Galvenie » 2018 » Oktobris » 13 » Vēsts: 13.10.18. Katrēns "Saprāta Sfēra"
16:38
Vēsts: 13.10.18. Katrēns "Saprāta Sfēra"

13.10.18 Катрен “Сфера Разума”

Есть Сфера Разума,
Учёные считают Ноосфера,
Зависит от проявления Ума,
И Духовности меры!

Никто не пытался понять,
В чём смысл этой Сферы,
Человек должен Богу внимать,
Ведь, Сфера – есть Веры мера!

Вы начали Посыл на Любовь,
Это – предтеча Преображения!
Вы убедились, что меняется кровь,
Это Сознания отражение!

Никто не наблюдал изменения,
Не было инструментов,
В вас утвердилось мнение,
Единение в Духе – есть аргумент!

Сегодня наблюдаете накопление,
В Сфере – накопление Любви!
Незаметно идёт изменение,
Пусть пока только в крови!

Здоровье и Дух – Едины!
Дух, как и Вера – здоровье!
В проблемах люди сами повинны,
Неверие в них – поголовно!

Сфера наполняется Любовью,
Лечит, прежде всего, тело,
Меняется структура крови,
Это – новая медицины тема!

Посыл меняет людей установку!
Теперь не на мамону, на жизнь!
Что соответствует Моей Постановке,
Как люди должны жить!

Гармония важна в Мире!
Между народами и странами,
Проявление Сферы Любви отныне,
Залечит Планеты раны!

Посыл несёт среди людей Равенство!
В Любви не бывает различий!
Теперь Бога и Любви – главенство,
В Плотном плане не будет отличий!

Накопление Любви – растёт!
Люди начинают понимать это,
Любовь скоро ко всем придёт,
На Тьму будет наложено вето!

Люди пересмотрят позиции,
Все люди – одна семья!
Проявится в Небе Зарница,
Начнёт править Высшее «Я»!

Это – Исторический переход!
От одиночества к «вместе»!
Изменит и Природа свой Код,
Планета – это Любви место!

Теперь, остановка – недопустима!
Остановка граничит со смертью,
Сознание Посыл вместило,
Это Начало Преображения, поверьте!

Отнеситесь к Посылу с Верой,
Влияние Любви увеличивается,
Посыл на Любовь – есть мера,
Тогда Спасение достигается!

Вы начали – на вас Надежда!
Укрепите стройность рядов,
Не будет ничего, как прежде,
Человечество начинает с азов!

Посыл – готовит Гармонию!
Сил Творчества и Сдерживания!
Нет дисбаланса Любви территории,
Гармонию Любовь поддерживает!

Ноосфера Любви растёт!
По мере совершенства людей!
Вера в это – силы людям даёт,
Единение в Духе только сильней!

Аминь.
Отец Абсолют
13.10.18

Vēsts: 13.10.18. Katrēns "Saprāta Sfēra"

Ir Saprāta Sfēra,
Zinātnieki uzskata Noosfēra,
Atkarīga no Prāta izpausmes,
Un Garīguma pakāpes!

Neviens necentās saprast,
Kur jēga šādai Sfērai,
Cilvēkam Dievu jāuzklausa,
Jo Sfēra - ir Tīcības mērs!

Jūs sākāt Vēstījumu Mīlestībai,
Tas - Pārveidošanas priekštecis!
Jūs pārliecinājāties, ka mainās asinis,
Tas Apziņas atspoguļojums!

Neviens izmaiņas nenovēroja,
Nebija instrumentu,
Jūsos nostiprinājās viedoklis,
Garā Vienošanās - arguments ir!

Šodien vērojams uzkrājums,
Sfērā - Mīlestības uzkrājums!
Nemanāmi norit izmaiņas,
Lai arī pagaidām asinīs tikai!

Veselība un Gars - Vienoti!
Gars, kā arī Tcība - veselība!
Problēmās cilvēki paši vainīgi,
Neticība viņos - itin visā!

Ar Mīlestību piepildās Sfēra,
Ārstē, vispirms, ķermeni,
Asins struktūra mainās,
Tā - medicīnas jaunā tēma!

Vēstījums maina cilvēku uzstādījumu!
Tagad ne uz mamonu, uz dzīvi!
Kas atbilst Manai nostādnei,
Kā cilvēkiem jādzīvo!

Pasaulē Harmonija svarīga!
Starp tautām un valstīm,
Mīlestības Sfēras izpausme turpmāk,
Izārstēs Planētas brūces!

Vēstījums starp cilvēkiem Vienlīdzību nes!
Mīlestībā atšķirību nav!
Tagad Dieva un Mīlestības - virskundzība,
Blīvajā plānā atšķirību nebūs!

Mīlestības uzkrājums - aug!
Cilvēki to saprast sāk,
Drīz pie visiem Mīlestība atnāks,
Tumsai būs veto uzlikts!

Cilvēki pārskatīs pozīcijas,
Visi cilvēki - viena ģimene!
Izpaudīsies Debesīs Vasaras Pērkons,
Sāks valdīt Augstākais "Es"! 

Tā - Vēsturiska pāreja!
No vientulības "kopā"!
Arī Daba izmainīs savu Kodu,
Planēta - tā Mīlestības vieta!

Tagad, apstāšanās - nepieļaujama!
Apstāšanās robežojas ar nāvi,
Vēstījums Apziņā ietilpināja,
Šis Pārveidošanu Sākums, ticiet!

Izturieties pret Vēstījumu ar Ticību,
 Mīlestības ietekme palielinās,
Vēstījums uz Mīlestību - mērs ir,
Glābšana tad tiek sasniegta!

Jūs sākāt - uz jums Cerība!
Rindu kārtību nostipriniet,
Nekas nebūs kā agrāk,
Cilvēce no ābeces sāk!

Vēstījums - Harmoniju gatavo!
Spēkus Jaunradei un Noturībai!
Mīlestības teritorijā nelīdzsvarotības nav,
Harmoniju Mīlestība atbalsta!

Mīlestības Noosfēra aug!
Cilvēku pilnveidošanās mērā!
Ticība tam - cilvēkiem spēku dod,
Vienošanās Garā tikai stiprāka!

Āmen.
Tēvs Absolūts
13.10.18.

13.10.18.Quatrain “Sphere of the Reason”

There is Sphere of the Reason,
Scientists believe Noosphere,
Depends on the manifestation of the Mind,
And Spirituality measure!

No one tried to understand,
Where is the meaning of this Sphere?
Human must heed God,
After all, the Sphere- is measure of the Faith!

You started the promise of Love,
This is- the forerunner of the Transfiguration!
You made sure, that the blood is changing,
This is reflection of the Consciousness!

No one watched the change,
There were no tools,
The opinion has affirmed in you,
Unity in the Spirit- is an argument!

Today you see accumulation,
In the Sphere- the accumulation of Love!
The change is unnoticeable,
Let while only in blood!

Health and Spirit- is United!
Spirit, as also Faith- is health!
People are guilty in problems by themselves,
Disbelief in them- in all!

The Sphere is filled with Love,
Treats, first of all, the body,
The structure of the blood is changing,
This is- theme of new medicine!

The promise is changing the settings of people!
Now not on mammon, on life!
What corresponds to My statement,
How people should live!

Harmony is important in the World!
Between nations and countries,
Manifestation of the Sphere of Love from now on,
Will heal wounds of the Planet!

The Message carries the Equality between people!
There is no difference in Love!
Now God and Love- is supremacy,
There will be no differences in the Dense plan!

The accumulation of Love- is growing!
People are starting to understand this,
Love will come soon to everyone,
The Darkness will be vetoed!

People will redefine the position,
All people- are one family!
Summer Thunder will appear in Heaven,
Highest “I” will begin to rule!

This is- Historical transition!
From loneliness to “together”!
Also Nature will change her Code,
Planet- is place of Love!

Now, stop- is unacceptable!
Stop borders with death,
Message fit in Consciousness,
This is the beginning of the Transformation, believe Me!

Treat to Message with Faith,
The influence of Love is increasing,
The promise to Love- is the measure,
Then Salvation is achieved!

You started- the Hope is on you!
Strengthen the harmony of the rows,
There will be nothing like before,
Humanity begins from the basics!

Message- prepares Harmony!
Forces of the Creativity and Containment!
There is no imbalance in the territory of Love,
Love supports Harmony!

Noosphere of Love is growing!
In measure of people perfection!
Belief in this- gives strength to people,
Unity in the Spirit is only stronger!

Amen
Father Absolute
13.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 13.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /13.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.10.2018.

Skatījumu skaits: 121 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: