Galvenie » 2018 » Oktobris » 14 » Vēsts: 14.10.18. Katrēns "Visi cilvēki - viena ģimene"
19:26
Vēsts: 14.10.18. Katrēns "Visi cilvēki - viena ģimene"

14.10.18 Катрен “Все люди – одна семья”

Подтверждаю – Сфера меняется!
Идёт наполнение Энергии!
Люди начинают менять мнение,
Жизнь – это не только Материя!

Изменение Сферы меняет Мир!
Многие не понимают!
Меняют ориентиры и кумиры,
Смысл жизни тоже меняют!

Ещё не очень заметно!
Но, меняется внутри погода,
Это – Историческая отметина,
Люди избавятся от невзгоды!

Главное, прозревают люди,
Ещё недавно задавленные рабы!
Поверьте, сегодня прелюдия,
Наступает Свобода Души!

Душа всегда хотела Свободы!
Страх связывал действия,
Не было в Духе «погоды»,
Никчёмность – была следствием!

Здоровье – производное Полюса!
Клетки ориентированы по направлению,
Питание клеток – энергия Космоса,
Человек – Божественное явление!

Нужна дополнительная энергия,
Человеку – своей не хватает,
Энергия – это единое мнение!
Без этой энергии – человек тает!

Генераторы – сами люди,
Единение – концентрация сил!
«Вместе» спасения прелюдия,
Жизнь – уже без грузил!

Главное грузило – неверие!
Это – оппозиция Создателю,
Жизнь этих людей – поверье,
Они не Боги – а, обыватели!

Собранные ради Идеи люди,
Собой формируют Сферу,
В основу ложатся Веды,
Это совершенства – мера!

Результат Единения – налицо!
Идёт накопление Любви,
Сфера Любви, похожая на яйцо,
Всё замешано на крови!

Сфера уже формируется,
Не меняется постоянная,
Тьма сегодня волнуется,
Понимает конец – окаянная!

Люди стали близки в Духе!
Великая победа Сознания!
Нет в Нём никакой разрухи,
К людям пришло понимание!

Что Творчество – часть Души!
Совершенство – уровень Бога!
Это реальная жизнь – не тиши,
Люди на одной дороге!

Нужен постоянный самоконтроль!
Промысел – равен Канонам!
В Душе растаяла боль,
Любовь разольётся и по погонам!

Все люди – одна Семья!
Мамона разрывала связи,
Наступает Эра Высшего «Я»!
Никто уже не опасен!

Сфера Единения – в головах!
Для людей нет другой Цели!
Сфера Любви на Небесах,
Люди объединиться сумели!

Теперь ясно всем и каждому,
Направление движения – верное!
Единение в Духе – очень важно,
Братство на Планете Белое!

Аминь.
Отец Абсолют
14.10.18

Vēsts: 14.10.18. Katrēns "Visi cilvēki - viena ģimene"

Apstiprinu - Sfēra mainās!
Notiek Enerģijas papldināšana!
Cilvēki sāk mainīt viedokļus,
Dzīve - tā ne tikai Matērija!

Sfēras izmainīšanās maina Pasauli!
Daudzi nesaprot!
Maina orientierus arī elki,
Dzīves jēgu arī maina!!

Vēl ne ļoti manāms!
Bet, iekšienē laikapstākļi mainās,
Tā - Vēsturiska zīme,
Cilvēki no likstām atbrīvojas!

Galvenais, cilvēki sāk saprast,
Vēl nesen nospiestie vergi!
Ticiet, šodien prelūdija,
Dvēseles Brīvība sākas!

Dvēsele vienmēr Brīvību gribēja!
Bailes darbības saistīja,
"Laikapstākļu" nebija Dvēselē,
Nederīgums - bija sekas!

Veselība - Polu atvasinājums!
Šūnas pēc virziena orientētas,
Šūnu barošana - Kosmosa enerģija,
Cilvēks - Dieva parādība!

Papildus enerģija vajadzīga,
Cilvēkam - nepietiek savas,
Enerģija - tas vienots viedoklis!
Bez šīs enerģijas - cilvēks kūst!

Ģeneratori - paši cilvēki,
Vienošanās - spēku koncentrācija!
"Kopā" prelūdija glābšanai,
Dzīve - jau bez svariņiem!

Galvenais svariņš - neticība!
Tā - opozīcija Radītājam,
Šo cilvēku dzīve - ticējums,
Viņi ne Dievi - bet, mietpilsoņi!

Idejas dēļ sapulcināti cilvēki,
Formē Sfēru ar sevi,
Pamatā liekas Vēdas,
Pilnībai tas - mērs!

Vienošanās rezultāts - pierādījums ir!
Mīlestības uzkrašana notiek,
Mīlestības Sfēra, olai līdzīga,
Viss asinīs sajaukts!

Sfēra jau formējas,
Nemainās pastāvīgā,
Tumsa šodien satraucas,
Beigas saprot - nolādēta!

Cilvēki kļuva tuvi Garā!
Liela Apziņas uzvara!
Nav tur nekāda sabrukuma,
Pie cilvēkiem saprašana atnāca!

Ka Jaunrade - Dvēseles daļa!
Pilnība - Dieva līmenis!
Tā reālā dzīve - ne klusums,
Cilvēki uz viena ceļa!

Pastāvīga paškontrole vajadzīga!
Domrīcība - Kanoniem līdzīga!
Dvēselē sāpes izzuda,
Mīlestība izlīst arī pār uzplečiem!

Visi cilvēki - viena ģimene!
Mamons sakarus sarāva,
Sākas Augstākā "Es" Ēra!
Nav bīstams jau neviens!

Vienošanas Sfēra - galvās!
Cilvēkiem nav cita Mērķa!
Mīlestības Sfēra Debesīs,
Cilvēki apvienoties mācēja!

Skaidrs tagad visiem un katram,
Kustības virziens - drošs!
Vienošanās Garā - ļoti svarīga,
Brālība uz Planētas Balta!

Āmen.
Tēvs Absolūts
14.10.18.

14.10.18.Quatrain  “All people- are one family”

I confirm- the Sphere is changing!
There is a expansion of energy!
People are starting to change their mind,
Life- is not only Matter!

Changing Sphere is changing the World!
Many don’t understand!
Also an idols change landmark,
The meaning of life is also changing!

Not very noticeable yet!
But, the weather changes inside,
This- is the Historical mark,
People get rid of adversity!

The main thing that people start to understand,
More recently crushed slaves!
Believe Me, today is a prelude,
Freedom of the Soul is coming!

The Soul has always wanted Freedom!
Fear tied action,
There was no “weather” in the Soul,
Uselessness- was the result!

Health- is derivative of the Poles!
Cells are oriented by direction,
Nutrition cells- the energy of Cosmos,
Human- is manifestation of God!

Need extra energy,
Human- doesn’t have enough of his,
Energy- is united opinion!
Without this energy- human melts!

The generators- are people themselves,
Unity- is concentration of forces!
“Together” is prelude of rescue,
Life- is already without sinker!

The main sinker- is disbelief!
This is- opposition to the Creator,
The life of these people- believe,
They are not Gods- but, philistines!

People are gathered for Ideas,
Form the Sphere with themselves,
The basis is Vedas,
This perfection- is measure!

The result of Unity- is obvious!
There is an accumulation of Love,
The Sphere of Love, is similar to egg,
Everything is mixed up on blood!

The Sphere is already being formed,
Constant doesn’t change,
Darkness is worried today,
Understands the end- damned!

People became close in the Spirit!
Great victory of the Consciousness!
There is no ruin in Him,
Understanding has come to people!

That Creativity- is part of the Soul!
Perfection- is the level of God!
This is real life- not silence,
People on the same road!

Constant self control is needed!
The thought action- is equal to the Canons!
The pain was melted in the Soul,
Love will spread over the epaulets!

All people- are one family!
Mammon broke up contacts,
The Era of the Highest “I” is coming!
No one is dangerous anymore!

The Sphere of Unity- is in the heads!
There is no other Target for people!
Sphere of Love is in Heaven,
People managed to unite!

Now it’s clear to all and everyone,
The direction of movement- is the right one!
Unity in the Spirit- is very important,
Brotherhood on the Planet is White!

Amen
Father Absolute
14.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.10.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.10.2018.
nosūtīts Satriņam:https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /14.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /14.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 14.10.2018.

Skatījumu skaits: 102 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: