Galvenie » 2017 » Oktobris » 13 » Vēsts: 13.10.17. "Ceļavārdi" - *
17:48
Vēsts: 13.10.17. "Ceļavārdi" - *

Vēsts: 13.10.17. Katrēns "Ceļavārdi" - **
(- *: Piedāvājam Simbolvēstuli latviešu valodā *(KD) "Vēstures laiks!", publicēta:http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_vestures_laiks/2013-12-22-904 , atradums:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page8 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=40 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

13.10.17 Катрен "Напутствие"……………………………………………………….Quatrain "Farewell"

Подготовлено расписание действии! .. Darbību saraksts sagatavots! ……..Prepared timetable!
Дана дальняя перспектива! ...................... Dota tālāka perspektīva!......................There is long- term prospect!
Нет разночтения мнений! ...........................Nav viedokļu dažādības!......................There is no difference of opinion!
Объяснена ретроспектива! ........................Izskaidrota retrospektīva!......................Explained a retrospective!

Теперь понятен Сценарий! ..................Tagad Scenārijs saprotams!......................Now Scenario is understandable!
В том числе, для каждого человека! ......Tanī skaitā, prieš cilvēka katra!.....................Including, for each person!
Создатель расписал и глоссарий, ..........Radītājs uzrakstīja arī glosāriju,……………..The Creator wrote also glossary,
На долгие годы, точней, на века! ............Uz ilgiem gadiem, precīzāk, uz gadsimtiem!.For many years, more precisely, for centuries!

Пора приступать к анализу, ...................... Laiks pie analīzes stāties,………………....It's time to start analyzing,
И формированию промысла, ....................Un nodomrīcības formēšanas,………….....And the formation of the thought action,
Не обращайте внимания на катаклизмы, Uzmanību kataklizmām nepievērsiet,……..Don't pay attention to the cataclysms,
Главное, принять для себя замысел! . Galvenais, pieņemt priekš sevis nodomu!..The main thing, to accept a plan for yourself!

Замысел один - Мы ВМЕСТЕ! ..................Nodoms viens - Mēs KOPĀ!...................The plan is one- We are TOGETHER!
Не должно быть никаких отклонений, ........Nedrīkst nekādas novirzes būt,……………There should be no any deviations,
Повторяю: Россия, наконец, то место, .......Atkārtoju: Krievija, beidzot, tā vieta,…….....I repeat, Russia, at last, that place,
Где, люди вместе с Богом и в Откровениях! Kur, cilvēki kopā ar Dievu un Atklāsmēs!..Where people together with God and in Revelations!

13 лет пройдены не напрасно! .....................13 gadi pavadīti ne veltīgi!....................13 years are not passed in vain!
Сформировался теперь корпус Веры! .. Tagad Ticības korpuss noformējās!...Now the corps of the Faith has been formed!
Будущее Богов - прекрасно! .........................Dievu nākotne - brīnišķīga!.....................The future of Gods- is wonderful!
Люди-Боги станут для людей мерой! ..........Cilvēki-Dievi priekš cilvēkiem mērs kļūs!..People- Gods will become a measure for people!

Откровений и катренов - много! ...................Atklāsmju un katrēnu - daudz!...................Revelations and quatrains- a lot!
Наступает время анализа! ............................Laiks analīzei pienāca!..............................It's time for analysis!
Перечитайте, есть время, пусть и немного, .Pārlasiet, ir laiks, kaut arī nedaudz,……...Reread, there is time, albeit a little,
Поймите условия управления при катаклизме! Saprotiet apstākļus pie kataklizmu vadīšanas!..Understand the management to the cataclysms!

Шаг за шагом и пусть постепенно, .............Soli pa solim un lai pakāpeniski,……....Step by step and let it gradually,
Россия начинает движение! .....................Krievija sāk kustību!...........................Russia starts the movement!
В Книге Судеб это отмерено, ......................Tas Likteņu Grāmatā atmērīts,…………This is measured in the Book of Fates,
У людей не могут быть опасения! ..............Cilvēkiem nevar būt bažu!......................People can't have fears!

Россия не была агрессором! .......................Krievija nebija agresors!...........................Russia was not an aggressor!
Только ответ на агрессию, ...........................Tikai atbilde uz agresiju,……………….....Only the response to the aggression,
Россия - вечный источник прогресса, ....Krievija - mūžīgais progresa avots,…...Russia- the eternal source of the progress,
Любовь из России в прогрессии! ............No Krievijas Mīlestība progresijā!.........Love from Russia in progression!

Нужно оторваться от времён перестройки, .Vajag atrauties no pārkārtošanās laikiem,.Need to tear ourselves away from the times of changes,
Не было ничего хорошего! ............................ Nebija nekā laba!......................................There was nothing good!
Ничего нового не построили, .........................Neko jaunu neuzbūvēja,…………………..Nothing new was build,
Доказали: «лучшее - враг хорошего»! ..... Pierādīja: "labāks - par labo ienaidnieks"!..Proved: "the best- is the enemy of the good"!

Постепенно, не меняя курса, ........................ Pakāpeniski, nemainot kursu,………….Gradually, without changing course,
Проведите корабль прямо! .............................Vadiet kuģi taisni!...................................Drive the ship straight!
Я обозначил для вас необходимый пирс, .....Es priekš jums iezīmēju nepieciešamo moliņu,..I have designated the necessary pier for you,
Это финальный конец Драмы! .................. Tas Drāmas beigu fināls!.....................This is the final end of Drama!

Повторяю, цели известны! ............................Atkārtoju, mērķi zināmi!.........................I repeat, the targets are known!
Масштабирование есть по времени! ...........Mērogošana ir pēc laikiem!....................Scaling is by time!
Рай - это Цель заветная, ...............................Paradīze - tas novēlēts Mērķis,………...Paradise- wished Target,
Пришедших первыми ждёт премия! ....... Pirmos atnākušos prēmija gaida!.......The First coming ones waiting the prize!

Премия одна - быть с Богом! ................... Prēmija viena - būt ar Dievu!.................Prize is one- to be with God!
Обозначен приоритет восьмёрки! ................Astotnieka prioritāte noteikta!...................The priority of the eight is indicated!
Скоро Пятой подведём Итоги! ......................Drīz Piektās rezultātus apkoposim!..........Soon will sum up the results of the Fifth!
Я отметил - уйдёт пятёрка! ...........................Es atzīmēju - piecnieks aizies!..................I noted- the Fifth will go!

Уйдёт пятёрка - символ ордена, ...............Aizies piecnieks - ordeņa simbols,…..The Fifth will go- a symbol of the order,
В Новом мире нет ничего тайного! ..............Jaunajā pasaulē nav nekā slepena!.........In the New World there is nothing secret!
Планета в Любовь одета, ..........................Planēta Mīlestībā ietērpta,…………..….Planet is dressed in Love,
Даже мелочи будут важными! ......................Pat sīkumi būs svarīgi!.............................Even trifles will be important!

Никакой мелочи - ибо Боги! ....................Nekādu sīkumu - jo Dievi!..................No little things- because Gods!
Те, кто вернулся Домой! .............................Tie, kuri Mājās atgriezās!......................Those, who returned Home!
Шестая стала промысла их итогом, ..........Sestā kļuva viņu domrīcības rezultāts,..The Sixth became a result of their thought action,
А Россия - территория основной! ..............Bet Krievija - galvenā teritorija!..............But, Russia- the main territory!

Повторяю, место одно - Россия! ............Atkārtoju, vieta dota - Krievija!...........I repeat, the one place- Russia!
Великий простор Свободы! ....................Lielās Brīvības plašums!.....................Spaciousness of Great Freedom!
У России Святая Миссия, .........................Krievijai Svēta Misija,…………….........Russia has Holy Mission,
Сброшены все оковы! ..............................Visas važas nomestas!.........................All shackles have been dropped!

Теперь за вами структура, .......................Tagad aiz jums struktūra,…………….....Now the structure for you,
Не для Небес, а для жизни! ........................Ne priekš Debesīm, bet priekš dzīves!.....Not for the Heaven, but for life!
Вас приведу Я к культуре, ...........................Es jūs pie kultūras pievedīšu,……………..I will bring you to culture,
Управления образом жизни! .......................Dzīves veida vadīšanas!............................Control the way of life!

Хочу подчеркнуть, что придётся, ...............Gribu atzīmēt, ka nāksies,…………..........I want to emphasize, that it will be necessary,
Перестроить ряды Воинов, .....................Pārkārtot Cīnītāju rindas,……………....Rebuild the ranks of the Warriors,
На Небе заря займётся, ..............................Debesīs rītausma nodarbosies,………….In the Heaven the dawn will do,
Значит, подготовлены Воины! .....................Tātad, sagatavoti Cīnītāji!.........................So, the Warriors are prepared!

Русь - собственное представление! ..........Krievzeme - personīgs priekšstats!..........Russia- own idea!
Не бывать Руси в рабстве! .....................Nebūt Krievzemei verdzībā!...................Not to be the Russia in slavery!
Ждёт Её национальное обновление, .......Gaida Viņu nacionālā atjaunošana,……....Waiting for Her national update,
Станет Она Мира убранством! ...............Kļūs Viņa Pasaules rota!.........................She will become the decoration of the World!

Аминь. ...........................................................Āmen………………………………………..Amen
Отец Абсолют. ..............................................Tēvs Absolūts………………………………Father Absolute
13.10.17 ........................................................13.10.17…………………………………….13.10.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.10.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 17.10.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.10.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /13.10.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.10.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.10.2017., papildināts angļu valodā 17.10.2017.

Skatījumu skaits: 325 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: