Galvenie » 2018 » Jūlijs » 13 » Vēsts: 13.07.18. Katrēns "Atmoda"
12:24
Vēsts: 13.07.18. Katrēns "Atmoda"

13.07.18 Катрен “Пробуждение”

Бог подготовил ваш выход!
Выход на Сцену Истории!
Наступил момент вашего хода,
Вы готовы к другой акватории!

Всё, что было – это история!
Разговоры теперь «в пользу бедных»,
Преображение Мира стало возможным,
Вместе с оппозицией из друзей верных!

Политики готовы уже это принять!
Но, пока, не для Мира сего!
Главное, что очень всё вовремя:
Проявление Воинства Моего!

14 лет – опыт огромный!
Никто до вас не говорил с Создателем,
Знания – багаж нерукотворный,
Теперь можно идти «на Вы» и обязательно!

Вы даже ещё сами не поняли,
Но, Мир давно смотрит на вас!
Оппозиция власти – слова приняла,
Хочет понять ваш компас!

Стрелка компаса – «на века»?
Или – «на ближайшее время»?
Цель – Преображение человечества?
А, Цель такая для вас не бремя?

Вы не поняли, но Вы – уже сила!
Главное – Сознание, а не мышцы!
Ваша энергия Тьму уже придавила,
Тьмы сегодня не слышно!

«Метастазы» Духа пронзили Планету!
Люди не видят, но чувствуют,
Всепрощающая Любовь – не вендетта!
Тьма отступает, не мудрствуя!

Интерес к Богу проявлен давно!
Миллионы читают Катрены!
Люди поняли, что пришло ОНО,
Ваш выход теперь на Сцену!

Выход на Сцену Истории!
Но, только для тех, кто в Боге!
Разговор с Единой аудиторией,
Люди в Духе поймут в итоге!

Приглашение – равно Признанию!
Кажется, что неожиданно!
Но, за вами стоят Бога Знания,
И Учителей Духа преданность!

Пока Заря занимается только!
Тьме нельзя отдавать инициативу!
Уже лет потрачено сколько?
Вы прорубили для людей перспективу!

Дискуссии – это первый шаг!
Потом стадионы с людьми!
«Завтра» вы внесёте Мой Флаг,
Сегодня, для Мира – прелюдия!

Прелюдия Великих свершений!
И Нового во всём человечества!
Шестая – это Венец достижения,
Единого на Планете Отечества!

Политики ждут предложения,
И Новую для людей Идею,
Не годится прошлое изложение,
Оно для человечества – потеря!

Оказалось, что Мир ждал Россию!
Ваше внутреннее пробуждение!
Вы сегодня – основа Её Миссии,
Не вызывает ни у кого возражения!

Осень, сегодня, для Планеты – Весна!
Весна – для всего населения!
Духовная для людей страда:
Общее сотворить Поселение!

Объясняю, что ждёт вас «Завтра»!
Сегодня обозначен лишь шаг!
Вы расскажете людям Правду,
Над Планетой поднимите Флаг!

Аминь.
Отец Абсолют
13.07.18

 

Vēsts: 13.07.18. Katrēns "Atmoda" 

Dievs sagatavoja jūsu iziešanu!
Iziešanu uz Vēstures Skatuves!
Jūsu gājiena moments pienāca,
Jūs citai akvatorijai gatavi!

Viss, kas bija - tā vēsture!
Sarunas tagad "nabadzīgo labā",
Pasaules Pārveidošana kļuva iespējama,
Kopā ar opozīciju no draugiem uzticamiem!

Pilitiķi to pieņemt gatavi!
Taču, pagaidām, ne priekš Pasaules šīs!
Galvenais, ka viss ļoti savlaicīgi:
Manu Cīnītāju izpausme!

14 gadi - pieredze milzīga!
Pirms jums neviens ar Radītāju nerunāja,
Zināšanas - rokām netverama bagāža,
Tagad var iet "uz Jūs" un obligāti!

Jūs pat vēl paši nesapratāt,
Bet, Pasaule jau sen uz jums skatās!
Varas opozīcija - vārdus pieņēma,
Jūsu kompasu saprast grib!

Kompasa bultiņa - "uz mūžiem"?
Vai - "uz tuvāko laiku"?
Mērķis - cilvēces Pārveidošana?
Bet, tāds Mērķis priekš jums ne slogs?

Jūs nesapratāt, bet Jūs - jau spēks!
Galvenais - Apziņa, bet ne muskuļi!
Jūsu enerģija Tumsu jau piespieda,
Tumsa šodien nedzirdama!

Gara "metastāzes" caurstrāvoja Planētu!
Cilvēki neredz, bet jūt,
Visupiedodoša Mīlestība - ne vendeta!
Tumsa atkāpjas, neprātojot!

Interese par Dievu sen izpausta!
Katrēnus miljoni lasa!
Cilvēki saprata, ka pienāca TAS,
Jūsu iziešana uz Skatuves tagad!

Iziešana uz Vēstures Skatuves!
Bet, tikai priekš tiem, kuri Dievā!
Saruna ar Vienu auditoriju,
Rezultātā cilvēki Garā sapratīs!

Uzaicinājums - līdzīgs Misijai!
Šķiet, ka negaidīti!
Bet, aiz jums stāv Dieva Zināšanas,
Un Gara Skolotāju uzticība!

Pagaidām Ritausma tikai iedegas!
Nevar Tumsai iniciatīvu atdot!
Cik gadu jau iztērēts?
Jūs priekš cilvēkiem perspetīvu atklājāt!

Diskusijas - tas pirmais solis!
Pēc tam stadioni ar cilvēkiem!
"Rītdienā" jūs Manu Karogu ienesīsiet,
Šodien, priekš Pasaules - prelūdija!

Diženu notikumu prelūdija!
Un Jaunas cilvēces visā!
Sestā - tas sasniegumu Kronis,
Vienas uz Planētas Tēvzemes!

Politiķi priekšlikumu gaida,
Un Jaunu priekš cilvēkiem Ideju,
Neder pagājušais izklāsts,
Tas priekš cilvēces - zaudējums!

Izrādījās, ka Pasaule Krieviju gaidīja!
Jūsu iekšējo atmodu!
Jūs šodien - Viņas Misijas pamats,
Neizraisa nevienā iebildumus!

Rudens, šodien, priekš Planētas - Pavasaris!
Pavasaris - priekš visiem iedzīvotājiem!
Garīgs priekš cilvēkiem darba laiks:
Radīt Kopīgo Apmetni!

Paskaidroju, kas gaida jūs "Rītdien"!
Šodien tikai solis iezīmēts!
Jūs cilvēkiem Taisnību pastāstīsiet,
Virs Planētas Karogu pacelsiet!

Āmen.
Tēvs Absolūts
13.07.18.

13.07.18. Quatrain “Awakening”

God prepared your way out!
Exit to the Scene of the History!
The moment of your turn came,
You are ready for another water area!

Everything that happened- was history!
Conversations are now “in favor of the poor ones”,
Transformation of the World became possible,
Together with opposition from the friends of faithful!

Politicians are ready to accept this!
But, for now, not for this World!
The main thing that everything is very timely:
Manifestation of My Host!

14 years- great experience!
No one before you spoke with the Creator,
Knowledge- is baggage not made for hands,
Now you can go “on You” and for sure!

You even didn’t understand by yourself,
But, the World has been looking on you for a long time!
The opposition of power- has accepted the words,
Wants to understand your compass!

The arrow of the compass- “for ages”?
Or- “for a near future”?
Purpose- Transformation of humanity?
But, such Target for you is not a burden?

You didn’t understand, but You- already a power!
The main thing- is Consciousness, but not muscles!
Your energy has already been crushed by Darkness,
Darkness today can’t be heard!

“Metastases” of the Spirit pierced the Planet!
People don’t see but feel,
All forgiving Love- is not a vendetta!
Darkness recedes, without philosophizing!

Interest in God has been manifested for a long time!
Millions read the Quatrains!
People realized, that IT was came,
Your exit is now on the Scene!

Exit to the Scene of History!
But, only for those, who are in God!
Conversation with One audience!
People will understand in the Spirit in the end!

The invitation- is equal to Mission!
It seem, that it’s unexpected!
But, behind you stand the Knowledge of God,
And the devotion of the Teachers of the Spirit!

While Dawn is only concerned!
Can’t give initiative to Darkness!
How many years have already spent?
You opened a perspective for people!

Discussions- is the first step!
Then the stadiums with people!
You will bring in my canons in “Tomorrow”,
Today, for the World- a prelude!

Prelude of great achievements!
And the New humanity in all!
Sixth- is the Crown of achievement,
One Fatherland on the Planet!

Politicians are waiting for suggestions,
And the New Idea for people,
The past exposition is not suitable,
It is for humanity- a loss!

It turned out, that the World was waiting for Russia!
Your inner awakening!
You today- the basis of Her Mission,
Doesn’t cause any objection!

Autumn, today, for the Planet- a Spring!
A Spring- for the whole population!
Spiritual suffering for the people;
Create a General Settlement!

I explain, what is waiting for you “Tomorrow”!
Today only a step is indicated!
You will tell the Truth to people,
Will raise the Flag above the Planet!

Amen
Father Absolute
13.07.18.

 Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.07.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru  /13.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /13.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.07.2018.

Skatījumu skaits: 191 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: