Galvenie » 2019 » Februāris » 15 » Vēsts: 15.02.19. Katrēns "Pagaidu parādība"
23:10
Vēsts: 15.02.19. Katrēns "Pagaidu parādība"

15.02.19. Катрен “Временное явление”

Я не называю никогда имён!
Мне не нужны и фамилии!
В Вечности каждый отмечен,
Как отдельная линия!

Форма удобная – человек!
Для проявления в Плотном плане,
Такая форма – на короткий век!
Для реализации Души задания!

Все люди – частицы Разума!
Начиная с отдельной клетки,
Человек – это путь совершенства Ума,
На каждом человеке – Бога отметка!

Люди думают, что всё можно!
Глубокое в том заблуждение!
Совершенствование возможно,
Помните, вы – у Бога в служении!

Других нет заданий людям!
Это для всех без исключения!
Жизнь – возвращения в Небо прелюдия,
На это надо обратить внимание!

Власть – это из другой оперы!
Сознание – прежде всего!
Для совершенства нет меры,
Власть – как заколдованное кольцо!

Люди рвутся в неё, не зная брода,
Перешагивать через частицы нельзя.
Для этого нет никакого повода,
Запрещённая – для людей стезя!

Важно понять, что эволюция,
Есть – основа развития Вечности,
Человек не должен менять позицию,
Он обязан быть в Бесконечности!

От Атома до Высшего Разума!
Единая цепь событий,
Для человека – рост собственного Ума,
Значит, быть не забытым!

Люди не понимают, что жизнь – мгновение!
Век проявления короток,
Нельзя попадать в забвение,
Лучше «вместе», как Единый поток!

Имена только здесь – на Планете!
В Небесах – только символы!
Людям легче быть в интернете,
Если изменить себя – нет Воли!

На Земле всем розданы Цели!
Чтобы поняли – Смысл Главный!
На реке Сознания не бывает мели,
Но, течение не бывает плавным!

Река Сознания – бурный поток!
Не умеющие плавать – гибнут!
Плывёт тот, кто знает Исток,
И кого берега примут!

Важно, правильное направление,
В Целое сольются потоки!
Человек – временное явление,
От Бога его – Истоки!

Бог не желает мамоны,
Бог и не принимает рабства,
Ему – не нужны иконы,
Внутреннего Он ждёт богатства!

Если этого нет – то плохо!
Напрасное Небес проявление!
От человека не остаётся и эхо,
Загублено Бога явление!

В каждом человеке проявлен Бог!
Проявление зависит от Цели!
Если власть и мамона – плохой итог,
Если человек в Боге – значит, успел!

Надо ценить проявления миг,
Нельзя менять на никчёмность,
При совершенствовании есть пик,
Это – Судьбы обречённость!

Эволюция – фактор большого времени,
Совсем не Плотного плана,
Жизнь на Планете – сложное бремя,
Если в тисках неверия клана!

В Небе имени нет, но всё известно!
Прослеживается путь во времени,
Люди наступают на грабли вечно,
Поэтому у большинства жизнь – бремя!

Аминь.
Отец Абсолют
15.02.19

 

Vēsts: 15.02.19. Katrēns "Pagaidu parādība"

Es nekad vārdus nenosaucu!
Man arī uzvārdus nevajag!
Mūžībā katrs atzīmēts,
Kā līnija atsevišķa!

Forma ērta - cilvēks!
Priekš izpausmes Blīvajā plānā,
Tāda forma - uz īsu mūžu!
Priekš Dvēseles uzdevumu realizēšanas!

Visi cilvēki - Saprāta daļas!
Sākot no atsevišķas šūnas,
Cilvēks - tas Prāta pilnības ceļš,
Uz katra cilvēka - Dieva zīme!

Cilvēki domā, ka visu var!
Tur dziļa maldīšanās!
Pilnveidošanās iespējama,
Atceraties, jūs - pie Dieva kalpošanā!

Citu uzdevumu clvēkiem nav!
Tas priekš visiem bez izņēmuma!
Dzīve - atgriešanās Debesīs prelūdija,
Uz to vajag uzmanību vērst!

Vara - tā no citas operas!
Apziņa - vispirms!
Priekš pilnveidošanās mēra nav,
Vara - kā apburtais loks!

Cilvēki raujas tur, nezinot braslu,
Pārkāpt pār daļu nedrīkst,
Priekš tā iemesla nekāda nav,
Aizliegta - taka priekš cilvēkiem!

Svarīgi saprast, ka evolūcija,
Ir - Mūžības attīstības pamats,
Cilvēks nevar pozīciju mainīt,
Viņam pienākums būt Bezgalībā!

No Atoma līdz Augstākajam Saprātam!
Viens notikumu mērķis,
Priekš cilvēka - personīgā Prāta izaugsme,
Tātad, būt neaizmirstamam!

Cilvēki nesaprot, ka dzīve - mirklis!
Izpausmes mūžs īss,
Nedrīkst nokļūt aizmirstībā,
Labāk "kopā", kā viena plūsma!

Vārdi tikai šeit - uz Planētas!
Debesīs - tikai simboli!
Cilvēkiem vieglāk būt internetā,
Ja izmanīt sevi - Gribas nav!

Uz Zemes visiem Mērķi izdalīti!
Lai saprastu - Galveno Būtību!
Uz Apziņas upes nav sēkļu,
Taču, tecējums mierīgs nemēdz būt!

Apziņas upe - vētraina plūsma!
Peldēt nepratēji - bojā iet!
Peld tas, kurš Izteku zin,
Un kuru krasti pieņems!

Svarīgs, virziens pareizs,
Plūsmas Veselumā savienosies!
Cilvēks - pagaidu parādība,
No Dieva viņa - Iztekas!

Dievs nevēlas mamonu,
Dievs arī verdzību nepieņem,
Viņam - elki nav vajadzīgi,
Viņš gaida iekšējo bagātību!

Ja tā nav - tad slikti!
Veltīga Debesu izpausme!
No cilvēka atbalss pat nepaliks,
Dieva parādība izpostīta!

Katrā cilvēkā izpausts Dievs!
Izpausme atkarīga no Mērķa!
Ja vara un mamons - slikts rezultāts,
Ja cilvēks Dievā - tātad, paspēja!

Vajag cienīt izpausmes mirkli,
Nedrīkst mainīt uz nevajadzīgumu,
Pie pilnveidošanās maksimums ir,
Tā - Likteņa nolemtība!

Evolūcija - laika faktors liels,
Pavisam ne Blīvā plāna,
Dzīve uz Planētas - sarežģīts slogs,
Ja neticības klana žņaugos!

Debesīs vārdu nav, bet viss zināms!
Izsekojas ceļš laikā,
Cilvēki kāpj uz grābekļa mūžīgi,
Vairākumam tādēļ dzīve - slogs!

Āmen.
Tēvs Absolūts
15.02.19.

15.02.19.Quatrain “Temporary phenomenon”

I never call names!
I don’t need also surnames!
In Eternity everyone is marked,
Like a separate line!

The form is comfortable- human!
For manifestation in the Dense plan,
This form- for a short life!
For realizing the test of the Soul!

All people are particles of the Reason!
Starting from the single cell,
Human- is the way of Mind perfection,
On every person- has God mark!

People think that everything is possible!
There is deep delusion!
Improvement is possible,
Remember, you- are at God’s ministry!

There are no other tasks for people!
This is for everyone without exception!
Life- is a prelude returning in Heaven,
Pay attention to this!

Power- is from another opera!
Consciousness- is first of all!
There is no measure for perfection,
Power- like a bewitched ring!

People rush into it, not knowing the ford,
Can’t step over particle,
For this there is no reason,
Forbidden- path for people!

It’s important to understand that evolution,
There is- the basis of the development of Eternity,
Human should not change position,
He is bound to be in Infinity!

From Atom to Highest Mind!
One chain of events,
For human- the growth of his own Mind,
So be not forgotten!

People don’t understand, that life- is a moment!
The age of manifestation is short,
Can’t fall into oblivion,
Better “together”, as one stream!

Names are only here- on the Planet!
In Heaven- only symbols!
It’s easier for people to be on the Internet,
If you change yourself- there is no Will!

On the Earth, Targets are distributed to everyone!
To understand- the Main Essence!
There is no ground on the river of Consciousness,
But, the flow is never smooth!

River of Consciousness- rapid flow!
Not able to swim- die!
Swimming one, who knows the source,
And who will be taken by coast!

Important the right direction,
The flows will merge into the Whole!
Human- is temporary phenomenon,
From God his- Origins!

God doesn’t want mammon,
God doesn’t accept slavery too,
He- doesn’t need icons,
He is waiting for internal wealth!

If not- then is bad!
Heaven’s manifestation in vain!
There will no echo left from the human,
God’s appearance is ruined!

God is manifested in every person!
Manifestation depends on the Target!
If power and mammon- is bad outcome,
If human is in God- then he was done it!

It’s necessary to appreciate the manifestation of the moment,
Can’t change to worthlessness,
There is a peak at perfection,
This- is Destiny doom!

Evolution- is big time factor,
Not at all a Dense plan,
Life on the Planet- is complex burden,
If in the grip of disbelief clan!

There is no name in Heaven, but everything is known!
Traced the way in time,
People tread on rake forever,
Therefore, life for many- is burden!

Amen
Father Absolute
15.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /15.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.02.2019.

Skatījumu skaits: 72 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: