Galvenie » 2020 » Marts » 15 » Vēsts: 15.03.2020. Katrēns "Cīņā visi par Dievu aizmirsa"
21:05
Vēsts: 15.03.2020. Katrēns "Cīņā visi par Dievu aizmirsa"

15.03.2020 Катрен “Все забыли в борьбе о Боге”

Сражение двух Знаков обостряется!
Ужесточается сражение в Духе!
Трещина по Планете уже расширяется,
Нет времени для потехи!

Всё серьёзно внутри и Народа!
Мир разделился на тех, кто в Боге,
И кто согласен с Сатанинской породой,
Непримиримое противостояние в итоге!

Переговоры сторон невозможны!
Религии расширяют вражду,
Революционный взрыв стал возможен,
На Небесах уже никого не жду!

Кризис вражды достиг апогея!
Столкновение власти с Народом не остановить!
Предлагалась Небесами для всех Сверхидея,
Власть решила: такому не быть!

Столкнулись «лбами» все поколения!
Отцы и дети, теперь и внуки!
Необходимы в стране срочные изменения,
Бездействие – обречение страны на муки!

Не должно быть у власти одной партии,
Страну может объединить Равенство!
Никто теперь не даст гарантии,
Разъедает страну неравенство!

Россию объединит Идея Равенства!
То, что предлагает власть – разрушит Её!
Смерть для Руси – Неравенство,
И властное внутри страны жульё!

Революция разорвёт порядок!
Дешёвая нефть – нет бюджета!
У страны в Духе теперь – упадок!
Ложь в интернете и то же в газетах!

Знаки не могут договориться!
Противостояние – конец для страны!
Власть не сможет просто так раствориться,
Её никто не ждёт и в другой стороне!

Власть не понимает – ей нет места нигде!
Нет места в стране и в Европе!
Не понимает, что для неё быть беде!
Большинство людей ропщет!

Все забыли в борьбе о Боге!
Он Сам выбрал страну – Мессию!
Власть затеяла этот развод,
Будет выдворена Создателем из России!

Власти кажется, что всё может!
Это очень смелое утверждение!
Власть её Совесть совсем не гложет!
Власть не будет менять решение!

Вечным не бывает ничто!
Власть, особенно, не бывает вечной!
Человек может сгореть свечой!
Жизнь без Бога в Душе – жизнь тленная!

Поверьте, на Планете живут люди!
Зависящие от Создателя,
То, что происходит сейчас – есть прелюдия
Окончания Космического Спектакля!

В этих условиях – вы Основа!
Если вы с Богом, то кто против вас?
Для Руси вы сегодня на счастье подкова,
Готовлю вас быть готовыми в Звёздный час!

Погоны не продержатся долго!
Настоящий год – переломный!
Депутаты должны понять только,
На Совести их большая задолженность!

В этом году ожидается со всех спрос!
Русь должна быть страной Гениев!
Большинство не ответит на Бога вопрос:
Что вы для спасения Руси сделали?

Аминь.
Отец Абсолют.
15.03.2020

Vēsts: 15.03.2020. Katrēns "Cīņā visi par Dievu aizmirsa"

Divu zīmju cīņa saasinās!
Cīņa Garā pastiprinās!
Plaisa pa Planētu jau paplašinās,
Jautrībām laika nav!

Viss nopietni arī Tautā!
Izdalījās Pasaule tos, kuri Dievā,
Un kuri Sātaniskai sugai piekrīt,
Rezultātā pretestība nesamierināma!

Pušu sarunas neiespējamas!
Naidu paplašina reliģijas,
Revolucionārs sprādziens kļuva iespējams,
Negaidu jau uz Debesīm nevienu!

Naida krīze maksimumu sasniedza!
Varas sadursmi ar Tautu neapturēt!
Debesis Virsideju priekš visiem piedāvāja,
Vara lēma: tam nenotikt!

Visas paaudzes ar "pierēm" sadūrās!
Tēvi un bērni, tagad arī mazbērni!
Valstī steidzamas izmaiņas nepieciešamas,
Bezdarbība - valsts nolemtība mokām!

Nevar pie varas būt viena partija,
Vienlīdzība var apvienot valsti!
Garantijas tagad nedos neviens,
Valsti nevienlīdzība saēd!

Krieviju apvienos Vienlīdzības Ideja!
Tas, ko vara piedāvā - izpostīs Viņu!
Nāve priekš Krievzemes - Nevienlīdzība,
Un valdonīga blēdība valsts iekšienē!

Kārtību saraus revolūcija!
Lēta nafta - budžeta nav!
Garā tagad valstij - panīkums!
Meli internetā un tas arī avīzēs! 

Zīmes nevar vienoties!
Pretestība - valstij beigas!
Vara nevar tā vienkārši izšķīst,
Viņu arī otrā pusē negaida neviens!

Vara nesaprot - nav viņai vietas nekur!
Nav vietas valstī un Eiropā!
Nesaprot, kas bēdai priekš viņas būt!
Cilvēku vairākums burkšķ!

Cīņā visi par Dievu aizmirsa! 
Valsti Viņš izvēlējās Pats - Mesiju!
Vara šo šķiršanos nodomāja,
No Krievijas Radītāja izraidīta būs!

Varai šķiet, ka visu var!
Tas apstiprinājums ļoti drosmīgs!
Varu viņas Sirdsapziņa negrauž nemaz!
Vara lēmumu nemainīs!

Nekas nav mūžīgs!
Vara, sevišķi, mūžīga nav!
Cilvēks var sadegt kā svece!
Dzīve bez Dieva Dvēselē - dzīve trūdoša!

Ticiet, uz Planētas cilvēki dzīvo!
No Radītāja atkarīgi,
Tas, kas notiek tagad - prelūdija ir,
Kosmisās Izrādes beigas!

Šajos apstākļos - jūs Pamats!
Ja jūs ar Dievu, tad kurš pret jums?
Priekš Krievzemes jūs šodien uz laimes pakava,
Jūs gatavoju būt Zvaigžņu stundai gataviem!

Uzpleči nenoturēsies ilgi!
Tagadējais gads - lūzuma!
Jāsaprot tikai deputātiem,
Uz viņu Sirdsapziņas parāds liels!

Šinī gadā pieprasījums sagaidāms no visiem!
Krievzemei jābūt Ģēniju valtij!
Vairākums neatbildēs uz Dieva jautājumu:
Ko jūs priekš Krievzemes glābšanas izdarījāt?

Āmen.
Tēvs Absolūts.
15.03.2020.

15.03.20.Quatrain “Everyone has forgotten about God in the struggle”

The battle of the two Signs escalates!
The battle in the Spirit is getting tougher!
The crack on the Planet is already widening,
No time for fun!

Everything is serious also inside the People!
The world is divided into those who in God,
And who agrees with the Satanic breed,
An irreconcilable confrontation is in the end!

Negotiations of the parties are impossible!
Religions expand hostility
A revolutionary explosion has become possible
I’m not waiting for anyone in Heaven anymore!

The hostility crisis has reached its climax!
The clash of power with the people can not be stopped!
Offered by Heaven to all the Super-idea,
The authorities decided: this should not be!

Faced "foreheads" all generations!
Fathers and children, and now grandchildren!
Urgent changes are needed in the country,
Inaction - dooming the country to torment!

There should not be one party in power,
Equality can unite the country!
No one will give a guarantee now
Inequality eats away the country!

Russia will be united by the Idea of ​​Equality!
What power offers- will destroy It!
Death for Russia - Inequality,
And imperious inside the country!

The revolution will tear the order!
Cheap oil - no budget!
The country in the Spirit- is now in decline!
Lies on the Internet and the same in newspapers!

Signs can not agree!
Confrontation- is the end for the country!
Power cannot just dissolve
Nobody is waiting for her also on the other side!

The authorities do not understand - it has no place anywhere!
There is no place in the country and in Europe!
She doesn’t understand that for her to be in trouble!
Most people grumble!

Everyone forgot about God in the fight!
He himself chose a country - the Messiah!
The authorities started this divorce,
Will be expelled by the Creator from Russia!

The authorities seem that everything can!
This is a very bold statement!
Power is not gnawing her Conscience at all!
The authorities will not change the decision!

There is nothing eternal!
Power, especially, is not eternal!
A man can burn like a candle!
Life without God in the Soul- is perishable life!

Believe me, people live on the Planet!
Dependent on the Creator,
What is happening now- is a prelude
Cosmic Performance Ends!

In these conditions - you are the Basis!
If you are with God, then who is against you?
For Russia today you are a horseshoe for good luck,
I am preparing you to be ready at the finest hour!

Shoulder straps will not last long!
This year- is a turning point!
Deputies should only understand
On the conscience of their great debt!

This year is expected from all the demand!
Russia must be a country of geniuses!
Most will not answer the question of God:
What have you done to save Russia?

Amen.
Father Absolute.
03/15/2020


 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /15.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 15.03.2020.

Skatījumu skaits: 26 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: