Galvenie » 2018 » Jūlijs » 14 » Vēsts: 14.07.18. Katrēns "Inteliģence un zinātne"
20:53
Vēsts: 14.07.18. Katrēns "Inteliģence un zinātne"

14.07.18 Катрен “Интеллигенция и наука”

Вам не подходят Планеты масштабы!
Для вас – горизонты Вселенной!
Вы на тренировке как бы,
Переход состоится мгновенным!

Народы мечтают о «Завтра»!
Большинство мечтает о Равенстве!
Но, пока не узнают Правды,
На Планете живёт неравенство!

Кто-то говорит: я знаю!
Другой опровергает предложенное,
Теорий много, но нет у людей Знаний!
Только для России они изложены!

«Сколько людей – столько мнений»!
Нет объяснения неравенства!
Новое подрастает людей поколение,
Не знающее смысла Равенства!

В Душах людей – есть Любовь!
И, конечно, мечта о Равенстве!
Но, сколько вылито вновь и вновь,
Крови за чужое главенство!

Много было разбито мнений!
Много предложено идеологий!
Но, не меняется людей поведение,
Люди грешат отрицательной патологией!

Мир уже стоит на пороге Века!
Новый Мир – ничего из прошлого!
Шестая раса ожидает Бога-человека,
Сегодня это стало возможным!

В Обществе всегда есть Ядро!
Интеллигенция плюс учёные,
Наблюдает объединение в Одно,
Целеполагание не усечённое!

Идеология требует Знаний!
Для России даны Создателем,
Начинается Истины процесс познания,
Не будет теперь обывателей!

Шаг осторожный, но сделан!
В совершенствовании нет насилия!
Человек был религиями предан,
Шаг должен быть посильным!

Ещё ничего нет, но Атмосфера!
В ней чувствуется Надежда!
Проявляется Разума Сфера,
Первые шаги, но успешные!

Мгновенно поменялось Пространство!
Россия изменила свой курс!
Поменялось в Душах убранство,
Стабилен сердечный пульс!

Стало ясно, что есть решение!
Время – собирать оппозицию!
Соединить нужно разные мнения,
Позором покроется инквизиция!

Люди поняли, что их ждёт тупик!
Планета на закате дня!
Прощальный издаёт она крик,
Люди собираются сейчас не зря!

Нужно спасать Планету!
Её спасение в Единении!
Забудут люди, что есть вендетта!
Главное внутри изменение!

Сегодня понятно движение,
«Единение вопреки разногласиям»!
Главное будет людей достижение:
«Равенство и Согласие»!

Россия начала путь к миру!
Интеллигенция и наука – вместе!
Этот марш – гарантия перемирия,
И Равенства на Святом месте!

Аминь.
Отец Абсолют
14.07.18

 

Vēsts: 14.07.18. Katrēns  "Inteliģence un zinātne"

Jums nepiestāv Planētas mērogi!
Priekš jums - Visuma horizonti!
Jūs it kā treniņā,
Pāreja notiks mirklīgi!

Tautas sapņo par "Rītdienu"!
Vairākums sapņo par Vienlīdzību!
Taču, kamēr Taisnību neuzzina,
Uz Planētas dzīvo netaisnība!

Kāds saka: es zinu!
Cits atspēko piedāvāto,
Teoriju daudz, bet cilvēkiem Zināšanu nav!
Tikai priekš Krievijas tās izklāstītas!

"Cik cilvēku - tik viedokļu"!
Nav nevienlīdzības izskaidrojuma!
Jauna cilvēku paaudze izaug,
Vienlīdzības jēgu nezinoša!

Dvēselēs cilvēkiem - Mīlestība ir!
Un, protams, sapnis par Vienlīdzību!
Bet cik atkal un atkal izliets,
Asiņu par virsundzību svešu!

Viedokļu bija sašķeltu daudz!
Daudz ideoloģiju piedāvāts!
Taču, cilvēku uzvedība nemainās,
Cilvēki grēko ar noraidošu patoloģiju!

Pasaule jau uz Gadsimta robežas stāv!
Jauna Pasaule - nekā no pagātnes!
Sestā rase gaida Diev-cilvēku,
Šodien tas kļuva iespējams!

Sabiedrībā vienmēr ir Kodols!
Inteliģence plus zinātnieki,
Novēro apvienošanos Vienā,
Mērķnodoms nenošķelts!

Ideoloģijai Zināšanas nepieciešamas!
Priekš Krievijas Radītāja dotas,
Sākas Patiesības izzināšanas process,
Mietpilsoņu nebūs tagad!

Solis piesardzīgs, bet sperts!
Pilnveidošanā nav varmācības!
Cilvēks bija reliģijām uzticīgs,
Solim pa spēkam jābūt!

Vēl nav nekā, bet Atmosfēra!
Tur Cerība sajūtama!
Izpaužas Saprāta Sfēra,
Pirmie soļi, bet sekmīgi!

Mirklīgi izmainījās Telpa!
Krievija savu kursu izmainīja!
Dvēselēs iekārtojums izmainījās,
Sirds pulss stabils!

Kļuva skaidrs, ka lēmums ir!
Laiks - opozīciju savākt!
Dažādus viedoļus savienot vajag,
Inkvizīciju negods pārklās!

Cilvēki saprata, ka viņus strupceļš gaida!
Planēta dienas norietā!
Viņa atvadu saucienu izkliedz,
Ne velti cilvēki tagad pulcējas!

Planētu glābt vajag!
Viņas glābšana Vienotībā!
Aizmirsīs cilvēki, ka vendata ir!
Galvenās izmaiņas iekšienē!

Šodien kustība saprotama,
"Vienošanās par spīti pretrunām"!
Cilvēku sasniegums galvenais būs:
"Vienlīdzība un Saskaņa"!  

Krievija sāka ceļu uz mieru!
Inteliģence un zinātne - kopā!
Šis maršs - garantija pamieram,
Un Vienlīdzībai Svētā vietā!

Āmen.
Tēvs Absolūts
14.07.2018.

14.07.18. Quatrain “Intelligentsia and science”

It doesn’t fits on you the Planet scale!
For you- the horizons of the Universe!
You are in training as it were,
The transition will take place instantly!

Nations dream of “Tomorrow”!
Most of them dreams of Equality!
But, until they learn the Truth,
There is inequality on the Planet!

Someone says: I know!
Another refutes the proposed,
There are many theories, but people don’t have Knowledge!
Only for Russia they are set out!

“How many people- so many opinions”!
There is no explanation for inequality!
The new generation grows up,
Don’t know the meaning of Equality!

In the Souls of people- there is Love!
And, of course, the dream of Equality!
But, how many are poured out again and again,
Blood for someone else’s dominion!

Much was broken of opinions!
Many ideologies proposed!
But, behavior of people doesn’t change,
People sin with negative pathology!

The World is already on the threshold of the Century!
The New World- is nothing from the past!
The sixth race awaits Gods-humans,
Today it becomes possible!

The Society always has a Core!
Intelligence plus scientists,
Observes the union in One,
Purpose is not truncated!

Ideology requires Knowledge!
For Russia they are given by the Creator,
Begins the process of cognition of the Truth,
There will be no philistines now!

Step careful but done!
There is no violence in cultivation!
Human was betrayed to religions,
The step should be feasible!

There is still nothing, but the Atmosphere!
There can feel the Hope!
The Mind Sphere manifests,
The first steps, but successful!

Instantly changes the Space!
Russia has changed her course!
There was changed furnishing in the Souls,
Heart pulse is stable!

It became clear, that there was a solution!
Time- to collect opposition!
It’s necessary to combine different opinions,
The Inquisition will be covered with shame!

People realized that there the dead end is waiting for them!
Planet at sunset of the day!
She utters a cry farewell,
People are gathering together not in vain!

Need to save the Planet!
Her salvation is in Unity!
People will forget, that there is a vendetta!
The main changes are inside!

Today we understand movement,
“Unity in spite of disagreement”!
The main thing will be achievement of people:
“Equality and Consent”!

Russia began the way o peace!
Intelligence and science- together!
This march- is guarantee of truce,
And Equality in the Holy place!

Amen
Father Absolute
14.07.2018.

 Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.07.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /14.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /14.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 14.07.2018.

Skatījumu skaits: 170 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: