Galvenie » 2017 » Aprīlis » 15 » Vēsts: 15.04.17. Katrēns "Svētki"
23:10
Vēsts: 15.04.17. Katrēns "Svētki"

Vēsts: 15.04.17. Katrēns "Svētki"

15.04.17. Kатрен "Праздники"…………………………………………………………Quatrain "Celebrate"

Русь верит праздникам, а не Богу! ..Krievzeme svētkiem tic, bet ne Dievam!..Russia believe to celebrate, not to God!
Много лет приучали народ, .............Daudzus gadus pieradināja tautu,…....….For many years were accustomed the people,
Но, без Бога не бывает дороги! .......Bet, bez Dieva ceļi nemēdz būt!...............But, there is no way without God!
Особенно, если она вперёд! ............Sevišķi, ja tas uz priekšu!.........................Especially, if it is forward!

Сегодня очень заметно, ..................Šodien ļoti pamanāms,………..…...........Today it is very noticeable,
Праздник идёт по стране! ................Svētki pa zemi soļo!...............................The celebrate is walking on in the country!
Все праздники - Духа отметка! ........Visi svētki - Gara atzīme!........................All celebrates- Spirit marks!
Но, все молчат обо Мне! .................Bet, par Mani klusē visi!...........................But all are silent about Me!

Говорить же нужно о Боге! ..............Par Dievu taču runāt vajag!....................Need to talk about God!
Радоваться РАВЕНСТВУ с Ним! ......Priecāties par LĪDZĪBU Viņam!..............To feel happy for EQUALITY with Him!
Говорить о Единой дороге, ..............Runāt par Vienotu ceļu,…………..……..Talk about United road,
По которой, идёт пилигрим! .............Pa kuru, svētceļinieks iet!......................On which, there is going pilgrim!

Про Посланника говорят много! ......Par Vēstnesi runā daudz!.......................About Ambassador they say a lot!
Людьми искажена история! .............Vēsture cilvēku izkropļota!......................History is distorted by people!
Вознесение каждого - есть Итог! .....Augšupcelšana katra - Rezultāts ir!.........Ascension of each- is a Result!
Точнее, уточнение траектории! .......Precīzāk, trajektorijas precizēšana!.........More precisely, refinement of the trajectory

Жизнь - всегда эволюция! ...............Dzīve - evolūcija vienmēr!........................Life- always evolution!
И выход на другие вибрации! .........Un izeja uz citām vibrācijām!....................And the output on other vibrations!
Я выношу резолюции, .....................Es rezolūcijas pieņemu,……………………I endure resolutions,
И Право даю апробации! ................Un Tiesības aprobācijai dodu!..................And giving the Rights to approbation!

Вы, суть от сути - Моя энергия! ......Jūs, būtība no būtības - Mana enerģija!....You, the essence of the substance- My energy!
Абсолютное в Духе тождество! .......Absolūta identitāte Garā!........................Absolute identity in the Spirit!
Постоянно болеете аллергией, .......Alerģiju pastāvīgi slimojiet,…….………..Constantly have an allergy,
Признаков болезни - множество! .....Slimības pazīmju - daudz!......................Signs of disease- a lot!

Главная причина - неверие! ............Galvenais iemesls - neticība!.................The main reason- disbelief!
Нет понимания, кто вы сами? .........Nav izpratnes, kas jūs paši?...................No understanding, who are you?
Сказано: рабы и вы поверили! ........Teikts: vergi un jūs noticējāt!...................Have said: slaves and you believe!
Настоящими стали рабами! ............Īsti vergi kļuvāt!.......................................Became real slaves!

Раб - не может себя творить! ..........Vergs - nevar sevi radīt!.........................Slave- can't create himself!
Раб - всегда исполнитель! ...............Vergs - vienmēr izpildītājs!......................Slave- is always a performer!
Не может и Любовь дарить, .............Nevar arī Mīlestību dāvāt,……………….Also Love can't be given,
Он несовершенства - носитель! .......Viņš nepilnība - nesējs!.........................He is imperfection- carrier!

Нарушено Главное Правило! ...........Pārkāpts Galvenais Likums!..................The Main Rule is violated!
Предложенное, Мирозданием! ........Piedāvāts, Pasaulsēkas!........................Proposed, the Universe!
Человек - ведь имеет Право, ...........Cilvēkam - Tiesības taču ir,………..…….Human- has the Right,
Выстраивать в Духе Знания! ...........Garā Zināšanas izkārtot!........................Build in the Spirit of Knowledge!

Знания: целей и смысла! .................Zināšanas: mērķu un būtības!................Knowledge: target and meaning!
Великого Единения в Духе! .............Lielās Vienošanās Garā!.........................Great Unity in the Spirit!
Поверьте, это не вымысел, .............Ticiet, tas ne izdomājums,………….……..Believe Me, that is not fiction,
Это творчество, а не муки! ..............Tā jaunrade, bet ne mokas!.....................This is creativity, not agony!

Муки жизни - такой бесцельной! ......Dzīves mokas - tādas bezmērķīgas!.......The agony of life- is so aimless!
И никчёмности безрассудной, .........Un bezprātīga nevajadzīguma,…..………And worthless reckless
Конечно, всегда предельной, ..........Protams, vienmēr ierobežotas,…………..Of course, always limiting,
В чём-то всегда абсурдной! .............Kaut kur vienmēr absurdas!....................Somewhere always absurd!

Из тупика выход только один, ...........No strupceļa izeja tikai viena,……..……Out of the deadlock, only one exit
И он, конечно, лишь в Боге! ..............Un tā, protams, tikai Dievā!....................And that, of course only in the God!
Нет у людей никакой вершины, ........Nav cilvēkiem nekādas virsotnes,…..….There is no any top for people
Вершина - с Богом дорога! ................Virsotne - ar Dievu ceļš!.........................Top- way with God!

Праздник для людей - РАВЕНСТВО! ..Svētki priekš cilvēkiem - VIENLĪDZĪBA!..Celebrate for people- EQUALITY!
Между собой и с Богом! ....................Savstarpēji un ar Dievu!.........................Between ourselves and with God!
Не бывает, поверьте, главенства, ......Nemēdz būt, ticiet, virskundzības,..……It doesn't happen, believe Me, the primacy,
Если единая для всех дорога! ...........Ja ceļš priekš visiem kopīgs!..................If the road is same for all!

Главный праздник - вы сами! .............Galvenie svētki - jūs paši!......................The main celebrate- is you!
Для Создателя - определённо! ...........Priekš Radītāja - noteikti!.......................For the Creator- definitely!
Пространство развивается вами, .......Telpa ar jums attīstās,……………...…….Space develops by you,
Человек и Бог - неразделённые! ........Cilvēks un Dievs - neizdalāmi!................Human and God- are undivided!

Праздники в Мире - сбор податей! .....Svētki Pasaulē - devumu savākšana!....Celebrates in the World- collection of taxes!
У Бога всё не так отмерено! ...............Dievam ne viss tā atmērīts!...................God has not measured everything like that!
Религии - жизнь для обывателей, ......Reliģijas - dzīve priekš mietpilsoņiem,….Religions- life for philistines,
Совершенство - есть Бога мерность! .Pilnība - ir Dieva dimensija!....................Perfection- is God's dimension!

Вы пришли с энергией Бога! .............Jūs ar Dieva enerģiju atnācāt!................You came with energy of God!
Вы уходите, возвращая не хуже! ......Jūs aizejat, atgriežot ne sliktāk!..............You leave, returning no worse!
И это служит вашим итогом, ..............Un tas jūsu rezultātiem kalpo,………..…And it serves to your results,
Человек, Небесам нужен! ..................Cilvēks, Debesīm vajadzīgs!...................Human, Heaven is needed!

Повторяю, нет выше Создателя! ........Atkārtoju, Radītāja augstāk nav!..............I repeat, there is no higher than the Creator!
Я - Исток, и Я - основание! ................Es - Sākums, un Es - pamats!..................I am- Source, and I am- foundation!
Нет для Меня и обывателей! .............Nav priekš Manis arī mietpilsoņu!............There is no for Me also philistines!
Вижу своё в вас обоснование! ...........Redzu savu pamatojumu jūsos!................I see my justification in you!

Аминь. ..............................................Āmen,……………………………….....……….Amen
Отец Абсолют. ..................................Tēvs Absolūts…………………………...…….Father Absolute
15.04.17 ...........................................15.04.17………………………………….....….15.04.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.04.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.04.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /15.04.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.04.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.04.2017.

Skatījumu skaits: 379 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: