Galvenie » 2019 » Marts » 15 » Vēsts: 15.03.19. Katrēns "Dieva un cilvēku Programma - Viena
23:48
Vēsts: 15.03.19. Katrēns "Dieva un cilvēku Programma - Viena

15.03.19. Катрен “Программа Бога и людей – Одно”

Власть контролирует пространство,
Заметен этот факт в интернете,
Тот, за кем это господство,
Перед Богом за всё в ответе!

Ему кажется, что может всё!
Примитивные представления!
Нельзя трогать Царствие Моё,
Почувствует на себе Моё проявление!

Люди стараются быть с Богом,
Власть предлагает религии,
Не будет никого в итоге,
В памяти только вериги!

Не трогайте процесс эволюции,
Незнание – не снимает ответственность!
Нарушение – грозит экзекуцией,
Нарушена Вечности девственность!

Всё в движении, даже люди!
Главное: не бежать, а думать!
Великая сегодня Прелюдия,
Пора Сознание людей менять!

Выстраивается – одно Целое!
И – люди, и – Бог теперь вместе!
Это – предтеча Братства Белого,
Русь для этого – Святое место!

Все силы надо в один «кулак»!
Контуры прорисованы ясно!
Развеет «кулак» на Планете мрак,
Когда «вместе» – уже не опасно!

Прорастает Новое формирование,
Комплексное по существу!
Новое в Духе наименование,
Это – первые шаги к Единству!

Власть потеряла инициативу,
Не вернуть прошлое положение,
Нет повторения к прошлому прототипу,
Смысла жизни – Новое изложение!

Не повторить прошлых ошибок!
С Создателем – только вперёд,
Фрегат Пятой залёг на бок,
А Шестой – на вёсла налёг!

Всё меняется: паруса и маршрут!
Понятное всем целеполагание!
Люди освободились от пут,
Сошлись вместе слагаемые!

Всё осознанно и теперь «в ногу»!
Гармония Сердец – достигнута!
Целое из людей – стало итогом!
Прежняя модель – опрокинута!

Историческое в Душе достижение!
Люди поняли, наконец, смысл,
Удивительное в Духе сближение,
Равенство – в головах Мысль!

Шаг в Небо – создал условия,
Нежданного проявления,
Нет разных теперь сословий,
Люди-Боги – Историческое явление!

Маршрут теперь всем понятен,
Каждый вносит своё,
При разнообразии всем путь понятен,
Вы – Воинство в Духе Моё!

Расписаны для вас – этапы!
Этап состоит из пунктов,
Поверьте, вы в Духе не слабы,
Реализуются все задумки!

Программа Бога и людей – Одно!
Сотворение Совершенства!
Единение вам помогло,
Это тяга в Душе к творчеству!

Теперь можно считать «минуты»!
Проявлены очертания,
Сброшены для творчества путы,
Поддержаны Богом старания!

Аминь.
Отец Абсолют
15.03.19

 

Vēsts: 15.03.19. Katrēns "Dieva un cilvēku Programma - Viena"

Vara telpu kontrolē,
Internetā šis fakts ievērots,
Tas, kuram šī kundzība,
Par visu Dieva priekšā atbildēs!

Viņam šķiet, ka visu var!
Primitīvi priekšstati!
Nedrīst aizskart Manu Valstību,
Uz sevi Manu izpausmi sajutīs!

Cilvēki cenšas būt ar Dievu,
Vara reliģijas piedāvā,
Rezultātā nebūs neviena,
Atmiņā tikai važas!

Neaiztieciet evolūcijas procesu,
Nezināšana - nenoņem atbildību!
Pārkāpumam - eksekūcija draud,
Pārkāpta Mūžības šķīstība! 

Viss kustībā, pat cilvēki!
Galvenais: nebēgt, bet domāt!
Dižena šodien Prelūdija,
Laiks cilvēku Apziņu mainīt! 

Izkārtosies - viens Veselums!
Gan - cilvēki,gan - Dievs tagad kopā!
Tas - priekštecis Brālībai Baltai, 
Krievzeme priekš tā - vieta Svēta!

Spēkus vagag vienā "dūrē" visus!
Kontūras skaidri izrakstītas!
"Dūre" uz Planētas tumsu izkliedēs,
"Kopā" kad  - jau ne bīstami!

Izaugs Jauns formējums,
Pēc būtības kompless!
Garā Jauns nosaukums,
Tie - pirmie soļi uz Vienotību!

Vara pazaudēja iniciatīvu,
Neatgriezt pagājušo stāvokli,
Nav atkārtojuma uz pagātnes prototipu,
Dzīves jēgas - Jauns izklāsts!

Neatkārtot pagātnes kļūdas!
Ar Radītāju - tikai uz priekšu,
Piektās fregate uz sāna novēlās,
Bet Sestā - pie airiem ķērās!

Viss mainās: buras un maršruts!
Saprotams visiem mērķnodoms!
Cilvēki no pinekļiem atbrīvojās,
Saskaitāmie kopā saskanēja!

Viss apzināti un tagad "kopsolī"!
Siržu Harmonija - sasniegta!
Veselums no cilvēkiem - rezultāts kļuva!
Iepriekšējais modelis - apgāzts!

Vēsturisks sasniegums Dvēselē!
Cilvēki saprata, beidzot, jēgu,
Brīnumaina tuvināšanās Garā,
Vienlīdzība - Domas galvās!

Solis Debess - apstākļus radīja,
Izpausmes negaidītas,
Nav tagad dažādu kārtu,
Cilvēki-Dievi - Vēsturiska parādība!

Maršruts tagad visiem saprotams,
Katrs savu iegulda,
Pie daudzveidības ceļš visiem saprotams,
Jūs - Cīnītāji Manā Garā!

Priekš jums izrakstīti - etapi!
Etaps no punktiem sastāv,
Ticiet, jūs Garā ne vāji,
Visi nodomi realizēsies!

Programma Dieva un cilvēku - Viena!
Pilnības radīšana!
Vienošana jums palīdzēja,
Tas vilcējspēks Dvēselē uz jaunradi!

Tagad var "minūtes" skaitīt!
Kontūras izpaustas,
Jaunradei tīkli izmesti,
Centieni Dieva atbalstīti!

Āmen.
Tēvs Absolūts
15.03.19.

15.03.19.Quatrain  „Program of God and people- One”

Power controls the space,
This fact is noticeable on the Internet,
The one, for whom this domination,
For all will answer front of the God!

It seems to him, that can do everything!
Primitive presentations!          
Can’t touch My Kingdom,
My manifestation will feel on themselves!

People try to be with God,
Power offers religions,
There will be no one in the end,
In memory only chains!

Don’t touch the process of evolution,
Unknown- doesn’t relieve responsibility!
Violation- threatens execution,
Violated chastity of Eternity!

Everything is in motion, even people!
The main thing: don’t run away, but think!
Great Prelude today,
It’s time to change Consciousness of people!

Will line up- one Whole!
And- people, and- God are together now!
This is the forerunner of the Brotherhood White,
Russia for this- is Holy place!

All forces must be in one “fist”!
The contours are drawn clearly!
“The fist” will disperse darkness on the Planet,
When “together”- is no longer dangerous!

Will sprout New formation,
In essence a complex!
New name in the Spirit,
These- are the first steps towards Unity!

The power lost initiative,
Don’t return the past position,
No repetition to the past prototype,
The meaning of life- New statement!

Don’t repeat past mistakes!
With the Creator- only forward,
Frigate fifth lay down on its side,
But the Sixth- took  the oars!

Everything changes: the sails and the route!
Target intent is understandable for everyone!
People are freed from fetters,
The totals coincided!

All deliberately and now “in common step”!
Harmony of heart- achieved!
The whole of people- became a result!
The old model- is overturned!

Historical achievement in the Soul!
People,finally, understood the meaning,
Amazing rapprochement in the Spirit,
Equality- are Thoughts in the heads!

Step into the Sky- created the conditions,
Unexpected manifestations,
There are no different classes now,
People- Gods- are Historical phenomenon!

The route is clear to everyone now,
Everyone makes their own,
At the variety the way is clear to everyone,
You- are Warriors in My Spirit!

For you written- stages!
Stage consists of points,
Believe, you are not weak in the Spirit,
All ideas will realize!

Program of people and God- One!
Creation of Perfection!
Union helped you,
This is pulling force in the Soul to creativity!

Now you can count the “minutes”!
The outlines are shown,
Puts are discarded for the creativity,
Efforts are supported by God!

Amen
Father Absolute
15.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /15.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavots 15.03.2019.

Skatījumu skaits: 50 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: