Galvenie » 2017 » Marts » 15 » Vēsts: 15.03.17. Katrēns "Patiesības Moments"
18:22
Vēsts: 15.03.17. Katrēns "Patiesības Moments"

Vēsts: 15.03.17. Katrēns "Patiesības Moments"

15.03.17 Катрен "Момент Истины"…………………………………………………….........Quatrain "Moment of Truth"

События заставят определиться!............ Notikumi liks noskaidroties!.....................Events will make you decide!
Точнее, сделать свой выбор! .................. Precīzāk, savu izvēli izdarīt!................More precisely, to make your choice!
Надо на что-то решиться, ......................... Izšķirties par kaut ko vajag,…………….It's necessary to decide for something,
Это уже - ОТБОР! ..................................... Tā jau - ATLASE!...............................That is already- SELECTION!

Корень один, но смысл разный! ............... Sakne viena, taču jēga dažāda!.............The root is one, but the meaning is different!
Удивительный язык русский!..................... Brīnumaina valoda krievu!.....................Russian is amazing language!
По воле, не под давлением, каждый, ...... Pēc gribas, ne zem spiediena, katrs,…..By wish, not under the pressure, each,
Решает вопрос для себя «узкий»! ........... Jautājumu priekš sevis lemj "šauru"!.......Solves the question for himself "narrow"!

Из клеток создаётся тело! ........................ No šūnām ķermenis rodas!....................A body is created from cells!
Из людей - человечество! ......................... No cilvēkiem - cilvēce!..........................From people- humanity!
«Узкого» нет в этом деле, ......................... "Šaurā" nav šajā lietā,……………………"Narrow" is not in this matter,
Особенно, для отечества! ......................... Priekš tēvzemes sevišķi!.......................Especially for the fatherland!

Клетки демонстрируют людям, ................ Šūnas cilvēkiem demonstrē,……………..Cells are showing to people,
Пример Великого послушания! ................ Lielās paklausības piemēru!...................An example of Great obedience!
Давления нет, как прелюдии, ................... Spiediena nav, kā prelūdija,……………...There is no pressure, as prelude,
Есть творение по Сценарию! ................... Ir radīšana pēc Scenārija!.......................There is creation by the Scenario!

Сценарий - один на всех! .......................... Scenārijs - viens uz visiem!..................Scenario- one for all!
И все в Едином порыве, ........................... Un visi vienā uzplūdā,…………………….And all in a one impulse,
Творят внутри без помех, ......................... Iekšieni rada bez traucējumiem,………...They create inside without interference,
В реальности, а не в отрыве! ................... Realitātē, bet ne atrautībā!......................In reality, but not in isolation!

Человек - СОВЕРШЕНСТВО Природы! ... Cilvēks - Dabas PILNĪBA!........................Human- PERFECTION of the Nature!
Идеальный продукт Творения! ................. Ideāls Radīšanas produkts!....................The ideal product of Creation!
Это - Единство клеток и роды, ................. Tas - šūnu un ģints Vienotība,……………That- is a Unity of cells and birth,
Исторического значения! .......................... Vēsturiskas nozīmes!...........................Historical significance!

Клетки пример для Воинов! ...................... Šūnas priekš Cīnītājiem piemērs!...........Cells are example for Warriors!
Задание выполнено на «Отлично»! .......... Uzdevums izpildīts uz "Teicami"!.............The task is executed on "Excellent"!
Создатель очень доволен, ......................... Radītājs ļoti apmierināts,………………..The Creator is very pleased,
В этом СОВЕРШЕНСТВА отличие! .......... Tur PILNĪBAS atšķirība!..........................There is the difference of PERFECTION!

Люди не смогли повторить, ....................... Cilvēki atkārtot nevarēja,…………………People could not repeat,
Комплементарности клеток, ...................... Šūnu komplementaritāti,………………….Complementary of cells,
Им человечество творить, ......................... Cilvēci viņiem radīt,……………………….They create humanity
Комплементарного без подделок! ............. Komplementāru bez viltojuma!................Complementary without fakes!

Но подделки и ложь - рядом! ..................... Bet viltojumi un meli - līdzās!.................But forgery and lies- are near!
Комплементарностью и не пахнет! ........... Un no komplementaritātes ne miņas!.......Complementary even doesn't smell!
У людей разные взгляды, .......................... Cilvēkiem dažādi uzskati,………………..People have different views,
Единение пока чахнет! .............................. Vienošanās pagaidām nīkuļo!.................Unity is still waning!

Клетки - умней человека! ........................... Šūnas - par cilvēku gudrākas!................Cells- are smarter than human!
Составляют его основу, ............................. Viņam pamatu sastāda,…………………..Is it's basis,
Человек потерял себя на века, ................. Pazaudēja sevi cilvēks uz mūžiem,……...The human lost himself forever,
Не найти на счастье подковы! ................... Laimei pakavu neatrast!..........................Don't find happiness on the horseshoe!

Что ни делай - нужны Знания! ................... Lai ko darītu - Zināšanas nepieciešamas!..Whatever you do- need Knowledge!
И не просто книги, а Разум, ....................... Un ne vienārši grāmatu, bet Saprāta,…….And not just books, but Mind,
Стремиться нужно к Познанию, ................ Tiekties uz Izzināšanu nepieciešams,…….It's necessary to strive for knowledge,
Информации разрывающей Ум! ................ Prātu plosošas informācijas!....................Information tearing Mind!

Комплементарность в Промысле! ............. Komplementaritāte Domrīcībā!.................Complementary in Providence!
Руководствуйтесь Идеей! ........................... Pēc Idejas vadaties!.............................Guided by Idea!
Человек - Бога Замысел! ............................ Cilvēks - Dieva Nodoms!.......................Human- God's Purpose!
Важнейший над ВСЕМИ! ............................ Par VISIEM svarīgāks!..........................The most important over ALL!

Уходящим не говорите «Прощай»! ............ Aizejošiem nesakiet "Ardievu"!...............Don't say to departing people "Bye"!
Они сделали Выбор! ................................... Viņi Izvēli veica!...................................They made Choice!
Я, только, могу решать,..... …………………Es, tikai, lemt varu,………………………….I, only, can decide,
Это Мой - есть Отбор! ................................ Tā Mana - Atlase ir!...............................That is My- is a Selection!

История пишется вновь! .............................. Vēsture rakstās no jauna!.....................The history is being written again!
Уже с листа чистого! .................................... Jau no lapas baltas!..............................Already from a white page!
Для людей - это точно Новь, ....................... Priekš cilvēkiem - tas tiešām Jaunums,...For people- this is exactly New,
Возникшая очень быстро! ............................ Ļoti ātri uzradies!..................................Originated very quickly!

Не все понимают Идею! ............................... Ne visi Ideju saprot!............................Not all understand an idea!
Идею Бога, а не людей! ................................ Ideju Dieva, bet ne cilvēku!.................Idea of God, but not people!
Кто-то решил, что посмеет, .......................... Kāds izlēma, ka iedrošināsies,………..Someone decided that he would dare,
Но поверьте, Богу видней! ........................... Bet ticiet, Dievam redzams labāk!........But believe, God knows better!

Комплементарности - нет, точно! ................ Komplementaritātes - nav, tiešām!..........Complementary- is not for sure!
Люди - совсем не клетки! ............................. Cilvēki - pavisam ne šūnas!.................People- not at all cells!
Не могут создать каркас прочный, .............. Nevar radīt karkasu izturīgu,…………….Can't create a solid framework,
Получается: ствол и ветки! .......................... Sanāk: stumbrs un zari!.......................It turns out: the trunk and branches!

Клетка - существо разумное! ....................... Šūna - būtība saprātīga!........................A cell- is a reasonable being!
Интересы дела - превыше! .......................... Lietišķas intereses - augstāk par visu!....The interests of case- are above!
Человеку не хватает Разума, ..................... Cilvēkam Saprāta nepietiek,……………...Human lacks the Mind,
Смотреть не под ноги, а выше! ................... Ne zem kājām skatīties, bet augstāk!.....Watch not under your feet, but above!

Сегодня Выбор - Отбор сразу! .................... Šodien Izvēle - Atlase tūliņ!......................Today Choice- Selection at once!
Так сложилась История! .............................. Tā Vēsture iegrozījās!.............................So turned History!
Клетки решили, люди ни разу, ..................... Šūnas izlēma, cilvēki ne reizi,…………...The cells decided, people never,
Хотя на одной территории! ......................... Kaut arī teritorijā vienā!.............................Although in one territory!

Но, творить людей надо! ............................. Taču, radīt cilvēkus vajag!.......................But, it's necessary to create people!
И, как клетки, в Единстве! ........................... Un, kā šūnas, Vienotībā!.........................And, like cells, in Unity!
Поверьте, нет вам преграды, ...................... Ticiet, šķēršļu jums nav,……………………Believe Me, there is no obstacle for you,
Если с Любовью и вместе! .......................... Ja ar Mīlestību un kopā!..........................If with Love and together!

Помните промысел клеток, .......................... Atceraties šūnu nodarbi,…………………...Remember the Idea of cells,
Себя в зеркале разглядывая! ...................... Sevi spogulī aplūkojot!.............................By looking yourself in the mirror!
Октаэдр - первая отметка, ........................... Oktaedrs - pirmā zīme,…………………….Ochtahedron- is the first mark
На прошлое не оглядываться! ..................... Uz pagātni neatskatīties!.........................Don't look back on the past!

Для вас прошлого уже НЕТ! ......................... Priekš jums vairs pagātnes NAV!.............Past for you already is NOT!
Направление только в Будущее! .................. Virziens tikai Nākotnē!............................The direction is only in the Future!
Посылайте уходящим - «Привет», ............... Sūtiet aizejošiem - "Sveicināti",……………Send to departing- "Hello",
И желайте увидеть Грядущее! ..................... Un vēliet Nākotni ieraudzīt!.......................And wish to see the Future!

Аминь. ............................................................ Āmen…………………………………………….Amen
Отец Абсолют. .............................................. Tēvs Absolūts…………………………………...Father Absolute
15.03.17=17=8 ............................................... 15.03.17=17=8…………………………………..15.03.17=17=8

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.03.17.html

Latviskoja intuitīvi Eslauma, angliski, intuitīvi tulkoja Irita Irem.
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.03.2017
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /15.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.03.2017
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.03.2017.

Skatījumu skaits: 318 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: