Galvenie » 2018 » Augusts » 14 » Vēsts: 14.08.18. Katrēns ""Rītdien" jau gatavs"
17:11
Vēsts: 14.08.18. Katrēns ""Rītdien" jau gatavs"

14.08.18 Катрен ​ “«Завтра» уже готово”​​

Мне уже не нужен никто!
Ни государства, ни их лидеры,
Намечается Великий шторм,
Не будет теперь победителей!

На основании последнего,
Скорректирован и Сценарий!
Не будет никакого среднего,
Для оставшихся – свой Глоссарий!

Пятая не уйдёт спокойно,
Люди должны ответить!
Нужно уйти достойно!
Прощение людям не светит!

Планета пропахла во лжи!
Океан смоет последствия,
Из прошлого ни одной межи,
Нельзя оставлять даже следствие!

Мир прогнил в невежестве!
Не за что зацепиться!
Ничего нет от человечества,
Люди перестали учиться!

Учитель один – Создатель!
Произошла подмена понятий!
Люди-Боги превращены в обывателей,
Это религий – основное занятие!

Сколько веков обмана!
Одурманивания людей,
Всё это было приманкой,
Рабство закрепить сильней!

Люди, действительно, как рабы!
Учёные сопротивляются,
Соответствует критериям Каббалы,
Этим всё объясняется!

Люди погрязли в мамоне,
Искусство и власть под ней!
Рогатый теперь на троне,
Управляет жизнью людей!

Погибло сопротивление!
Я говорю о Союзе!
Последнее Любви проявление,
Мамона теперь повсюду!

Остались осколки Империи!
Их не склеить уже ничем!
Люди отступают, ибо непомерно,
Кажется, что Рогатый вечен!

Осколки Империи не помогут,
Частицы Духа – в самый раз!
Соединиться частицы смогут,
В этот тяжёлый час!

Империя возродится снова!
Но, не в виде Союза!
Равенство – это Её основа:
Правда – не показуха!

Самое ценное – человек!
Он – носитель идеологии,
Шагнёт он и в Новый век!
Изменится его психология!

Человек поймёт окончательно,
Что из частиц состоит Целое!
Посмотрит на себя внимательно,
Составит он Братство Белое!

Основа Шестой – Россия!
Конечно, не вся, а частицы!
Определятся они со своей Миссией,
Поймут, что – Основа Матрицы!

Фундамент уже поставлен,
Создатель отследил каждого,
Он из частиц был составлен,
Равенство среди них – важно!

Сейчас всё зависит от Пятой!
Точнее, от времени Её ухода,
«Вал предстоит девятый»,
Другого для Бога нет выхода!

Но, «Завтра» уже готово!
Нет смысла торопить события!
Сначала будет волна потопа,
Потом Шестой расы прибытие!

Аминь.
Отец Абсолют
14.08.18

 

Vēsts: 14.08.18. Katrēns ""Rītdien" jau gatavs"

Man nevajag jau neviena!
Ne valstis, ne viņu līderus,
Paredzama Liela vētra,
Uzvarētāju tagad nebūs!

Uz pēdējā pamatojuma,
Nokoriģēts arī Scenārijs!
Nebūs nekāda vidējā,
Priekš palikušajiem - Glosārijs savs!

Piektā neaizies mierīgi,
Cilvēkiem atbildēt nepieciešams!
Vajag aiziet ar cieņu!
Piedošana cilvēkiem nespīd!

Planēta sasmaka melos!
Okeāns nomazgās sekas,
No pagātnes nevienas ežas,
Atstāt nedrīkst pat sekas!

Pasaule sapuva analfabetismā!
Nav aiz kā aizķerties!
Nekā nav no cilvēces,
Cilvēki mācīties pārstāja!

Skolotājs viens - Radītājs!
Notika izpratņu nomaiņa!
Cilvēki-Dievi mietpilsoņos pārvērsti,
Tā reliģiju - pamata nodarbība!

Cik daudz apmāna gadsimtu!
Cilvēku apmuļķošanas,
Viss tas bija vilinājums,
Verdzību nostiprināt spēcīgāk!

Cilvēki, tiešām, kā vergi!
Zinātnieki pretojas,
Atbilst Kabalas kritērijiem
Tas visu izskaidro!

Cilvēki iestiga mamonā,
Māksla un vara zem viņas!
Ragainis tagad uz troņa,
Vada cilvēku dzīvi!

Pretošanās gāja bojā!
Es par Savienību runāju!
Pēdējā Mīlestības izpausme,
Tagad visur mamons!

Palika Impērijas drumslas!
Nesalīmēt jau tās ne ar ko!
Cilvēki atkāpjas, jo pārmērīgi,
Šķiet, ka Ragainis mūžīgs!

Impērijas drumslas nepalīdzēs,
Gara daļas - īsti reizē!
Daļas savienoties var, 
Šajā grūtajā stundā!

Impērija atdzims atkal!
Taču, ne Savienības veidā!
Vienlīdzība - tā Viņas pamats:
Patiesība - ne ārišķība!

Visvērtīgākais - cilvēks!
Viņš - ideoloģijas nesējs,
Viņš arī ieies Jaunajā gadsimtā!
Viņa psiholoģija izmainīsies!

Cilvēks sapratīs galīgi,
Ka Veselums sastāv no daļām!
Paskatīsies uz sevi uzmanīgi,
Sastādīs viņš Brālību Balto!

Sestās pamats - Krievija!
Protams, ne visa, bet daļas!
Tiks viņi skaidrībā ar savu Misiju,
Sapratīs, ka - Matricas Pamats!

Pamats jau ielikts,
Radītājs katru izsekoja,
Tas no daļām bija sastādīts,
Vienlīdzība starp viņiem - svarīga!

Tagad viss atkarīgs no Piektās!
Precīzāk, no Viņas aiziešanas laika,
"Vilnis stāv priekšā devītais",
Priekš Dieva citas izejas nav!

Taču, "Rītdien" jau gatavs!
Nav jēgas notikumus steidzināt!
Sākumā būs plūdu vilnis,
Tad Sestās rases atnākšana!

Āmen.
Tēvs Absolūts
14.08.18.

14.08.18. Quatrain “”Tomorrow” is ready”

I don’t need no longer anyone!
Neither states, nor their leaders,
A Great Storm is planned,
There will be no winners now!

Based on the last,
Also Scenario is corrected!
There will be no middle,
For the rest ones- their own Glossary!

The Fifth will not go quietly,
People should answer!
It’s necessary to leave worthily!
Forgiveness doesn’t shine for people!

The Planet is rotten in lies!
The ocean will wash away the consequences,
From the past not a single boundary,
Can’t leave even consequences!

The World is rotten in ignorance!
There is nothing to catch on!
There is nothing from humanity,
People stopped learning!

The teacher is one- the Creator!
Substitution of concepts has occurred!
People- Gods are turned into philistines,
This is religion- main occupation!

How many centuries of deception!
The intoxication of people,
All this was a bait,
Slavery to strength stronger!

People are really like slaves!
Scientists resists,
Meets the criteria of Kabbalah,
This explains everything!

People are mired in mammon,
Art and power under her!
The horned one is now on the throne,
Manages lives of people!

The resistance has died!
I’m talking about Union!
The last manifestation of Love,
Mammon is now everywhere!

Remained fragments of Empire!
Them can’t stick together with anything!
People retreat, because it’s unreasonable,
It seems that Horned one is eternal!

Shards of the Empire will not help,
Particles of the Spirit- just right!
The particles will be able to connect,
In this difficult hour!

The empire will be reborn again!
But, not in the form of Union!
Equality- is the basis of Her:
Truth- is not show off!

The most valuable is- a human!
He is- the bearer of ideology,
He will also move into New age!
His psychology will change!

Human will understand finally,
That the Whole consists from particles!
Will look at himself carefully,
He will make the Brotherhood White!

The basis of the Sixth- is Russia!
Of course, not all, but the particles!
They will be identified with their Mission,
Will understand- that the Basis or Matrix!

The foundation has been already delivered,
The Creator traced everyone,
It was made from particles,
Equality between them- is important!

Now it all depends on the Fifth!
More precisely, from the time of Her departure,
“The ninth wave is standing ahead”,
There is no other way for God to go out!

But, “Tomorrow” is already ready!
There is no point in rushing things!
First there will be e wave of flood,
Then the coming of Sixth race!

Amen
Father Absolute
14.08.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /14.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /14.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 14.08.2018.

Skatījumu skaits: 139 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: