Galvenie » 2018 » Septembris » 14 » Vēsts: 14.09.18. Katrēns "Jaunas paaudzes atnāks"
12:54
Vēsts: 14.09.18. Katrēns "Jaunas paaudzes atnāks"

14.09.18 Катрен “Новые придут поколения”

Главное, во всём Осознание!
Что жизнь – совсем не отбытие!
Должно прийти понимание,
Что есть отбытие и есть прибытие!

Мир разделился на части,
Правда, всего на две!
Важно в этом людей участие,
И на какой стороне?

Отмолчаться уже не удастся,
Гармония Миров – прежде всего!
Если поймёшь – это счастье,
Непонимание не даст ничего!

Дуальность экзамен строгий,
В Боге или же в оппозиции?
Мир внешний не трогай,
Пока не будет внутри композиции!

Мир – это Минус и Плюс!
Есть Великая линия Равенства,
Нельзя опускаться вниз,
Тогда люди – причина неравенства!

Из частиц состоит Слагаемое,
Между ними должно быть Равенство!
Эта Гармония пока не достигаемая,
На Планете царит Неравенство!

Веками Неравенство на Планете,
И у каждого человека в Душе,
Не получается Равенства на Свете,
Хотя, кажется, возможно уже!

Всё начинается с человека!
Гармония внутри – предтеча!
Пролетят, поверьте, века,
Ибо время людей лечит!

Никто не хочет даже увидеть,
Что причина всего в нём!
Невозможно ничего предвидеть,
Люди думают: гори всё огнём!

Но, это – позиция страуса!
Закрыться от Бога нельзя,
Человек может творить чудеса,
Если Святая у него стезя!

Гармонии не получишь извне!
Гармония – собственный промысел!
Человек должен поменяться в себе,
Божественный в том Замысел!

От проявления к проявлению,
Каторжный труд Учителя!
Святость – это Бога явление,
Шаг в Небо и очень значительный!

Нужно понять, что решение, это вы!
Действия в соответствии с Промыслом,
Преображение, это когда нет борьбы,
Всё, как записано в Замысле!

Создатель ведёт Контроль!
За всеми и каждым тоже!
В оболочке не живёт моль,
Если Совесть внутри гложет!

Получается, но времени нет ждать!
Только управляйте себя,
Забудьте расу с числом Пять,
Прошлая не поможет стезя!

Мерность – Новая и вы тоже!
Оболочка сменит состав,
Преображение уже возможно,
Потом увидите: кто был прав!

Повторяю: сначала вы сами!
Пересмотрите смысл проявления!
Пусть не получается временами,
Это – уникальное в Духе явление!

Если люди в Гармонии,
Природа услышит Промысел,
Изменится учеников аудитория,
В людях сойдётся Замысел!

Новые придут поколения!
Они уже видны на территории,
Удивительное в Духе явление,
Изменят они Руси акваторию!

Аминь.
Отец Абсолют
14.09.18

 

Vēsts: 14.09.18. Katrēns "Jaunas paaudzes atnāks"

Galvenais, Apzināšanās visā!
Ka dzīve - nepavisam ne aiziešana!
Jāatnāk saprašanai,
Ka aiziešana ir un ir atnākšana!

Pasaule izdalījās daļās,
Taisnība, tikai divās!
Svarīga tur cilvēku dalība,
Un kādā pusē?

Noklusēt jau neizdosies,
Pasauļu Harmonija - vispirms!
Ja sapratīsi - tā laime,
Nesaprašana nedos neko!

Dualitāte eksāmens stingrs,
Dievā vai opozīcijā?
Ārējo Pasauli neaiztiec,
Kamēr iekšienē kompozīcijas nebūs!

Pasaule - tas Mīnuss un Pluss!
Ir Vienlīdzības Dižena līnija,
Nedrīkst nolaisties lejup,
Tad cilvēki - nevienlīdzības iemesls!

No daļām sastāv Saskaitāmais,
Starp tiem jābūt Vienlīdzībai!
Harmonija tāda pagaidām nesasniedzama,
Uz Planētas Nevienlīdzība valda!

Gadsimtiem uz Planētas Nevienlīdzība!
Arī cilvēkam katram Dvēselē,
Nesanāk Vienlīdzība Pasaulē,
Kaut, šķiet, ka iespējams jau!

Viss no cilvēka sākas!
Harmonija iekšienē - priekštecis!
Aizlidos, ticiet, mūži,
Jo laiks cilvēkus dziedē!

Neviens negrib pat redzēt,
Ka iemesls viņā vispirms!
Nevar neko paredzēt,
Cilvēki domā: viss ugunī deg!

Taču, tā - strausa pozīcija!
No Dieva paslēpties nevar,
Cilvēks brīnumus radīt var,
Ja viņa taka Svēta!

No ātrienes Harmoniju nesaņemsi!
Harmonija - domrīcība personīga!
Cilvēkam jāmainās sevī,
Dievišķš Nodoms tas!

No izpausmes uz izpausmi,
Skolotāja darbs katordzniecisks!
Svētums - tā Dieva parādība,
Solis Debesīs un ļoti nozīmīgs!

Jāsaprot, ka lēmums, tas jūs!
Domrīcībai atbilstošas darbības,
Pārveidošana, tas kad cīņas nav,
Viss, kā Nodomā ierakstīts!

Radītājs Kontrolē!
Visus un katru arī!
Apvalkā nedzīvo kodes,
Ja Sirdsapziņa iekšieni grauž!

Izdodas, bet laika nav gaidīt!
Tikai vadiet sevi,
Aizmirstiet rasi ar skaitli Pieci,
Pagātnes taka nepalīdzēs!

Dimensija - Jauna un jūs arī!
Apvalks sastāvu nomainīs,
Pārveidošana jau iespējama,
Pēc tam redzēsiet: kuram bija taisnība!

Atkārtoju: iesākumā jūs paši!
Pārskatīsiet izpausmes jēgu!
Lai arī nesanāk lāgiem,
Tā - Garā parādība unikāla!

Ja cilvēki Harmonijā,
Daba Domrīcību izdzirdēs,
Izmainīsies skolnieku auditorija,
Cilvēkos Nodoms saskanēs!

Jaunas paaudzes atnāks!
Viņas uz teritorijas jau redzamas,
Apbrīnojama parādība Garā,
Izmainīs viņi Krievzemes akvatoriju!

Āmen.
Tēvs Absolūts
14.09.18.

14.09.18. Quatrain  “New generation will come” 

The main thing is Awareness in all!
That life- is not at all departure!
Understanding must come,
That departure is and is arrival!

The World was divided into parts,
True, only in two!
Participation of people is important,
And which side?

Silence will not succeed,
Harmony of the Worlds- above all!
If will understand- this is happiness,
Misunderstanding will not give anything!

Duality is strict exam,
In God or in opposition?
Don’t touch the outside World,
Till there will be no composition inside!

The World- is Minus and Plus!
There is a Great line of Equality,
Can’t go down,
Then people- are the cause of inequality!

Particle consist of a term,                                     
Between them there must be Equality!
This Harmony is not yet achieved,
Inequality reigns on the Planet!

Inequality on the Planet for centuries!
Also to every human in the Soul,
Equality in the World doesn’t work out,                              
Although it seems possible already!

It all starts from human!                        
Harmony inside- is a forerunner!
Believe me, centuries will fly away,
Therefore time heals people!

No one wants even to see,
That reason first of all in him!
It’s impossible to foresee anything,
People think: Everything burn in fire!

But, this- is position of ostrich!
Can’t close yourself from God,
Human can create wonders,
If Holy is his path!

Harmony will not get from outside!
Harmony- own craft!
Human must change in himself,
This is Divine Thought!

From manifestation to manifestation,
Teacher’s labor is hard!
Holiness- is manifestation of God,
Step into the heaven and very significant!

Need to understand, that decision, is you!
Actions in accordance with Providence,
Transformation is when there is no struggle,
Everything as recorded in the Thought!

Creator Conducts control!
All and everyone too!
There is no mole in the shell,
If Conscience is gnawing inside!

It turns out, but there is no time to wait!
Just control yourself,
Forget the race with the number Five,
The path of the past will not help!

Dimension- is New and you too!
The shell will change the composition,
Transfiguration is already possible,
Then will see: who was right!

I repeat: first you by yourself!
Redefine the meaning of manifestation!
Suppose it doesn’t work at time,
This is- unique manifestation in the Soul!

If people are in Harmony,
Nature will hear the Providence,
Audience of students will change,
The idea will converge in people!

New generations will come!
They are already visible in the area,
Amazing phenomenon in the Spirit,
They will change the water area of Russia!

Amen
Father Absolute
14.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /14.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /14.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 14.09.2018.

Skatījumu skaits: 24 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: