Galvenie » 2018 » Februāris » 14 » Vēsts: 14.02.18. Katrēns "Tauta?"
22:40
Vēsts: 14.02.18. Katrēns "Tauta?"

14.02.18 Катрен "Народ?"​ ​​

Люди не любят работать!
Особенно, над собой!
История людям под стать,
Постоянно даёт сбой!

Только начали - снова назад!
Постоянная только мамона!
Люди готовятся, как на парад,
Но, воруют у себя свободу!

Сколько технологий в обход!
Прямо говорить опасно!
Не грозит никому переход,
Если не желать его страстно!

Все революции имеют конец!
Начало без продолжения!
73 года продолжался Венец,
Погубило Союз разложение!

Не держатся идеи в Народе,
Через поколение - повторение!
Даже Равенство скорее пародия,
Или банальное извращение!

Казалось, что Идея Создателя!
Семь + Я - куда лучше!
Подходит и для обывателей,
Но, для людей - это случай!

Как поступить дальше?
Танец бессмыслия продолжается!
Никто не предложил раньше,
Люди на других обижаются!

Обижаются, ибо не совершенны!
Не хотят меняться и сами!
Лучше подождать Бога решение,
Подождать готовые сани!

Начало есть - нет продолжения!
Глаза горят на короткий срок!
Бог не делает никому одолжения!
Каждый делает всё, что мог!

В результате - ничего нет!
Только под действием силы,
Поэтому и простой ответ,
Даже Идеи Бога не милы!

Чем дальше, тем проще выход!
Уже просто без основания!
Забыто к Богу обращение на вход,
Хотя Клятва была людей желанием!

Но, Преображение приближается!
Нет изменам никаких оправданий,
Возможностей круг сужается,
Бог не слышит рыданий!

Если о высоком, о спасении Руси!
Сердце желает счастья!
Казалось, нет никаких опасений,
Но, сгущаются вокруг страсти!

Мир ополчился, как в оправдании,
Отсутствия Единения в Духе,
Великое потеряно Дарование,
В Душе окончательная разруха!

Как усилить Руси Сознание?
Какой Набат прозвучать должен?
Проснётся ли, наконец, понимание!
Что выход всё же возможен!

Надежда опять на Слова Бога!
На Ведическое Православие!
Россия вернётся к Истокам,
Богодержавие должно ставить!

Вернитесь к Равенству и планам!
Люди поймут ответственность!
Не допустите господство кланов,
Свобода - Богом Завещана!

Трудно формировать Единение!
За века люди отвыкли «вместе»!
Не объяснимое людей поведение,
На Планете Русь - для этого место!

Аминь.
Отец Абсолют.

14.02.18

 

Vēsts: 14.02.18. Katrēns "Tauta?"

Cilvēki nemīl strādāt!
Sevišķi, ar sevi!
Vēsture zem sākšanas cilvēkiem,
Kļūdīšanos pastāvīgi dod!

Tikko sāka - atkal atpakaļ!
Pastāvīgs tikai mamons!
Cilvēki kā uz parādi gatavojas,
Bet, sev brīvību zog!

Cik daudz tehnoloģiju apgrozībā!
Tieši runāt bīstami!
Pāreja nedraud nevienam,
Ja to dedzīgi nevēlas!

Revolūcijām visām ir beigas!
Sākums bez turpinājuma!
73 gadus Vaiņags turpinājās,
Pazudināja Savienību sadalīšana!

Ideja neturas Tautā,
Pēc paaudzes - atkārtojums!
Pat Vienlīdzība visdrīzāk parodija,
Vai sākotnējais izkropļojums!

Šķita, ka Radītāja Ideja!
Septiņi + Es - kur labāk!
Noder arī mietpilsoņiem,
Taču, priekš cilvēkiem - tas gadījums!

Kā rīkoties tālāk?
Bezjēdzības deja turpinās!
Neviens agrāk nepiedāvāja,
Cilvēki uz citiem apvainojas!

Apvainojas, jo nepilnīgi!
Negrib mainīties arī paši!
Labāk Dieva lēmumu pagaidīt,
Pagaidīt gatavās ragavas!

Sākums ir - nav turpinājuma!
Acis deg uz īsu laiku!
Dievs pakalpojumu neizdara nevienam!
Katrs dara visu, ko varēja!

Rezultātā - nav nekā!
Tikai zem spēka ietekmes,
Tādēļ arī atbilde vienkārša,
Pat Dieva Idejas nemīļas!

Jo tālāk, jo izeja vienkāršāka!
Jau vienkārši bez pamatojuma!
Azmirsta steigā uzruna Dievam,
Kaut Zvērests cilvēku vēlme bija!

Taču, Pārveidošana tuvojas!
Izmaiņām nav nekāda attaisnojuma,
Sašaurinās iespēju aplis,
Dievs nedzird raudas!

Ja par augsto, par Krievzemes glābšanu!
Sirds laimi vēl!
Šķita, nav bažu nekādu,
Taču, apkārt kaislības sabiezē!

Pasaule cēlās cīņai, kā attaisnojumam,
Garā Vienošanās trūkumam,
Liels Dāvinājums pazaudēts,
Dvēselē sabrukums galīgais!

Kā stiprināt Krievzemes Apziņu?
Kādam Trauksmes zvanam jāizskan!
Vai pamodīsies, beidzot, saprašana!
Ka izeja tomēr iespējama!

Cerības atkal uz Dieva Vārdu!
Uz Vēdisko Pareizticību!
Krievija atgrizīsies pie Sākotnēm,
Dievvalstībai jābūt izveidotai!

Atgriežaties pie Vienlīdzības un plāniem!
Cilvēki sapratīs atbildību!
Nepieļaujiet klanu kundzību,
Brīvība - Dieva Novēlēta!

Grūti formēt Vienošanu!
No "kopā" gadsimtos cilvēki atradinājās!
Cilvēku uzvedība neizskaidrojama,
Uz Planētas Krievzeme - priekš vietas šīs!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
14.02.18.

14.02.18. Quatrain "The Nation?"

People don't like to work!
Especially, with themselves!
History of people fit,
Constantly gives mistakes!

Just started- again back!
Only mammon is constant!
People are preparing as for parade,
But they steel freedom to themselves!

How many technologies are bypassed!
Speaking directly is dangerous!
A Transition don't threaten anyone,
If you don't want it passionately!

All revolutions have an end!
Start without continuing!
The Crown continued 73 years,
Ruined Union decomposition!

The Idea doesn't keep in the Folk,
Through generation- repetition!
Even equality more likely a parody,
Or a banal perversion!

It seemed that the Idea of the Creator!
Seven+ I- much better!
Suitable also for philistines,
But, for people- this is a case!

How to proceed better?
The dance of senselessness continues!
No one suggested earlier,
People offend on others!

They are offended, because, they are not perfect!
They also don't want to change themselves!
It's better to wait for the God's decision,
Wait for the ready sled!

The beginning is- there is no continuation!
Eyes burn for a short time!
God doesn't do anyone any favor!
Everyone does everything he could!

As a result- there is nothing! 
Only under the influence of force,
Therefore, also answer is simple,
Even the Ideas of God are not sweet!

The further, the easier it is!
Already just without reason!
Forgotten appeal to God to the entrance,
Although the Oath was people's desire!

But, the Transfiguration is coming!
There is no betrayal of any excuses,
Range of opportunities narrows,
God doesn't hear sobs!

If it's high, about saving Russia!
Heart desires happiness!
There seemed to be no fear,
But, thicken around passion!

The World took up arms, as in justification,
The absence of Union in the Spirit,
The Great Gift is lost,
There is ultimate destruction in the Soul!

How to strengthen the Consciousness of Russia?
What should the alarm sound?
If, finally, understanding will awaken!
That the output is still possible!

Hope again for the Word of God!
On Vedic Orthodoxy!
Russia will return to Her Origins,
The kingdom of God must be made!

Return to Equality and plans!
People will understand responsibility!
Don't allow the domination of clans,
Freedom- is God Bequeathed!

It's difficult to form Unity!
Over the centuries, people have become unaccustomed to "together"!
People's behavior is not explained,
On the Planet Russia- for this place!

Amen
Father Absolute
14.02.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.02.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /14.02.2018
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /14.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 14.02.2018.

Skatījumu skaits: 247 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: