Galvenie » 2019 » Janvāris » 14 » Vēsts: 14.01.19. Katrēns "Robeža"
17:12
Vēsts: 14.01.19. Katrēns "Robeža"

14.01.19. Катрен “Рубеж”

Одно уходит – другое приходит!
Вечная карусель времени!
Новое время уже в жизнь входит,
Отражается оно переменами!

Незаметно для кого-то, но понемногу,
Изменения набирают скорость!
Планы властей идут не в ногу,
По Планете гуляет печальная новость!

Что человечество перешло рубеж!
Терпение у людей лопнуло!
“Властелины” Мира продолжают грабёж,
Возмущение Народа их не тронуло!

Нужно восстановить Равновесие!
Первая попытка в этом году!
От Руси люди услышат известие,
Что Она поменяла свою погоду!

Ждите больших изменений,
Дрогнет власть под нажимом,
Изменится людей отношение,
Кризисное положение сложилось!

Кризис жизни подтолкнёт Сознание!
Без Равенства не будет Планеты!
К человечеству придёт Осознание,
Что Любовь важнее монеты!

Люди Планеты наденут жилеты!
Пока только жёлтого цвета,
Это – первый признак Победы,
Люди услышат Бога Заветы!

Часть населения уйдут в религии,
Часть – перейдут к Богу!
Разделятся люди по этой линии,
Граница Миров высветится в итоге!

Власть спровоцирует противостояние!
С одной стороны: “Свобода” – с другой: рабы!
Не сразу к людям придёт понимание,
Что Мир Создателя совсем не такой!

Пробивается Росток расы Шестой!
Время – трудного перехода,
Разговор между людьми не простой,
Но, уже нет никакого выхода!

Планета разделится на две части!
Создатель поддержит соратников!
Со Сцены Истории уйдут навсегда,
От Бога отказники!

Две власти сплетутся в Единую,
Говорят о Боге, думают о мамоне!
Мамона все власти объединила,
Поэтому часть Планеты утонет!

Не ждите войны властей!
Будет война религий!
Оголтелых много и всех мастей,
Это они Мир людей разделили!

Первой у Бога будет Русь Святая!
По Сценарию – у Неё Главная роль!
Для человечества – страна будет другая,
Прошедшая через боль!

Школа Знаний – Её промысел!
Нужно готовить Новое человечество!
Воплотится Создателя Замысел,
Сформируется, наконец, Отечество!

Наступает период Преображения!
Европа стучится в открытые двери,
Люди услышат Моё Обращение,
В Русь Святую они поверят!

Кризис – сильнее, слабее власть!
Человечество у последней черты!
В Европе бушуют страсти,
Русь предложит Миру Модель МЕЧТЫ!

МЕЧТА – Равенство между людьми!
В Шестой расе не будет неравенства!
Выступления в Европе – прелюдия,
Установится на Планете Равенство!

Аминь.
Отец Абсолют
14.01.19

 

Vēsts: 14.01.19. Katrēns "Robeža"

Viens aiziet - cits atnāk!
Mūžīgais laika karuselis!
Jaunais laiks jau dzīvē ienāk,
Ar pārmaiņām tas atspoguļojas!

Priekš kāda nemanāmi, taču pamazītēm,
Pārmaiņas uzņem ātrumu!
Varas plāni kopsolī neiet,
Pa Planētu bēdīgs jaunums iet!

Ka cilvēce robežu pārgāja!
Cilvēkiem pacietība beidzās!
Pasaules "valdoņi" turpina laupīt,
Tautas sašutums viņus neskāra!

Līdzsvaru atjaunot vajag!
Mēģinājums šinī gadā pirmais!
No Krievzemes cilvēki izdzirdēs vēsti,
Ka Viņa savus laikapstākļus izmainīja!

Lielas izmaiņas gaidiet,
Drebēs vara zem spiediena,
Cilvēku attieksme izmainīsies,
Krīzes situācija izveidojās!

Dzīves krīze Apziņu pabīdīs!
Bez Vienlīdzības Planētas nebūs!
Cilvēcei Apzināšanās atnāks,
Ka Mīlestība par monētu svarīgāka!

Planētas cilvēki uzģērbs vestes!
Pagaidām tikai dzeltenas krāsas,
Tā - Uzvaras pirmā pazīme,
Cilvēki izdzirdēs Dieva Novēlējumus!

Daļa iedzīvotāju reliģijā aizies,
Daļa - pie Dieva pāries!
Izdalīsies cilvēki šajā līnijā,
Rezultātā Pasaules Robeža izgaismosies!

Vara izprovocēs pretestību!
No vienas puses: "Brīvība" - no otras: vergi!
Ne tūliņ cilvēkiem saprašana atnāks,
Ka Radītāja Pasaule pavisam ne tāda!

Izlaužas Asns Sestās rases!
Laiks - grūtas pārejas,
Saruna starp cilvēkiem ne vienkārša,
Taču, nav izejas jau nekādas!

Planēta divās daļās izdalīsies!
Radītājs atbalstīs līdzgaitniekus!
No Vēstures Skatuves aizies uz visiem laikiem,
No Dieva atteikušies!

Divas varas savīsies Vienā,
Runā par Dievu, domā par mamonu!
Mamons visas varas apvienoja,
Tādēļ daļa Planētas noslīks! 

Negaidiet varu karus!
Reliģiju karš būs!
Mežonīgo daudz un visu sugu,
Tie viņi cilvēku Pasauli izdalīja!

Pirmā pie Dieva būs Svētā Krievzeme!
Pēc Scenārija - Viņai Galvenā loma!
Priekš cilvēces - valsts būs cita,
Caur sāpēm izgājusi!

Zināšanu Skola - Viņas domrīcība!
Jaunu cilvēci gatavot vajag!
Radītāja Nodoms iemiesosies,
Noformēsies, beidzot, Tēvzeme!

Sākas Pārveidošanas periods!
Eiropa klauvējas atvērtās durvīs,
Cilvēki Manu Uzrunu izdzirdēs,
Svētajai Krievzemei viņi noticēs!

Krīze - stiprāka, vara vājāka!
Cilvēce pie pēdējās līnijas!
Eiropā kaislības plosās,
Krievzeme SAPŅA Modeli piedāvās Pasaulei!

SAPNIS - Vienlīdzība starp cilvēkiem!
Sestajā rasē nevienlīdzības nebūs!
Uzstāšanās Eiropā - prelūdija,
Uz Planētas Vienlīdzība nodibināsies!

Āmen.
Tēvs Absolūts
14.01.19.

14.01.19.Quatrain “Border”

One thing leaves- the other comes!
Eternal carousel of time!
New time is already coming into life,
It reflects with changes!

For someone unnoticed, but little by little,
Changes are gaining speed!
The plans of authorities are out of step,
On the Planet sad news walks!

That humanity has crossed the line!
People’s patience has burst!
The “Lords” of the World continue to plunder,
The outrage of the Nation didn’t touch them!

İt’s necessary to restore balance!
The first attempt in this year!
People will hear the news from Russia,
That she changed her weather!

Wait for big changes,
Power will tremble under the pressure,
People’s attitude will change,
The situation of crisis has developed!

The crisis of life will push Consciousness!
Without Equality there will be no Planet!
Awareness will come to humanity,
That Love is more important than a coin!

People of the Planet will put on vests!
So far only yellow color,
This- is the first sign of Victory,
People will hear the Covenants of God!

Part of the population will go to religion,
Part- will go to God!
People will divide along this line,
The border of the World will be highlighted in the end!

Power provokes opposition!
From one side: “Freedom”- from other: slaves!
Not immediately people will understand,
That the World of the Creator is not at all ike that!

The Sprout of the Sixth Race breaks through!
Time- of difficult transition,
Conversation between people is not easy,
But, there is already no way out!

The Planet will divide into two parts!
The Creator will support colleagues!
From the Scene of the History will be gone forever,
Refused ones from God!

The two powers will be moved into One,
Talk about God, think about mammon!
Mammon has united all the authorities,
Therefore, part of the Planet will sink!

Don’t wait for the war of authorities!
There will be war of the religions!
Frantic are a lot and all stripes,
It was they who divided the World of people!

The first to God will be Holy Russia!
By Scenario- She has the Main role!
For humanity- the country will be different,
Passed through the pain!

School of Knowledge- Her thought action!
Need to prepare the New Humanity!
The Creator’s plan will be incarnated,
Finally the Fatherland will be formed!

Transformation period is coming!
Europe is knocking on open doors,
People will hear My Appeal,
They will believe in Holy Russia!

Crisis- is stronger, power is weaker!
Humanity is at the end of the line!
Passion is raging in Europe,
Russia will offer the DREAM Model to the World!

DREAM- Equality between people!
There will be no inequality in the Sixth Race!
Performance in Europe- is prelude,
Will set the Equality of the Planet!

Amen
Father Absolute
14.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.01.2019.
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref-ts /14.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /14.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 14.01.2019. 

Skatījumu skaits: 73 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: