Galvenie » 2018 » Jūnijs » 14 » Vēsts: 14.06.18. Katrēns "Mirklis un bailes"
22:20
Vēsts: 14.06.18. Katrēns "Mirklis un bailes"

14.06.18 Катрен “Мгновение и страх”​ ​​

Предупреждений звучит много!
Двадцать вулканов только начало!
Мир содрогнётся в итоге,
И это Конца начало!

Всем достанется за неверие!
России больше всего!
Бог Ей оказал доверие,
Она Бога предала своего!

Не слушают люди Бога!
Важна другая для них информация!
Не думают, что будет в итоге,
Не понимают, что это Тьмы провокация!

Люди живут, как люди!
Нет в них ничего от Бога!
Забывают, что жизнь – это прелюдия,
Великого для людей Исхода!

Мечутся в безысходности!
Доживая важнейший этап!
Думая, что всё скоро закончится,
Но, это совсем не так!

Цель жизни – есть жизнь!
Вечная жизнь Богов!
Люди не понимают, как жить,
И свободно творить без оков!

Люди живут в страхе за жизнь!
Страх – боязнь потерять быт!
Но, если не знаете, как жить,
Как же тогда людям быть?

Проявление – только мгновение!
Что может случиться за это?
За Миг не изменится и поведение,
На остальное наложено вето!

Несовершенный не может творить,
Тем более, управлять!
Не многие могут и говорить,
Ещё меньше людей могут внимать!

Творить «вместе» – слышать друг друга!
Не соперничать, а творить!
Мыслеобразы – как подпруга,
Не даст никому почить!

Всё случится, если Ядро,
Люди, как одно Целое!
Целеполагание нужно Одно!
Мир людей станет Белым!

Начало – оно и есть Начало!
Не может быть много людей,
512 – стоят у Причала,
С которого Будущее видней!

Такое Ядро есть у России!
Нельзя пасовать перед властью!
У власти современной – нет Миссии,
Она временная ипостась!

Кажется, что сила и нет другой!
Но, это – лишь видимость!
Вы не найдёте страны такой,
Где бы люди властью пресытились!

Особый контраст у России!
Колыбель человечества в оковах!
Народ позабыл Вечную Миссию,
У других народов снимать оковы!

Бог выбрал давно Россию,
Это Она – есть Исток жизни!
Россия должна хранить свою Миссию,
Определяя, как человечеству жить!

Нельзя пасовать перед властью,
Своей или чужой!
И не важно, какой она масти,
Бог управляет страной!

Россия всегда под Богом!
Тогда, нет никакого страха!
Бояться нечего: Бог доверяет!
Преображение пройдёт одним махом!

Аминь.
Отец Абсолют.
14.06.18

 

Vēsts: 14.06.18. Katrēns  "Mirklis un bailes"

Brīdinājumu skan daudz!
Divdesmit vulkāni tikai sākums!
Pasaule nodrebēs rezultātā,
Un tas Beigu sākums!

Visiem par neuzticību tiks!
Krievijai vairāk par visiem!
Dievs Viņai uzticību izrādīja,
Viņa nodeva savu Dievu!

Cilvēki neklausās Dievu!
Cita informācija svarīga viņiem!
Nedomā, kas būs rezultātā,
Nesaprot, ka Tumsas tā provokācija!

Cilvēki dzīvo, kā cilvēki!
Nav viņos nekā no Dieva!
Aizmirst, ka dzīve - tā prelūdija,
Liela priekš cilvēkiem Iznākuma!

Svaidās bezizejā!
Svarīgu etapu nodzīvojot!
Domājot, ka viss drīz beigsies,
Taču, tas nepavisam ne tā!

Mērķis dzīvē - ir dzīve!
Dievu Mūžīgā dzīve!
Cilvēki nesaprot, kā dzīvot,
Un brīvi radīt bez važām!

Cilvēki dzīvo bailēs par dzīvi!
Bailes - sadzīvi pazaudēt baidās!
Taču, ja nezinat, kā dzīvot,
Kā gan tad cilvēkiem būt?

Izpausme - tikai mirklis!
Kas tad vēl gadīties var?
Mirklī pat uzvedība neizmainīsies,
Uz pārējo veto uzlikts!

Nepilnīgais radīt nevar,
Jo vairāk, vadīt!
Arī runāt var nedaudzi,
Vēl mazāk cilvēku uzklausīt var!

Radīt "kopā" - dzirdēt vienam otru!
Ne sacensties, bet radīt!
Domtēlus - kā seglu josta,
Nevienam neļaus aizmigt uz mūžu!

Viss notiks, ja Kodols,
Cilvēki, kā viens Veselums!
Vienu mērķnodomu vajag!
Cilvēku Pasaule Balta kļūs!

Sākums - tas arī ir Sākums!
Nevar būt cilvēku daudz,
512 - pie Piestātnes stāv,
No kuras Nākotne redzamāka!

Tāds Kodols ir Krievijai!
Kapitulēt varas priekšā nevar!
Varai šodien - Misijas nav,
Tā pagaidu ipostase!

Šķiet, ka spēks un cita nav!
Bet, tas - tikai redzējums!
Jūs neatradīsiet valsti tādu,
Kur cilvēki ar varu pārsātinātos!

Sevišķs kontrasts Krievijai!
Cilvēces šūpulis važās!
Tauta aizmirsa Mūžīgo Misiju,
Citām tautām važas noņemt!

Dievs izraudzījās Krieviju sen,
Tā Viņa - ir dzīves Avots!
Krievijai sava Misija jāglabā,
Nosakot, kā cilvēcei dzīvot!

Nevar kapitulēt varas priekšā,
Savas vai svešas!
Un nesvarīgi, kādas tā sugas,
Dievs vada valsti!

Krievija vienmēr zem Dieva!
Tad, nav baiļu nekādu!
Baidīties nav ko: Dievs uzticas!
Pārveidošana noritēs vienā vēzienā!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
14.06.18.

14.06.18. Quatrain “Instant and fear” 

Warnings sound a lot!
Twenty volcanoes are just the beginning!
The World will shudder in the end,
And this is the beginning of the End!

All will get for disbelief!
Russia more than everyone else!
God showed her trust,
She betrayed her God!

People don’t listen the God!
Another information is important for them!
Don’t think, what will be in the end,    
Don’t understand, that this is the provocation of Darkness!

People live like people!
There is nothing in them from God!
They forget, that life- is prelude,
Great Exodus for people!

They rush into despair!
Living the most important stage!
Thinking, that everything soon will end,
But, that is not at all like that!

The purpose of life- is life!
The Eternal life of Gods!
People don’t understand, how to live,
And to create free without bondage!

People live in fear for life!
Fear- is the fear of losing daily life!
But, if don’t know how to live,
Then, how can to be people?

Manifestation- is only a moment!
What else can happen for this?
For the moment even behavior will not change,
On the rest, will put veto!

The imperfect can’t create,
Especially, manage!
Also talk can few,
Even fewer people can listen!

To create “together”- to hear each other!
Don’t compete, but create!
Thought images- like cinch,
Will not let anyone rest!

Everything happens, if the Core,
People, as one Whole!
One purpose is necessary!
The World of people will become White!

The beginning- is the Beginning!
There can’t be many people,
512- are at the Pier,
From which the Future is more visible!

Russia has this Core!
Can’t pass in front of authorities!
The modern power- has no Mission,
It’s temporary hypostasis!

It seems, that the strength and nothing else!
But, it’s- just an appearance!
You will not find a country like this,
Wherever people are fed up with power!

Russia has a special contrast!
The cradle of humanity is in chain!
The nation forgot the Eternal Mission,
Remove the chains to other nations!

God chose Russia long ago,
It is She- the Source of life!
Russia must keep her Mission,
Determining how humanity to live!

Can’t pass in front of authorities,
Yours own or someone else’s!
And not matter what kind of suit it is,
God rules the country!

Russia is always under God!
Then, there is no fear!
There is nothing to fear: God trusts!
Transformation will take place in one fell swoop!

Amen
Father Absolute
14.06.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /14.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /14.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 14.06.2018.

Skatījumu skaits: 161 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: