Galvenie » 2018 » Decembris » 13 » Vēsts: 13.12.18. Katrēns "Dzīve - sarežģīts pārbaudījums!"
14:09
Vēsts: 13.12.18. Katrēns "Dzīve - sarežģīts pārbaudījums!"

13.12.18 Катрен “Жизнь – сложное испытание!”

Печаль всё равно существует!
Это – плач вашей Совести,
Человека Совесть мучает,
Но, это – хорошая Весть!

Весть о том, что жив человек!
Жив человек в человеке!
Не напрасно – прожит им век!
Не напрасно – он был на Свете!

Жизнь – это сложное испытание!
Проверка вековой Мудрости,
Переход в материальное состояние!
В состояние своей Юности!

Человек Мудр, но на Небе!
Не имеет опыта в Материи!
Жизнь формируется, как Быль,
Но, уже другой категории!

Как будто, в бездну прыжок!
Из Света в глубины Материи!
У каждого человека свой срок,
Не предполагаются в Духе потери!

Глубина «погружения» – зависимость,
От задач и возможностей,
Определяются они в глубине по видимости,
И от Духовной мощности!

Жизнь – естественное «погружение»,
Никто никого не неволит!
Возможно, и головокружение!
Возможно, и проявление боли!

Испытания – всегда трудность!
Необходимо превозмочь страх!
Впереди – Бесконечность,
Возможен даже и Мрак!

Неизвестность всегда пугает!
Но, нет неразрешимых задач!
Неверие всех путает,
Испытание, как круг неудач!

Испытание всегда по силам!
Неудачи – отказ от Веры!
Создатель помогает смелым!
Вера – это Помощи Бога мера!

Человек в Вере – спасён будет!
Человеку без Веры – плохо!
В Вере он ничего не забудет,
Без Веры – жизнь его эхо!

Результаты зависят от человека!
Сроки тоже определяются им!
Нужно помнить Мои Заветы!
И жить, конечно, по Ним!

Организм – образец Совершенства!
Для Планетарных условий!
Он меняется легко совершенно,
В соответствии с подобием!

Человек или его организм!
Очень гибкая в Мире Суть!
Откликается на каждый «изм»!
Надо подсказать ему чуть!

Организм в Гармонии с Миром!
В отличии от Сознания,
Сознание часто проходит мимо,
Смысл жизни не понимает!

Иногда Сознание путает,
Теории «пудрят» мозги!
Даже неправильно рассуждает,
И не видит вокруг ни зги!

«Глаза боятся, но руки делают»!
Организм работает самостоятельно!
Сознание всё ещё думает,
А организм делает всё старательно!

Внутренняя Память сильнее Сознания!
Гармония внутри – спасение!
Для Сознания нужны Знания!
Включение Памяти – это явление!

Люди планируют, часто не зная!
Что знают это давно!
Когда получается – не понимают,
В чём же зарыто зерно!

А Зерно – в самом человеке!
Априори – он часть Бога!
Значит творение в нём навеки!
Сам себе удивлён в итоге!

Удивление сродни неверию!
Нет ничего случайного в Мире!
Жизнь – череда проявлений!
Из тонкого Мира, где Вечно жили!

Аминь.
Отец Абсолют
13.12.18

 

Vēsts: 13.12.18. Katrēns "Dzīve - sarežģīts pārbaudījums!"

Skumjas vienalga eksistē!
Tās - jūsu Sirdsapziņas raudas,
Cilvēku Sirdsapziņa moka,
Taču, tā - laba Vēsts!

Vēsts par to, ka cilvēks dzīvs!
Cilvēkā cilvēks dzīvs!
Ne velti - mūžs viņam nodzīvots!
Ne velti - Viņš Gaismā bija!

Dzīve - tas sarežģits pārbaudījums!
Gadsimtu Gudrības pārbaude,
Pāreja materiālā stāvoklī!
Savas Jaunības stāvoklī!

Cilvēks Gudrs, bet Debesīs!
Nav pieredzes Matērijā!
Dzīve formējas, kā Esība,
Bet, citas kategorijas jau!

It kā, bezdibenī lēciens!
No Gaismas Matērijas dziļumā!
Katram cilvēkam savs laiks,
Garā zaudējumi netiek paredzēti!

"Iegremdēšanās" dziļums - atkarība,
No uzdevumiem un iespējām,
Nosaka tos dziļumā pēc redzējuma,
Un no Garīgā spēka!

Dzīve - dabīga "iegremdēšanās",
Neviens nevienu nespiež!
Iespējams, arī reibonis!
Iespējama, arī sāpju izpausme!

Pārbaudījums - vienmēr grūtums!
Bailes pārvarēt nepieciešams!
Priekšā - Bezgalība,
Iespējama pat Tumsa!

Neziņa vienmēr biedē!
Taču, neatrisināmu uzdevumu nav!
Neticība visiem prātus jauc,
Pārbaudījumi, kā neveiksmju aplis!

Pārbaudījums vienmēr pēc spēka!
Neveiksmes - atteikšanās no Ticības!
Radītājs drosmīgiem palīdz!
Ticība - tas Dieva Palīdzības mērs!

Cilvēks Ticībā - glābts būs!
Cilvēkam bez Ticības - slikti!
Ticībā viņš neaizmirsīs neko,
Bez Ticības - atbalss viņa dzīve!

Rezultāti no cilvēka atkarīgi!
Termiņus arī nosaka viņš!
Novēlējumus Manus atcerēties vajag!
Un dzīvot, protams, pēc Tiem!

Organisms - Pilnības paraugs!
Priekš Planetāriem apstākļiem!
Mainās tas ļoti viegli,
Atbilstoši līdzībai!

Cilvēks vai viņa organisms!
Būtība Pasaulē ļoti lokana!
Atsaucas uz katru "ismu"!
Priekšā pateikt viņam mazliet vajag!

Organisms Harmonijā ar Pasauli!
No Apziņas atšķirīgi,
Apziņa bieži garām paiet,
Dzīves Jēgu nesaprot!

Apziņa dažkārt jauc,
Ar teoriju smadzenes "pūderē"!
Spriež pat nepareizi,
Un neredz apkāt kaut acī dur! 

"Acis baidās, bet rokas dara"!
Organisms patstāvīgi strādā!
Apziņa joprojām vēl domā,
Bet organisms visu centīgi dara!

Iekšējā Atmiņa par Apziņu stiprāka!
Harmonija iekšienē - glābšana!
Apziņai Zināšanas nepieciešamas!
Atmiņas ieslēgšana - tā parādība!

Cilvēki plāno, nezinot bieži!
Ka sen to jau zin!
Kad izdodas - nesaprot,
Kur gan grauds slēpjas!

Bet Grauds - cilvēkā!
Apriori - viņš daļa Dieva!
Radīšana viņā tātad uz mūžiem!
Rezultātā pats par sevi pārsteigts!

Pārsteigums rados ar neticību!
Pasaulē nav nekā nejauša!
Dzīve - izpausmju virkne!
No smalkās Pasaules, kur dzīvoja Mūžīgi!

Āmen.
Tēvs Absolūts
13.12.18.

13.12.18.Quatrain “Life- is a difficult test!"  

Sadness still exists!
This- is the cry of your Conscience,
Conscience hurts a human,
But, this- is good News!

The News, that human is live!
Human is alive inside a human!
Not in vain-his life is lived!
Not in vain- He was in the Light!

Life- is a difficult test!
Test of Wisdom of the Centuries,
Transition to the financial condition!
In the state of his youth!

Human is Wise, but in Heaven!
Has not experience in the Matter!
Life is formed, like Reality,
But, already another category!

Some how as jump into the abyss!
From the Light to the depth of Matter!
Each person has his own time,
There are no expected losses in the Spirit!

Depth of “immersion”- is dependence,
From tasks and opportunities,
They are determined in the depth by appearance,
And from the Spiritual power!

Life- is natural “immersion”,
No one is captive!
Perhaps, also dizziness!
Perhaps also manifestation of pain!

Tests- are always difficult!
It’s necessary to overcome fear!
Ahead- is Infinity,
Even Darkness is possible!

Uncertainty always scares!
But there are no unsolvable problems!
Unbelief confuses everyone,
Tests are as circle of failures!

The tests are always by the strength!
Failures- rejection of the Faith!
The Creator helps to the brave ones!
Faith- is measure of God’s Help!

A human in the Faith- will be saved!
 Human without Faith- is bad!
In Faith he will not forget anything,
Without Faith- the echo of his life!

Results depend on the human!
Terms are also determined by him!
Must remember My Covenants!
And live, of course, by Them!

The body- is an example of Perfection!                 
For the Planetary conditions!
It changes very easy,
In accordance with the similarity!

Human or his body!                                               
Essence is very flexible in the World!
Responds to every “ism”!
Need to tell to him a little bit!

Body is in Harmony with the World!
Different from the Consciousness,
Consciousness often passes by,
The meaning of life doesn’t understand!

Sometimes Consciousness confuses,
“Powder” brain with territory!
Even misunderstand,
And doesn’t see around if even twist in the eyes!

“The eyes are afraid, but the hands are doing”!
The body works independently!
Consciousness is still thinking,
But body does everything diligently!

Internal Memory is stronger then Consciousness!
Harmony inside- is salvation!
Consciousness needs Knowledge!
The turning on memory- is phenomenon!

People plan, often without knowing!
That knows it already for a long time!
When it turns out- don’t understand,
Where the grain is hidden!

But the Grain- is in the human himself!
A prior- he is the part of God!
So the creation in him is forever!
He is surprised about himself in the end!

Surprise is like disbelief!
There is nothing accident in the World!
Life- is a series of manifestation!
From the thin World, where lived forever!

Amen
Father Absolute
13.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /13.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.12.2018.

Skatījumu skaits: 89 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: