Galvenie » 2017 » Augusts » 13 » Vēsts: 13.08.17. Katrēns "Šaubu piliens" - *
18:15
Vēsts: 13.08.17. Katrēns "Šaubu piliens" - *

Vēsts: 13.08.17. Katrēns "Šaubu piliens" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьмо на латышском языке *) RAV "Jauni Brīnumi!" / *) RAV "Новые Чудеса!", публиковано: http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_jauni_brinumi/2012-10-31-165 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

13.08.17 Катрен "Капля сомнения"………………………………………..Quatrain "A drop of doubt"

Сверяйте себя с Богом! ....................... Salīdziniet sevi ar Dievu!..............Compare yourself with God!
Нельзя даже на мгновение, .................Nevar pat uz mirkli,…………….….Can't even for a moment,
Сомневаться в своей дороге, ..............Šaubīties par savu ceļu,……..…....Doubt for your own way
Удивляющей, изменением! ..................Pārsteidzošu, izmaiņām!................Surprising, for change!

Главное понимать, что ВСЁ будет! ....Galvenais saprats, ka VISS būs!.....The main thing to understand that EVERYTHING will be!
Причём, будет как надо! ......................Pie tam, būs kā vajag!.....................And, it will be as it should!
Прошлое человек забудет, ..................Cilvēks pagājušo aizmirsīs,……......Human will forget the past,
Будущее обернётся парадом! .............Nākotne parādē izvērtīsies!.............The future will turn into a parade!

Понимание придёт обязательно, ......Saprašana atnāls obligāti,……….………Understanding will come necessarily,
Что не сила важна, а - Знания! ..........Ka ne spēks svarīgs, bet - Zināšanas!....That not strength is important, but- Knowledge!
Изучайте себя основательно, ............Izstudējiet sevi pamatīgi,…………………Study yourself thoroughly,
Только так придёт понимание! ...........Tikai tā atnāks saprašana!......................Only so will come understanding!

Понимание, что Мир внутри, ..............Saprašana, ka Pasaule iekšienē,………..Understanding, that the World is inside,
Первый шаг уже сделан! .....................Pirmais solis jau veikts!............................The first step has been already made!
Человек может прийти, .......................Cilvēks var atnākt,……………………….…A human can come,
Разобравшись: он - Бог или Демон! ...Ticis skaidrībā: viņš - Dievs vai Dēmons!..Having understood: he- God or Demon!

Сомнение - уже неверие! ....................Šaubas - jau neticība!................................Doubt- already unbelief!
Значит, внутри не Бог! .........................Tātad, iekšķīgi ne Dievs!............................So, inside is not God!
Повторяю, ни капли сомнения, ...........Atkārtoju, šaubu ne piliena,………………..I repeat, not a drop of doubt,
Будет понятен Итог! .............................Būs Rezultāts saprotams!..........................Result will be clear!

Боги не играют в игры! .........................Dievi nespēlē spēles!...............................Gods don't play games!
Серьёзное в Мире Творчество! ...........Nopietna Jaunrade Pasaulē!....................Serious Creativity in the World!
Сознание, как на конце иглы, ..............Apziņa, kā adatas spicumā,………………Consciousness, as the needle at the end,
Стать может затворничеством! ...........Vientulība var kļūt!.....................................Can become a recluse!

Уже сколько лет Послания! .................Cik gadus jau Vēstījumi!............................How many years are Epistle!
От Отца Абсолюта! ...............................No Tēva Absolūta!....................................From Father Absolute!
Единственное Моё желание, ................Vienīgā Mana vēlēšanās,…………………My only desire,
Творить, сопротивляясь уюту! ..............Radīt, pretojoties omulībai!.......................Create, resisting coziness!

Уют - не слово творящего! ...................Omulība - ne radošā vārds!....................Comfort- not the word of creator!
Уют - направлен на прошлое! .............Omulība - uz pagātni virzīta!....................Comfort- is aimed at the past!
Формируется вперёд смотрящий, .......Uz priekšu redzošais formējas,……….…Formed forward looking,
Для которого всё возможно! ................Priekš kura viss iespējams!.....................For whom everything is possible!

Целеполагание - понятно: ....................Mērķnodoms - saprotams:………………Target intention understandable:
Новое человечество! ............................Jauna cilvēce!.........................................New humanity!
Как? Теперь тоже внятно: .....................Kā? Tagad arī skaidrs:………………..…How? Now also clearly:
Единое для людей отечество! ..............Vienota tēvzeme priekš cilvēkiem!.........United fatherland for people!

Здесь и нужна Вера! .............................Šeit arī Ticība vajadzīga!........................Here also Faith is necessary!
Многие не понимают смысла! ..............Daudzi nesaprot jēgu!............................Many don't understand the meaning!
Не подчинение, а уверенность: ...........Ne pakļaušanās, bet pārliecība:………...Not subordination, but confidence:
С Богом в любой промысел! ................Ar Dievu jebkurā nodarbē!.......................With God in every trade!

Преграды людьми придуманы! ............Šķēršļi cilvēku izdomāti!.........................Hedges people invented!
В основном от сомнения! ......................Galvenokārt no šaubām!.......................Mostly from doubt!
Вопреки лжи и обману, ..........................Par spīti meliem un apmānam,…………Contrary to lies and deceit,
Есть Истина, причём здесь везение! ....Ir Patiesība, tātad veiksme šeit!.............There is Truth, and here is luck!

Нет везения, есть помощь Бога! ...........Nav veiksmes, ir Dieva palīdzība!.........No luck, there is help from God!
Поддерживаю упрямых в Вере! ............Ticībā ietiepīgos atbalstu!......................I support the stubborn in the Faith!
У Веры - одна дорога: ............................Ticībai - viens ceļš:………………………Faith- has one way:
С Богом ВМЕСТЕ, поверьте! ..................KOPĀ ar Dievu, noticiet!........................With God TOGETHER, believe Me!

Не должно быть ни капли сомнения! ....Nedrīkst būt šaubu ne piliena!................There shouldn't be single drop of doubt!
Твёрдость Духа плюс Вера!! ..................Gara stingība plus Ticība!!......................The hardness of the Spirit plus Faith!
Сложится тогда поведение, ....................Veidosies tad uzvedība,…………….…...Then there will be behavior,
Готовности - это мера! ............................Gatavībai - tas mērs!...............................Readiness- is measure!

Испытания вокруг вас! .............................Pārbaudījumi jums apkārt!.....................Tests around you!
Каждый Миг - испытание! ........................Katrs Mirklis - pārbaudījums!..................Every Moment- a test!
Слово, брошенное сейчас,.......................Vārds, tagad izmestais,…………...….....The word thrown now,
Потом обернётся страданием! ................Pēc tam ciešanās pārvērtīsies!...............Then it will turn into suffering!

Говорите, чтоб сердце кричало! ..............Runājiet, lai sirds kliegtu!......................Tell, that your heart scream!
В Душе чтоб звучал набат! ......................Lai Dvēselē trauksmes zvans skan!......In the Soul, alarm sounded!
И в Мире всем ясно стало: ......................Un visiem Pasaulē skaidrs kļūtu:………And to everyone in the World became clear:
Веры пришёл парад! ................................Ticībai parāde pienāca!..........................Parade came to the Faith!

Даже капля легко испортит, .....................Pat pilienam viegli sabojāt,……………...Even a drop is easily spoil,
Многолетнее с Богом СоТворчество! ......Ilggadīgu LīdzJaunradi ar Dievu!............Long term partnership with God!
Конечно, "вода камень точит", .................Protams, "ūdens akmeni asina"…….…..Of course, "water grinds the stone",
Но, люди - не камень, а - Зодчие! ...........Taču, cilvēki - ne akmens, bet - Celtnieki!..But, people- not stone, but- architects!

Наступает Момент Истины! .....................Sākas Patiesības Moments!....................Starts the Moment of Truth!
Все силы и Веру - в кулак! ........................Visus spēkus un Ticību - kulakā!.............All strength and Faith- in a fist!
Путь Единственный и Истинный, ............Ceļš Vienīgais un Patiesais,……………...The road is Only and True,
Капля сомнений - и всё не так! ................Piliens šaubu - un viss ne tā!....................A drop of doubt- and all not like that!

Тысячелетия Надежд напрасных, ................Veltīgu Cerību tūkstošgadi, ………......Millennium of Hope in vain,
Обернулись трагедией для человечества! ..Pavērsās traģēdijā priekš cilveces!......Turned in tragedy for humanity!
Будущее грядёт прекрасное, ....................... Nākotnes atnākšana brīnisķīga,……....The future is beautiful,
Если для людей ОДНО отечество! ...............Ja priekš cilvēkiem tēvzeme VIENA!....If for people ONE Fatherland!

Аминь. .............................................................Āmen…………………………………..…Amen
Отец Абсолют. ................................................Tēvs Absolūts. ……………………..…...Father Absolute
13.08.17 ...........................................................13.08.17………………………….………13.08.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.08.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem 16.08.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.08.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /13.08.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.08.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.08.2017., papildināts angļu valodā 16.08.2017.

Skatījumu skaits: 343 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: