Galvenie » 2019 » Marts » 16 » Vēsts: 15.03.19. Katrēns "Zināšanas no cilvēkiem - amats"
16:56
Vēsts: 15.03.19. Katrēns "Zināšanas no cilvēkiem - amats"

15.03.19. Катрен “Знания от людей – ремесло”

Когда протрубит Ангел,
Станет понятно всем,
Что Мир точно прогнил,
Он Богу не нужен совсем!

Но, чтобы такое случилось,
Нужно только одно,
Чтобы Новое проявилось,
И поменялось одно на одно!

Для этого нужно время,
Которого, нет в Вечности,
Сегодня жизнь – бремя,
Закончилась и беспечность!

Сегодня «последний день»!
Лучше всех понимает власть,
Она не дерево, а высохший пень,
Людей – Богов превратила в масть!

Тысячелетия – против Бога!
Люди перешли в религии,
Мир растворился в итоге,
Души людей в веригах!

Трудное сложилось время!
Облик людей – аморальный,
Существование – это бремя,
Представления – парадоксальные!

Веды теперь – не Знания!
Запрещены, в России законом,
Нет у власти самой понимания,
Что жизнь течёт по Канонам!

Но, Каноны – не известны людям,
Против религии – всё закрыто!
Общей в Духе тюрьмы – прелюдия,
Ложью вся Планета покрыта!

Человечество – разделилось,
Религии рвут этот Мир на части,
Они с властями договорились,
Никого не пугает причастие!

У Бога прощения просить надо,
Это Он сотворил Вечность!
Жизнь в Боге – это отрада,
Жизнь без Бога – беспечность!

Беспечность – удел слабых!
Непригодных, творить Новое,
Жить можно и «как бы»,
Но, такая жизнь – без итогов!

Итоги – результат творения!
Для Создателя итоги – есть люди!
Нужно чёткое определение:
Что для «Завтра» – прелюдия?

Люди очень спешат жить!
Как будто торопят смерть!
Не понимают, как быть?
Не различают Небо и Твердь!

Нельзя жить, не понимая зачем?
Для всех – есть своя цель!
У каждого народа – есть свой тотем,
Подсказка, как не порвать цепь!

Есть Великая цепь Эволюции!
В неё вплетены все Сознания!
Есть и Небесная конституция,
Есть, конечно, и Вечные Знания!

Знания от людей – ремесло!
Знания от Бога – есть Небо!
Человек без Бога – с одним веслом!
А, чаще всего он – небыль!

По Сценарию, люди – есть Боги!
Для этого нужны Знания!
Человеческие Знания – это убого,
Не дают Величия понимание!

Бог предложил Знания!
Власть решила – не надо!
Нет у алчности понимания,
Без Знания для людей – преграда!

Преграда, значит, – конец пути!
Это – Историческая остановка!
От ответа Создателю не уйти,
На Сцене – Новая постановка!

Аминь.
Отец Абсолют
15.03.19

 

Vēsts: 15.03.19. Katrēns "Zināšanas no cilvēkiem - amats"

Kad Eņģelis notaurēs,
Visiem kļūs saprotams,
Ka Pasaule tiešām satrūdēja,
Tā Dievam nevajadzīga pavisam!

Bet, lai tā notiktu,
Vajag tikai vienu,
Lai Jaunais izpaustos, 
Un izmainītos viens uz viens!

Laiks priekš tā vajadzīgs,
Kāda Mūžībā nav,
Dzīve šodien - nasta,
Beidzās arī bezrūpība!

Šodien "pēdējā diena"!
Labāk par visiem saprot vara,
Tā ne koks, bet izkaltis celms,
Cilvēkus - Dievus sugā pārvērta! 

Tūkstošiem gadu - pret Dievu!
Cilvēki reliģijās pārgāja,
Rezultātā Pasaule izšķīda,
Cilvēku Dvēseles važās!

Grūts laiks izveidojās!
Cilvēku skats - amorāls,
Eksistēšana - tā nasta,
Priekšstati -paradoksāli!

Vēdas tagad - ne Zināšanas!
Aizliegtas, ar likumu Krievijā,
Nav varai saprašanas,
Ka dzīve pēc Kanoniem rit!

Taču, Kanoni - cilvēkiem nezināmi,
Pret reliģiju - viss slēgts!
Kopējā Gara cietumā - prelūdija,
Visa Planēta meliem klāta!

Cilvēce - izdalījās,
Reliģijas rauj šo Pasauli daļās,
Tās ar varām vienojās,
Nevienu nebaida divdabis! 

Dievam piedošanu lūgt vajag, 
Tas Viņš Mūžību radīja!
Dzīve Dievā - tas prieks,
Dzīve bez Dieva - bezrūpība!

Bezrūpība - vājo daļa!
Nederīgu, Jauno radīt,
Dzīvot var "lai vai kā",
Taču, dzīve tāda - bez rezultātiem!

Rezultāts - radīšanas iznākums!
Priekš Radītāja rezultāts ir cilvēki!
Precīzs apzīmējums nepieciešams:
Kas priekš "Rītdienas" - prelūdija?

Cilvēki ļoti steidzas dzīvot!
It kā nāvi rada!
Nesaprot, kā būt?
Neatšķir Debesis no Cietības/Zemes!

Nevar dzīvot, nesaprotot priekš kā?
Prieš visiem - ir savs mērķis!
Katrai tautai - ir savs totēms,
Priekšā pateikums, kā nepārraut ķēdi!

Ir Diženā Evolūcijas ķēde!
Tur visas Apziņas ievītas!
Ir arī Debesu Konstitūcija,
Ir, protams, arī Mūžīgās Zināšanas!

Zināšanas no cilvēkiem - amats!
Zināšanas no Dieva - ir Debesis!
Cilvēks bez Dieva - ar vienu airi!
Bet, visbiežāk viņš - neesība!

Pēc Scenārija, cilvēki - Dievi ir!
Priekš tā Zināšanas nepieciešamas!
Cilvēciskās Zināšanas - nabadzīgas tās,
Nedod saprašanas Lielumu!

Dievs Zināšanas piedāvāja! 
Vara lēma - nevajag!
Nav saprašanas alkatībai,
Bez Zināšanām priekš cilvēkiem - šķērslis!

Šķērslis, tātad, - ceļa beigas!
Tā - Vēsturiska apstāšanās!
No atbildes Radītājam neaiziet,
Uz Skatuves - Jauns uzvedums!

Āmen.
Tēvs Absolūts
15.03.19.

15.03.19.Quatrain “Knowledge from people- is a craft”

When the Angel will blow,
It will become clear to everyone,
That the World is really rotten,
God doesn’t need this at all!

But, to make it happen,
Only one thing is needed,
That the New can be manifested,
And exchanged one for one!

Need time for that,
Which is not in Eternity,
Life today- is burden,
Over also carelessness!

Today “is the last day”!
Power understand more good then everyone else,
It’s not a tree, but dried stump,
People-Gods turned into a suit!

Thousands of years- against God!
People went over religions,
The World was dissolved in the end,
Soul of the people are in chains!

Difficult time has developed!
The appearance of people- is immoral,
Existence- is a burden,
Views- are paradoxical!

The Vedas now- are not Knowledge!
Prohibited by law in Russia,
The government has not understanding,
That life flows according to the Canons!

But, the Canons- are not known to people,
Against religion- all is close!
In the prison of the Common Spirit- is prelude,
The whole Planet is covered by lies!

Humanity- is divided,
Religions tear this World apart,
They agreed with authorities,
No one is scared by sacrament!

You have to ask forgiveness from God,
That is He, who created Eternity!
Life in God- is a joy,
Life without God- is carelessness!

Carelessness- is the part of weak ones!
Unsuitable, create the New,
Can live “as if”,
But, such a life- is without results!

The result- outcome of creation!
Results for the Creator are people!
Need a clear definition:
What is for “Tomorrow”- a prelude?

People are in hurry to live!
As if create death!
Don’t understand, how to be?
Don’t distinguish between Heaven and solid!

Can’t live without understanding why?
For all- there is a own target!
Every nation- has its own totem,
A hint how not to break the chain!

There is a Great chain of Evolution!
All Consciousnesses are woven into it!
There is also Constitution of Heaven,
There are, of course, also Eternal Knowledge!

Knowledge from people- is a craft!
Knowledge from God- is Heaven!
Human without God- with one paddle!
But, most often he- is nonsense!

By Scenario, people- are Gods!
For that Knowledge is needed!
Human Knowledge- is wretched,
Don’t give greatness of understanding!

God offered Knowledge!
The authorities decided- don’t need!
No greed of understanding,
Without Knowledge for people- a barrier!

The barrier, means- the end of the road!
This- is Historical stop!
From the answer to the Creator doesn’t go away,
On the Stage- New task!

Amen
Father Absolute
15.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.03.19_2.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /15.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /15.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavots 15.03.2019. 

Skatījumu skaits: 52 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: