Galvenie » 2017 » Janvāris » 16 » Vēsts: 15.01.17. Katrēns "Transmutācija"
13:59
Vēsts: 15.01.17. Katrēns "Transmutācija"

Vēsts: 15.01.17. Katrēns "Transmutācija"
......................................................... Катрен "Трансмутация"…………………………….Quatrain "Transmutation"

Gudri vārdi atnāk reti! ...................... Мудрые слова приходят редко!.......................Wise words come rare!
Tikai ar Dieva piekrišanu! ................ Только с согласия Бога!...................................Only with the God agreement
Tie trāpīgi apstiprina: ..................... Они подтверждают метко:………………………....They confirm aptly:
Cilvēkiem ceļš dots! ......................... Людям дана дорога!.......................................The road given to people!

Satraukums galvās bīstams! ........... Смятение в головах опасно!............................The confusion on thee mind is dangerous!
Dzīves velti nodzīvojas! ................... Жизни проживаются зря!..................................Life is lived in vain!
Laiks veltīgi paiet, ............................ Время проходит напрасно,……………………...Time passes in vain,
Bet nedrīkst to zaudēt nekādi! ......... Но, терять его никак нельзя!.............................But it can't be lost!

Pasaule griežas bezvērtīgi! .............. Крутится Мир бесполезно!..............................The World is spinning useless!
Apļi veltīgi uzgriežas! ........................ Круги нарезает впустую!...............................Circles cuts wasted!
Domāt, protams, vērtīgi, ................... Думать, конечно, полезно,……………………...To think, of course, useful,
Lai tādu dzīvi neradītu! ...................... Чтоб жизнь не творить такую!.........................Don't make such life!

Tā bija vienmēr un mūžīgi! ................ Так было всегда и вечно!...............................Like this was always and forever!
Cilvēki dzīvoja ar apgrūtinājumu! ....... Люди жили с обременением!..........................People living with burden!
Un nodzīvoja nevērīgi, ....................... И проживали беспечно,………………………....And lived carelessly,
Nerūpējoties par laiku! ....................... Не заботясь о времени!.................................Without worry about the time!

Taču laiks pēkšņi izmainījās! .............. Но, время вдруг изменилось!.......................But time suddenly has changed!
Pārbaudes moments pienāca! ........... Момент подошёл проверки!...........................Came the moment of checking!
Bet cilvēki ar likteni samierinājās, ....... А, люди с судьбой смирились,…………….....And people resigned with the fate,
Aizmirstot, ka mēdz būt salīdzināšanas! .!. Забыв, что бывают сверки.......................Forgetting, that there are reconciliation!

Plānu un darbību salīdzināšana! ......... Сверки планов и действий!..........................Reconciliations of plans and action!
Ne tikai cilvēku, bet arī valstu! ............. Не только у людей, но и стран!...................Not only humans, but also countries!
Neatvairāma ietekme, ......................... Неотвратимое воздейтвие…………………....Inevitable effects
Uz Dvēselēm, sirgstošām no brūcēm! . На Души, страдающие от ран!.....................On the Soul suffering from wounds!

Viss izmainīsies vienstundīgi! .............. Всё изменится в одночасье!........................Everything will change overnight!
Pasaule pie Pēdējās versts! ................ Мир у Последней версты!............................The World at the last mile!
Jūsu piekrišanas nevajag, ................... Вашего не нужно согласия!..........................Don't need your permission!
Dievs gaida pie lolotās svītras! ............ Бог ждёт у заветной черты!...........................God is waiting at the cherished features!

Svītra šī, kā spriedums! ...................... Черта эта, как приговор!................................This feature, like a death sentence!
Spriedums - bez paskaidrojuma! ......... Приговор - без объяснения!...........................The sentence- without explanation!
Cilvēki Līgumu pārkāpa, ...................... Люди нарушили Договор!..............................People break the treaty
Lielās pārvietošanas! ........................... Великого перемещения!...............................Of the Great Migration!

Dievs aizmirsts! Aizmirsti Kanoni! ........ Бог забыт! Забыты Каноны!..........................God is forgotten! Forgotten Canons!
Viss Mamonā pārvērtās! ...................... Всё обернулось Мамоной!...........................Everything turned in Mammon!
Reliģijas, kā Dabas apmāns, ................ Религии, как обман Природы,…………….....Religions as a cheating of Nature,
Priekš Dvēseles skabargā pārvērtās! ... Для Души обернулись занозой!.....................For the Soul turned into a thorn!

17-tā uzdevums izraut dzeloni! ............. Задача 17-го вырвать жало!........................The task of the 17th pull out the sting!
Atklāt Lielo transmutāciju! ..................... Открыть Великую трансмутацию!...............To open Great transmutation!
Protams, paliks maz, ............................. Конечно, останется мало,…………………..Of course, will remains little,
Nebūs nekādas mutācijas! .................... Не будет никакой мутации!.........................There will be no mutation!

Bija Koda izmaiņas bīstamība! .............. Была опасность изменения Кода!..............There was a danger of changing the Code!
Dieva Koda pie cilvēces! ........................ Кода Бога у человечества!.......................God Code to humanity!
Bet Daba izmainījās: .............................. Но изменилоь Природа:…………………….But Nature has changed:
Cilvēki kļūs - vienas Tēvzemes! ............. Люди станут - одного Отечества!................People will be- one of the Fatherland!

Tēvzeme - Viena Dieva! ........................ Отечество - Единого Бога!..........................Fatherland- of One God!
Tēvzeme - visu cilvēku Garā! ................ Отечество - всех людей в Духе!..................Fatherland- in the Spirit of all people!
Atkārtoju, un vienīgais Ceļš! .................. Повторяю, и единственная Дорога!.............I repeat, and the only way
Beigsies priekš cilvēkiem mokas! .......... Закончатся для людей муки!.......................Torment will end for the people!

Āmen. .................................................... Аминь…………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ....................................... Отец Абсолют…………………………………Father Absolute
15.01.17. ................................................ 15.01.17……………………………………….15.01.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.01.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.01.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv 16.01.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/16.01.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 16.01.2017.

Skatījumu skaits: 379 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: