
Отслеживаю изменения! .......................Izsekoju izmaiņām!.................................I follow changes!
Любовь и Равенство - пароль! .........Mīlestība un Vienlīdzība - parole!.......Love and Equality- the password!
Для Духовного преображения! .............Priekš Garīgās pārveidošanas!...............For the Spiritual Transfiguration!

Сначала в России все изменения! ...Sākumā visas izmaiņas Krievijā!.........First in Russia, all the changes!
Которые, коснутся людей! .....................Kuras, cilvēkus skars!..............................Which will touch people!
Даже внутренние Преображения, ........Pat iekšējās Pārveidošanas,………….….Even the inner Transfiguration,
Это , Великого - прелюдия! ...................Tā, Dižena - prelūdija!.............................That, the Great- prelude!

Нет старому уже места! ........................Nav vairs vecajam vietas!........................There is no more place for old!
Мамоне и представлениям, .................Mamonam un priekšstatiem,……………...For Mammon and the views,
В России всё совместилось! .................Krievijā viss savienojās!............................In Russia everything was combined!
Нет батальных явлений! .......................Nav batālisku parādību!............................No battle phenomenon!

Баталии возможны в Плане! ................Batālijas iespējamas Plānā!......................Battles are possible in the Plan!
Их не бывает только в движении! ........To nav tikai kustībā!..................................They are not only in motion!
Но, люди теперь на заклании! .............Taču, cilvēki, tagad uz nokaušanu!...........But, people are not at the slaughter!
Система уравновесила мнения! ..........Sistēma nolīdzsvaroja viedokļus!..............The system has balanced opinions!

Напряжение достигло Точки! ...............Spriedze sasniedza Punktu!......................The tension has reached the Point!
Точки предстоящего противления! ......Priekšā stāvošās pretošanās punktu!........The point of impending resistance!
Всё подчинено Моей ВОЛЕ! ................Viss Manai GRIBAI pakļauts!......................Everything is subject to My WILL!
Настоящее впереди Движение! ..........Īsta priekšā stāvoša Kustība!......................The present is ahead the Movement!

Идея принадлежит - Богу! ....................Ideja pieder - Dievam!................................An idea belongs- to God!
Равноправие, значит, Равенство! .........Līdztiesība, tātad, Vienlīdzība!...................Equal right, so then, Equality!
Россия начинала подводить Итоги! ......Krievija sāka Rezultātus apkopot!..............Russia began to sum up the Results!
Равноправие - суть Главенство! ...........Līdztiesība - Virskundzības būtība!............Equality- is the essence of Leadership!

Люди начинают понимать Бога! ...........Cilvēki sāk saprast Dievu!..........................People begin to understand the God!
Он - Совершенство! Россия - тоже! .....Viņš - Pilnība! Krievija - arī!........................He- is the Perfection! Russia- too!
У России, однако, неплохие Итоги, ......Krievijai, tomēr, Rezultāti ne slikti,………...Russia, however, has good results,
Телепортация станет возможной! ........Teleportācija kļūs iespējama!.....................Teleportation will be possible!

Поступь тверда - есть понимание! .......Rīcība stingra - ir saprašana!....................The step is firm- there is understanding!
Что для Руси менять государство! .......Ka priekš Krievzemes valsti mainīt!............That for Russia to change the state!
Приковываю ваше внимание:................Akcentēju jūsu uzmanību:………………….I rivet your attention:
В Духе, в Новом Пространстве! ............Garā, Jaunā Telpā!....................................In the Spirit, in the New Space!

Мир уже не тот, как прежде! ..................Pasaule jau ne tā, kas agrāk!...................The World already not same, as before!
Войны продолжаются по инерции! .......Kari pēc inerces turpinās!.........................Wars continue by inertia!
Звезда над Россией взойдёт Первая! ...Virs Krievijas Zvaigzne uzleks Pirmā!.......Star on Russia will rise First!
Далее, как в Моей проекции! ................Tālāk, kā Manā projekcijā!........................Next, as in My projection!

Россия - голограмма Преображения! ..Krievija - Pārveidošanas hologramma!.......Russia- hologram of Transfiguration!
Люди поймут это Новое! .......................Cilvēki sapratīs šo Jauno!...........................People will understand this New!
Россия - открыла свои достижения! .....Krievija - atklāja savus sasniegumus!.........Russia- has opened her achievements!
Быть Лидером, Она давно готовая! ......Būt Līderim, Viņa sen gatava!....................To be a Leader, She's ready for a long time!

Конечно, не вся Русь - Целое! .............Protams, ne visa Krievzeme - Vesela!........Of course, not all Russia- Whole!
Только часть, но часть в Духе! ............Tikai daļa, bet daļa Garā!............................Only a part, but part in the Spirit!
Формируется Братство Белое! ............Formējas Brālība Baltā!...............................Formed to Brotherhood of White!
Нет Духовной разрухи! ........................Nav Garīga sabrukuma!..............................There is no spiritual ruin!

Богу достаточно даже 500! .................Dievam pietiekami pat 500!.........................Even 500 is enough for God!
Потерять других - расточительно! ......Pazaudēt citus - izšķērdīgi!..........................Losing others- is wasteful!
Россия проснётся вот-вот! ..................Rau, rau, Krievija pamodīsies!.....................Russia will wake up just about!
Для Неё не обременительно! .............Priekš Viņas ne apgrūtinoši!........................It's not burdensome for Her!

Всё идёт по Моему Сценарию! ..........Viss rit pēc Mana Scenārija!.......................Everything is going according to My Scenario!
Нет опозданий и нет задержки! ..........Nav kavēšanās un šķēršļu nav!..................There is no delay and no barriers!
Осень осветит, как фонариком, ..........Rudens apgaismos, kā ar lukturīti,……...…Autumn will light up like a flashlight,
Великую Бога поддержку! ...................Dieva Lielo atbalstu!....................................The Great support of God!

Вопрос лишь один: КОГДА? ..............Jautājums tikai viens: KAD?.........................There is only one question: WHEN?
Осень, повторяю, для вас событие! ..Rudens, atkārtoju, notikums priekš jums!....Autumn, I repeat, an event for you!
Дата историческая - видна! ...............Datums vēsturisks - redzams!.....................The historical data- is visible!
Меняющая, людей обличие! .............Mainošs, masku cilvēkiem!..........................Changing people appearance!

Природа навевает грусть! .................Daba iedveš skumjas!..................................Nature brings sorrow!
Нет лета, не будет и осени! ..............Nav vasaras, nebūs arī rudens!...................There is no summer, will be no also autumn!
Это важно, но пусть, .........................Tas svarīgi, bet lai,…………………….....……That is important, but let,
Станет Новой мелодией! ..................Jauna kļūs melodija!.....................................Become a New Melody!

Растёт внутреннее напряжение! .......Aug iekšējais saspridzinājums!....................Internal tension is growing!
Пресса поёт - заздравную! ................Prese dzied - tostu!.....................................The press sings- health!
Она не понимает, выслеживая, .........Tā nesaprot, izsekojot,………………...…….She doesn't understand by following,
Радость для людей Главную! .............Prieku priekš cilvēkiem Galveno!................The Main thing, joy for people!

Россия разорвана на части, ..............Krievija daļās sarauta,………………….....…Russia is torn to pieces,
Шикует кто-то забыв о Боге! ..............Kāds šiko par Dievu aizmirstot,……….....…Someone is forgetting about God,
В России много любой масти , ..........Krievijā daudz jebkuras sugas,………….....In Russia, there are many of any suits,
Но, проявилась, наконец, Дорога! ....Taču, izpaudās, beidzot, Ceļš!....................But, at last, the Road appeared!

Аминь. ................................................Āmen………………………………………......Amen
Отец Абсолют. ...................................Tēvs Absolūts…………………………….......Father Absolute
13.06.17 .............................................13.06.17…………………………………........13.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.06.17.html
----------
- * Предлагаем познакоимться с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 09.07.2012.16:44, *NADVēstule "Jaunās Zemes Mājoklī!" / *(Неизвестного Источника Мысли) Письмо "В жилище Новой Земли!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_jaunas_zemes_majokli/2013-04-13-563
Мы продолжаем учиться понять и принять друг друга и жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Святая Русь, быть радостными и счастливыми в Силе Знаний Отца Абсолюта, в Любви Семьи Света и всей Небесной Иерархии! Желаем того всему Белому Свету! Спасибо, что МЫ ВМЕСТЕ!
13.06.2017.17:33 --- записала Эслаума.
----------------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /13.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.06.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /13.06.2017., дополнен на английский язык 14.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.06.2017., papildinājums angļu valodā 14.06.2017.

Skatījumu skaits: 352 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: