Galvenie » 2017 » Jūnijs » 14 » Vēsts: 14.06.17. Katrēns "Beztiesīgā Krievija" - *
18:05
Vēsts: 14.06.17. Katrēns "Beztiesīgā Krievija" - *

Vēsts: 14.06.17. Katrēns "Beztiesīgā Krievija" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *NAD Vēstule "Ātrākie!" / *НИМ "Скорые!")
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

14.06.17 Катрен "Бесправная Россия"…………………………...........…Quatrain "Russia without rights"

Россия опять бесправная! ..................Krievija atkal beztiesīga!..................Russia is again without rights!
Я не говорю о государстве! ................Es nerunāju par valsti!......................I'm not talking about the state!
Русские всегда Правы, ........................Krieviem vienmēr Taisnība,….……..Russians are always Right,
От Бога им - Дарство! .........................Viņiem no Dieva - Dāvinājums!.........They have from God- Gift!

Россия - это только название! ............Krievija - tas tikai nosaukums!..........Russia- is only a name!
Внутри может быть, что хочешь! ........Iekšā var būt, ko vēlies!....................Inside can be, what you want!
У русских есть понимание! ................Krieviem ir saprašana!......................The Russians have understanding!
Что Бог над страной хлопочет! ..........Ka Dievs par zemi gādā!...................That God is doing over the country!

Есть люди, а есть и власть, ................Ir cilvēki, bet ir arī vara,…….………..There are people, but there is also power,
Полные противоположности! .............Pilnīgs pretstats!...............................Complete opposites!
Одна творит, а вторая - грязь, ............Viena rada, bet otra - dubļi,….……..One creates, but other- mud,
У каждой свои возможности! ..............Katrai savas iespējas!.......................Each has its own capabilities!

У власти есть ответственность! ..........Varai ir atbildība!...............................The authorities have a responsibility!
Прежде, перед народом! ...................Vispirms, par tautu!............................First, front of the nation!
Нет у власти совестливости! ..............Nav varai godprātības!.......................There is no conscience in power!
Народ для неё - порода! ....................Tauta priekš viņas - suga!..................Nation for her- the breed!

Порода, которая не даёт жить! ...........Suga, kas dzīvot neļauj!....................A breed, that doesn't leave to live!
Требует Свободы и СоВести, .............Prasa Brīvību un SirdsApziņu!............Requires for Freedom and Conscience!
Главное, осложняет жизнь, ................Galvenais, dzīvi sarežģī,………………The main thing, complicates the life,
Говоря, о Божественной Вести! ..........Runājot, par Dievišķo Vēsti!...............Speaking of the Divine News!

Но, Завтра всё будет по-Новому! .......Taču, Rīt viss būs pa Jaunam!............But, Tomorrow everything will be by New!
Что, власти пришёл конец! .................Ka, beigas pienāca varai!...................That the power has come to an end!
Пора подводить итоговые, ..................Laiks rezultātus rezumēt,……………...It's time to summarize,
Народ получает Венец! ......................Tauta Vainagu saņem!.........................The nation receive the Crown!

Венец управления в Духе! .................Vainagu vadīšanai Garā!.....................Crown of control in the Spirit!
Без Армии и полиции! .........................Bez Armijas un policijas!.....................Without the Army and the police!
В Сознаниях никакой разрухи, ............Apziņās nekādas sagrāves,….………In the Consciousness there is no disruption,
Всё в соответствии с Эволюцией! .......Viss saskaņā ar Evolūciju!..................Everything is accordance with Evolution!

Свободные люди - есть Бог! ................Brīvi cilvēki - ir Dievs!.........................Free people- is God!
В рабстве люди - есть Тьма! ................Verdzībā cilvēki - Tumsa ir!................People in slavery- are Darkness!
Для развития много дорог! ...................Ceļu daudz attīstībai!........................There are a lot of roads for develop!
Но, в рабство только - одна! .................Bet, verdzībā tikai - viens!..................But, in slavery only- one!

Государство свободы живёт - Вечно! ...Brīvības valsts dzīvo - Mūžīgi!.............The state of Freedom lives- Forever!
Государство рабов - никогда! ...............Vergu valsts - nekad!...........................The state of slaves- never!
Нельзя жить так просто, беспечно, ......Nedrīkst dzīvot tā vienkārši, bezrūpīgi,.Can't live so simply, carelessly,
Потерять можно себя навсегда! ...........Pazaudēt sevi var uz visiem laikiem!....Can lose yourself forever!

Бог, всегда - помощь идущим! ..............Dievs, vienmēr - palīdzība ejošiem!......God always- help for the going ones!
Идущим к себе и к Богу! ........................Ejošiem pie sevis un Dieva!..................Going ones to yourself and God!
Тьма всегда - вездесущая! ....................Tumsa vienmēr - visuresoša!................Darkness is always- omnipresent!
Но, пассионарность жива в итоге! ........Taču, rezultātā pasionaritāte dzīva!.......But, in the end passionarity is alive!

Напрасно думает власть, .....................Veltīgi domā vara,……………………..…The government thinks in vain,
Что она определяет погоду! .................Ka viņa nosaka laiku!............................That it determines the weather!
Бог не даёт в России упасть .................Dievs nedod Krievijai nokrist,…………..God doesn't allow for Russia to fall,
Совести людей - Тьме в угоду! .............Cilvēku sirdsapziņai - Tumsas labā!......People's conscience- for please of Darkness!

Власть бесится от бессилия! ................Vara bezspēkā plosās!..........................Power rages against impotence!
Нет в ней целесообразности, ...............Nav viņai mērķtiecības,………………….There is no expediency in it,
Кажется, что она в силе! .......................Liekas, ka spēkā viņa!............................It's seems, that it's in force!
Но, это иллюзия или абстрактность! ....Taču, ilūzija tā vai abstraktums!.............But, that is an illusion or an abstraction!

На самом деле - всё теперь по-другому! .Īstenībā - tagad viss citādi!.................In fact- everything is different now!
Последние дни для власти! ...................Pēdējās dienas priekš varas!.................The last days for power!
Осень сметёт всё, - как итоги! ...............Rudens aizslaucīs visu - kā rezultātu!....Autumn will sweep everything out- like the totals!
Противоположности всех мастей! .........Visu sugu pretstatus!..............................Opposites of all stripes!

Будет - Одна страна! ..............................Būs - Viena zeme!.................................Will be- One country!
Будет - Один СВЕТ! ................................Būs - Viena GAISMA!............................Will be- One LIGHT!
Богом - Россия дана, ..............................Dieva - dota Krievija,…………………….God's- given Russia,
Как Миру последний Завет! ....................Kā pēdējais Vēlējums Pasaulei!............As the last Testament for the World!

Россия покажет Миру, .............................Krievija Pasaulei parādīs,………………Russia will show to the World,
Что правит Любовь и Равенство! ............Ka Mīlestība un Vienlīdzība valda!.......That rules Love and Equality!
Что Россия Духа - Пальмира, .................Ka Gara Krievija - Palmīra,…………….That Russia of the Spirit- is a Palmyra,
Что в Ней уже Духа - главенство! ...........Ka Viņā jau Gara - virskundzība!..........That already in Her the Spirit- is the supremacy!

Последний парад власти! .......................Varas pēdējā parāde!...........................The last parade of power!
Во главе с Первым! .................................Ar Pirmo vadībā!...................................Led by the First!
Народ уберёт все масти, ........................Tauta novāks visas sugas,……………...The nation will take away all the suites,
Воссияет над Россией ВЕРА! ..................Virs Krievijas iemirdzēsies TICĪBA!........Will shine FAITH over Russia!

Вера в Равенство и Богу! ........................Ticība Vienlīdzībai un Dievam!...............Faith in Equality and God!
Европа продолжает спать! .....................Eiropa turpina gulēt!...............................Europe continues to sleep!
А, Россия готовит дорогу, .......................Bet Krievija ceļu gatavo,…………….……But, Russia is preparing the road
У России - Новая стать! ..........................Krievijai - Jauna nostāja!........................Russia- has New Become!

Аминь. .....................................................Āmen………………………………....……Amen
Отец Абсолют. ........................................Tēvs Absolūts……………………....……..Father Absolute
14.06.17 ..................................................14.06.17………………………...…………14.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.06.17.html
----------
- * Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском зяыке, записала Эслаума 16.04.2012.08:17, *NAD Vēstule "Ātrākie!" / *(Неизвестный Источник Мысли) Письмо "Скорые!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_atrakie/2013-03-05-460
Mы продолжаем учиться понять и принять друг друга, и жить вместе в одном Божественном пространстве Любви Святая Русь в Силе Знаний Отца Абсолюта и в Любви Семьи Света, Небесной Иерархии! Благодарим Всех, что Вместе творим Наш Новый Светлый Мир! Спасибо!
14.06.2017.14:51 --- записала Эслаума.
-----------------------
Latviskoja intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /14.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /14.06.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /14.06.2017., дополнено на английском языке 16.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 14.06.2017., papildināts angļu valodā 16.06.2017.

Skatījumu skaits: 364 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: