Galvenie » 2018 » Maijs » 14 » Vēsts: 14.05.18. Katrēns "Kopība"
17:55
Vēsts: 14.05.18. Katrēns "Kopība"

14.05.18 Катрен “Общность”

Общность – особое чувство!
Выше, чем связь по крови!
Это радости внутри буйство!
Настоянное, на Любви!

Ни с чем это чувство не спутать!
Это – от Бога Радость!
Только русские могут так поступать,
Это несравнимая Благость!

Сегодня, процесс пошёл!
Русские стали себя узнавать!
Народ изюминку в себе нашёл,
Начал Бога в себе признавать!

Великое внутри преображение!
Незаметное, пока человечеству!
Русские находят в том отражение,
Бога – Его Величество!

Русские говорят всем,
Что «Россия и Бог – Едины»!
Это признание насовсем,
Меняется на Планете картина!

Ориентировка теперь на Россию!
Она – есть Центр Вселенной!
Сегодня, у Неё особая Миссия!
Века начинаются с Мгновения!

Мир занят войнами и политикой!
Обсуждают то, чего уже нет!
Русские сегодня, как зрители,
В Новый мир имеют Билет!

Три года, как три Мгновения!
Никто не вспомнит, что было!
Изменится Руси поведение!
Пространство волной накрыло!

Нет паники и нет истерики!
Вода поднимается постепенно,
Изменится смысл категории!
Три года, для Бога – Мгновение!

Русь обоснуется вновь в Сибири!
Вернётся к Истокам Тартарии!
Это раньше была периферией,
Теперь, это Центр Славян-Ариев!

Повторяю, три года – Мгновение!
Русские сформируют Общность!
Народы Планеты поймут Знамение!
Проявят свою готовность!

Народы соберутся вокруг России!
Сказано: Она – Центр Вселенной!
Общность в Духе – Её Миссия!
Людям покажется – обыкновенно!

Заблуждение стоило жизни!
Сколько лет Россия кричала!
Невозможно так жить!
Информацию власть умолчала!

Власть – это те же люди!
По паспорту – тоже русские!
Преображение – это прелюдия,
Души у них не русские!

Три года будет идти отбор,
И дело совсем не в паспорте,
Создатель делает свой выбор!
На сибирском Просторе!

Старт уже давно дан!
Первые испытания – инаугурация!
Общность, поверьте, не Клан!
Равенство внутри декларации!

Для Общности – важна Цель!
«Свобода, Равенство и Братство»!
Преследует человечество, как Тень,
Люди не смогли собраться!

Россия выстрадала Исток!
Те же слова, но другие люди!
«Люди равны перед Богом» – Росток!
Великого Преображения – прелюдия!

Аминь.
Отец Абсолют.
14.05.18

 

Vēsts: 14.05.18. Katrēns "Kopība"

Kopība - sevišķas jūtas!
Augstāk, kā sakari pēc asinīm!
Tā iekšējā prieka plosīšanās!
Uzstājīga, uz Mīlestību!

Ne ar ko šīs jūtas nesajaukt!
Tas - Prieks no Dieva!
Tikai krievi tā rīkoties var,
Tā nesalīdzināma Labsirdība!

Šodien, process sākās!
Krievi sāka sevi iepazīt!
Tauta sevī rozīnīti atrada,
Sāka Dievu sevī atzīt!

Liela iekšēja pārveidošana!
Nemanāma, pagaidām cilvēcei!
Krievi tur atspoguļojumu atrod,
Dievu - Viņa Augstība!

Krievi visiem saka,
Ka "Krievija un Dievs - Vienoti"!
Tā atzīšana uz pavisam,
Uz Planētas attēls mainās!

Tagad orientēšanās uz Krieviju!
Viņā - Visuma Centrs ir!
Šodien, sevišķa Misija Viņai!
No Mirkļa gadsimti sākas!

Pasaule aizņemta karos un politikā!
Apspriež to, kā varāk nav!
Krievi šodien, kā skatītāji,
Jaunajā pasaulē Biļete ir!

Trīs gadi, kā trīs Mirkļi!
Neviens neatcerēsies, kas bija!
Izmainīsies Krievzemes uzvedība!
Telpu vilnis pārklāja!

Nav panikas un histērijas nav!
Ūdens pakāpeniski paceļas,
Izmainīsies kategoriju jēga!
Trīs gadi, priekš Dieva - Mirklis!

Krievzeme atkal iekārtosies Sibīrijā!
Pie Tartarijas Sākotnēm atgriezīsies!
Tā perifērija bija agrāk,
Tagad, tas Slāvu-Ariju Centrs!

Atkārtoju, trīs gadi - Mirklis!
Krievi noformēs Kopību!
Planētas Tautas sapratīs Zīmi!
Savu gatavību izpaudīs!

Tautas ap Krieviju sapulcēsies!
Teikts: Viņa - Visuma Centrs!
Kopība Garā - Viņas Misija!
Cilvēkiem šķitīs - parasti!

Maldi maksāja dzīvību!
Cik gadus Krievija kliedza!
Neiespējami dzīvot tā!
Informāciju vara noklusēja!

Vara - tie cilvēki paši tie!
Pēc pases - arī krievi!
Pārveidošana - tā prelūdija,
Dvēseles viņiem ne krievu!

Trīs gadus atlase notiks,
Un lieta nepavisam ne pasē,
Radītājs savu izvēli veic!
Uz sibīrijas Plašumiem!

Starts jau sen dots!
Pirmie pārbaudījumi - inaugurācija!
Kopība, ticiet, ne Klans!
Vienlīdzība deklarācijā iekšēji!

Priekš Kopības - Mērķis svarīgs!
"Brīvība, Vienlīdzība un Brālība"!
Cilvēcei seko, kā Ēna,
Cilvēki sapulcēties nevarēja!

Krievija izcieta Sākotni!
Tie paši vārdi, bet cilvēki citi!
"Cilvēki vienlīdzīgi Dieva priešā" - Asns!
Lielās Pārveidošanas - prelūdija!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
14.05.18.

14.05.18. Quatrain  “Community”

Commonness- is a special feeling!
Higher, than bond by blood!
This is the joy of inside rampage!
Constant, on Love!

With nothing this feeling is not confused!
It’s- Joy from God!
Only Russian can do this,
It’s incomparable Goodness!

Today, the process has began!
The Russians began to recognize themselves!
Nation found  something special in themselves,
They started to recognize God in themselves!

Great transformation inside!
Unseen while for humanity!
Russians find reflection in this,
God- is His Majesty!

Russians tell to everyone,
That “Russia and God- are United”!
This recognition is forever,
The picture changes on the Planet!

Orientation is now to Russia!
She- is the center of Universe!
Today, she has a special Mission!
Centuries begin from Moment!

The World is busy with wars and politics!
Discuss, what is not longer!
Russians today, as spectators,
In the New World have a ticket!

Three years, like three Moments!
Nobody will remember, what happened!
Behavior of Russia will change!
Space covered with wave!

There is no panic and no hysteria!
The water rises gradually,
The meaning of the categories will change!
Three years, for God- Instant!

Russia will settle in Siberia again!
Will return to the Origins of Tartary!
This used to be a periphery before,
Now, this is the Center of Slavs- Aryans!

I repeat, three years- Instant!
The Russians will form a Community!
The Nations of the Planet will understand a Sign!
Will show their willingness!

People will gather around Russia!
It’s said: She is the Center of the Universe!
The Community in the Spirit- is Her Mission!
It will seem to people- usually!

Misconception was worth life!
How many years Russia screamed!
It’s impossible to live like this!
The power was keeping information!

Power- is the same people!
According to the passport- also Russian!
Transformation- is a prelude,
Their Souls are not Russian!

Three years will go selection,
And it’s not at all in the passport,
The Creator makes his choice!
In the expanse of Siberia!

The Start was long been given!
The first tests- inauguration!
Community, believe Me, not the Clan!
Equality in the declaration inside!

For the Community- Target is important!
“Freedom, Equality and Brotherhood”!
To humanity follows, as Shadow,
People could not get together!

Russia suffered the Source!
The same words, but other people!
“People are equal front of the God”- Sprout!
The Great Transfiguration- is prelude!

Amen
Father Absolute
14.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /14.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /14.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 14.05.2018.

Skatījumu skaits: 192 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: