Galvenie » 2018 » Novembris » 14 » Vēsts: 14.11.18. Katrēns "Vara un Dievs"
15:04
Vēsts: 14.11.18. Katrēns "Vara un Dievs"

14.11.18. Катрен “Власть и Бог”

Главная битва за власть!
Всё это не по-Божески!
Россия крови напилась,
В Великом множестве!

Не меняется ничего в Истории!
Люди попрали Волю!
Сила и ложь – не те категории,
Люди от злобы воют!

Нет ничего Святого!
Люди от Власти готовы на всё!
Печальными будут итоги,
Власть пожрёт сущность свою!

Сколько ни говори – не слышат!
Продолжают вредить друг другу!
Страну эта власть колышет,
Сопротивление – это упругость!

Энергия – это информация!
Проникает человеку в Душу,
От Бога не ждите дотации,
Лгунов буду «трясти, как грушу»!

Русь, как и Мир, – во лжи!
Кто в Вере – не дорожит властью,
У власти собственная стража,
Она отражение алчной страсти!

Всё переплелось воедино!
Ложь и мамона – рядом!
Такая жизнь называется: дно!
Ибо покрыто всё мраком!

Нет Правды, есть только ложь!
Лучшее лекарство от Правды,
Никто не сможет помочь,
И не увидит никто «Завтра»!

Бог устроил всё для людей!
Особенно, для Своего Подобия!
Но, Рогатый – главный злодей,
Людям поставил условия!

Кто сильнее – тот прав!
Кто богаче – тот прав тоже!
У простого – не может быть Прав,
Он мамоны – заложник!

Перевернулись все представления!
Религии помогли в этом!
Забыли, что они сами – явление,
Они ругают Рогатого при этом!

Бога многие не услышали!
За злато продали Совесть,
К Рогатому все побежали,
Разнеслась по Планете весть!

Русь теперь под поганым!
Предано Православие!
Остались на Руси – званные,
Не проявляют они желание!

У России – особый Дух!
Этот Дух идёт от Истоков!
И Он ещё не потух!
Его продолжение – потоки!

На всё Воля Создателя!
Но, Мне нужна Воля людей!
Не переменить Судьбу обывателя,
Избранным это видней!

Избранные пока не готовы,
Боятся осознать Цель!
Но, Бог будет всегда подмогой,
Россия не сядет на мель!

Поверьте, никто не посмеет,
Даже от Бога отказник,
Время мало, но всё перемелет,
Русь услышит Божий Указ!

Всегда трудно быть Первым!
Но, человечество спасать надо!
Главное для Бога – Вера!
Люди Веры – это не стадо!

Всем дано Право творить!
Право надо использовать!
Нужно делать, а не говорить!
Пора, наконец, Вече созвать!

Аминь.
Отец Абсолют
14.11.18

 

Vēsts: 14.11.18. Katrēns "Vara un Dievs"

Galvenā cīņa par varu!
Viss tas ne Dievišķi!
Krievija asinis sadzērās,
Lielā daudzumā!

Vēsturē nekas nemainās!
Cilvēki Gribu samina kājām!
Spēks un meli - ne tās kategorijas,
Cilvēki no niknuma auro!

Nav nekā Svēta!
Cilvēki no varas uz visu gatavi!
Bēdīgi būs rezultāti,
Vara savu būtību noēdīs!

Cik arī nerunā - nedzird!
Turpina viens otram kaitēt!
Vara šī valsti šūpo,
Pretošanās - tā elastība!

Enerģija - tā informācija!
Cilvēka Dvēselē iekļūst,
No Dieva dotācijas negaidiet,
Meļus "purināšu, kā bumbieri"!

Krievzeme, kā arī Pasaule - melos!
Kurš Ticībā - netrīc par varu,
Varai personīgā sardze,
Tā alkatīgu kaislību atspoguļojums!

Viss savijās vienā!
Meli un mamons - blakus!
Tāda dzīve saucas: uz grunti!
Jo viss tumsā tīts!

Nav Patiesības, ir tikai meli!
Labākās zāles no Patiesības,
Neviens palīdzēt nevarēs,
Un neviens "Rītdienu" neieraudzīs!

Dievs visu priekš cilvēkiem iekārtoja!
Sevišķi, priekš Līdzības Savas!
Taču, Ragainais - galvenais ļaundaris,
Cilvēkiem apstākļus nolika!

Kurš stiprāks - tam taisnība!
Kurš bagātāks - tam arī taisnība!
Vienkāršajam - nevar būt Taisnības,
Viņš mamona - ķīlnieks!

Visi priekštati sagriezušies!
Reliģijas tur palīdzēja!
Aizmirsa, ka tās pašas - parādības,
Pie tam tās Ragaino bar!

Dievu daudzi neizdzirdēja!
Par zeltu Sirdsapziņu pārdeva!
Pie Ragainā visi aizskrēja,
Pa Planētu vēsts aiztraucās!

Krievzeme tagad zem puvešiem!
Pareizticības nodota!
Palika uz Krievzemes - aicinātie,
Vēlēšanos viņi neizpauž!

Krievijai - īpašs Gars!
Tas Gars no Sākumiem iet!
Un vēl Viņš neapdzisa!
Viņa turpinājums - straumes!

Uz visu Radītāja Griba!
Taču, Man cilvēku Griba vajadzīga!
Neizmainīt mietpilsoņa Likteni,
Izraudzītiem tas redzamāk!

Izraudzītie pagaidām negatavi,
Mērķi apzināties baidās!
Bet, Dievs vienmēr būs palīdzība,
Krievija nesēdīsies uz sēkļa!

Ticiet, neviens neiedrošināsies,
Pat no Dieva atteikušies,
Laika maz, bet visu sasmalcinās,
Krievzeme izdzirdēs Dieva Dekrētu!

Vienmēr grūti būt Pirmajam!
Taču, cilvēci glābt vajag!
Galvenais priekš Dieva - Ticība!
Ticības cilvēki - tas ne ganāmpulks!

Visiem Tiesības dotas radīt!
Tiesības izmantot vajag!
Darīt vajag, bet ne runāt!
Laiks, beidzot, Dievkopību/Veči sasaukt!

Āmen.
Tēvs Absolūts
14.11.18.

14.11.18.Quatrain „Power and God”

The main battle for power!
All this is not in Divine!
Russia drank blood,
In large quantity!

Nothing changes in History!
People trampled the Will with legs!
Strength and lie- are not that categories,
People howl from anger!

There is nothing Holy!
People from authorities are ready for anything!
The results will be sad,
Power will devour her essence!

No matter how much talk- don’t hear!
Continue harm each other!
This power is waving the country,
Resistance- is elasticity!

Energy is information!
Penetrates in the Soul of human,
Don’t expect subsidies from God,
Liars will „shake like a pear”!

Russia, like the World- is in lie!
Who is in Faith- doesn’t value power,
The government has her own guards,
She is reflection of greedy passion!

All intertwined together!
Lies and mammon- is near!
Such a life is called: to the bottom!
Because everything is covered in darkness!

There is no Truth, there is only lie!
The best cure for Truth,
No one will can help,
And no one will see „Tomorrow”!

God arranged everything for people!
Especially for His Similarity!
But the Horned one- is the main villain,
Set the conditions for people!

Who is stronger- he is right!
Who is richer- is right too!
The simple one- can’t be Right,
He is mammon- hostage!

All the views are turned over!
Religions have helped in this!
Forgot, that they are by themselves- a phenomenon,
They scold the Horned one at this!

God, many have not heard!
The Conscience sold for the gold!
Everyone run to Horned one,
Spread the message across the Planet!

Russia is now under the nasty!
Handed over by Orthodox!                                                    
Stayed in Russia- called ones,
They don’t show desire!

Russia- has a special Spirit!
This Spirit comes from the Source!
And He has not overturn yet!
His sequel- are streams!

On all there is the Will of the Creator!
But, I need the Will of the people!
Don’t change the Fate of philistines,
For the chosen ones is more visible!

The chosen ones are not ready yet,
They are afraid to realize the target!
But, God always will be a help,
Russia will not sit on ground!

Believe Me, no one will dare,
Even refused ones from God,
Time is short but everything will change,
Russia will hear Decree of God!

It’s always difficult to be the first!
But, humanity must be saved!
The main thing for God- is Faith!
People of faith- is not a flock!

Rights are given to everyone to create!
The right must be used!
Need to do, not talk!
It’s time finally, to convene Veche!

Amen
Father Absolute
14.11.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.11.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.11.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /14.11.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /14.11.2018
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 14.11.2018.

Skatījumu skaits: 31 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: