Galvenie » 2017 » Marts » 14 » Vēsts: 14.03.17. Katrēns "Starts paziņots"
19:50
Vēsts: 14.03.17. Katrēns "Starts paziņots"

Vēsts: 14.03.17. Katrēns "Starts paziņots"

14.03.17 Катрен "Старт объявлен"………………………………………………….....Quatrain "The Start is announced"

Старт вчера был объявлен! .................. Vakar starts tika paziņots!.....................The start was announced yesterday!
Команда создаётся Новая! ................... Komanda tiek radīta Jauna!...................The team is created New!
Стратегия Миру явлена! ....................... Stratēģija pasaulei parādīta!...................Strategy is revealed to the World!
Можно подводить итоги! ....................... Var secinājumus izdarīt!........................Can sum up!

Итоги прошлого века! ............................ Pagājušā gadsimta secinājumus!...........Results of the last century!
Начала и конца Империи! ..................... Impērijas sākumu un beigas!..................The beginning and the end of Empire!
Казалось, что всё на века! .................... Šķita, ka viss uz mūžiem!......................It seemed, that everything is for age!
Но, обернулось трагедией! ................... Taču pārvērtās traģēdijā!.........................But it turned out to be a tragedy!

Трагедия обернулась Началом! ............ Traģēdija pārvērtās Sākumā!..................The tragedy turned back to Beginning!
Неожиданным Преображением! ........... Negaidītā Pārveidošanā!.........................In unexpected Transfiguration!
Русь подошла к Причалу, ....................... Krievzeme pie Piestātnes piegāja,…….Russia approached to the Pier,,
Собственного Дня рождения! ................ Dzimšanas Dienas personīgās!..............In her own Birthday!

Человечество уже у пропасти! .............. Cilvēce jau pie bezdibeņa!.......................Humanity is already at the abyss!
Спасутся совсем немногие! ................... Glābsies pavisam nedaudzi!...................Only few will be saved!
Грядёт серьёзная опасность, ................. Draud nopietnas briesmas,……………....There is a serious danger,
Многим казалась далёкая! ...................... Daudziem šķietami tālas!......................For many seemed distant!

Но, итоговый год 17-й! ............................. Taču, rezultātu gads 17-ais!..................But, the final year is 17th!
Не прибавить, и не убавить! ................... Ne pielikt, ne atņemt!.............................Don't add and don't subtract!
На горизонте уже 18-й, ............................ Pie horizinta jau 18-ais,………………….To the horizon is already the 18th,
И ничего не исправить! ............................ Un neko neizlabot!...............................And nothing to fix!

Кризис Души и тела! ................................. Dvēseles un ķermeņa krīze!................The crisis of the Soul and the body!
Касается усталого Мира! .......................... Skar nogurušo Pasauli!.......................Concerning the tired World!
Никому нет дела, ....................................... Nav daļas nevienam,…………………...Nobody cares,
Что уже нет Пальмиры! ............................ Ka nav jau vairs Palmīras!....................That there is no Palmyra!

Нет ничего от прошлого! ........................... Nav nekā no pagātnes!.........................There is nothing from the past!
Точнее, ничего не осталось! ..................... Precīzāk, nekas neatlika!......................More precisely, nothing is left!
Нет населения взрослого, ........................ Nav pieaugušo iedzīvotāju,…………….....There is no adult population,
Наследия не осталось! .............................. Mantojums nepalika!............................There are no legacies left!

Эстафету передать не смогли! ................. Stafeti nodot nevarēja!..........................Relay could not convey!
Хватались за обрывки Материи! .............. Tvērās pie Matērijas drumslām!..............Grabbed for scraps of Matter!
А те, кого обокрали, ................................... Bet tie, kurus apzaga,………………….But those, who were robbed
Не поняли Мировой трагедии! .................. Nesaprata Pasaules traģēdiju!...............Didn't understand the World Tragedy!

Пока тихо, но дымом запахло! .................. Pagaidām klusu, bet dūmi saožami!......Still quite, but the smoke smelled!
Не остановить горения! ............................. Neapturēt degšanu!..............................Don't stop the burning!
Власть придумала опахало, ...................... Vara izdomāja vēdināšanu,……………...The authorities came up with a fan,
Чтобы убрать сомнения! ........................... Lai šaubas novāktu!..............................To clear doubts!

Бурлит возмущённый разум! ..................... Mutuļo sašutis saprāts!........................Boiling the indignant mind!
Выхода нет, но хочется! ............................. Izejas nav, bet gribas!.........................There is no way out, but want to!
Сознание заменяет ум, .............................. Apziņa prātu nomaina,…………………..Consciousness replaces the mind,
Не верится и в пророчества! ..................... Neticams arī pravietojums!....................Can't believe in prophecy!

Создатель не признаёт прятки! ................. Radītājs neatzīst paslēpes!...................The Creator doesn't recognize hide and seek!
Особенно, между Богами! .......................... Sevišķi, starp Dieviem!.......................Especially, between Gods!
Предсказание - это взятка, ........................ Pareģojums - tas kukulis,………………Prediction is a bribe,
За молчание перед властями! ................... Par klusēšanu varu priekšā!.................For silence front of the authorities!

Говорил, что судьба в руках! ....................... Runāju, ka liktenis rokās!.................He said, that fate is in hands!
Не властей, а ваших только! ....................... Ne varu, bet tikai jūsu!.......................Not authorities, but only yours!
Зачем существовать в муках, ..................... Kādēļ eksistēt mokās,………………..Why exist in torment,
Когда возможностей столько! ...................... Kad tik daudz iespēju!.......................When there are so many possibilities!

Повторяю, старт вчера дан! ........................ Atkārtoju, starts vakar dots!................I repeat, the start was given yesterday!
Важно теперь проявление! ......................... Tagad svarīga izpausme!.....................The manifestation is important now!
Подтверждаю, экзамен сдан, ...................... Apstiprinu, eksāmens nokārtots,……..I confirm, the exam is delivered,
Это - историческое явление! ....................... Tā - vēsturiska parādība!.....................This- is a historical phenomenon!,

Никто не говорил раньше............................ Neviens agrāk neteica,……………………No one said before,
Что Мир перестроить надо! ......................... Ka pasauli pārkārtot nepieciešams!.......That the World needs to rebuild!
Никто не спросил, что дальше, .................... Neviens nejautāja, kas tālāk,…………...No one asked, what is next,
Перед всеми была преграда! ....................... Visu priekšā šķērslis bija!.....................Front of all was an obstacle!

Преграда - они есть сами! ............................ Šķēršļi - tie paši rodas!........................Obstruction- they are by themselves!
Не было готово Сознание! ............................ Apziņa gatava nebija!...........................Consciousness was not ready!
Всегда прикрывались словами, .................... Vienmēr vārdiem piesedzās,……………Always covered with words,
Не было в Духе образования! ...................... Garā izglītības nebija!............................There was no education in the Spirit!

Итог революций - есть кровь! ........................ Revolūciju rezultāts - asinis ir!...............The result of evolution- is blood!
Нет в принципе, изменений! ......................... Izmaiņu nav, principā!............................Basically there is no changes!
Забыли в боях, что Любовь, .......................... Kaujās aizmirsāt, ka Mīlestība,………...Forgot in battle, that Love,
Есть ориентир движения! .............................. Ir kustības orientieris!...........................Is guide of movement!

Движения - не вне, а внутрь! ......................... Kustība - ne ārēji, bet iekšķīgi!.............Movement- not outside, but inside!
Без внешней раскраски! ................................. Bez ārējā krāšņuma!..........................Without external coloring!
Любая идеология - есть муть, ........................ Jebkura ideoloģija - ir duļķes,…………..Any ideology- is a mess,
Если внутри не Явь, а сказки! ........................ Ja iekšķīgi ne Īstenība, bet pasakas!....If inside is not True, but fairy tales!

Творить нужно с упоением! ............................ Radīt vajag ar aizrautību!......................It's necessary to create with ectasy!
Забывая, что есть Материя! ........................... Aizmirstot, ka Matērija ir!.....................Forgetting that there is Matter!
Силы придут с удвоением! .............................. Spēks pienāks divkāršs!.....................Forces will come with redoubling!
И никаких трагедий! ......................................... Un nekādu traģēdiju!..........................And no tragedies!

Сильным, пою Я песню! .................................. Stiprajiem, Es dziesmu dziedu!...........For strong one, I sing the song!
Творящим Божественное! .............................. Dievišķo radošiem!..............................The Creator of Divine!
Человечества - они весна! .............................. Cilvēce - viņi pavasaris!........................Humanity- they are spring!
Встреча будет торжественная! ....................... Tikšanās svinīga būs!............................The meeting will be solemn!

Старт - уже точно старт! .................................. Starts - jau precīzi starts!.....................Start- already exactly start!
Выбор судьбы состоялся! ................................ Likteņa izvēle notika!...........................The choice of fate took place!
Обратите внимание - МАРТ! ........................... Pievērsiet uzmanību - MARTS!...............Pay attention- MART!
ОКТЯБРЬ - уже показался! .............................. OKTOBRIS - jau parādījās!..................OCTOBER- has already appeared!

Аминь. ................................................................ Āmen…………………………………Amen
Отец Абсолют. ................................................... Tēvs Absolūts…………………………Father Absolute
14.03.17 .............................................................. 14.03.17………………………………14.03.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.03.17.html

Latviskoja intuitīvi Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem.
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /14.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /14.03.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 14.03.2017.

Skatījumu skaits: 336 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: