Galvenie » 2018 » Decembris » 14 » Vēsts: 14.12.18. Katrēns "Ekvators"
18:43
Vēsts: 14.12.18. Katrēns "Ekvators"

14.12.18 Катрен “Экватор”

Страна перешагнула Экватор!
Никто не ожидал от России!
На Планете общий стопор,
Не просыпается в человеке мессия!

Страна любая – есть люди,
Россия, как и все, – Народ!
Сегодня случилась прелюдия,
В Судьбе Её иной поворот!

Очень важно Сознание,
Сознание не развернуть за мгновение,
Долог процесс понимания,
Однажды меняется поведение!

Страна другая, пусть сомневаются,
Всех мастей оппоненты,
Сознание у страны меняется,
Так “легли” аргументы!

Ещё недавно – пассивность!
Или паралич Духа,
Сегодня уже активность.
Душа окрепла, вместо разрухи!

Проснулась вдруг солидарность!
Люди прочитали в глазах Любовь!
Посыл заставил всех улыбнуться,
Поменяла структуру кровь!

Незаметно очнулась от спячки!
Россия расправила крылья!
Началась энергии перекачка,
Преображение стало Былью!

Всего-то несколько тысяч,
Но, Единение нерушимо,
История передала “мяч”,
Преображение достижимо!

Я верю, что всё получится!
У Тьмы – сила, у вас – энергия!
Неожиданно переход случится,
Практически без потери!

Вы сотворили свою Сферу,
Впервые в Истории человечества!
Это – она гармонии мера,
Достигнете вы Отечества!

Отечество – когда “вместе”!
Ничем не разделить людей!
Россия – это есть Бога место!
Где Исток всех раздоров сильней!

Сбудется, всё, конечно, сбудется!
Россия восстановит Равенство!
Свобода, наконец, пробудится,
Будет Любви – Главенство!

Первый шаг уже за Экватором!
Обратного нет пути!
Для страны очень важный фактор,
Надо “вместе” дальше идти!

Подключится новое поколение,
В них откроются гены Истины,
Они ускорят движение,
Не будет больше никакой тины!

Есть Вера в страну и в Идею!
В них бесстрашие прошлых веков,
Если в Боге – не будет потери,
Они – эстафета Богов!

Нет проблемы: Отцы и Дети!
Одно целеполагание на всех!
Поколения за всё в ответе!
На всех и один успех!

Главное: Единое поколение!
Необычное для людей явление!
За Экватором – Мир ровнее!
Любви на всех – проявление!

Мир перед Экватором – Россия за ним!
Разделение почти на Вечность!
Мир может остаться таким,
Россия шагнёт в Бесконечность!

Аминь.
Отец Абсолют
14.12.18

 

Vēsts: 14.12.18. Katrēns "Ekvators"

Valsts Ekvatoru pārgāja!
Neviens no Krievijas negaidīja!
Uz planētas kopējais sastrēgums,
Nemostas cilvēkā mesija!

Jebkura valsts - ir cilvēki,
Krievija, kā arī visi, - Tauta!
Šodien gadījās prelūdija,
Viņas Liktenī cits pagrieziens!

Ļoti svarīga Apziņa,
Neizmainīt Apziņu vienā mirklī,
Ilgs process saprašanai,
Reiz uzvedība mainās!

Valsts cita, lai šaubās,
Visu kārtu oponenti,
Apziņa valstij mainās,
Argumenti tā "iegula"!

Vēl nesen - pasivitāte!
Vai Gara paralīze,
Šodien jau aktivitāte.
Dvēsele atspirga, sabrukuma vietā!

Pēkšņi pamodās solidaritāte!
Cilvēki Mīlestību acīs saskatīja!
Vēstījums pasmaidīt pamudināja visus,
Asins struktūru izmainīja!

Nemanāmi no gulēšanas attapās!
Krievija spārnus izvērsa!
Enerģijas pārsūknēšana sākās,
Pārveidošana Esamība kļuva!

Kopumā daži tūkstoši,
Taču, Vienošanās nesatricināma,
Vēsture "bumbu" raidīja,
Pārveidošana sasniedzama!

Es ticu, ka viss izdosies!
Tumsai - spēks, jums - enerģija!
Negaidīti gadīsies pāreja,
Praktiski bez zaudējumiem!

Jūs savu Sfēru radījāt,
Pirmoreiz cilvēces Vēsturē!
Tas - harmonjas mērs viņa,
Jūs Tēvzemi sasniegsiet!

Tēvzemi - kad "kopā"!
Neizdalīt cilvēkus ne ar ko!
Krievija - tā ir Dieva vieta!
Kur visu ķildu Sākums visspēcīgāks!

Notiks, viss, protams, notiks!
Krievija atjaunos Vienlīdzību!
Brīvība, beidzot, modīsies,
Mīlestība būs - Virskundzība!

Pirmais solis jau aiz Ekvatora!
Atpakaļceļa nav!
Priekš valsts faktors ļoti svarīgs,
Vajag "kopā" iet tālāk!

Pievienosies jaunā paaudze,
Viņos atvērsies Patiesības gēni,
Viņi kustību paātrinās,
Nebūs nekadu glemu vairāk!

Ticība ir valstij un Idejai!
Viņos pagājušo gadsimtu bezbailība,
Ja Dievā - zaudējumu nebūs,
Viņi - Dievu stafete! 

Nav problēmu: Tēvi un Bērni!
Mērķnodoms viens uz visiem!
Paaudzes par visu atbldīgas!
Uz visiem arī panākums viens!

Galvenais: paaudze Vienota!
Neparasta priekš cilvēkiem parādība!
Aiz Ekvatora - Pasaule līdzenāka!
Uz visiem Mīlestības - izpausme!

Pasaule pirms Ekvatora - Krievija aiz viņiem!
Sadalījums gandrīz uz Mūžību!
Pasaule var tāda palikt,
Krievija Bezgalībā iesoļos!

Āmen.
Tēvs Absolūts
14.12.18.

14.12.18.Quatrain  “Equator”

The country has stepped over the Equator!
No one expected from Russia!
On the Planet is common stopper,
Messiah doesn’t wake up in human!

Any country- is people,
Russia, like everyone else- is Nation!
Today there was a prelude,
In Her Destiny it’s a different turn!

Consciousness is very important,
Consciousness don’t change in one moment,
Long process of understanding,
Once the behavior change!

The country is different, let them doubt,
All stripes of opponents,
The country’s consciousness is changing,
So the arguments are “lay down”!

More recently- passivity!
Or paralysis of the Spirit,
Today is already active,
The Soul is stronger, instead of devastation!

Suddenly woke up solidarity!
People read Love in the eyes!
The Message made everyone to smile,
The blood changed the structure!

Imperceptibly woke up from hibernation!
Russia spread her wings!
Began pumping of energy,
Transformation has come True!

Only a few thousand,
But, Unity is indestructible,
The history passed the “ball”,
Transformation is achievable!

I believe that everything will work out!
Darkness- has power, you- have energy!
Suddenly a transition will happen,
Virtually without loss!

You created your Sphere,
For the first time in the History of humanity!
It’s- his measure of the Harmony,
You will reach the Fatherland!

Fatherland- when “together”!
Don’t divide people with anything!
Russia- is God’s place!
Where the Source of all strife is stronger!

Will come true, all, of course, will come true!
Russia will restore Equality!
Freedom will finally be awakened,
Love will be- Headship!

The first step is already at the Equator!
There is no way back!
For the country, a very important factor,
It’s necessary “together” to go further!

Will connect new generation,
The genes of Truth will reveal in them,
They will speed up the movement,
There will be no more hell!

There is Faith in the country and in the Idea!
They have the fearlessness of past centuries,
If in God- there will be no loss,
They are- baton of the Gods!

No problem: Fathers and Children!
Target intention is one for all!
Generations are responsible for all!
There is also one success for all!

The Main thing: United generation!
Unusual phenomenon for people!
Behind the Equator- the World is smoother!
Love on all- is manifestation!

The World before the Equator- Russia is behind them!
Separation almost Forever!
The World may remain like this,
Russia will step into Infinity!

Amen
Father Absolute
14.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /14.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /14.12.2018
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 14.12.2018.

Skatījumu skaits: 95 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: