Galvenie » 2017 » Augusts » 14 » Vēsts 14.08.17. Katrēns "LĪDZĪBA" - *
17:37
Vēsts 14.08.17. Katrēns "LĪDZĪBA" - *

Vēsts 14.08.17. Katrēns "LĪDZĪBA" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *) RAV "Sirds Grāmata" / *) RAV "Книга Сердца", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_sirds_gramata/2012-11-03-176 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

14.08.17. Катрен "ПОДОБИЕ"………………………………………………........Quatrain "SIMILARITY"

Нет первых и нет последних! .......... Nav pirmo un nav pēdējo!........................Not first and not last!
Основной принцип Нового мира! .....Jāunās pasaules galvenais princips!........The basic principle of the New World!
Подобие - это не следствие, ............Līdzība - tā ne sekas,………………..…….Similarity- is not consequence,
Структуры Мира премьера! ..............Pasaules struktūras pirmizrāde!................The premiere of World structure!

Всем требуется соответствие, ..........Visiem nepieciešama atbilstība,………….Everybody needs a correspondence,
Слова - это ещё не дело! ................. Vārds - tā vēl ne lieta!...............................Words- are not yet the case!
Требуется внутреннее равновесие, .Nepieciešams iekšējais līdzsvars, ……….Necessary internal balance,
Но, это тоже - полдела! .....................Taču, arī tā - puslieta!................................But, also that- half battle!

Полная Гармония Духа и тела! .........Gara un ķermeņa pilnīga Harmonija!........Complete Harmony of Spirit and body!
Это - высшее достижение! ................Tas - augstākais sasniegums!...................That- the highest achievement!
Тогда можно говорить смело, ............Tad droši var teikt,……………………...…..Then can speak boldly,
Начался этап освоения! .....................Sākās apgūšanas etaps!...........................The stage of development has begun!

Освоение самих себя, .......................Sevis pašu apgūšana,……………………Mastering ourselves,
Как части Вселенной, ........................Kā Visuma daļas,………………………….As parts of the Universe,
Откроется тогда стезя .......................Tad atklāsies taka……………………....…Then the path will open
Понимание придёт мгновенно! .........Saprašana atnāks mirklīgi!......................Understanding will come instantly!

Человек говорит много, ......................Cilvēks daudz runā,………………....…..A human talks a lot,
Обещает подняться в Небо! ..............Apsola Debesīs pacelties!......................Promises to rise in the Heaven!
Быт оборачивается Итогом, ..............Sadzīve apgriežas Rezultātā,……..…….Life turns into Result,
Жизнь, превращая в небыль! ...........Dzīvi, neesībā pārvēršot!.........................Life, turning into fables!

Я понимаю, что сложно, ...................Es saprotu, ka grūti,………………………I understand, that difficult,
Но, Пространство уже не то! ............Bet, Telpa jau ne tā!................................But, the Space is not already that!
Не стройте иллюзий ложных, ...........Neceliet melīgas ilūzijas,………………...Don't build illusions of false,
Подобие, неотъемлемое оно! ...........Līdzība, neatņemama tā!........................Similarity, it's inalienable!

Человек, проживает жизнь! ...............Cilvēks, dzīvi nodzīvo!............................Human, live life!
Часто совершенно напрасно, ............Bieži pilnīgi veltīgi,………………..……...Often completely in vain,
Не понимая, что в Целом жить, .........Nesaprotot, ka Veselumā dzīvot,……….Not understanding that in the Whole to live,
Не подчиняться структуре опасно!. ...Nepakļaujoties struktūrai bīstami!..........Don't obey the structure is dangerous!

Повторяю, вы - часть Целого! .............Atkārtoju, jūs - Veseluma daļa!............I repeat, you are part of the Whole!
С правом творения самого себя! ........Ar tiesībām radīt sevi pašu!.................With rights to create yourself!
В перспективе - вы Братство Белое, ..Perspektīvā - jūs Brālība Baltā,….……In the future- you are Brotherhood White,
Если повторите Меня! ..........................Ja atkārtosiet Mani!..............................If you will repeat Me!

Проявление интересно и очень! .........Izpausme interesanta un ļoti!...............The manifestation is interesting and very!
Но, это очередные экзамены, .............Taču, tie kārtējie eksāmeni,…………...But, these are regular exams,
Очень похожие на Осень, ....................Ļoti līdzīgi Rudenim,……………...……Very similar to Autumn,
Если уроки ещё не освоены! ...............Ja stundas vēl neapgūtas!...................If the lessons are not yet mastered!

Нельзя ждать пока будут готовы, ........Nedrīkst gaidīt kad gatavi būs,………..Can't wait till will be ready,
Кто не торопится встать! ......................Kurš nesteidzas piecelties!...................Who doesn't hurry to stand up!
Первые всегда - есть основа, ..............Pirmie vienmēr - ir pamats,……….……The first ones always- the basis!
Они не должны никого ждать! ..............Viņiem nav neviens jāgaida!.................They shouldn't wait anyone!

Главное, понимать, что - первые, ........Galvenais, saprast, ka - pirmie,……....The main thing, to understand, that- the first,
Предмет для подражания! ....................Priekšmets atdarināšanai!...................Item for imitation!
Знать, что путь - верный, ......................Zināt, ka ceļš - uzticams,………..…….Know, that the way- is right
Нет сомнения и дрожания! ...................Ne šaubu un trīcēšanas!......................There is no doubt and trembling!

Твёрдо, Спокойно, Уверенно! ..............Stingri, Mierīgi, Pārliecinoši!...................Firmly, Calmly, Confidently!
Три слова и вся политика! ....................Trīs vārdi un politika visa!.......................Three words and all politics!
Я уже говорил: нужно верить! ..............Es jau teicu: ticēt vajag!..........................I already said: you need to believe!
И никакого в руках молитвенника! .......Un rokās nekādas lūgšanu grāmatas!....And there is no prayer books in the hands!

Контакт прямой с Богом у каждого! ....Kontakts tiešs katram ar Dievu!...............Contact direct with God for everyone!
Поверьте, все учтены в списке! ...........Ticiet, visi sarakstā uzskaitīti!..................Believe Me, everyone is listed!
Единение в Духе важно, .......................Vienošanās Garā svarīga,……………....Unity in the Spirit is important,
Люди по Духу - близкие! .......................Cilvēki Garā - tuvinieki!............................People in the Spirit- are close!

Главное, проявление шага, .................Galvenais, soļa izpausme,……………....The main thing, the manifestation of step,
Шага в Новую мерность! ......................Soļa Jaunajā dimensijā!..........................Step into the New Dimension!
Это своего рода отвага, ........................Tā sava veida drošsirdība,……………...This is a kind of courage,
Подобие для Меня - мера! ...................Līdzība priekš Manis - mērs!...................Similarity for Me- a measure!

Единение - условие важное! ..............Vienošanās - noteikums svarīgs!............Unity- is an important condition!
Целеполагание - необходимость! ......Mērķnodoms - nepieciešamība!..............Purpose- is a must!
Решение за всеми отважное, .............Lēmums par visiem drosmīgs,…………..The decision for all the brave,
Психологическая совместимость! ......Psiholoģiskā savienojamība!...................Psychological compatibility!

Вы - ВМЕСТЕ, пока не в Боге! ............Jūs - KOPĀ, pagaidām ne Dievā!.............You- TOGETHER, not yet in God!
В людском Мире - примерно! ..............Cilvēku Pasaulē - priekšzīmīgi!.................In the humans life- exemplary!
Шагнуть придётся в Итоге, ..................Soli spert nāksies Rezultātā,…………..….Stepping around in Result,
В Новый мир, в Новую мерность! .......Jaunajā pasaulē, Jaunajā dimensijā!.........In New World, New dimension!

Нужно верить, что Подобие есть, ......Ticēt vajag, ka Līdzība ir,…………….....It's necessary to believe, that there is a Similarity,
Что выбраны все Создателем, ...........Ka visi Radītāja izraudzīti,………...…....That all are chosen by the Creator,
Что это - Святая Весть!........................Ka tā - Svēta Vēsts!...............................That this- the Holy News!
Для каждого обывателя! ......................Priekš katra mietpilsoņa!.......................For every philistine!

Поменяется Мир - основательно! ......Izmainīsies Pasaule - pamatīgi!..............The World will change- thoroughly!
Наступает век Равновесия! ................Sākas Līdzsvara gadsimts!.....................There comes the age of Balance!
Подобие проявится обязательно, ......Līdzība izpaudīsies obligāti,………..……The Similarity will appear necessarily,
Россия принесёт Известие! ................Krievija Vēsti atnesīs!..............................Russia will bring the News!

Аминь. ...................................................Āmen……………………………………...Amen
Отец Абсолют. ......................................Tēvs Absolūts…………………….………Father Absolute
14.08.17 .................................................14.08.17. ……………………….………...14.08.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.08.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 17.08.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.08.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /14.08.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /14.08.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 14.08.2017., papildināts angļu valodā 17.08.2017.

Skatījumu skaits: 313 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: