Galvenie » 2018 » Septembris » 13 » Vēsts: 13.09.18. Katrēns "Ja Cilvēks, tātad, - Dievs"
13:10
Vēsts: 13.09.18. Katrēns "Ja Cilvēks, tātad, - Dievs"

13.09.18 Катрен “Если Человек, значит, – Бог”

Землетрясения подбираются,
Люди не понимают причины,
Постепенно «кольцо» сжимается,
Они исправить должны личины!

Если Человек, значит, – Бог!
Так решено по Сценарию,
Если обыватель, человек – не тот,
Нет такого в Сценарии!

Природа начинает мстить!
Не по Сценарию – предал Идею!
За всё надо людям платить,
Если не сделано дело!

Каждому дано Задание,
Проявление посвятить Богу!
Не надо ничего угадывать,
К Богу только одна дорога!

Большинство послушно власти,
Я имею в виду, две ветви,
Сегодня у власти много мастей,
На все случаи жизни!

Люди забыли Историю!
«Нет Нового под Луной»,
Человек растёт до категории,
Информацию взять по полной!

За миллионы лет накопилось,
Знания и результаты опыта,
Сдались люди Тьме на милость,
Хотя дверь к Знаниям давно открыта!

Знания – поводырь в Вечности!
Люди прошли много кругов,
Поколения проявляли беспечность,
Результат – человек не готов!

Человек не готов ни к чему!
Совершенство опять «за бортом»!
Остаётся ставить ему свечу,
Или человечеству – оптом!

При желании можно узнать,
Что было и, конечно, что будет!
Много раз давалось понять,
Страждущему Правды – прибудет!

Если опять начинать с нуля,
Сроков жизни не хватит,
Чтобы столетия спустя,
Кто-то опять поправит!

Человек проживая века,
Забывает собственный опыт,
Не было Памяти сейчас и тогда,
Человек не оставляет след!

Всё было давно в Истории,
Повторяю, и Космос!
Но, печальная звучит симфония,
Почему – Главный вопрос?

Активность мозга до тридцати,
После – она снижается,
Если в Боге может расти,
Жизнь его продолжается!

Всё зависит от самого человека!
Растёт в Духе он или в теле?
На протяжении долгого века,
Он человек или человек еле-еле?

Нужно понять, что человек – вечен!
Проявление – вспышка в Сознании!
Плотный план человека калечит,
Не приходит к нему понимание!

Что всё уже было и он – виновник!
След остаётся в Памяти и в Душе,
В развитии нет остановки,
Душа стремится к Душе!

Главное, вам понять место!
Не на Планете, а в Небе!
А если ещё все «вместе»,
Информации откроется Быль!

Все «чудеса» уже были!
Их сам творил человек!
Память грехи промыли,
Вот уже миллионы лет!

Аминь.
Отец Абсолют
13.09.18

 

Vēsts: 13.09.18. Katrēns "Ja Cilvēks, tātad, - Dievs"

Zemestrīces tuvojas,
Cilvēki nesaprot iemeslus,
"Gredzens" pakāpeniski sažņaudzas,
Tam maskas jāizlabo!

Ja Cilvēks, tātad, - Dievs!
Tā lemts pēc Scenārija,
Ja mietpilsonis, cilvēks - ne tas,
Scenārijā tāda nav!

Daba sāk atriebties!
Ne pēc Scenārija - Ideju nodeva!
Cilvēkiem par visu maksāt nākas,
Ja darbs izdarīts nav!

Katram Uzdevums dots,
Izpausmi veltīt Dievam!
Nevajag neko minēt,
Pie Dieva ceļš tikai viens!

Vairākums paklausīgi varai,
Es ar to domāju, divus atzarus,
Šodien varai daudz uzvalku,
Visiem dzīves gadījumiem!

Cilvēki Vēsturi aizmirsa!
"Zem Mēness nav Jaunā",
Cilvēks līdz kategorijai aug,
Informāciju ņemt pa pilnam!

Miljons gadu laikā uzkrājās,
Zināšanas un pieredzes rezultāti,
Tumsai padevās cilvēki laipni,
Kaut durvis uz Zināšanām atvērtas sen!

Zināšanas - pavadonis Mūžībā!
Cilvēki daudzus apļus izgāja,
Paaudzes bezrūpību izpauda,
Rezultāts - cilvēks negatavs!

Cilvēks nav gatavs nekam!
Pilnība atkal "aiz borta"!
Atliek viņam uzlikt sveci,
Vai cilvēcei - vairumā!

Pie vēlēšanās uzzināt var,
Kas bija un, protams, kas būs!
Daudzreiz tika dots saprast,
Cietējam Taisnības - vairāk būs!

Ja sākt atkal no nulles,
Dzīves termiņu nepietiks,
Lai pēc simtgadēm,
Atkal kāds palabotu!

Cilvēks mūžus nodzīvojot,
Aizmirst personīgo pieredzi,
Nebija Atmiņas tagad un toreiz,
Cilvēks neatstāj pēdas!

Vēsturē viss bija sen,
Atkārtoju, arī Kosmoss!
Taču, bēdīga skan simfonija,
Kādēļ -  jautājums Galvenais?

Smadzeņu aktivitāte līdz trīsdesmit,
Pēc - tā samazinās,
Ja Dievā var augt,
Viņa dzīve turpinās!

Viss atkarīgs no cilvēka paša!
Aug viņš Garā vai ķermenī?
Ilga mūža laikā,
Cilvēks viņš vai cilvēks tik tikko?

Jāsaprot, ka cilvēks - mūžīgs!
Izpausme - uzliesmojums Apziņā!
Blīvais plāns cilvēku kropļo,
Saprašana pie viņa neatnāk! 

Ka viss jau bija un viņš - vainīgais!
Pēdas Atmiņā un Dvēselē paliek,
Attīstībā pieturu nav,
Dvēsele pie Dvēseles tiecas!

Galvenais, jums vietu saprast!
Ne uz Planētas, bet Debesīs!
Bet ja vēl visi "kopā",
Informācijas Patiesums atklāsies!

Visi "brīnumi" jau bija!
Tos cilvēks pats radīja!
Atmiņu grēki nomazgāja,
Lūk jau miljoniem gadu!

Āmen.
Tēvs Absolūts
13.09.18.

13.09.18. Quatrain  “If human, then- God”

Earthquakes are being picked up,
People don’t understand the reasons,
“The ring” is compressed gradually,
It must fix the disguise!

If a Human, then- God!
So decided by the Scenario,
If the philistine, human- is not that,
There is no such thing in Scenario!

Nature is beginning to revenge!
Not by Scenario- betrayed the Idea!
People have to pay for everything,
If work is not done!

Everyone has given a task,
Manifestation dedicate to God!
No need to guess anything,
There is only one way to God!

Most obedient to power,
I mean with that two branches,
There are many stripes in power today,
For all occasions of life!

People have forgotten the History!
There is no New under Moon”,
Human grows up to category
Information to take in full!

Millions of years have accumulated,
Results of knowledge and experience,
People have surrendered to darkness mercy,
Although the door to knowledge has long been open!

Knowledge- a guide in Eternity!
People went through a lot of laps,
Generations have shown carelessness,
The result- a human is not ready!

Human is not ready for anything!
Perfection is again “overboard”!
It remains to put candle on him,
Or to humanity- in bulk!

If you wish you can find out,
What was and what will be!
Many times it was made clear,
Truth to the Suffering- will be more!

If to start from zero again,
Lifetime will be not enough,
That after centuries,
Someone will correct again!

A human living a century,
Forget his own experience,
There was no Memory then and now,
The human doesn’t remain a step!

Everything was long ago in History,
I repeat, also Cosmos!
But, the sad symphony sounds,
Why- is the Main question?

Brain activity up to thirty,
After- it decreases,
If can grow in God,
His life goes on!

It all depends on the human himself!
Does he grow in the Spirit or in the body?
For a long century,
Is he human or human barely?

It’s necessary to understand, that human- is eternal!
The manifestation- is a flash in the Consciousness!
The dense plan cripples the human,
Understanding doesn’t come to him!

That everything has already happened and he- is the culprit!
The steps remains in Memory and in the Soul,
There is no stop in development,
Soul seeks to the Soul!

The main thing, you have to understand the place!
Not on the Planet, but in Heaven!
And if everyone is “together”,
Will open the Truth of Information!

All the “miracles” have already been!
They were created by human himself!
Sins of memory washed,
Already for millions of years!

Amen
Father Absolute
13.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /13.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.09.2018.

Skatījumu skaits: 24 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: