Galvenie » 2018 » Novembris » 13 » Vēsts: 13.11.18. Katrēns "Patiesība un meli"
16:58
Vēsts: 13.11.18. Katrēns "Patiesība un meli"

13.11.18. Катрен “Правда и ложь”

Людям всегда нужна Правда!
Без Правды нет человечества!
Правда – всегда одна!
Без Правды нет и Отечества!

Люди провалились в ложь!
Выйти из болота трудно!
Трудно себя превозмочь,
Человек уходит на дно!

Правду принять трудно!
Нужно мужественное решение!
Антиправда – это, конечно, дно,
Лёгкая смерть – это везение!

Как правило, ложь – мучение!
По ночам плохо спится!
В жизни такой нет улучшения!
Так плохо, что можно спиться!

Люди не спят – мучает Совесть!
Во лжи не найти Правды!
Сердце сильно стучит,
А живёт человек как бы!

На Небесах нет лжи!
В худшем случае – обсуждение!
Правда – основа Небесной тиши,
Есть Цель и нет другого суждения!

У людей, у Моего подобия!
Не определена пока Цель!
Говорят то, что удобнее!
Чтобы не сесть на мель!

Правду не говорят – виляют!
Политики просто лгут!
Ложью Правду скрывают,
Человек такой – плут!

Лгут людям и себе тоже!
Называют словом – дискуссия,
Откровенный спор невозможен,
Пропадает Народ Русский!

Все лгут, начиная с Рождения!
Ни одного слова Правды!
Даже «Святая ложь» – мнение,
В религии – точнее как бы!

Что делать, если Энергия лжи,
Планету окутала много раз!
Попробуй обратное докажи,
За Правду потеряешь и глаз!

Все в политике и в дискуссии!
Все говорят много!
Рогатый лжёт искуситель!
Во лжи – жизнь убогая!

Невозможно разорвать эту цепь!
Только не цепь Эволюции!
Людям не найти Цель,
Неправильная у людей конституция!

Надо говорить Правду!
А не витиевато лгать!
Жизнь – это не пребывание в Аду,
Ложь – это невежества мать!

Без Правды – не будет «Завтра»!
Это касается сразу всех!
Для выбранных, важна Правда,
Гарантирует это успех!

Вы – первые, значит без лжи!
Первые не бывают без Правды!
Лучше быть честным в Душе,
Тогда и откроется «Завтра»!

Первые – тоже люди!
Все вышли из одного гнезда!
Важно, что обман – это прелюдия,
Это – разрушенная Звезда!

Правда – очень хрупкое здание!
Ложь – это железобетон!
К людям придёт понимание:
Правда – «Завтра», а ложь – затон!

Можно обманывать в проявлении!
Но, в Духе не будет места!
Ложь – отрицательное явление!
Люди – не из того теста!

Нельзя лгать – даже мгновение!
Искажённая Правда – не Правда!
Поменяйте к себе отношение,
Тогда и увидите «Завтра»!

Аминь.
Отец Абсолют
13.11.18

 

Vēsts: 13.11.18. Katrēns "Patiesība un meli"

Cilvēkiem vienmēr Patiesība nepieciešama!
Bez Patiesības nav cilvēces!
Patiesība - vienmēr viena!
Bez Patiesības nav arī Tēvzemes!

Cilvēki melos iekrita!
Iziet no purva grūti!
Grūti sevi pārvarēt,
Cilvēks uz grunti aiziet!

Taisnību pieņet grūti!
Vīrišķīgs lēmums vajadzīgs!
Antipatiesība - tas, protams, gals,
Viegla nāve - tā veiksme!

Kā likums, meli - mokas!
Naktīs slikti gulēt!
Tādā dzīvē uzlabojuma nav!
Tik slikti, ka nodzerties var!

Cilvēki neguļ - Sirdsapziņa moka!
Melos Patiesību neatrast!
Sirds spēcīgi sitas,
Bet cilvēks it kā dzīvo!

Debesīs melu nav!
Sliktākajā gadījumā - apspriešana!
Patiesība - Debesu klusuma pamats,
Ir Mērķis un cita sprieduma nav!

Cilvēkiem, Manai līdzībai!
Pagaidām vēl Mērķis nenoteikts!
Runā to, kas ērtāk!
Lai uz sēkļa neuzsēstos!

Patiesību nesaka - laipo!
Politiķi vienkārši melo!
Slēpj Patiesību ar meliem,
Tāds cilvēks - viltnieks!

Melo cilvēkiem un sev arī!
Nosauc vārdā - diskusija,
Atklāsmju strīds neiespējams,
Krievu Tauta pazūd!

Visi melo, sākot no Dzimšanas!
Neviena vārda Patiesības!
Pat "Svētie meli" - viedoklis,
Reliģijā - it kā precīzāk!

Ko darīt, ja melu Enerģija,
Planētu ietina daudzas reizes!
Pamēģini pierādīt pretējo,
Par Patiesību arī aci pazaudēsi!

Visi politikā un diskusijā!
Visi daudz runā!
Ragainais kārdinātājs melo!
Melos - dzīve kropla!

Neiespējami šo ķēdi saraut!
Tikai ne Evolūcijas ķēdi!
Cilvēkiem neatrast Mērķi,
Cilvēkiem konstitūcija nepareiza!

Vajag teikt Patiesību!
Bet ne melot samāksloti!
Dzīve - tā ne uzturēšanās Ellē,
Meli - analfabētisma māte!

Bez Patiesība - "Rītdienas" nebūs!
Tas skar visus uzreiz!
Priekš izraudzītajiem, svarīga Patiesība,
Tas panākumu garantē!

Jūs - pirmie, tātad bez meliem!
Pirmie bez Patiesības nemēdz būt!
Labāk būt godīgam Dvēselē,
Tad arī atvērsies "Rītdiena"!

Pirmie - arī cilvēki!
Visi no vienas ligzdas cēlušies!
Svarīgi, ka apmāns - tā prelūdija,
Tā - sagrauta Zvaigzne!

Patiesība - celtne ļoti trausla!
Meli - tie dzelzsbetons!
Cilvēkiem saprašana atnāks:
Patiesība - "Rītdiena", bet meli - ziemas osta!

Var apmānīt izpausmē!
Taču, Garā vietas nebūs!
Meli - negatīva parādība!
Cilvēki - ne no tās mīklas!

Nedrīkst melot - pat mirkli!
Izkropļota Patiesība - ne Patiesība!
Izmainiet attieksmi pret sevi,
Tad arī "Rītdienu" ieraudzīsiet!

Āmen.
Tēvs Absolūts
13.11.18.

13.11.18.Quatrain  „Truth and lie”

People always need Truth!
There is no humanity without the Truth!
The Truth- is always one!
Without Truth there is no Fatherland too!

People fell into lie!
Getting out of the swamp is difficult!
It’s hard to overcome yourself,
The human goes to the bottom!

The Truth is difficult to accept!
Need a courageous decision!
Anti- truth- is, of course, the end,
Easy death- is luck!

As a rule, lies- are torment!
Sleep bad at night!
In this life there is no improvement!
So bad, that can get drunk!

People don’t sleep- Conscience torments!
In lie don’t find the Truth!
The heart is beating hard,
But human lives as if!

There is no lie in Heaven!
In the worst case- discussion!
Truth- is the basis of Heavenly silence,
There is Target and there is no other judgment!

To people, to My similarity!
Target is not yet defined!
Say that, what is more convenient!
In order not to run around!

The Truth is not told- wag!
Politicians are just lying!
Hide the Truth with lies,
Such a human- is rogue!

Lie to people and themselves too!
Call the word- discussion,
A frank of arguments is possible,
The Russian Nation disappear!

Everybody lie, starting from Birth!
Not a single word of Truth!
Even „Holy lie”- is an opinion,
In religion- more precisely, as it were!

What to do, if Energy of lies,
Planet shrouded many times!
Try to prove the opposite,
For the Truth you will lose an eye!

All in politics and discussions!
Everybody talk a lot!
Horned tempter lies!
In lie- life is miserable!

It’s impossible to break this chain!
Only not a chain of Evolution!
People don’t find Target,
Incorrect constitution of people!

Must say the Truth!
But not floridly lie!
Life- is not staying in Hell,
Lying- is mother of ignorance!

Without Truth- there will be no „Tomorrow”!
This applies to all at once!
For selected ones, the Truth is important,
This guaranteed success!

You- the first, then without lie!
The first ones can’t be without Truth!
It’s better to be honest in the Soul,
Then will open „Tomorrow”!                                  

The first ones- are people too!
All are coming out from same nest!
It’s important, that deception- is prelude,
This is- a shattered Star!

Truth- a very fragile building!
Lie- is reinforced concrete!
Understanding will come to people:
Truth- is „Tomorrow”, but lie- the sunk!

Can deceive in the manifestation!
But, in the Spirit there will be no place!
Lies- are negative thing!
People- are not from that test!

Can’t lie- even a moment!
Distorted Truth- is not Truth!
Change attitude to yourself,
Then you will see „Tomorrow”!

Amen
Father Absolute
13.11.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.11.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.11.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /13.11.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /13.11.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.11.2018.

Skatījumu skaits: 29 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: