Galvenie » 2020 » Marts » 14 » Vēsts: 14.03.2020. Katrēns "Gaidīt Eiropu jēgas vairāk nav"
22:35
Vēsts: 14.03.2020. Katrēns "Gaidīt Eiropu jēgas vairāk nav"

14.03.2020 Катрен “Ждать Европу уже нет смысла”

Паруса спущены, намечается дрейф!
Но если и якорь страны опущен,
Значит, кто-то опустошил сейф,
Конец страны теперь стал возможен!

Продолжается игра в равноправие!
Плохая игра при пустом желудке!
Россия – это не монография,
Развал страны за века самый жуткий!

Нет Сверхзадачи, никто не верит!
Россия не может, как все!
Она продолжает Свободой бредить,
Она верит своей Звезде!

Манипуляции на тему Свободы,
Нельзя лгать столь примитивно,
Страна теперь – толпа нищебродов,
Форма присутствия: Коллективное!

Много поющих гимн власти!
Они не знают, что будет с ними!
Это – рабы её разной масти,
Это они сами страну разрушили!

Пели в Союзе про Равенство,
Теперь им нравится капитализм,
Современная власть – главенство,
От власти принимают любой «Изм»!

Патриотизма не бывает в неравенстве!
У богатого и нищего – разные взгляды,
Основа России – всегда Равенство!
Нечего на Европу теперь поглядывать!

Россия – это сразу два Континента!
Огромная Россия пугала всегда!
Она примером была контингента,
Отличительная в Духе Её среда!

Не соединить Россию с Европой!
Для Создателя, поверьте, не цель!
Россия шла всегда своей тропой,
Насилие для Корабля мель!

Нельзя соединить несоединяемое!
Разная ментальность – разный подход,
Для Европы порядок Сатаны ожидаемый,
Для России – неприемлемый ход!

Россия всегда жила Духом!
Власть подкупила страну бытом!
Пассионарность Руси на слуху,
Для Европы Она остаётся быдлом!

Эпидемия разрушит все разногласия!
Европа уже закрыла границы!
Не будет Мирового Согласия,
Русь Новые начала писать страницы!

Страницы Новой (своей) Истории!
Без оглядки на Европейскую странность!
Проявлены Ростки другой категории,
Времени ждать, совсем не осталось!

Ждать Европу уже нет смысла!
Европа выключила своё освещение!
Проявляется Бога Великий Замысел:
Планетарного Просвещения!

Для Европы в этой Школе нет места,
Части России тоже будет отказано!
Соберутся те, кто понимает, что «Вместе»,
Историей Победа предсказана!

Танец с Европой – плохой танец!
Власть ориентирована на Европу!
Однако, разрушен нефтяной фланец,
Страна потеряла свою тропу!

Паруса корабля поднимать надо!
Надежда на рынок – плохая Надежда!
Мировой рынок для страны преграда,
Внутренний – страну поддержит!

Курс корабля надо срочно менять!
С Создателем драйв возможен!
Стратегию надо каждому знать,
Капитана пора поменять тоже!

Аминь.
Отец Абсолют.
14.03.2020

Vēsts: 14.03.2020. Katrēns "Gaidīt Eiropu jēgas vairāk nav"

Buras nolaistas, paredzams dreifs!
Bet ja arī valsts enkurs nolaists,
Tātad, kāds seifu iztukšoja,
Tagad valsts beigas iespējamas!

Turpinās līdztiesību spēle!
Slikta spēle pie tukša vēdera!
Krievija - tā ne monogrāfija,
Gadsimtu laika valsts sabrukums visbaigākais!

Virsuzdevuma nav, netic neviens!
Krievija nevar, kā visi!
Viņa turpina Brīvību murgot, 
Savai Zvaigznei viņa tic!

Manipulācijas par tēmu Brīvība,
Tik primitīvi melot nedrīkst,
Tagad valsts - nabadzīgo pūlis,
Klātbūtnes forma: Kolektīvā!

Himnu varai dziedošo daudz!
Viņi nezin, kas būs ar viņiem!
Tie - viņas vergi dažādu sugu,
Tie viņi paši valsti sagrāva!

Savienībā par Vienlīdzību dziedāja,
Tagad viņiem kapitālisms patīk,
Laikmetīgā vara - virskundzība,
No varas jebkuru "Ismu" pieņem!

Nevienlīdzībā patriotisma nav!
Bagātajam un nabagajam - uzskati dažādi,
Krievijas pamats - Vienlīdzība vienmēr!
Nav tagad uz Eiropu ko lūkoties!

Krievija - tie divi Kontinenti tūliņ!
Milzīgā Krievija biedēja vienmēr!
Viņa kontingenta piemērs bija,
Garā Viņas vide atsķirīga!

Krieviju ar Eiropu neapvienot!
Radītājam, ticiet, ne mērķis!
Krievija vienmēr savu taku gāja,
Priekš Kuģa sēklis vardarbība!

Nevar savienot nesavienojamo!
Dažāda mentalitāte - dažāda pieeja,
Eiropai Sātana kārtība gaidāmā,
Krievijai - gājiens nepieņemams!

Krievija vienmēr dzīvoja Garā!
Vara uzpirka valsti ar sadzīvi!
Krievzemes pasionaritāte dzirdētā,
Viņa priekš Eiropas liellops paliek!

Epidēmija sagraus domstarpības visas!
Eiropa robežas slēdza jau!
Nebūs Pasaules Vienprātības,
Krievzeme Jaunas lappuses rakstīt sāka!

Lappuses Jaunas (savai) Vēsturei!
Bez atskatīšanās uz Eiropejisku dīvainību!
Citas kategorijas Asni izpausti,
Laika gaidīšanai, neatlika nemaz!

Gaidīt Eiropu jēgas nav vairāk!
Eiropa savu apgaismojumu izslēdza!
Dieva Diženais Nodoms izpaužas:
Planetārai apgaismošanai!

Eiropai šinī Skolā vietas nav,
Daļai Krievijas arī būs atteikts!
Sapulcēsies tie, kuri saprot, ka "Kopā",
Vēstures Uzvara pareģota!

Deja ar Eiropu - slikta deja!
Vara uz Eiropu orientēta!
Tomēr, naftas atloks (Фланец ?) izpostīts,
Valsts savu taku pazaudēja!

Kuģa buras pacelt vajag!
Cerība uz tirgu - Cerība slikta!
Pasaules tirgus priekš valsts šķērslis,
Iekšējais - atbalstīs valsti!

Kuģa kursu vajag steidzīgi mainīt!
Ar Radītāju draivs (драйв ?) iespējams!
Stratēģiju zināt vajag katram,
Kapteini nomainīt arī jau laiks!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
14.03.2020.

14.03.20.Quatrain “There is no point in waiting for Europe”

Sails lowered, drift is planned!
But if the country's anchor is lowered too,
So someone emptied the safe,
The end of the country is now possible!

The game of equality continues!
Bad game with an empty stomach!
Russia- is not a monograph,
The collapse of the country over the centuries is the most terrible!

No Super Tasks, Nobody believes!
Russia cannot, like everyone else!
She continues to rave Freedom
She believes her Star!

Manipulations about theme Freedom,
You can’t lie so primitively
The country is now- a mob of rogues,
Form of presence: Collective!

Many singing a hymn to power!
They do not know what will happen to them!
These- are the slaves of her different suit,
They themselves destroyed the country!

Sang in the Union about Equality,
Now they like capitalism,
Modern power- is supremacy
From the authorities accept any "Izm"!

Patriotism does not happen in inequality!
The rich and the poor one- have different views,
The foundation of Russia- is always Equality!
There is nothing to look at Europe now!

Russia- is two Continents at once!
Great Russia always scared!
She was an example of a contingent,
Distinctive in the Spirit of Her environment!

Do not connect Russia with Europe!
For the Creator, believe me, not the target!
Russia has always followed its own path,
Violence for the Ship is aground!

Cannot connect unconnectable!
Different mentality - different approach,
For Europe, Satan’s order is expected.
For Russia - an unacceptable move!

Russia has always lived in the Spirit!
The authorities bribed the country with everyday life!
Passionarty of Russia by ear,
For Europe, she remains cattle!

The epidemic will destroy all odds!
Europe has already closed its borders!
There will be no Consensus of the World
Russia began to write New pages!

Pages of the New (own) History!
Without looking at European strangeness!
Sprouts of another category are shown,
No time left to wait!

There is no point in waiting for Europe!
Europe turned off its lighting!
Great Purpose of God is manifested:
Planetary Enlightenment!

For Europe, has no place in this School,
Parts of Russia will also be denied!
Those who understand that “Together” will gather
History of Victory predicted!

Dancing with Europe- is a bad dance!
Power is oriented towards Europe!
However, the oil flange is destroyed,
The country has lost its path!

Sails of the ship must be raised!
Hope in the market- is bad Hope!
The global market for the country is a barrier,
Internal – will support the country!

The course of the ship must be urgently changed!
Drive is possible with the Creator!
Everyone needs to know a strategy
It's time to change the captain too!

Amen.
Father Absolute.
03/14/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 14.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /14.03.2020.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavots 14.03.2020. 

Skatījumu skaits: 10 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: