Galvenie » 2019 » Marts » 14 » Vēsts: 14.03.19. Katrēns "Vēsturisks sasniegums"
20:12
Vēsts: 14.03.19. Katrēns "Vēsturisks sasniegums"

14.03.19. Катрен “Историческое достижение”

Как антипод вам – политики!
Посмотрите на ход событий!
Все они абсолютно безликие,
Жизнь для них – лишь отбытие!

Вы говорите о «Завтра»!
Концентрируясь на Единении,
Они никогда не говорят Правду,
И кричат о разъединении!

Вы говорите о всеобщей Любви!
О Совершенстве, наконец, Духа!
А, они – о том, что в крови,
И что в Мире везде – разруха!

Власти разрывают народы на части!
Люди ищут убежище,
Нет на Планете – счастья,
Насильственное кругом судилище!

Мир разорван по интересам!
Транснациональные корпорации,
Светлого нет в Мире места,
Человечество у последней «станции»!

У «станции», за которой пусто!
Нечего ожидать народам!
Конец Света наступит быстро,
Счёт идёт на «минуты»!

На Полярности разделился Мир!
Превалирует сегодня «Минус»!
Люди потеряли для себя ориентир,
Кажется, что не будет «плюс»!

В этом пространстве мрака,
На Востоке тлеет костёр,
В Душах у людей – страх,
Мрак свои руки простёр!

Кажется, что и нет Света!
Даже не стоит и ожидать!
Только сказки остались о Белом,
Тьму до Белого не отстирать!

В этом мрак и мракобесие!
Костёр на Востоке – Надежда!
Но, впереди край отвесный,
И у руля – невежда!

Мир не остановить у пропасти,
Есть слово – «инерция»!
Внутри у людей – страсти,
Не поможет мировая конвенция!

Всё зашло далеко очень,
Мир стал огромным рынком!
Над человечеством теперь – осень,
И экономика кувырком!

В этот последний час,
Запылал на Востоке костёр!
Только бы он не погас,
И пламя на Мир простёр!

Все смотрят теперь на Восток!
На восточную часть России!
Проявился в Сибири Росток!
Русь спасла свою Миссию!

В Марте совсем будет ясно,
Что костёр не затушить,
Много лет прошло не напрасно,
Свободу от Бога – не задушить!

Принято всеми – Решение,
Что костёр надо держать!
Всё сложилось в одно мнение,
Людям, кроме Бога, некого ждать!

Создатель протянул руку,
Самая надёжная в Мире Связь!
Принять на себя надо муки,
По-новому выстроить Вязь!

Теперь с Создателем – как Одно!
Это – Историческое достижение!
Единое целеполагание видно,
Это – Истины постижение!

Аминь.
Отец Абсолют
14.03.19

 

Vēsts: 14.03.19. Katrēns "Vēsturisks sasniegums" 

Kā antipods jums - politiķi!
Uz notikumu gaitu paskataties!
Visi viņi absolūt bezsejas,
Dzīve priekš viņiem - tikai aiziešana!

Jūs runājiet par "Rītdienu"!
Uz Vienošanos koncentrējoties,
Viņi nekad Patiesību nesaka,
Un kliedz par atvienošanos!

Jūs runājiet par viskopīgu Mīlestību!
Par Pilnību, beidzot, Gara!
Bet viņi - par to, ka asinīs,
Un ka Pasaulē visur - sabrukums!

Varas rauj tautas uz daļām!
Cilvēki patvertnes meklē,
Nav uz Planētas - laimes,
Apkārt tiesāšana vardarbīga!

Pasaule sarauta pēc interesēm!
Transnacionālās korporācijas,
Nav Pasaulē gaišas vietas,
Cilvēce pie pēdējās "stacijas"!

"Stacijas" aiz kuras tukšums!
Tautām ko gaidīt nav!
Pasaules Gals drīz sāksies,
Skaits iet uz "minūtēm"!

Polaritātēs sadalījās Pasaule!
Šodien prevalē "Mīnus"!
Cilvēki prieš sevis orientieri pazaudēja,
Šķiet, ka "plus" nebūs!

Šinī tumsas telpā,
Austrumos ugunskurs plēnē,
Cilvēkiem Dvēselēs - bailes,
Tumsa savas rokas izstiepa!

Šķiet, ka Gaismas arī nav!
Pat arī gaidīt nav vērts!
Tikai pasakas palika par Balto,
Tumsu līdz Baltam neatmazgāt!

Tur arī tumsa un tumsonība!
Ugunsurs Austrumos - Cerība!
Taču, priešā mala vertikāla,
Un pie stūres - nejēga!

Pie bezdibeņa Pasauli neapturēt,
Ir vārds - "inerce"!
Cilvēkiem iekšienē - kaislības,
Nepalīdzēs pasaules konvencija!

Viss ļoti tālu aizgāja,
Pasaule milzīgs tirgus kļuva!
Tagad virs cilvēces - rudens,
Un ekonomika kūleniski!

Šinī pēdējā stundā,
Austrumos ugunskurs izplēnē!
Kaut tikai nenodzistu tas,
Un liesmas uz Pasaules izstieptu!

Visi uz Austrumiem skatās tagad!
Uz Krievijas austrumu daļu!
Izpaudās Sibīrijā Asns!
Krievzeme savu Misiju glāba!

Martā būs pilnīgi skaidrs,
Ka ugunskuru nenodzēst,
Daudz gadu ne veltīgi pagāja,
Brīvību no Dieva - nenomākt!

Visu pieņemts - Lēmums,
Ka ugunskuru uzturēt vajag!
Viss vienā viedoklī sakārtojās,
Cilvēkiem, izņemot Dievu, ko gaidīt nav!

Radītājs roku pastiepa,
Visdrošākais Sakars Pasaulē!
Uz sevi mokas pieņemt vajag,
Pa jaunam izveidot Adījumu!

Tagad ar Radītāju - kā Viens!
Tas - Vēsturisks sasniegums!
Vienots mērķnodoms redzams,
Tas  - Patiesības izzināšana!

Āmen.
Tēvs Absolūts
14.0.19.

14.03.19.Quatrain “Historical achievement”

As opposed to you- is politics!
Look at the course of events!
They are all faceless,
Life for them- only departure!

You talk about “Tomorrow”!
Concentrating on Unity,
They never tell the Truth,
And shout about separation!

You are talking about universal Love!
About Perfection, finally, the Spirit!
And they- about that in the blood,
And that everywhere in the World- ruin!

The authorities are tearing the nations apart!
People seek refuge,
There is no on the Planet- happiness,
Around is judgment of violence!

The World is torn by interests!
Transnational corporations,
There is no light in the World,
Humanity at the last “station”!

At the “station”, behind which is empty!
Nations has nothing to expect!
The end of the World will come soon,
The account goes on “minutes”!

The World is divided on the Polarity!
Today prevails “Minus”!
People lost their orientation,
It seems that there will be no “Plus”!

In this space of darkness,
A bonfire is smoldering in the East,
In the Souls of people- is fear,
Darkness stretched out her hands!

It seems that there is no Light too!
Don’t even expect it!
Only fairy tales remain for White,
Darkness till White doesn’t wash!

There is darkness and obscurantism,
Bonfire in the East- is Hope!
But, ahead sheer edge,
And at the helm- an ignoramus!

The World don’t stop at the abyss,
There is word- “Inertia”!
Inside people- has passion,
The World convention will not help!

Everything has gone very far,
The World has become a huge market!
Over humanity now- is autumn,
And the economy is somersault!

In this last hour,
Bonfire is blazed in the East!
Let even it doesn’t disappear,
And the flame stretched out on the World!

Everyone is now looking at the East!
To the eastern part of Russia!
Sprout manifested in Siberia!
Russia saved her Mission!

In March it will be absolutely clear,
That bonfire not extinguish
Many years passed not in vain,
Freedom from God- don’t strangle!

Accepted by all- Decision,
That the bonfire should be kept!
It all came together in one opinion,
People, except God, there is nothing to wait!

The Creator extended his hand,
The most reliable communication in the World!
Need to take torment on yourself
Newly build Knit!

Now with the Creator- as One!
This- is historical achievement!
United target intent is visible,
This- is comprehension of Truth!

Amen
Father Absolute
14.03.19.

Avots:  http://www.otkroveniya.eu/poems/14.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /14.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /14.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 14.03.2019.

Skatījumu skaits: 59 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: